Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Riigihangete teostamise kord

Väljaandja:Haapsalu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.09.2022, 6

Riigihangete teostamise kord

Vastu võetud 17.01.2018 nr 1
RT IV, 19.01.2018, 9
jõustumine 22.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.09.2022RT IV, 21.09.2022, 324.09.2022

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lõike 1 ja Haapsalu linnavara valitsemise korra § 6 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega reguleeritakse Haapsalu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt korraldatavate hangete planeerimist ja hankemenetlusega seotud toimingute teostamist riigihangete, lihthangete, lihtsustatud korras tellitavate teenuste ja alla lihthanke piirmäära jäävate hangete ning ideekonkursside korraldamisel.

  (2) Linnavalitsuse hallatavad asutused (edaspidi allasutused) juhinduvad hangete korraldamisel riigihangete seaduse nõuetest, käesolevast. Allasutuse taotlusel ja volitusel võib linnavalitus läbi viia ka allasutuse hankemenetluse.

  (3) Käesolevas määruses sätestamata juhul ja vastuolude korral seadusega, juhindutakse riigihangete seadusest.

§ 2.   Riigihangete planeerimine

  (1) Asjade ostmiseks ja teenuste tellimiseks maksumusega alates 10 000 eurot ning ehitustööde tellimiseks maksumusega alates 30 000 eurot koostatakse igaks eelarveaastaks hankeplaan.

  (2) Linnavalitsuse kinnitab kolme nädala jooksul pärast Haapsalu Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) poolt linnaeelarve kinnitamist hankeplaani, milles on välja toodud eelarveaastal linnavalitsuses ja allasutustes planeeritavad riigi- ja lihthanked. Valdkonna aselinnapead arvestavad andmete esitamisel ka allasutuste vajadustega.

  (3) Hankeplaanis näidatakse hanke nimetus, kavandatav hanke liik, hanke objekt, kavandatava hanke korraldamise aeg, kavandatav lepingu täitmise aeg, hanke eeldatav maksumus ja hanke eest vastutav isik.

  (4) Hankeplaani võib muuta kui eelarvet vähendatakse või suurendatakse või hankija poolt esitatud rahastamistaotlus/projekt rahuldatakse. Hankeplaani täpsustatakse põhjendatud vajadusel või linnaeelarve muutmise korral. Ettepaneku hankeplaani muutmiseks teeb muudatust vajava valdkonna aselinnapea.

  (5) Hankeplaan avalikustatakse linnavalitsuse veebilehel.

§ 3.   Hankemenetluse alustamine, riigihanke eest vastutav isik

  (1) Riigihanke alustamisel tuleb arvestada Haapsalu linnavara valitsemise korras sätestatud nõudeid. Linnavolikogult hanke korraldamiseks loa küsimisel tuleb ära näidata kavandatava hanke objekt, hanke tulemusena sõlmitava hankelepingu kavandatav täitmise aeg, kui see ületab ühte eelarveaastat, ning muud olulised hankelepingu tingimused.

  (2) Riigihanke alustamise otsustab eelarves ette nähtud vahendite piires või linnavolikogult riigihanke korraldamiseks saadud loas sätestatud ulatuses linnavalitsus oma korraldusega või allasutuse juht oma käskkirjaga. Korraldusega või käskkirjaga kinnitatakse eeldatav hanke maksumus, hankemenetluse liik, hankedokumendid sh hankelepingu projekt, vastutav isik ning komisjoni koosseis. Hankemenetlus viiakse läbi e-riigihangete keskkonnas.

  (3) Riigihanke eest vastutav isik on kohustatud täitma kõiki riigihanke korraldamisel ja pärast riigihanke korraldamist riigihanke seaduses nimetatud vajalikke ülesandeid, mis ei ole käesolevas korras või selle alusel antud kellegi teise pädevusse, (sh koostama riigihanke komisjoni protokollid või protokollide projektid, esitama riigihanke kohta nõutavad aruanded). Riigihanke eest vastutaval isikul on konkreetse hankemenetluse raames õigus allkirjastada väljastatavaid dokumente, mis on seotud pakkujate ja taotlejate teavitamisega hankemenetluse raames tehtud otsustest ning selgituste andmise ja küsimisega, samuti järelepärimiste tegemisega.

§ 4.   Riigihanke komisjon

  (1) Linnavalitsus või allasutus moodustab riigihangete hankemenetlustega seotud toimingute teostamise korraldamiseks hankekomisjoni (edaspidi komisjoni) kinnitades komisjoni esimehe ja liikmed.

  (2) Konkreetse riigihankega seoses ei või komisjoni tööst osa võtta isik, kellel on huvide konflikt või kelle puhul tekib kahtlus tema erapooletuses. Komisjoni liige peab viivitamatult teatama sellise asjaolu ilmnemisest, ennast selle päevakorrapunkti arutamisest taandama, selleks ajaks koosolekuruumist väljuma ja hoiduma konkreetse riigihankega seoses edasisest tegevusest komisjoni liikmena.

