Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Jõhvi valla eelarvest kultuuritegevuse ja kohaliku omaalgatuse toetamise kord

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.09.2022, 4

Jõhvi valla eelarvest kultuuritegevuse ja kohaliku omaalgatuse toetamise kord

Vastu võetud 15.09.2022 nr 25

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Jõhvi valla eelarvest kultuuri, külaliikumise ja kohaliku omaalgatuse edendamiseks toetuse (edaspidi toetus) taotlemist, taotluste menetlemist, toetuse eraldamist ja maksmist ning toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist (edaspidi kord).

  (2) Toetuse andmise eesmärk on kindlustada ning mitmekesistada Jõhvi vallas kultuuri võimalusi ning tegevusi, arendada kodanike omaalgatuslikku tegevust ning soodustada valla elanike koostööd.

  (3) Käesolev kord ei reguleeri toetuse andmist erakooliseaduse alusel tegutsevatele huvikoolidele ning mittetulundusühistutena tegutsevatele korteri- ja garaažiühistutele.

  (4) Toetuse andmine toimub avalike taotlusvoorude kaudu.

  (5) Jõhvi Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi ametiasutus) teatab taotlusvooru algusest valla lehes ja oma veebilehel 30 päeva enne taotluste esitamise tähtaega. Teates kajastatakse taotlusvooru raames antavate toetuse liigid ja taotluste esitamise tähtajad ning viited lisateabe saamiseks.

  (6) Toetuse määramisel lähtutakse valla eelarveliste vahendite olemasolust.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmistes tähendustes:
  1) esinduskollektiiv – rahvakultuuri valdkonnas tegutsev kollektiiv, mille tegevuses osaleb regulaarselt vähemalt 8 isikut ja tegevus toimub vähemalt 9 kuul aastas. Esinduskollektiiv osaleb Jõhvi valla üritustel, üleriigilistel või rahvusvahelistel konkurssidel, festivalidel või võistlustel ning kollektiivi juhendaja(d) omavad või omandavad erialast haridust;
  2) teater – eraetendusasutus etendusasutuse seaduse mõistes;
  3) muuseum – ühiskonna ja selle arengu teenistuses alaliselt tegutsev kultuuri- ja haridusasutus, mis on üldsusele avatud ning mille ülesanne on eelkõige Jõhvi vallaga seotud kultuuriväärtuste ja -lugude kogumine, dokumenteerimine, jäädvustamine, säilitamine ja publitseerimine;
  4) muud vabaühendused – kogukonna arendamise eesmärgil tegutsevad mittetulundusühingud, mille tegevus soodustab elanike ühistegevusi, kodanikualgatuslikke ettevõtmisi ning kogukonna aktiivsuse kasvu;
  5) menetleja – Jõhvi Vallavalitsuse kui täitevorgani (edaspidi valitsus) korraldusega määratud isik, kes teostab määrusega sätestatud menetleja pädevuses olevad toimingud.

§ 3.   Toetuse liigid

  (1) Tegevustoetus on toetus, mida:
  1) antakse esinduskollektiivile, teatrile, muuseumile ning muudele vabaühendustele, mille tegevus on suunatud külaliikumise-, elanike ühistegevuse ning kodanikualgatusliku tegevuse arendamisele;
  2) eraldatakse Jõhvi vallas tegutsevatele muudele vabaühendustele põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks, sealhulgas igapäevase tegevuse korraldamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks ning organisatsiooni arendamiseks;
  3) määratakse esinduskollektiivile, teatrile, muuseumile ning muudele vabaühendustele, mis on Jõhvi vallas registreeritud ja tegutsenud vähemalt ühe aasta;
  4) määratakse taotlejale üheks kalendriaastaks kindla summana.

  (2) Projektitoetus on toetus, mida antakse Jõhvi vallas avalikkusele suunatud kultuurisündmuse või -sündmuste sarja või ühistegevuse rahastamiseks.

