Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Vallavara valitsemise kord

Vallavara valitsemise kord - sisukord
Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 21.09.2017, 14

Vallavara valitsemise kord

Vastu võetud 18.04.2016 nr 7
RT IV, 22.04.2016, 1
jõustumine 01.07.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.09.2017RT IV, 21.09.2017, 1024.09.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse Paikuse vallale (edaspidi vald) kuuluva vara valitsemise kord.

§ 2.  Määruse kohaldamisala

  Käesolevat määrust kohaldatakse Paikuse vallale kuuluva vara (edaspidi vallavara) valitsemisele muude õigusaktidega reguleerimata ulatuses.

§ 3.  Mõisted

  Käesoleva korra tähenduses on:
 1) vallavara – vallale kuuluvate rahaliselt hinnatavate õiguste ja kohustuste kogum;
 2) vallarajatis – vallale kuuluv ehitis, mis ei ole hoone;
 3) hooajaline laiendus – vallarajatisega vahetult külgneva kaupluse, toitlustus- või teenindusettevõtte hooajaline laiendamine väljapoole ettevõtte siseruume;
 4) reklaamikandja – välireklaami ja kampaaniareklaami paigaldamiseks kasutatav alus, seadeldis, konstruktsioon;
 5) suunav reklaam – spetsiaalselt asutusele või ettevõttele osundav reklaam, mis ei ole vaadeldav liiklusvälise teabevahendina liiklusseaduse tähenduses;
 6) kampaaniareklaam – reklaam, mis avalikustatakse seeriaplakatitena selleks ettenähtud reklaamikandjatel ja paigaldatakse reklaamikampaania läbiviimise ajaks;
 7) kandekaubandus – jaemüük käest, kärust, käsikorvist, kandelaualt või -kastist või muust müüja poolt kantavast või kaasaveetavast vahendist.
 8) vallaasutus – vallavalitsus asutusena, samuti vallavalitsuse hallatav asutus.

§ 4.  Üldpõhimõtted

 (1) Vallavara valitsemine käesoleva korra tähenduses on vallavara valitseja õigus ja kohustus valla nimel korraldada vallavara valdamist, kasutamist ja käsutamist.

 (2) Vallavara valitseja on vallavalitsus ja vallavalitsuse hallatav asutus.

 (3) Vallavara valitseja on kohustatud tema valduses olevat vallavara kasutama heaperemehelikult ning hoolitsema igati selle säilimise ja korrashoiu eest.

 (4) Vallavara tohib kasutusse anda, võõrandada või koormata piiratud asjaõigusega üksnes vallavara käsutamise menetluse tulemusena.

 (5) Vallavara käsutatakse läbipaistvalt, otstarbekalt ja kasumlikult, vallavara käsutamise menetluses koheldakse isikuid võrdselt.

§ 5.  Vallavara käsutamise menetluse korraldamise otsustamine

 (1) Vallavara käsutamine käesoleva korras tähendab muuhulgas vallavara võõrandamist, koormamist ja kasutamist.

 (2) Vallavara käsutamise menetluse võib korraldada juhul, kui korraldatava vallavara käsutamise menetluse objektiks olev vallavara ei ole vajalik kasutamiseks valitsemise otstarbel ega vallavara valitseja poolt avalikul otstarbel.

 (3) Avalikul otstarbel kasutatakse vallavara, mis on oma ühiskondliku olemuse tõttu kasutatav igaühe poolt.

 (4) Valitsemise otstarbel kasutatakse vallavara, mis on vajalik vallavara valitseja õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

 (5) Volikogu otsustab vallavara käsutamise menetluse korraldamise, kui menetluse objektiks on vallavara:
 1) tasuta kasutusse andmine tähtajaga neli aastat või üle selle;
 2) võõrandamine alghinnaga üle 60 000 euro;
[RT IV, 21.09.2017, 10 - jõust. 24.09.2017]
 3) võõrandamine otsustuskorras müügihinnaga üle 19 200 euro, välja arvatud § 5 lg 8 ja § 13 lg 2 juhtudel;
[RT IV, 21.09.2017, 10 - jõust. 24.09.2017]
 4) võõrandamine tasuta sõltumata selle väärtusest:
 5) hoonestusõiguse seadmine tähtajaga üle 50 aasta;
 6) hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras käesoleva korra § 13 lg 5 punktide 1, 2 või 4 või § 13 lg 6 alusel.

 (6) Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 nimetatud ülesannete täitmiseks olulist kinnisasja võib koormata piiratud asjaõigusega või lubada vastavat kinnisasja koormava hoonestusõiguse võõrandamist üksnes kooskõlas eelarvestrateegiaga enda või sõltuva üksuse võlakohustuse tagamiseks selliselt, et jätkuks kinnisasja kasutamine endisel otstarbel. Sellisel juhul kuulub kinnisasja koormamine piiratud asjaõigusega ja kinnisasja koormava hoonestusõiguse võõrandamiseks loa andmine volikogu ainupädevusse.