  (3) Komisjoni koosolekud ja otsustused protokollitakse. Komisjoni protokollile kirjutab alla komisjoni esimees ja riigihanke eest vastutav isik. Komisjoni liige, kes jääb protokollis kajastatu suhtes eriarvamusele, võib nõuda oma eriarvamuse protokollis fikseerimist.

  (4) Komisjon teeb linnavalitsusele või allasutuse juhile ettepaneku:
  1) pakkuja või taotleja hankemenetlusest kõrvaldamiseks;
  2) pakkuja või taotleja kvalifitseerimiseks või kvalifitseerimata jätmiseks;
  3) pakkumuse vastavaks tunnistamiseks;
  4) pakkumuse edukaks tunnistamiseks;
  5) pakkumuse tagasilükkamiseks;
  6) kõikide pakkumuste tagasilükkamiseks;
  7) hankemenetluse kehtetuks tunnistamiseks.

§ 5.   Pakkuja ja taotleja kvalifikatsiooni kontrollimiseks esitatavad nõuded ja hankedokument

  Riigihanke pakkuja ja taotleja kvalifikatsiooni kontrollimiseks esitatavad nõuded või ideekonkursi kutses esitatavad nõuded ning hankedokumendi (sh lihthanke dokumendi ja ideekonkursi võistlusjuhendi) kinnitab linnavalitsus või allasutuse juht.

§ 6.   Pakkumus(t)e avamine, pakkuja või taotleja hankemenetlusest kõrvaldamine, pakkuja või taotleja kvalifitseerimine ja pakkumuse vastavuse kontrollimine

  (1) Pakkumuse(d) avab komisjon. Pakkumus(t)e avamise kohta koostatakse pakkumus(t)e avamise protokoll.

  (2) Pakkuja või taotleja hankemenetlusest kõrvaldamise asjaolude esinemist või puudumist, pakkuja või taotleja kvalifitseerimisel ning pakkumuse vastavaks tunnistamisel esitatud nõuetele vastavust kontrollib komisjon. Kontrollimise tulemused kajastatakse protokollis.

§ 7.   Pakkumuste hindamine, edukaks tunnistamine

  (1) Pakkumusi hindab komisjon. Pakkumuste hindamise kohta vormistatakse pakkumuste hindamise protokoll.

  (2) Hindamiskriteeriumite kohaselt parima pakkumuse (sh osadeks jagatud riigihanke puhul kõigi osade suhtes tehtud pakkumuste) edukaks tunnistamise ning hankelepingu sõlmimise otsustab linnavalitsus korraldusega.

  (3) Kui tekib kahtlus, et mõni pakkumus on põhjendamatult madala maksumusega, teeb komisjon linnavalitsusele ettepaneku põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse tagasilükkamiseks.

§ 8.   Hankelepingu sõlmimine

  (1) Kui edukaks tunnistatud pakkumuse maksumus on suurem kui 10000 eurot ilma käibemaksuta otsustab hankelepingu sõlmimise linnavalitsus või allasutuse juht pakkumuse edukaks tunnistamise korralduses või käskkirjas.
[RT IV, 21.09.2022, 3 - jõust. 24.09.2022]

  (2) Hankeleping eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping vastavalt riigihangete seaduses sätestatud korrale.

  (3) Hankelepingule kirjutab alla linnapea või linnavalitsuse korralduses volitatud isik. Allasutuse nimel korraldatavate hangete puhul kirjutab lepingule alla allasutuse juht.

  (4) Hankelepingu täitmise üle tagab kontrolli riigihanke eest vastutav isik, kui hankelepingus ei ole sätestatud teisiti.

§ 9.   Hankelepingu muutmine või ennetähtaegne lõpetamine

  (1) Riigihankehankelepingut võib muuta või ennetähtaegselt lõpetada ainult seaduses ettenähtud juhul.

  (2) Lihthanke või alla lihthanke piirmäära jääva hankelepingu muutmise või ennetähtaegse lõpetamise otsustab linnavalitsus või allasutuse juht järgides seaduses sätestatud või hankedokumentides ettenähtud piiranguid.

§ 10.   Riigihanke korraldamise otsustamine ja hankedokumentide koostamine

  (1) Riigihanke hankemenetluse korraldamise ja menetluse viisi otsustab ja hankedokumendid kinnitab linnavalitsus oma korraldusega.

  (2) Hankeplaanis määratud vastutav isik koostab ja esitab linnavalitsusele kinnitamiseks hankedokumendid ja tagab, et need vastaksid riigihangete seaduses nõutud tingimustele ning sisaldaksid kogu pakkujale vajalikku teavet riigihanke hankemenetluses osalemiseks.

  (3) Hankedokumentides muudatuste tegemise võib kinnitada riigihanke komisjon, kui ei muudeta tingimusi, mis võiksid piirata pakkujate ringi. Vastutav isik tagab muudatuste esitamise riigihangete registrile.

§ 11.   Lihthanke korraldamine

  (1) Hankeplaanis määratud vastutav isik koostab ja esitab linnavalitsusele või allasutuse juhile kinnitamiseks hankedokumendid ja tagab, et need vastaksid riigihangete seaduses nõutud tingimustele ning sisaldaksid kogu pakkujale vajalikku teavet lihthanke hankemenetluses osalemiseks.

