Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Sporditegevuse toetamise kord Jõhvi vallas

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.06.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.06.2023, 104

Sporditegevuse toetamise kord Jõhvi vallas

Vastu võetud 15.09.2022 nr 26
RT IV, 21.09.2022, 5
jõustumine 24.09.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.05.2023RT IV, 02.06.2023, 3705.06.2023

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Sporditegevuse toetamise kord Jõhvi vallas (edaspidi kord) reguleerib Jõhvi valla eelarvelistest vahenditest (edaspidi vallaeelarve) sporditegevuseks toetuse taotlemist, taotluse läbivaatamist, toetuse eraldamist ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

  (2) Käesolev kord ei reguleeri toetuse andmist huvikooli ja erakooliseaduse alusel tegutsevatele spordikoolidele.

  (3) Korra alusel ei toetata sporditegevust Jõhvi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavas asutuses ja valla osalusega sihtasutuses.

  (4) Erandkorras laieneb käesoleva määruse § 3 punktis 2 sätestatud toetus väljaspool Jõhvi valda registreeritud ja tegutsevale spordiklubile, mille tegevuses osalevad Jõhvi valla harrastajad, kui tegutsetakse olümpiamängude kavva kuuluval spordialal, millega tegelemise võimalusi Jõhvi vallas tegutsevad ja asuvad spordiklubid ei paku.

  (5) Toetuse andmise eesmärgiks on soodustada ja luua tingimused spordi harrastamiseks ja sportlikuks eluviisiks Jõhvi valla elanikele ning võimaldada sportlikku eneseteostust noortele vanuses 6-21 aastat.

  (6) Toetuse saaja märgib oma tegevuse kirjalikus vormis avalikustamisel toetajana Jõhvi valla.

  (7) Toetuse määramisel lähtutakse valla eelarveliste vahendite olemasolust ja asjaolust, et varem saadud toetuse aruanded on tähtaegselt esitatud ja toetuse saajal ei ole võlgnevusi vallavalitsuse ees.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) spordiklubi – Jõhvi valla haldusterritooriumil registreeritud ja vähemalt ühe aasta tegutsenud eraõiguslik juriidiline isik, mille põhitegevuseks on spordi arendamine ning kus treeningtegevus toimub vähemalt 11 kuul aastas vähemalt 3 korda nädalas;
  2) treener – sportlasi ja teisi spordis osalevaid isikuid juhendav spordispetsialist, kellel on treeneri kutsekvalifikatsioon kutseseaduse tähenduses või tunnustatud kutsekvalifikatsioon välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse tähenduses. Treeneril, kes juhendab noori vanuses 6–21 aastat, peab olema vähemalt treeneri kutsekvalifikatsiooni 4. tase;
  3) harrastaja – spordiklubi treeningrühmas regulaarselt osalev isik;
  4) treeningrühm – spordiklubis tegutsev isikute ühendus, millel on ühine tegevusala, tegutsemisaeg ja -koht;
  5) spordiürituse korraldaja – spordiklubi või muu eraõiguslik juriidiline isik;
  6) menetleja – vallavalitsuse poolt korraldusega määratav isik, kelle pädevusse kuulub käesoleva korra täitmisega seotud toimingute tegemine;
  7) taotluste hindamise komisjon – valitsuse poolt toetuste eraldamise otsustamiseks moodustatud viieliikmeline komisjon.

2. peatükk Toetuste liigid 

§ 3.   Toetuste liigid

  Vallaeelarvest makstavad toetused on:
  1) spordiklubi tegevustoetus;
  2) noortespordi tegevustoetus (pearaha);
  3) treeneri tööjõukulu toetus;
  4) spordiürituse läbiviimise toetus;
  5) sportlike saavutuste toetus.

§ 4.   Spordiklubi tegevustoetus

  (1) Spordiklubi tegevustoetus on taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks vallaeelarvest antav toetus spordiklubile täiskasvanute treeningutega seotud kulude katmiseks, põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks, sealhulgas igapäevase tegevuse korraldamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks.

  (2) Toetust on õigustatud taotlema spordiklubi, mis vastab järgmistele tingimustele:
  1) põhitegevuseks on organiseeritud sporditegevuse korraldamine ja arendamine;
  2) spordiklubi tegeleb aktiivselt harrastus- ja võistlusspordi arendamisega ning osaleb maakonna ja/või üleriigilistel võistlustel.