 (7) Vallavalitsuse hallatav asutus võib otsustada vallavara käsutamise menetluse korraldamise, kui menetluse objektiks on tema valduses oleva vallavara, mis ei ole sõiduk, tasu eest või tasuta kasutusse andmine põhikirjalist tegevust toetavaks tegevuseks tähtajaga kuni 1 aasta või ühekordse ürituse korraldamiseks tähtajaga kuni üks nädal.

 (8) Vallavalitsus otsustab vallavara käsutamise menetluse korraldamise, kui volikogu vallavara käsutamise menetluse korraldamise otsuse alusel toimunud vallavara käsutamise menetlus on tunnistatud nurjunuks ja vallavara käsutamine toimub volikogu poolt vastuvõetud vallavara käsutamise menetluse korraldamise otsuses määratud tingimustel korduvalt, samuti kõikidel muudel kui käesoleva paragrahvi lõigetes 5–7 sätestatud juhtudel.

§ 6.  Vallale mittekuuluva vara koormamise otsustamine

  Vallale mittekuuluva vara koormamise valla kasuks otsustab ja korraldab vallavalitsus.

§ 7.  Vallavara käsutamise menetluse korraldamise otsus

 (1) Vallavara käsutamise menetluse korraldamise otsustaja määrab:
 1) vallavara käsutamise menetluse liigi;
 2) vallavara käsutamise menetluse objekti ja selle kirjelduse;
 3) vallavara käsutamise menetluse objektiks oleva varaga tutvumise tähtaja ja koha;
 4) vallavara käsutamise lepingu tingimused;
 5) vallavara käsutamise lepingu tingimustega tutvumise aja ja koha;
 6) suulise enampakkumise menetluse korraldamisel selle toimumise aja ja koha;
 7) vallavara kasutusse andmisel kasutusse andmise tähtaja või vallavara koormamisel piiratud asjaõigusega piiratud asjaõiguse seadmise tähtaja;
 8) enampakkumise või läbirääkimistega menetluse korraldamisel alghinna, vallavara käsutamisel otsustuskorras vallavara käsutamise lepingu hinna;
 9) enampakkumise menetlusese korraldamisel pakkumuse sammu suuruse;
 10) pakkujale ja taotlejale esitatavad nõuded, kui menetluse korraldamise otsustaja seda vajalikuks peab;
 11) pakkumuste ja taotluste esitamise tähtpäeva ja koha;
 12) osavõtutasu ja selle tasumise korra, kui menetluse korraldamise otsustaja seda vajalikuks peab;
 13) pakkumuse või taotluse tagatise suuruse ja selle tasumise korra, kui menetluse korraldamise otsustaja seda vajalikuks peab;
 14) enampakkumise või läbirääkimistega menetluse korraldamiseks kolmeliikmelise komisjoni ja komisjoni liikmetest komisjoni esimehe. Komisjon on ühtlasi ka enampakkumise või läbirääkimistega menetluse menetluse korraldaja;
 15) vajadusel muud tingimused.

 (2) Kui vallavara käsutamise menetluse objektiks on kinnisasi ja seda soovitakse käsutada, siis tuleb lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete kõrval näidata ka kinnisasja pindala, asukoht, sihtotstarve ja katastritunnus.

 (3) Alghinna määramisel võib kasutada eksperthinnangut.

 (4) Kui vallavara käsutamise menetluse korraldamise on otsustanud volikogu ja võrreldes otsuse tegemise ajaga on menetluse objekti turuhind muutunud, võib vallavalitsus vallavara käsutamise menetluse käigus alghinda muuta.

§ 8.  Vallavara üleandmine

 (1) Vallavara maksumusega alla 2000 euro (välja arvatud kinnisasjade, ehitiste kui vallasasjade ja sõidukite) üleandmine ühelt vallavara valitsejalt teisele võib toimuda vastavate valitsejate kokkuleppel.

 (2) Vallavara maksumusega alates 2000 eurost (välja arvatud kinnisasjade, ehitiste kui vallasasjade ja sõidukite) üleandmine ühelt vallavara valitsejalt teisele võib toimuda vallavalitsuse otsuse alusel.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud vallavara üleandmise kohta koostatakse akt, milles märgitakse andmed vallavara koosseisu, seisukorra ja bilansilise maksumuse kohta.

§ 9.  Vara omandamise otsustamine

 (1) Vallavalitsus otsustab:
 1) pärandi või kinke vastuvõtmise sõltumata pärandatava või kingitava vara väärtusest;
 2) peremehetu ehitise või selle osa hõivamise ja peremehetuse tuvastamise sõltumata peremehetu ehitise või selle osa väärtusest;
 3) leiu omandamise sõltumata leitud vara väärtusest;
 4) kinnisasja või vallasasja ostueesõiguse teostamise.