  (2) Hankedokumentides muudatuste tegemise võib kinnitada komisjon, kui ei muudeta tingimusi, mis võiksid piirata pakkujate ringi. Vastutav isik tagab muudatuste esitamise riigihangete registrile.

  (3) Kui lihthankes soovitakse pidada läbirääkimisi, tuleb läbirääkimiste pidamise võimalus lihthanke dokumendis sätestada. Läbirääkimistele lubatakse üksnes lihthankel kvalifitseeritud pakkuja(d). Läbirääkimisi võib pidada kõigi, osade või ainult ühe kvalifitseeritud pakkujaga. Kui läbirääkimisi soovitakse pidada osade või ühe kvalifitseeritud pakkujaga, tuleb valiku tegemist põhjendada.

  (4) Läbirääkimiste pidamise otsustab komisjon. Otsus läbirääkimiste pidamiseks vormistatakse protokolliga.

  (5) Läbirääkimistel tuleb kõiki läbirääkimistele kutsutud pakkujaid kohelda võrdselt ning teha neile ühesuguseid ettepanekuid pakkumuse korrigeerimiseks.

  (6) Läbirääkimised protokollitakse. Läbirääkimiste tulemusena võib pakkuja jääda oma esialgse pakkumuse juurde või võib teha uue pakkumuse. Vajadusel antakse pakkujale tähtaeg uue pakkumuse esitamiseks.

§ 12.   Allapoole lihthanke piirmäära sõlmitavate hankelepingute, erandite alla kuuluvate hankelepingute ja sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingute sõlmimine
[RT IV, 21.09.2022, 3 - jõust. 24.09.2022]

  (1) Asjade ostmisel ja teenuse tellimisel, mille eeldatav maksumus on 10000 eurot ilma käibemaksuta kuni 30 000 eurot ilma käibemaksuta ning ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus on 1000  eurot ilma käibemaksuta kuni 60 000 eurot ilma käibemaksuta tuleb konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamise, selleks tuleb teade soovist sõlmida hankeleping avaldada Haapsalu Linnavalitsuse või allasutuse veebilehel või muus elektroonilises keskkonnas. Kui hankija otsustab kasutada riigihangete elektroonilist registrit, tuleb järgida lihthankele ettenähtud nõudeid.

  (2) Asjade, teenuste ja ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 10000 euro ilma käibemaksuta võib loobuda ülalnimetatud sätete rakendamisest ja teha ettepaneku pakkumuse tegemiseks ühele isikule. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud asjade, teenuste või ehitustööde hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

  (3) Ettepaneku tegemisel pakkumuse esitamiseks tuleb reeglina koostada soovitavate asjade, teenuste või ehitustööde tehniline kirjeldus ning selgitada pakkumuste hindamise kriteeriumeid. Pakkumuse hindamise kriteeriumeid ei tule selgitada, kui ettepanek tehakse ühele isikule. Kõiki pakkujaid tuleb kohelda võrdselt.

  (4) Määrust ei kohaldata riigihangete seaduse §-des 11, 12 ja 126 nimetatud teenuste tellimisel ja asjade ostmisel.
[RT IV, 21.09.2022, 3 - jõust. 24.09.2022]

§ 13.   Ideekonkursi korraldamine

  (1) Ideekonkursi korraldamise otsustab linnavalitsus korraldusega määrates ära ideekonkursi võitjatele makstavad auhindade ja/või osalejate osalemistasude suuruse. Ideekonkursi korraldamise otsuses näidatakse ära, kas ideekonkurss korraldatakse eesmärgiga sõlmida ideekonkursi võitjaga tema pakutud ideekavandi alusel teenuse hankeleping või üksnes ideekavandi saamise eesmärgil.

  (2) Ideekonkursile laekunud ideekavandite hindamiseks moodustab linnavalitsus korraldusega ideekonkursižürii. Žürii koostab oma tegevuse kohta protokolli kandes sinna esitatud ideekavandite paremusjärjestuse ja oma hinnangu ideekavandite kohta.

  (3) Linnavalitsus kuulutab ideekonkursi võitjad välja korraldusega.

§ 14.   Ideekonkursi tulemuste avalikustamine

  Ideekonkursi tulemuste kohta avalikustatakse linnavalitsuse veebilehel 10 päeva pärast ideekonkursi tulemuste selgumist ideekonkursil auhindu saanud isikute nimed koos auhinna suurusega või ideekonkursil osalemistasu saanud isikud koos osalemistasu suurusega. Võimalusel avalikustatakse ka esitatud ideekavandid.

§ 15.   Esindamine riigihangete vaidlustuskomisjonis

  Linnavalitsust esindab vaidlustuste läbivaatamisel riigihangete vaidlustuskomisjonis linnasekretär või tema volitatud isik.

§ 16.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

  (3) Enne käesoleva määruse jõustumist alustatud hankemenetlused viiakse lõpuni enne käesolevat määrust kehtinud korras.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json