  (3) Spordiklubi tegevustoetust eraldatakse mitte rohkem kui 1 000 eurot taotleja kohta.

§ 5.   Noortespordi tegevustoetus

  (1) Noortespordi tegevustoetus jaotatakse spordiklubidele pearaha põhimõttel. Ühe harrastaja eest eraldatakse toetust kuni kahe spordialaga tegelemiseks, tingimusel, et harrastaja poolt harrastatavad spordialad on iseloomult erinevad. Noortespordi tegevustoetus sisaldab ka võistlustel osalemist. Spordiklubi peab osalema Eesti Meistrivõistlustel.

  (2) Noortespordi tegevustoetuse suurus ühe harrastaja kohta aastas (pearaha) eraldatakse sõltuvalt treenerile omistatud kutsekvalifikatsiooni tasemest:
  1) IV tase – kuni 150 eurot;
  2) V- VIII tase – kuni 200 eurot.

  (3) Käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud pearaha eraldamisel võetakse arvesse harrastaja vanust. Harrastajad jagatakse vanuse järgi gruppidesse ja igale grupile omistatakse vanuse koefitsient. Harrastaja vanust arvestatakse toetuse saamise aasta 1. jaanuari seisuga. Vanuse koefitsiendid on järgmised:
  1) harrastaja vanuses 6-9 aastat– koefitsient 0,5 (treeningud toimuvad vähemalt 8 kuud aastas ja kaks korda nädalas kestvusega 45 minutit);
  2) harrastaja vanuses 10-16 aastat– koefitsient 1,0 (treeningud toimuvad vähemalt 9 kuud aastas ja kolm korda nädalas kestvusega 60 minutit);
  3) harrastaja vanuses 17-21 aastat– koefitsient 1,0 (treeningud toimuvad vähemalt 10 kuud aastas ja neli korda nädalas kestvusega 90 minutit).

  (4) Noortespordi tegevustoetuse taotlemisel peab toetuse saamiseks täisealine nimekirja kantud harrastaja või alaealise harrastaja seaduslik esindaja kinnitama harrastaja osalust vastava spordiklubi treeningutel. Kinnitus koos spordiala märkimisega toimub Jõhvi valla toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemis SPOKU hiljemalt 15. novembriks. Kui määratud tähtpäevaks kinnitus puudub, ei arvata nimekirjas esitatud harrastajat toetust saavate harrastajate hulka.

  (5) Noortespordi tegevustoetuse arvutamiseks iga konkreetse spordiklubi kohta korrutatakse toetuse baassumma spordiklubis treenivate harrastajate arvuga ja vanuse koefitsiendiga.

§ 6.   Treeneri tööjõukulu toetus

  (1) Treeneri tööjõukulu toetust on õigus taotleda spordiklubil, kellele riik eraldab treeneri tööjõukulu toetust.

  (2) Treeneri tööjõukulu toetust eraldatakse riiklikult määratud tööandja panuse ulatuses.

  (3) Treeneri tööjõukulu toetuse arvestamisel lähtutakse treeningul osalevate Jõhvi valla harrastajate arvust. Juhul kui treeningrühm on komplekteeritud vähemalt kümnest Jõhvi valla harrastajast, arvestatakse treenerile toetust kogu eraldatava summa ulatuses. Väiksema harrastajate arvuga treeningrühma puhul vähendatakse toetuse summat proportsionaalselt.

  (4)
[Kehtetu- RT IV, 02.06.2023, 37 - jõust. 05.06.2023]

§ 7.   Spordiürituse läbiviimise toetus

  (1) Spordiürituse läbiviimise toetus on kalendriaastaks vallaeelarvest antav toetus Jõhvi vallas spordivõistluste ja rahvaspordiürituste läbiviimiseks.

  (2) Spordiürituse läbiviimise toetuse määramisel arvestatakse:
  1) kohalikke sporditraditsioone;
  2) ürituse traditsioone ja jätkusuutlikkust;
  3) osalejate arvu;
  4) võistluse suunatust erinevatele elanike rühmadele;
  5) võimalust võistluse läbiviimisega tõsta Jõhvi valla mainet;
  6) ürituse eelarve põhjendatust.

  (3) Spordiürituste toetust saab taotleda kaks korda aastas: 1. november (tegevused järgnevaks aastaks) ja 1. mai (tegevused jooksvaks aastaks).