 (2) Volikogu otsustab:
 1) pärandi või kinke vastuvõtmise, kui pärandi või kinke vastuvõtmisega kaasnevad kohustused ületavad ilmselgelt õiguseid;
 2) kinnisasja või vallasasja ostueesõiguse teostamise, kui kinnisasja või vallasasja ostueesõiguse teostamise hind ületab 32 000 eurot.

§ 10.  Volikogu pädevus vallavara valitsemisel reguleerimata küsimustes

  Käesoleva korraga reguleerimata varaliste küsimuste otsustamine kuulub volikogu pädevusse.

2. peatükk VALLAVARA KÄSUTAMISE MENETLUS 

1. jagu Vallavara käsutamise menetluse liigid ja nende kohaldamine 

§ 11.  Suuline ja kirjalik enampakkumise menetlus

 (1) Suuline enampakkumise menetlus on vallavara käsutamise menetlus, mille korral võib pakkumuse esitada iga huvitatud isik suulises vormis.

 (2) Kirjalik enampakkumise menetlus on vallavara käsutamise menetlus, mille korral võib pakkumuse esitada iga huvitatud isik kirjalikus vormis.

 (3) Suuline või kirjalik enampakkumise menetlus toimub, kui kehtestatud vallavara käsutamise tingimused on lõplikud.

§ 12.  Läbirääkimistega menetlus

 (1) Läbirääkimistega menetlus on vallavara käsutamise menetlus, mille korral iga huvitatud isik võib esitada läbirääkimistega menetluses osalemise taotluse ja menetluse korraldaja teeb vähemalt kolmele enda poolt objektiivsete ja mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel väljavalitud taotlejale pakkumuse esitamise ettepaneku ning peab nendega läbirääkimisi pakkumuste üle, et valida välja edukas pakkumus. Kui taotluse läbirääkimistega menetluses osalemiseks esitab kuni kolm huvitatud isikut, teeb menetluse korraldaja pakkumuse esitamise ettepaneku kõigile taotlejatele.

 (2) Läbirääkimistega menetlus toimub, kui kehtestatud vallavara käsutamise tingimused ei ole lõplikud.

 (3) Läbirääkimised on konfidentsiaalsed.

§ 13.  Vallavara käsutamine otsustuskorras

 (1) Vallavara käsutamine otsustuskorras on vallavara käsutamise menetlus, mille korral menetluse korraldaja teeb vabalt valitud huvitatud isikule pakkumuse esitamise ettepaneku vallavara käsutamise lepingu sõlmimiseks.

 (2) Vallavara käsutamine võib toimuda otsustuskorras, kui enampakkumise või läbirääkimistega menetlus, mille objektiks vallavara oli, tunnistati kahel korral nurjunuks ja nimetatud vara ei ole otstarbekas otsustuskorras võõrandamise, kasutusse andmise või piiratud asjaõigusega koormamise asemel muul viisil käsutada. Sellisel juhul ei tohi vallavara otsustuskorras käsutamise tulemusel sõlmitava lepingu hind olla väiksem teisel korral nurjunuks tunnistatud enampakkumise või läbirääkimistega menetluse alghinnast, välja arvatud vallavara otsustuskorras tasuta kasutusse andmisel.

 (3) Vallavara võib otsustuskorras anda tasu eest või tasuta kasutusse enampakkumise või läbirääkimistega menetluse läbiviimiseta:
 1) mittetulundusühingutele ja sihtasutustele heategevuslikel eesmärkidel;
 2) mittetulundusühingutele ja sihtasutustele neile kohaliku omavalitsuse poolt delegeeritud ülesannete täitmiseks;
 3) ühekordse ürituse korraldamiseks, kuid mitte kauemaks kui üks nädal.

 (4) Vallavara võib otsustuskorras tasu eest või tasuta võõrandada enampakkumise või läbirääkimistega menetluse läbiviimiseta:
 1) mitterahalise sissemakse tegemisel äriühingu aktsia- või osakapitali;
 2) osa võõrandamisel teisele osanikule või aktsia võõrandamisel teisele aktsionärile.

 (5) Vallavara võib otsustuskorras tasu eest või tasuta koormata piiratud asjaõigusega enampakkumise või läbirääkimistega menetluse läbiviimiseta:
 1) avalik-õigusliku juriidilise isiku kasuks;
 2) valla osalusega äriühingu kasuks;
 3) omanikuhoonestusõiguse seadmiseks;
 4) sotsiaal-, kultuuri-, haridus- ja spordiobjektide rajamiseks;
 5) valla kinnisvaral asuva ehitise või valla kinnisvara koormava hoonestusõiguse omaniku kasuks;
 6) teede ning tehnovõrkude ja -rajatiste kohta, kui nende mujale paigutamine ei ole mõistlik.

