Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Jõelähtme valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse maksmise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.09.2023, 3

Jõelähtme valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse maksmise kord

Vastu võetud 14.09.2023 nr 38

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5, spordiseaduse § 3 punkti 2 ja noorsootöö seaduse § 8 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Mittetulundustegevuseks toetuse taotlemise ja maksmise kord (edaspidi kord) reguleerib Jõelähtme valla (edapidi vald) eelarvest finantseeritavate mittetulundusühingute ja sihtasutuste põhitegevuse ja ülevallaliste suurürituste toetuse taotlemist, taotluse menetlemist, toetuse eraldamist, lepingu sõlmimist, järelevalve teostamist ning aruandluse esitamist.

  (2) Käesolev kord ei laiene nendele toetusele, mis on reguleeritud teiste Eesti Vabariigi ja Jõelähtme valla õigusaktidega.

§ 2.   Toetuse eesmärgid

  (1) Toetuse eesmärk on arendada Jõelähtme vallas kultuuri-, hariduse-, spordi- ja noorsootööalast ja kogukonna ühistegevust ning toetada vabaühenduste mitmekesisust ja jätkusuutlikku arengut valla haldusterritooriumil avalikes huvides tegutsevate sihtasutuste ja mittetulundusühingute kaudu.

  (2) Taotlusi saab esitada järgnevate valdkondade toetamiseks:
  1) kultuur;
  2) turism;
  3) haridus;
  4) sport ja terviseedendus;
  5) noorsootöö;
  6) külaelu;
  7) tervis ja sotsiaalhoolekanne;
  8) keskkonnakaitse;
  9) seltsitegevus;
  10) turvalisus.

§ 3.   Toetuse liigid

  Toetuse liigid on:
  1) tegevustoetus – kogukonna ühistegevuste korraldamiseks eraldatav toetus. Tegevustoetuse taotlus tuleb esitada eelarveaastale eelneva aasta 1. detsembriks (kui tähtaeg langeb nädalavahetusele või riigipühale – nädalavahetusele või riigipühale järgneval tööpäeval). Toetust makstakse kalendriaasta tegevuste katmiseks;
  2) omaosaluse ja kaasfinantseerimise toetus – vallapoolne rahaline toetus projektide, mis on saanud rahastuse riigieelarvest või välisvahenditest rahastatud programmidest ja fondidest, omaosaluse või kaasfinantseeringu toetamiseks. Omaosaluse ja kaasfinantseerimise toetuse taotlusi võib esitada eelarveaasta jooksul;
  3) ürituste korraldamise toetus – ürituste, tegevuste korraldamiseks, mis on jätkuüritused või muutunud juba traditsiooniliseks, samuti ühekordsete ülevallaliste suurürituste korraldamiseks. Väiksemamahuliste ühekordsete projektide toetamine toimub Jõelähtme valla eelarvest kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetamise korra alusel. Ürituse korraldamise toetuse taotlus tuleb esitada eelarveaastale eelneva aasta 1. detsembriks (kui tähtaeg langeb nädalavahetusele või riigipühale – nädalavahetusele või riigipühale järgneval tööpäeval);
  4) elanikkonna turvalisuse tagamise toetus – tegevustoetus elanikkonna turvalisuse tagamiseks, hoidmiseks ja arendamiseks, näiteks pääste, elanikkonnakaitse ja riigikaitse. Toetuse taotlus tuleb esitada eelarveaastale eelneva aasta 1. detsembriks (kui tähtaeg langeb nädalavahetusele või riigipühale – nädalavahetusele või riigipühale järgneval tööpäeval);
  5) aastalõpu tegevustoetus küladele, alevikele – ühekordne toetus valla nendele küladele ja alevikele, kus on olemas kehtiva volitusega külavanem ning aktiivne küla-/ alevikuselts. Toetusliigi taotlemiseks eraldi taotlust esitama ei pea, samuti ei pea selle toetuse kasutamise kohta esitama aruannet. Vallavalitsuse ametnik teavitab toetuse saamise nõuetele vastavate külade/alevike küla-/alevikuvanemaid ja täpsustab kirjalikult vastavat küla esindava toetuse saaja.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust võivad taotleda Jõelähtme valla haldusterritooriumil korraldatava või Jõelähtme elanikele suunatud tegevuse huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle tegevus vastab Jõelähtme valla arengukavale.

