Ehitus

Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Narva linnas spordiväljakute ehitamise toetamise kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2016, 18

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Narva linnas spordiväljakute ehitamise toetamise kord

Vastu võetud 15.09.2016 nr 21
RT IV, 21.09.2016, 27
jõustumine 24.09.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.12.2016RT IV, 28.12.2016, 101.01.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Narva linnas spordiväljakute ehitamise toetamise korra (edaspidi kord) reguleerimisalaks on soodsa linnakeskkonna loomine spordiväljakute arendamise kaudu Narva linna ja korteriühistute, korteriomanike ühisuste ja muude korteriomanike poolt seaduslikul alusel korteriomandite valitsemiseks moodustatud organisatsioonide ning hooneühistute (edaspidi toetuse saajad) kaasosalusel.

 (2) Mõiste „soodsa linnakeskkonna loomine spordiväljakute arendamise kaudu“ all mõeldakse käesoleva korra tähenduses spordiväljakute ehitamist jalgpalli, võrkpalli, korvpalli, tennise, hoki ning muude sportmängude harrastamiseks ja mängimiseks toetuse saaja territooriumile (korteriomanike kaasomandis olevale kinnistule või hooneühistu omandis olevale kinnistule) või Narva linna omandis olevale kinnistule.

§ 2.  Toetuse allikad

  Käesoleva korra eesmärgi saavutamiseks eraldab Narva linn oma eelarvest sihtotstarbelisi rahalisi vahendeid (toetus) spordiväljakute ehitamise toetamiseks rahalisel kaasosalusel ning vastavalt linnaeelarve võimalustele.

§ 3.  Toetuse andmise kord

 (1) Narva linn osaleb koos toetuse saajatega hankemenetluse tulemusena spordiväljakute ehitamiseks sõlmitud lepingu rahastamisel.

 (2) Spordiväljaku ehitamisega seotud haldusmenetluse algatamiseks esitab toetuse saaja Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile (edaspidi Amet) toetuse saaja seadusliku esindaja poolt allkirjastatud kirjaliku või digitaalse taotluse, mis peab olema korrektselt täidetud vastavalt Narva Linnavalitsuse poolt kinnitatud taotlusvormile ning peab sisaldama:
[RT IV, 28.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]
 1) spordiväljaku ehitustööde toetamiseks nõusolekut lepingu sõlmimiseks käesolevas korras ettenähtud tingimustel koos toetuse saaja vastava otsuse vastuvõtmiseks volitatud juriidilise isiku organi vastavasisulise otsuse koopiaga, mis on vastu võetud vastavalt seaduse nõuetele;
 2) rahasumma piirmäär, mille ulatuses toetuse saaja on nõus osaleda spordiväljaku ehitamise ühisprojektis käesolevas korras ettenähtud tingimustel;
 3) ehitusprojekt spordiväljaku ehitamiseks koos kehtiva ehitusloaga (vajadusel);
 4) spordiväljaku ehitamise eelarve;
 5) taotlus kinnistu isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu sõlmimiseks, kui ehitada taotletakse Narva linna omandis olevale kinnistule.

 (3) Mitu taotlejat võivad ühiselt esitada ühistaotluse. Sellel juhul taotluse esitamisest tulenevaid kohustusi kannavad kõik taotlejad solidaarselt.

 (4) Kui spordiväljaku ehitamist taotletakse Narva linna omandis olevale kinnistule, siis võivad mitu toetuse saajat esitada ühise taotluse, mille allkirjastavad kõikide toetuse saaja esindajad.

 (5) Amet vaatab esitatud taotlused nende laekumise järjekorras läbi.

 (6) Kui ehitamist taotletakse Narva linna omandis olevale kinnistule, teeb Amet enne vajalikud toimingud isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu sõlmimiseks Narva linna ja toetuse saaja vahel. Lepingu sõlmimiseks notariaalse vormistamise ja riigilõivu tasud kannab toetuse saaja.

 (7) Spordiväljaku ehitustööde teostaja leidmiseks teostab Amet hankemenetlust riigihangete seaduses sätestatud korras. Kõikide ühe eelarveaasta jooksul sõlmitavate hankelepingute maksumused ei tohi ületada paragrahvis 2 nimetatud linnaeelarve võimalusi.

 (8) Hankemenetluse tulemusena sõlmitakse spordiväljaku ehitamiseks kolmepoolne leping Narva linna, toetuse saaja ja ehitustööde teostaja vahel, mille järgi Narva linn ja toetuse saajad tasuvad vastavalt oma osalusele spordiväljaku ehitajale töövõtja tasu.

§ 4.  Toetuse piirmäär

  Spordiväljaku ehitustööde rahastamine Narva linna poolt on 80% spordiväljaku ehitajale töövõtja tasust, kuid mitte rohkem kui 44 000 eurot ühe taotluse kohta.

§ 5.  Toetuse arvel ehitatud vara hooldus

  Narva linna toetusel ehitatud vara (spordiväljaku territoorium ja konstruktsioonielemendid) valduse ja korrashoiuga seotud kulusid kannab edaspidi toetuse saaja.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.