 (6) Vallavara võib enampakkumise või läbirääkimistega menetluse läbiviimiseta otsustuskorras anda tasu eest või tasuta kasutusse, tasu eest võõrandada või tasu eest koormata piiratud asjaõigusega ka lähtudes valla muust põhjendatud huvist, kui vallavara käsutamine enampakkumise või läbirääkimistega menetluse läbiviimiseta oleks eeldatavasti kasulikum või otstarbekam.

2. jagu Vallavara käsutamise menetluse üldalused 

§ 14.  Vallavara käsutamise menetluse algamine ja lõppemine

 (1) Suuline enampakkumise menetlus algab vallavara käsutamise teates märgitud ajal ja kohas komisjoni esimehe poolt avatuks kuulutamisega pärast käesoleva korra § 29 lõikes 1 ja § 30 lõikes 1 sätestatud toimingute sooritamist.

 (2) Kirjalik enampakkumise ja läbirääkimistega menetlus algab vallavara käsutamise teate avaldamisega.

 (3) Vallavara käsutamine otsustuskorras algab menetluse korraldaja poolt huvitatud isikule pakkumuse esitamise ettepaneku tegemisega vallavara käsutamise lepingu sõlmimiseks.

 (4) Suuline enampakkumise menetlus lõpeb komisjoni esimehe poolt pärast kõige kõrgema pakkumuse kolmekordset teatamist või nurjunuks tunnistamisega.

 (5) Kirjalik enampakkumise ja läbirääkimistega menetlus lõpeb vallavara käsutamise lepingu sõlmimisega või nurjunuks tunnistamisega.

 (6) Vallavara käsutamine otsustuskorras lõpeb vallavara käsutamise lepingu sõlmimisega või nurjunuks tunnistamisega.

§ 15.  Vallavara käsutamise teade

 (1) Menetluse korraldaja teatab vallavara käsutamise menetluse toimumisest kohaliku ja vajadusel üleriigilise levikuga ajalehes ning valla veebilehel vähemalt 15 päeva ette ja alates teistkordsest vallavara käsutamise menetluse toimumisest vähemalt seitse päeva ette.

 (2) Kohaliku ja üleriigilise levikuga ajalehe kuulutus peab sisaldama vähemalt käesoleva korra § 7 lõikes 1 punktides 1–3, 5–8 ja 11–13 ja lõikes 2 toodud andmeid ning viidet valla veebilehe kuulutusele.

 (3) Valla veebilehe kuulutus peab sisaldama vähemalt käesoleva korra § 7 lõikes 1 punktides 1–13 ja 15 ja lõikes 2 toodud andmeid.

 (4) Vallavara käsutamise teate esitamine käesolevas paragrahvis sätestatud korras ei ole nõutud, kui vallavara käsutatakse otsustuskorras.

§ 16.  Pakkuja ja taotleja

 (1) Pakkuja käesoleva korra tähenduses on isik, kes on esitanud vallavara käsutamise menetluses pakkumuse.

 (2) Taotleja käesoleva korra tähenduses on isik, kes on esitanud läbirääkimistega menetluses osalemiseks taotluse.

§ 17.  Vallavara käsutamise leping

 (1) Vallavara käsutamise leping (edaspidi leping) käesoleva korra tähenduses on vallavara käsutamise menetluse tulemusena valla ja pakkuja vahel vallavara käsutamiseks sõlmitud leping. Lepingule kohaldatakse õigusaktides vastava lepingu liigi kohta sätestatut.

 (2) Leping on tühine, kui vallavara käsutatakse vallavara käsutamise menetlust läbiviimata.

§ 18.  Lepingu vorm

  Leping sõlmitakse kirjalikus vormis, kui selle maksumus on vähemalt 10 000 eurot või lepingu esemeks on sõiduk. Käesoleva lõike esimeses lauses sätestatud vorminõude järgimata jätmine ei mõjuta lepingu kehtivust.

§ 19.  Tasulise lepingu eeldus

  Eeldatakse, et vallavara käsutamise menetluse tulemusena sõlmitav leping on tasuline, kui käesolevast korrast ei tulene teisiti.

§ 20.  Tagatisraha

 (1) Menetluse korraldaja võib pakkujalt või taotlejalt nõuda pakkumuse või taotluse tagatist (tagatisraha) pakkuja või taotleja poolt vallavara käsutamise menetluse tulemusena sõlmitavast lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmisega tekitatud kahjude täieliku või osalise hüvitamise tagamiseks, kuid mitte suuremas summas kui 10 protsenti vallavara käsutamise lepingu eeldatavast maksumusest.

 (2) Tagatisraha tagastatakse pakkujale või taotlejale 10 tööpäeva jooksul pärast vallavara käsutamise menetluse lõppemist, pakkumuse või taotluse tagasivõtmist või pakkumuse või taotluse arvestamata jätmist.

 (3) Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse vallavara käsutamise leping, loetakse lepingujärgse makse osaks.

 (4) Tagatisraha ei tagastata vallavara käsutamise menetluse võitjale, kui ta ei sõlmi vallavara käsutamise lepingut temale teatatud ajal ja kohas.