§ 4.   Nõuded taotlejale

  Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) tal ei ole tähtaegselt täitmata riiklike maksude tasumise kohustust või on see ajatatud;
  2) ta ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust;
  3) tal ei ole Jõhvi valla ees kohalike maksude võlgnevusi ja muid võlgnevusi;
  4) ta on esitanud korra kohaselt aruanded varasemalt saadud toetuste kasutamise kohta;
  5) tal ei ole tähtaegselt esitamata majandusaasta aruandeid.

§ 5.   Taotluses esitatavad andmed

  Tegevustoetuse ja projektitoetuse taotlemisel ning toetuse kasutamise aruandes esitatavad andmed kinnitab valitsus korraldusega.

§ 6.   Taotluste esitamine ja menetlemine

  (1) Taotlus esitatakse ametiasutusele Jõhvi valla toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemis SPOKU.

  (2) Tegevustoetuse taotlus järgmiseks eelarveaastaks esitatakse hiljemalt 1. novembriks.

  (3) Projektitoetuse taotlus järgmiseks eelarveaastaks esitatakse 1. novembriks juhul, kui projekti elluviimine toimub järgmise eelarveaasta esimesel poolaastal (jaanuarist kuni juunikuu lõpuni) ning 1. juuniks juhul, kui projekti elluviimine toimub eelarveaasta teisel poolaastal (juulist kuni detsembrikuu lõpuni).

  (4) Menetlusse võetakse üksnes tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud ning käesoleva korra nõuetele vastavad taotlused.

  (5) Menetleja kontrollib kümne tööpäeva jooksul tähtaegselt esitatud taotluse ja lisatud dokumentide vastavust korras sätestatud nõuetele.

  (6) Puuduste esinemisel teatab menetleja sellest taotlejale ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni kümme tööpäeva.

  (7) Menetlejal on õigus nõuda taotlejalt täiendavat informatsiooni või lisadokumente.

  (8) Nõuetekohased taotlused edastab menetleja hiljemalt taotluste esitamise tähtajast arvates ühe kuu jooksul taotluste hindamise komisjonile, mis vaatab taotlused läbi ning võtab seisukoha toetuse eraldamise või eraldamata jätmise kohta 15 tööpäeva jooksul.

§ 7.   Toetuse määramine

  (1) Toetuste määramiseks moodustab valitsus komisjoni.

  (2) Komisjoni koosseisus on viis liiget, kes hindavad laekunud taotlusi vastavalt käesolevas määruses toodud kriteeriumitele ja võttes arvesse selleks eelarves ettenähtud vahendite suurust.

  (3) Komisjoni liige peab taotluse hindamisel ning toetuse määramisel kinni pidama korruptsioonivastases seaduses sätestatud toimingupiirangutest.

  (4) Hindamisprotsessi läbipaistvuse tagamiseks hindamine protokollitakse.

  (5) Komisjon teeb valitsusele ettepaneku taotluse rahuldamise ning põhjendatud juhtudel osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

§ 8.   Toetuse määramise kriteeriumid

  (1) Tegevustoetuse määramisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:
  1) vastavus käesoleva korra eesmärkidele;
  2) eelmise aasta tegevuste ülevaade ja taotletava aasta planeeritavad tegevused;
  3) tegevustes osalejate ja/või publiku eeldatav arv;
  4) kogukonna kaasamine, koostööpartnerite loetelu;
  5) eelarve ülevaatlikkus ja põhjendatus;
  6) planeeritavate kulutuste põhjendatus ja vastavus eesmärkidele;
  7) tegevuse kajastus meedias (koduleht, sotsiaalmeedia jms);
  8) esinduskollektiivi puhul ka kollektiivi osavõtt laulu- ja tantsupeoprotsessist, juhul kui kollektiiv vastab peo protsessiga seotud nõuetele ning kvalifitseerub laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide toetamise määruses toodud tingimustele;
  9) juhendaja olemasolu ja tema erialane kompetents esinduskollektiivi puhul.