§ 8.   Sportlike saavutuste toetus

  (1) Sportlike saavutuste toetust eraldatakse spordiklubi kaudu Jõhvi valla võistkonnale või sportlasele, kes kuulub oma spordialal omaealiste või täiskasvanute Eesti Vabariigi koondisesse või on Eesti meistrivõistlustel või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutanud 1.-3. koha ning esindab Jõhvi vallas registreeritud spordiklubi. Käesolev lõige ei rakendu seenioridele.

  (2) Madalaim vanusepiir toetuse määramiseks on üksikvõistleja puhul 12 eluaastat ja võistkonna puhul U12 vanuseklass.

  (3) Sportlike saavutuste toetust eraldatakse kuni 2 000 eurot spordiklubi kohta.

3. peatükk Toetuse taotlemine ja taotluse menetlemine 

§ 9.   Taotlust esitama õigustatud isikud

  (1) Taotlust on õigustatud esitama spordiklubi,:
  1) mis on Eesti Spordiregistris registreeritud ja seal nõutud andmed on esitatud ja uuendatud;
  2) mis on nõuetekohaselt täitnud riiklike maksude tasumise kohustused;
  3) mis on esitanud korra kohased aruanded varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta;
  4) mis ei oma Jõhvi valla ees kohalike maksude võlgnevusi ja muid võlgnevusi;
  5) mille harrastaja enda ning alaealise harrastaja ja vähemalt ühe vanema või seadusliku esindaja elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on vähemalt kuus kuud enne taotluse esitamist olnud Jõhvi vald.

  (2) Spordiürituse läbiviimise toetust võib taotleda spordiürituse korraldaja, sh spordiürituse korraldaja, mis on registreeritud väljaspool Jõhvi valda. Muu eraõigusliku juriidiline isik peab toetuse taotlemiseks vastama käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2, 3 ja 4 sätestatud tingimustele.

§ 10.   Taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Spordiklubi tegevustoetuse, noortespordi tegevustoetuse ja treeneri tööjõukulu toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele Jõhvi valla toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi SPOKU kaudu taotluse hiljemalt 1. novembriks.

  (2) Spordiürituste läbiviimise toetust on võimalik taotleda Jõhvi valla toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi SPOKU kaudu kaks korda aastas: 1. november ja 1. mai.

  (3) Sportlike saavutuste toetuse taotlus esitatakse Jõhvi valla toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi SPOKU kaudu hiljemalt järgmise aasta 10. jaanuariks.

§ 11.   Taotluse esitamine

  (1) Taotlus treeneri tööjõukulu toetuse saamiseks esitatakse koos spordiklubi tegevustoetusega. Taotlusele lisatakse planeeritav treeneri töökoormus ja tööjõukulude eelarve.

  (2) Noortespordi tegevustoetuse taotlusele lisatakse:
  1) treeningutel osalevate harrastajate nimekiri treeningrühmade kaupa koos isikukoodi ja elukoha andmetega 1. oktoobri seisuga;
  2) spordiklubi kahe lähima aasta eesmärgid (arenguvisioon).

  (3) Spordiürituse läbiviimise toetuse taotlusele lisatakse võistluse või ürituse eelarve ja ürituse lühikirjeldus. Võistluse korraldamise omaosaluse või kaasfinantseeringu rahaline panus peab olema vähemalt 20% ürituse eelarvest.

  (4) Kui toetuse taotlusi esitatakse kokku suuremas summas, kui vallaeelarves vahendeid, siis vähendatakse kõigi taotlejate toetust protsentuaalselt vahendite olemasolule. Treenerite tööjõukulu toetusi ei vähendata.

  (5) Taotluse allkirjastab taotleja esindusõiguslik isik või tema volitatud isik.

§ 12.   Taotluse menetlemine

  (1) Menetlusse võetakse üksnes tähtaegselt ja vormikohaselt esitatud taotlused.

  (2) Menetleja kontrollib kümne (10) tööpäeva jooksul tähtaegselt esitatud taotluse ja lisatud dokumentide vastavust korras sätestatud nõuetele.

  (3) Puuduste esinemisel teatab menetleja sellest taotlejale ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni kümme (10) tööpäeva. Kui taotleja ei kõrvalda tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud dokumendid ning menetlus toetuse saamiseks lõpetatakse.