§ 21.  Vallavara käsutamise menetluse nurjunuks tunnistamise alused

 (1) Vallavara käsutamise menetlus tunnistatakse nurjunuks, kui:
 1) enampakkumise või läbirääkimistega menetluse korraldamise otsustamisel rikuti käesoleva korra §-s 5 või 7 sätestatut;
 2) enampakkumise või läbirääkimistega menetluse läbiviimisel rikuti käesoleva korra §-s 14, 23 või 25 sätestatut;
 3) vallavara käsutamise teates märgitud tähtajaks ei esitata ühtegi pakkumust või taotlust;
 4) menetluse korraldaja on tagasi lükanud kõik pakkumused sobivate lõplike pakkumuste puudumisel;
 5) tuvastatakse, et pakkujate või taotlejate vahelised kokkulepped on mõjutanud menetluse tulemust.

 (2) Vallavara käsutamise menetluse võib nurjunuks tunnistada, kui:
 1) suulise enampakkumise menetluse läbiviimisel rikutakse käesoleva korra § 30 lõiget 2;
 2) vallavara käsutamise menetluse võitja jätab lepingu hinna või järelemaksu rakendamisel esimese sissemakse määratud tähtpäevaks tasumata või ei sõlmi lepingut temale teatatud ajal ja kohas;
 3) ükski pakkumus ei vasta käesoleva korra § 22 lõikes 4 toodud nõuetele;
 4) ükski taotlus ei vasta käesoleva korra § 26 lõikes 2 toodud nõuetele;
 5) rikutakse käesolevat korda.

 (3) Juhul, kui suulise enampakkumise menetlus tunnistatakse nurjunuks käesoleva paragrahvi lõike 2 punkti 1 alusel, menetluses osales lisaks rikkujale ka teisi pakkujaid ja menetluse objektiks oli vallarajatise kasutusse andmine, võib selle anda kasutusse otsustuskorras paremuselt järgmisele pakkujale.

3. jagu Pakkumuse esitamine, avamine, hindamine ja taotlusele esitatavad nõuded 

§ 22.  Pakkumuse esitamise nõuded

 (1) Suulise enampakkumise menetluses antakse pakkumusest märku registreerimisnumbri tõstmisega ning pakkumus esitatakse suulises vormis pärast komisjoni esimehe vastavat luba.

 (2) Kirjaliku enampakkumise ja läbirääkimistega menetluses esitatakse pakkumus kirjalikus vormis vallavara käsutamise teates või pakkumuse esitamise ettepanekus märgitud ajaks ja kohta kinnises ümbrikus. Käesoleva paragrahvi esimeses lauses nimetatud pakkumuse võib esitada ka elektroonilises vormis, kui see võimalus on vallavara käsutamise teates või pakkumuse esitamise ettepanekus lubatud.

 (3) Pakkuja võib kirjaliku enampakkumise ja läbirääkimistega menetluses esitatud pakkumuse tagasi võtta ennem vallavara käsutamise teates või pakkumuse esitamise ettepanekus märgitud pakkumuste esitamise tähtpäeva, esitades pakkumusega samas vormis sellekohase teate.

 (4) Kirjaliku enampakkumise ja läbirääkimistega menetluses esitatud pakkumus peab sisaldama:
 1) millise kirjaliku enampakkumise või läbirääkimistega menetluse kohta pakkumine esitatakse;
 2) pakkuja nime ja registri- või isikukoodi, isikukoodi puudumisel sünniaega;
 3) pakkuja asu- või elukohta ja sideaadressi;
 4) kinnitust, et pakkuja on teadlik vara seisukorrast;
 5) kinnitust, et pakkuja nõustub lepingu tingimustega;
 6) tõendit tagatisraha tasumise kohta;
 7) pakkumuse suurust, mis on väljendatud sõnade ja numbritega;
 8) pakkumuse tegemise kuupäeva;
 9) allkirja või volikirja, kui pakkumuse allkirjastab pakkuja esindaja;
 10) muid vallavara käsutamise teates või pakkumuse esitamise ettepanekus nõutud andmeid.

§ 23.  Pakkumuste registreerimine ja avamine

 (1) Kirjaliku enampakkumise või läbirääkimistega menetluses esitatud pakkumused registreerib menetluse korraldaja nende saabumise järjekorras.

 (2) Komisjon avab kirjaliku enampakkumise või läbirääkimistega menetluses esitatud pakkumused vallavara käsutamise teates või pakkumuse esitamise ettepanekus näidatud pakkumuste esitamise tähtpäevale järgneval tööpäeval nende registreerimise järjekorras.

 (3) Kirjaliku enampakkumise või läbirääkimistega menetluses esitatud pakkumuse avamisel kontrollib komisjon selle vastavust vallavara käsutamise teates või pakkumuse esitamise ettepanekus toodud tingimustele ning koostab pakkumuste avamise protokolli, kuhu kantakse pakkuja nimi, isiku- või registrikood, isikukoodi puudumisel sünnikuupäev ja pakkumuse suurus.