  (2) Toetust makstakse mittetulundusühingutele ja sihtasutustele nende igapäevase tegevuse toetamiseks:
  1) avalike ürituste korraldamiseks;
  2) taotleja tegevusega seotud põhitegevuskoha hoonete ja kinnistute ning põhitegevuseks vajaliku inventari kulude katteks;
  3) transpordikuludeks;
  4) omaosaluskulude katteks investeeringu ja väikevara soetamise korral.

  (3) Toetuse taotlus jäetakse rahuldamata:
  1) kui valla eelarve vahendid seda ei võimalda;
  2) kui projekt on suunatud üksnes kodanikeühenduste liikmetele v.a juhul kui on tegemist koolitusega, mis tõstab elanikkonna üleüldist heaolu ja turvalisust, näiteks esmaabi, pääste, elanikkonnakaitse jms;
  3) kui projekt on kavandatud täiskasvanute huvi- või haridustegevuse toetatamiseks;
  4) kui taotlus on esitatud juba toimunud projekti kulude katmiseks, v.a oma- ja kaasfinantseeringu toetuse taotluse puhul;
  5) kui varem saadud toetuse lõpparuanded on esitamata või puudulikud või toetuse saajal on võlgnevusi vallavalitsuse ees;
  6) kui taotluses on esitatud valeandmeid või taotleja ei võimalda kontrollida taotleja või taotluses toodud andmete vastavust nõuetele;
  7) kui üritus ja/või tegevus, milleks toetust taotletakse, on tervikuna rahastatud muudest allikatest või vallavalitsus on samal eelarveaastal sama üritust/tegevust juba toetanud;
  8) muudel juhtudel, kui vallavalitsus ei pea toetuse andmist otstarbekaks või käesoleva korra eesmärkidega kooskõlas olevaks.

  (4) Taotlus esitatakse vallavalitsusele toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi kaudu läbi SPOKU iseteeninduskeskkonna spoku.joelahtme.ee.

  (5) Taotluses märgitakse andmed taotleja kohta, taotletav summa, toetuse kasutamise otstarve ja ajakava.

  (6) Taotlusele tuleb lisada kavandatava tegevuse kirjeldus ja selle eelarve. Taotletav toetuse summa tuleb näidata nii eelarve tuludes kui ka jagada kuluartiklite vahel.

  (7) Vallavalitsus kontrollib mittetulundusühingu/sihtasutuse kohta mittetulundusühingute/sihtasutuste registrisse kantud andmeid äriregistri teabesüsteemi kaudu ja maksuvõlgnevuste infot e-Maksuameti kaudu.

  (8) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetuse eraldamiseks täiendavaid asjakohaseid dokumente.

§ 5.   Taotluste menetlemine ja toetuse eraldamine

  (1) Vallavalitsuse vastutav ametnik vaatab läbi esitatud toetuse taotluse ning kontrollib dokumentide vastavust käesoleva korra nõuetele ning puuduste esinemisel määrab täiendava tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei ole viinud taotlust nõuetega vastavusse vallavalitsuse poolt määratud tähtajaks, võib vallavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

  (2) Nõuetele vastava tegevustoetuse (§ 3, punkt 1) taotluse läbivaatamiseks ja hindamiseks koguneb kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide komisjon (edaspidi komisjon), kes teeb vallavalitsusele ettepaneku tegevustoetuse eraldamise, toetuse suuruse ja toetuse saamise tingimuste kohta.

  (3) Toetuse määramisel lähtub komisjon mh järgmistest kriteeriumidest:
  1) tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina Jõelähtme valla haldusterritooriumil või esindab valda väljaspool;
  2) tegevus on suunatud Jõelähtme valla elanikele või on nende huvides ning ei ole ajendatud üksikhuvidest;
  3) projekt on selgete eesmärkidega, projektis ettenähtud tegevused on jätkusuutlikud ning projekti vajalikkus laiemale sihtgrupile on põhjendatud;
  4) omaosaluse olemasolust ja suurusest;
  5) tehtavate tööde ja eelarve realistlikkusest.

  (4) Toetuse suuruse otsustab vallavalitsus.

  (5) Lähtudes komisjoni ettepanekutest ning valla eelarves toetusteks eraldatud vahenditest teeb vallavalitsus 15 tööpäeva jooksul peale valla eelarve vastuvõtmist otsuse tegevustoetuste rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

  (6) Eelarveaasta jooksul esitatud taotluste (§3 p2) rahuldamise või mitterahuldamise otsuse teeb vallavalitsus 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamisest.

