Teksti suurus:

Haapsalu Linnavalitsuse 17.01.2018. a määruse nr 1 „Riigihangete teostamise kord“ muutmine

Väljaandja:Haapsalu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.09.2022
Avaldamismärge:RT IV, 21.09.2022, 3

Haapsalu Linnavalitsuse 17.01.2018. a määruse nr 1 „Riigihangete teostamise kord“ muutmine

Vastu võetud 07.09.2022 nr 9

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lõike 1 ja Haapsalu linnavara valitsemise korra § 6 alusel.

§ 1.   Haapsalu Linnavalitsuse 17.01.2018. a määruses nr 1 „Riigihangete teostamise kord“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Kui edukaks tunnistatud pakkumuse maksumus on suurem kui 10000 eurot ilma käibemaksuta otsustab hankelepingu sõlmimise linnavalitsus või allasutuse juht pakkumuse edukaks tunnistamise korralduses või käskkirjas.“;
2) paragrahvi 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„§ 12. Allapoole lihthanke piirmäära sõlmitavate hankelepingute, erandite alla kuuluvate hankelepingute ja sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingute sõlmimine
„§ 12. Allapoole lihthanke piirmäära sõlmitavate hankelepingute, erandite alla kuuluvate hankelepingute ja sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingute sõlmimine
(1) Asjade ostmisel ja teenuse tellimisel, mille eeldatav maksumus on 10000 eurot ilma käibemaksuta kuni 30 000 eurot ilma käibemaksuta ning ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus on 10000 eurot ilma käibemaksuta kuni 60 000 eurot ilma käibemaksuta tuleb konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamise, selleks tuleb teade soovist sõlmida hankeleping avaldada Haapsalu Linnavalitsuse või allasutuse veebilehel või muus elektroonilises keskkonnas. Kui hankija otsustab kasutada riigihangete elektroonilist registrit, tuleb järgida lihthankele ettenähtud nõudeid.
(2) Asjade, teenuste ja ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 10000 euro ilma käibemaksuta võib loobuda ülalnimetatud sätete rakendamisest ja teha ettepaneku pakkumuse tegemiseks ühele isikule. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud asjade, teenuste või ehitustööde hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.
(3) Ettepaneku tegemisel pakkumuse esitamiseks tuleb reeglina koostada soovitavate asjade, teenuste või ehitustööde tehniline kirjeldus ning selgitada pakkumuste hindamise kriteeriumeid. Pakkumuse hindamise kriteeriumeid ei tule selgitada, kui ettepanek tehakse ühele isikule. Kõiki pakkujaid tuleb kohelda võrdselt.
(4) Määrust ei kohaldata riigihangete seaduse §-des 11, 12 ja 126 nimetatud teenuste tellimisel ja asjade ostmisel.“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Urmas Sukles
Linnapea

Erko Kalev
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json