 (4) Pakkujad võivad osaleda kirjaliku enampakkumise või läbirääkimistega menetluses esitatud pakkumuste avamise juures ning tutvuda pakkumuste avamise protokolliga.

 (5) Pakkumuste avamise protokollile kirjutavad alla kõik kohalviibivad komisjoni liikmed. Komisjoni liikme kirjalik eriarvamus lisatakse pakkumuste avamise protokolli juurde ja selle kohta tehakse protokolli vastav märge.

§ 24.  Pakkumuse arvestamata jätmine ja vastavusse viimine

 (1) Kirjaliku enampakkumise või läbirääkimistega menetluses esitatud pakkumus, mis ei vasta vallavara käsutamise teates või pakkumuse esitamise ettepanekus toodud tingimustele, jäetakse arvestamata või tagastatakse pakkujale, kui ta on identifitseeritav, ja antakse täiendav tähtaeg pakkumuse vastavusse viimiseks, mis ei tohi olla pikem kui viis tööpäeva.

 (2) Kui pakkuja ei vii temale kirjaliku enampakkumise või läbirääkimistega menetluses tagastatud pakkumust määratud tähtpäevaks vallavara käsutamise teates või pakkumuse esitamise ettepanekus toodud tingimustega vastavusse, võib nimetatud pakkumuse arvestamata jätta.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 ja 2 sätestatud juhtudel kirjaliku enampakkumise või läbirääkimistega menetluses esitatud pakkumuse arvestamata jätmisel tehakse pakkumuste avamise protokolli sellekohane märge.

§ 25.  Pakkumuste hindamine ja edukaks tunnistamine

 (1) Komisjon hindab vallavara käsutamise menetluses esitatud ja käesoleva korra §-s 22 sätestatud pakkumuse esitamise nõuetele vastavaid pakkumusi.

 (2) Enampakkumise menetluses tunnistab komisjon edukaks kõige kõrgema pakkumuse.

 (3) Läbirääkimistega menetluses tunnistab komisjon edukaks kõige parema pakkumuse. Läbirääkimistega menetluses kõige parema pakkumuse väljaselgitamisel lähtub komisjon muuhulgas pakkumuse vastavusest vallavara käsutamise teates või pakkumuse esitamise ettepanekus toodud tingimustele.

 (4) Kui kaks või enam pakkujat on esitanud kirjaliku enampakkumise menetluses kõige kõrgema pakkumuse, annab komisjon mõlemale pakkujale võimaluse esitada 10 päeva jooksul täiendav pakkumus. Täiendav pakkumus ei või olla väiksem kõige kõrgemast pakkumusest.

§ 26.  Taotluse esitamine, arvestamata jätmine ja vastavusse viimine

 (1) Taotlus läbirääkimistega menetluses osalemiseks peab olema vähemalt elektroonilises vormis.

 (2) Taotlus läbirääkimistega menetluses osalemiseks peab sisaldama:
 1) taotleja nime ja registri- või isikukoodi, isikukoodi puudumisel sünniaega;
 2) võõrandatava objekti nimetust ja ostuhinda;
 3) ostuhinna tasumise tingimused (järelmaksu soov);
 4) tõendit tagatisraha tasumise kohta.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikele 2 mittevastav taotlus, mis on esitatud läbirääkimistega menetluses osalemiseks, jäetakse arvestamata või tagastatakse taotlejale, kui ta on identifitseeritav, ja antakse täiendav tähtaeg taotluse vastavusse viimiseks.

4. jagu Teavitamine 

§ 27.  Pakkuja teavitamine

  Komisjon esitab pakkujale viivitamata, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis:
 1) pakkumuste avamise protokolli koopia pakkumuste avamise protokolli kinnitamisest arvates;
 2) teate tema pakkumuse edukaks tunnistamisest ja vallavara käsutamise lepingu sõlmimise ajast ja kohast pakkumuse edukaks tunnistamisest arvates;
 3) teate tema pakkumuse vallavara käsutamise menetluses arvestamata jätmisest pakkumuse vallavara käsutamise menetluses arvestamata jätmisest arvates;
 4) teate vallavara käsutamise menetluse lõppemisest vallavara käsutamise menetluse lõppemisest arvates, välja arvatud kui see pakkuja vallavara käsutamise menetluse võitis.

§ 28.  Pakkuja teavitamine tema nõudmisel

  Komisjon esitab pakkuja vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud nõudmisel viivitamata, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul vastava nõude saamisest arvates vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis:
 1) teate tema pakkumuse kättesaamisest;
 2) teate tema pakkumuse vallavara käsutamise menetluses arvestamata jätmise põhjusest;
 3) teate vallavara käsutamise menetluse lõppemise põhjusest.

