SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Vinni Perekodu hoolekogu põhimäärus

Väljaandja:Vinni Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.09.2018, 4

Vinni Perekodu hoolekogu põhimäärus

Vastu võetud 11.09.2018 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Vinni Vallavolikogu 28.06.2018 määrusega nr 13 kinnitatud „Vinni Perekodu põhimäärus“ § 12 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Vinni Perekodu hoolekogu (edaspidi hoolekogu) on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et Vinni Perekodu (edaspidi perekodu) tegevus vastaks laste arengule ja huvidele.

  (2) Hoolekogu juhindub oma tegevuses sotsiaalhoolekande seadusest ja teistest sotsiaalhoolekandealastest õigusaktidest ning Vinni Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja Vinni Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) õigusaktidest.

§ 2.   Hoolekogu koosseis

  (1) Hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus sotsiaalteenistuse ettepanekul.

  (2) Hoolekogu koosseis on vähemalt viieliikmeline.

  (3) Hoolekogu valib oma liikmete seast hoolekogu esimehe ja aseesimehe.

§ 3.   Hoolekogu ülesanded ja õigused

  (1) Hoolekogu ülesanded on:
  1) perekodu arengukava kooskõlastamine enne esitamist volikogu menetlusse;
  2) juhtimise korralduse ja tegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine perekodu juhatajale;
  3) eelarve projekti kooskõlastamine;
  4) töötajate koosseisu ja struktuuri kooskõlastamine;
  5) hoolealuste kaebuste ja ettepanekute läbivaatamine.

  (2) Hoolekogul on õigus:
  1) kaasata oma töösse perekodu personali;
  2) perekodu tegevuse hindamiseks kaasata oma töösse asjatundjaid;
  3) teha perekodu juhatajale järelepärimisi ja ettepanekuid perekodu tegevuse kohta;
  4) teha vallavalitsusele ettepanekuid perekodu juhtimise ja tegevuse paremaks korraldamiseks;
  5) teha vallavalitsusele ettepanekuid hoolekogu põhimääruse muutmiseks ja täiendamiseks;
  6) informeerida vallavalitsust järelevalve teostamise vajadusest, juhul kui ilmnevad puudused teenuste ja muu abi kvaliteedis.

§ 4.   Töö- ja kodukord

  (1) Hoolekogu tööd juhib hoolekogu esimees, tema äraolekul hoolekogu aseesimees.

  (2) Hoolekogu koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas.

  (3) Hoolekogu koosoleku valmistab ette ja kutsub kokku ning asjaajamise korraldab hoolekogu esimees.

  (4) Hoolekogu koosoleku toimumisest ja päevakorrast teatatakse hoolekogu liikmetele vähemalt 7 kalendripäeva ette.

  (5) Hoolekogu koosolekud on kinnised.

  (6) Hoolekogu koosolek protokollitakse. Protokolli kantakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosolekust osavõtnud ja puudunud hoolekogu liikmete nimed;
  3) koosolekule kutsutud isiku nimi ning ametinimetus;
  4) kinnitatud päevakord;
  5) ettekandega ja sõnavõtuga esinenud isikute nimed ja sõnavõtu lühike sisu (isikuandmeid ja delikaatseid andmeid protokolli ei märgita);
  6) vastuvõetud otsused ja ettepanekud;
  7) koosoleku juhataja ja protokollija nimed ning nende allkirjad. Protokollija ei pea olema hoolekogu liige.

  (7) Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse perekodus ühtsetel alustel muude asutuse dokumentidega.

  (8) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui kohal viibib üle poole komisjoni koosseisust.

  (9) Hoolekogu otsustused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane. Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

  (10) Hoolekogu protokollid on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega perekodus tutvuda.

  (11) Hoolekogu liikmete tegevust ei tasustata.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Vinni Vallavalitsuse 27.12.2012 määrus nr 14 „Vinni Perekodu hoolekogu põhimääruse kinnitamine“.

Rauno Võrno
Vallavanem

Vaive Kors
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json