  (7) Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt.

  (8) Käesoleva korra alusel vastuvõetavad otsused tehakse taotlejale kirjalikult teatavaks 10 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.

  (9) Vallavalitsuse korraldused tegevustoetuse (§ 3 punkt 1) saajate ja summadega avaldatakse Jõelähtme Vallavalitsuse kodulehel.

§ 6.   Lepingu sõlmimine

  (1) Toetuse väljamaksmine toimub taotlejale vallavalitsuse korralduse ja toetuse kasutamise korda ja tingimusi sätestava lepingu alusel pärast otsuse tegemist 30 päeva jooksul (v.a. §3 p5).

  (2) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse saaja andmed ja toetuse suurus;
  2) toetuse sihtotstarve;
  3) toetuse väljamaksmise viis, tähtaeg või maksegraafik;
  4) toetuse saaja õigused ja kohustused;
  5) aruande esitamise tähtaeg ja kord;
  6) toetuse tagasinõudmise tingimused;
  7) muud vallavalitsuse poolt määratud tingimused.

  (3) Vallavalitsusel on õigus leping lõpetada ja/või osaliselt või tervikuna nõuda toetus tagasi kui:
  1) tegevus(ed), mille elluviimiseks toetus eraldati, ei realiseeru.
  2) ilmneb asjaolu, mille esinemise korral ei oleks taotlust rahuldatud;
  3) toetust on kasutatud mittesihipäraselt;
  4) toetuse saaja muudab projekti tegevuskava või eelarvet ulatuses, mis muudab oluliselt projekti sisu;
  5) toetuse saaja on esitanud valeandmeid või andmeid varajanud;
  6) toetuse saaja ei ole kinni pidanud toetuse kasutamise lepingu tingimustest;
  7) toetuse saaja ei esita tähtajaks aruannet.

  (4) Toetuse saajal on kohustus teavitada vallavalitsust kõigist toetuse kasutamisega seotud probleemidest ja asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada või takistada sõlmitud lepingu täitmist või mis võivad olla vastuolus õigusaktidega kehtestatud nõuete või reeglitega.

  (5) Toetuse saajal on õigus toetuse kasutamise lepingu sõlmimisest keelduda ja sõlmitud lepingust igal ajal taganeda, kui ilmnevad temast mittesõltuvad või ootamatud asjaolud, mis ei võimalda toetuse saajal lepingut korrektselt täita ja kasutamata toetus vallavalitsusele tagasi maksta.

§ 7.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja (v.a § 3 punktis 5 nimetatud toetuse saaja) on kohustatud esitama vallavalitsusele hiljemalt toetuse eraldamisele järgneva aasta 31. jaanuariks tegevusaruande toetuse kasutamise kohta, näidates ära kogu tegevuse eelarve ja eraldatud toetuse kasutamise. Vallavalitsusel on õigus nõuda täiendavalt majandusaasta aruande ja /või kuludokumentide esitamist.

  (2) Aruandlus esitatakse vallavalitsusele toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi kaudu läbi SPOKU iseteeninduskeskkonna spoku.joelahtme.ee.

  (3) Aruande esitamata jätmise korral 31. jaanuariks vähendatakse taotletavat uut toetussummat 50% võrra ning aruande lõplik esitamise tähtaeg pikeneb 31. märtsini.

  (4) Kui toetuse taotleja ei ole esitanud aruannet lisatähtajaks 31. märtsiks, jäetakse uus taotlus täies ulatuses rahuldamata.

  (5) Vallavalitsusel ja vallavolikogu revisjonikomisjonil on õigus kontrollida eraldatud toetuse sihipärast kasutamist.

  (6) Toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise eest vastutab lepingus märgitud kontaktisik.
#CP1252#

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Määrusega reguleerimata küsimused lahendab ja otsustab vallavalitsus.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist eraldatud toetustega seotud menetlused viiakse lõpuni, lähtudes seni kehtinud Jõelähtme Vallavolikogu 11.02.2021 määruses nr 73 „Jõelähtme valla eelarvest mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ kehtestatud nõuetest.

  (3) Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 11.02.2021 määrus nr 73 „Jõelähtme valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse maksmise kord“.

Väino Haab
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json