5. jagu Suulise enampakkumise menetluse läbiviimise erisused 

§ 29.  Suulise enampakkumise menetlusest osavõtmine ja registreerimisleht

 (1) Suulise enampakkumise menetlusest osa võtta sooviv isik esitab oma isikut, volitust ja tagatisraha tasumist tõendava dokumendi ning kinnitab registreerimislehel allkirjaga suulise enampakkumise menetluse reeglitega nõustumist.

 (2) Isik, kes ei esita oma isikut või volitust ja tagatisraha tasumist tõendavat dokumenti või ei kinnita allkirjaga suulise enampakkumise menetluse reeglitega nõustumist, sellele menetlusele ei lubata.

 (3) Suulise enampakkumise menetluses kantakse registreerimislehele iga pakkuja nime kõrvale tema viimane pakkumus.

 (4) Pakkuja, kes tegi suulise enampakkumise menetluses kõige kõrgema pakkumuse, kinnitab registreerimislehel allkirjaga kohustust sõlmida vallavara käsutamise leping määratud tähtpäeval ja kohas.

§ 30.  Suulise enampakkumise menetluse reeglite tutvustamine ja reeglite rikkumine

 (1) Komisjoni esimees tutvustab ennem suulise enampakkumise menetluse avatuks kuulutamist suulise enampakkumise menetluse reegleid, teatab osalejate arvu ning jagab osalejatele registreerimisnumbrid.

 (2) Suulise enampakkumise menetlusel osaleja ja muu kohalviibija on kohustatud alluma komisjoni esimehe korraldusele. Komisjoni esimehel on õigus nõuda suulise enampakkumise menetlusel osaleja või muu kohalviibiva isiku lahkumist, kui ta on teistkordselt rikkunud suulise enampakkumise menetluse reegleid või ei täida komisjoni esimehe korraldust.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 teises lauses nimetatud juhul on komisjoni esimehel õigus katkestada suulise enampakkumise menetlus ja teha suulise enampakkumise menetluse korraldamise otsustajale ettepanek tunnistada suulise enampakkumise menetlus nurjunuks.

6. jagu Vallarajatise kasutusse andmise erisused 

§ 31.  Vallarajatise kasutusse andmise eeldused

  Vallarajatis antakse kasutusse vaid juhul, kui:
 1) sellel teostatav tegevus ei kahjusta antud paiga vahetus läheduses elavate inimeste tervist ja keskkonda;
 2) sellel teostatav tegevus vastab liikluskorralduslikele tingimustele ja ei välista inimeste või sõidukite liiklemist;
 3) sellel teostatav tegevus ei takista antud vallarajatise kasutamist avalikuks või valitsemise otstarbeks;
 4) see ei muuda võimatuks ega raskenda oluliselt vallarajatise otstarbekohast kasutamist;
 5) sellel asuv müügikoht ja hooajaline laiendus on sobilik ümbruskonna miljöösse.

§ 32.  Vallarajatise kasutusse andmise tähtaeg

  Vallarajatis antakse kasutusse:
 1) ehitise püstitamiseks tähtajaga kuni viis aastat;
 2) avaliku ürituse korraldamiseks seonduvalt avaliku ürituse toimumise ajaga;
 3) muudel juhtudel tähtajaga kuni kolm aastat.

§ 33.  Vallarajatise kasutusse andmise viisid

  Vallarajatis antakse kasutusse:
 1) reklaamikandja või müügikoha paigaldamiseks enampakkumise või läbirääkimistega menetluse tulemusena või otsustuskorras;
 2) vallavalitsuse või vallavalitsuse tellimisel korraldatava või vallavalitsuse poolt rahaliselt toetatava avaliku ürituse korraldamiseks, muuhulgas kaubandustegevuseks avaliku ürituse toimumise paigas läbirääkimistega menetluse tulemusena või otsustuskorras;
 3) hooajalise laienduse või suunava reklaami reklaamikandja paigaldamiseks otsustuskorras.

7. jagu Lepingu sõlmimine 

§ 34.  Lepingu sõlmimine

 (1) Lepingu sõlmimiseks annab nõustumuse vallavalitsus ja sõlmib valla nimel vallavanem või tema asendaja.

 (2) Kui vallavara käsutamise menetluse korraldamise otsustaja on vallaasutus, siis annab lepingu sõlmimiseks nõustumuse see asutus ja sõlmib asutuse nimel asutuse juht või tema asendaja.

 (3) Vallavara käsutamise menetluse võitja on kohustatud sõlmima lepingu temale teatatud ajal ja kohas.

 (4) Vallavara käsutamise menetluse võitja kaotab õiguse nõuda lepingu sõlmimist, kui ta jätab lepingu hinna või järelemaksu rakendamisel esimese sissemakse määratud tähtpäevaks tasumata või ei sõlmi lepingut temale teatatud ajal ja kohas.