  (2) Projektitoetuse määramisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:
  1) projekt on suunatud valla elanikele või on nende huvides;
  2) projekti eesmärkide selgus;
  3) projekti tegevusplaan ning tema seotus projekti eesmärkidega;
  4) projekti eelarve ülevaatlikkus ja põhjendatus ning oma- ja/või kaasfinantseering rahalise panusena vähemalt 20% kogu projekti eelarvest;
  5) planeeritavate kulutuste põhjendatus, selgus ja vastavus eesmärkidele;
  6) projekti mõju kultuuri kättesaadavuse parandamisele ja/või kultuuriteadlikkuse tõstmisele Jõhvi vallas;
  7) erinevate kogukondade kaasatus ja koostööpartnerite loetelu.

§ 9.   Toetuse eraldamine

  (1) Tegevustoetuse eraldamise otsustab valitsus korraldusega komisjoni ettepanekul hiljemalt ühe kuu jooksul pärast jooksva aasta eelarve vastuvõtmist.

  (2) Projektitoetuse (eelarveaasta esimeseks poolaastaks) eraldamise otsustab valitsus korraldusega komisjoni ettepanekul hiljemalt ühe kuu jooksul pärast eelarve vastuvõtmist.

  (3) Projektitoetuse (eelarveaasta teiseks poolaastaks) eraldamise otsustab valitsus korraldusega komisjoni ettepanekul hiljemalt ühe kuu jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (4) Komisjon teeb valitsusele ettepaneku toetuse täielikult või osaliselt eraldamata jätmiseks, kui:
  1) taotlus ei vasta taotluse esitamiseks seatud nõuetele ja kriteeriumitele;
  2) Jõhvi valla eelarve vahendid ei võimalda toetuse eraldamist;
  3) taotluses esitatud tegevused ei vasta käesoleva korra eesmärkidele;
  4) taotluse tegevuskava sisaldab tegevusi ning eelarve sisaldab kulusid, mida ei ole tegevuse eesmärki silmas pidades otseselt vajalikud või on ilmselgelt ülemäärased;
  5) Jõhvi vald on eelnevalt rahastanud taotleja tegevust, kuid komisjoni hinnangul on taotleja tegevus vähese efektiivsusega korra eesmärkide suhtes.

  (5) Menetleja teatab taotlejale toetuse eraldamisest või eraldamata jätmisest kirjalikult kümne tööpäeva jooksul arvates korralduse andmisest.

  (6) Tegevustoetust makstakse proportsionaalselt toetusperioodiga kaks korda aastas.

  (7) Toetus kantakse taotleja arvelduskontole taotleja poolt esitatud masintöödeldava arve alusel.

§ 10.   Aruandlus ja kontroll toetuse kasutamise üle

  (1) Tegevustoetuse saaja on kohustatud esitama nõuetekohase aruande saadud toetuse kasutamise kohta hiljemalt järgneva aasta 31. jaanuariks.

  (2) Projektitoetuse saaja on kohustatud esitama ametiasutusele toetuse kasutamise kohta nõuetekohase aruande hiljemalt 30 päeva jooksul pärast sündmuse või ühistegevuste lõppemist.

  (3) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab menetleja. Menetlejal on õigus:
  1) nõuda toetuse sihipärase kasutamise tõendamiseks dokumente ja seletusi;
  2) puuduste avastamisel määrata tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks;
  3) teha valitsusele ettepanek makstud toetuse tagasinõudmiseks, kui puudused ei ole tähtajaks kõrvaldatud või neid ei ole võimalik kõrvaldada või toetuse saaja on esitanud valeandmeid.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Jõhvi Vallavolikogu 22. augusti 2019 määrus nr 60 “Jõhvi valla eelarvest kultuuri edendamiseks, kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks toetuste taotlemise ja kasutamise kord“.

  (2) Määrus jõustub üldises korras.

Vallo Reimaa
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json