  (4) Menetlejal on õigus nõuda taotlejalt täiendavat informatsiooni või lisadokumente.

  (5) Nõuetekohased taotlused edastab menetleja hiljemalt taotluste esitamise tähtajast arvates ühe kuu jooksul taotluste hindamise komisjonile, mis vaatab taotlused läbi ning võtab seisukoha toetuse eraldamise või eraldamata jätmise kohta 15 tööpäeva jooksul arvates riikliku treeneri tööjõukulu toetuse andmise otsuse vastuvõtmisest. Riikliku treeneri tööjõukulu toetuse eraldamise otsusest teavitab menetleja komisjoni viivitamatult alates teada saamisest.
[RT IV, 02.06.2023, 37 - jõust. 05.06.2023]

  (6) Taotluste rahuldamise järjekord:
  1) treeneri tööjõukulu toetus täies ulatuses;
  2) spordiklubi tegevustoetus;
  3) spordiürituste läbiviimise toetus;
  4) noortespordi tegevustoetus;
  5) sportlike saavutuste toetus.

4. peatükk Toetuse eraldamine ja maksmine 

§ 13.   Toetuse andmise otsustamine ja toetuse väljamaksmine

  (1) Spordiklubi tegevustoetuse, noortespordi tegevustoetuse, treeneri tööjõukulu toetuse, spordiürituste läbiviimise toetuse esimese taotlusvooru ja sportlike saavutuste toetuse andmise otsustab taotluste hindamise komisjoni ettepanekul valitsus korraldusega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast vallaeelarve vastuvõtmist.

  (2) Spordiürituste läbiviimise toetuse teise taotlusvooru (1. mai) taotlusi menetletakse käesoleva korra §s 12 sätestatud tähtaegadel ja korras.

  (3) Vallaeelarve võimalustest lähtuvalt võib toetust anda taotletust väiksemas summas.

  (4) Noortespordi tegevustoetust (pearaha) ja treeneri tööjõukulu toetust makstakse proportsionaalselt toetusperioodiga kaks korda aastas.

  (5) Toetuse andmise kohta edastab menetleja toetuse saajale vastava teabe viie tööpäeva jooksul vastava korralduse andmisest arvates.

  (6) Toetus makstakse välja toetuse saaja igakordselt esitatud masintöödeldava arve alusel.

§ 14.   Taotluse rahuldamata jätmine

  Valitsus jätab taotluse rahuldamata, kui taotleja ja/või taotlus ei vasta korras sätestatud tingimustele või taotleja on esitanud valeandmeid.

5. peatükk Aruandlus ja järelevalve 

§ 15.   Aruande esitamine

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele vormikohase aruande toetuseks saadud rahaliste vahendite kasutamise kohta. Aruandele lisatakse raamatupidamise algdokumentide ning maksete toimumist tõendavate dokumentide koopiad tehtud kulutuste kohta.

  (2) Toetuse kasutamise aruanne esitatakse järgmiseks tähtajaks:
  1) spordiklubi tegevustoetuse, noortespordi tegevustoetuse ja treeneri tööjõukulu toetuse kasutamise aruanne hiljemalt toetuse kasutamisele järgneva aasta 31. jaanuariks;
  2) spordiürituse läbiviimise toetuse kasutamise aruanne kahe kuu jooksul pärast spordiürituse toimumist.

§ 16.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab menetleja. Menetlejal on õigus:
  1) nõuda toetuse sihipärase kasutamise tõendamiseks dokumente, seletusi ja vahearuandeid ning kontrollida toetuse saaja tegevust tema tegevuskohas;
  2) nõuda spordiklubi tegevustoetuse saajalt treeningute kohta tegevuspäeviku pidamist, kus kajastuvad iga treeningu kohta osalejate nimed ja tegevuse lühikokkuvõte;
  3) puuduste avastamisel määrata tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks;
  4) teha vallavalitsusele ettepanek lepingu lõpetamiseks ja makstud toetuse tagasinõudmiseks, kui puudused ei ole tähtajaks kõrvaldatud või neid ei ole võimalik kõrvaldada või toetuse saaja on esitanud valeandmeid.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 17.   Määruse rakendamine

  Toetuse taotluse ja toetuse kasutamise aruandes esitatavad andmed kinnitab valitsus korraldusega.
[RT IV, 02.06.2023, 37 - jõust. 05.06.2023]

§ 18.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json