 (5) Kui enampakkumise või läbirääkimistega menetlus tunnistatakse nurjunuks käesoleva korra § 21 lõike 2 punkti 2 alusel, hüvitab uue enampakkumise või läbirääkimistega menetluse korraldamisega seotud kulu lepingut mittesõlminud vallavara käsutamise menetluse võitja.

 (6) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud tagajärjel uue enampakkumise või läbirääkimistega menetluse tulemusel sõlmitava lepingu hind on väiksem kui nurjunuks tunnistatud enampakkumise või läbirääkimistega menetluse võitjaga mittesõlmitud lepingu hind, hüvitab nurjunuks tunnistatud enampakkumise või läbirääkimistega menetluse võitja mittesõlmitud lepingu ja uue enampakkumise või läbirääkimistega menetluse tulemusel sõlmitava lepingu hinna vahe.

 (7) Lepingu sõlmimisega seotud kulud kannab vallavara käsutamise menetluse võitja.

3. peatükk VALLAVARA MAHAKANDMINE 

§ 35.  Vallavara mahakandmise otsustamine

 (1) Vallavara mahakandmise ja hävitamise otsustab vallavalitsus.

 (2) Vallaasutus otsustab tema valduses oleva väheväärtusliku vallavara mahakandmise ja hävitamise. Väheväärtuslik on vallavara, mille väärtus ei ületa 5000 eurot. Väheväärtusliku vallavara mahakandmiseks ei ole nõutud esitada vallavara mahakandmise ettepanekut käesoleva korra §-s 36 sätestatud viisil.
[RT IV, 21.09.2017, 10 - jõust. 24.09.2017]

§ 36.  Vallavara mahakandmise ettepanek

  Vallavara mahakandmiseks esitab vallavara valitseja, välja arvatud vallavalitsus, otsustajale ettepaneku, mis peab sisaldama:
 1) vara nimetust, liiki, kogust, soetamise aega, maksumust, jääkväärtust, tehnilisi andmeid ja asukohta;
 2) põhivara remontide maksumust jooksval aruandeaastal;
 3) varaga seotud eritingimusi (näiteks kultuuriline või arhitektuuriline väärtus, keskkonnaohtlikkus);
 4) andmed selle kohta, et vara ei ole õnnestunud muul viisil käsutada;
 5) vara osalise või täieliku hävimise korral kogu sellekohast teavet;
 6) vara või selle osas kõlbmatuks tunnistamise peamisi põhjusi, sealhulgas järelevalveorganite ettekirjutuste olemasolu;
 7) varaga seotud õigusi ja kohustusi tõendavaid dokumente;
 8) muid varaga seotud olulisi andmeid.

§ 37.  Vallavara mahakandmise otsus

  Vallavara mahakandmise otsus esitatakse vallavara mahakandmise ettepaneku teinud valitsejale 15 päeva jooksul vastava ettepaneku saamisest arvates ja see peab sisaldama:
 1) ettepanekuga nõustumist või mittenõustumist;
 2) nõustumise korral volitamist vallavara bilansist mahakandmiseks, vallavaraga seotud õiguste ja kohustuste üleandmist;
 3) mittenõustumise korral põhjendust;
 4) vajadusel muid tingimusi.

§ 38.  Nõude esitamise ja nõudest loobumise pädevus

 (1) Vallavara hulka kuuluva nõude esitab võlgniku suhtes kohtulikus ja kohtuvälises korras valla nimel vallavalitsus.

 (2) Kui vallavara hulka kuuluv nõue osutub lootusetuks või selle sisenõudmise protseduur ebaõnnestub või ei ole majanduslikult põhjendatud, võib nõude esitamisest või sissenõudmisele pööramisest loobumise otsustada:
 1) volikogu, kui nõue on üle 128 000 euro;
 2) vallavalitsus, kui nõue on kuni 128 000 eurot.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 39.  Varasema õigusakti kehtetukstunnistamine

  Paikuse Vallavolikogu 17. oktoobri 2011. aasta määrus nr 8 "Vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise kord" tunnistatakse kehtetuks.

§ 40.  Vara omandamise otsustamise ajutine regulatsioon
[RT IV, 21.09.2017, 10 - jõust. 24.09.2017]

 (1) Vara omandamise, välja arvatud käesolevas määruses eespool nimetatud juhtudel, otsustab:
 1) volikogu, kui omandatava vara maksumus käibemaksuta on 60000 eurot või üle selle;
 2) vallavalitsus, kui vara maksumus käibemaksuta on üle 5000 euro, kuid alla 60 000 euro;
 3) vallaasutuse juht tema käsutusse antud eelarve rahaliste vahendite piires, kui vara maksumus käibemaksuta on 5000 eurot või vähem.

 (2) Juhul, kui vara maksumus ei ole üheselt määratletav, võetakse aluseks vara harilik väärtus vallavalitsuse hinnangul.

§ 41.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulist 2016.