Teksti suurus:

Tartu Linnavolikogu 10. septembri 2020. a määruse nr 110 "Asumiseltsi toetus" muutmine

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.09.2023
Avaldamismärge:RT IV, 21.09.2023, 11

Tartu Linnavolikogu 10. septembri 2020. a määruse nr 110 "Asumiseltsi toetus" muutmine

Vastu võetud 14.09.2023 nr 63

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 5 alusel.

§ 1.   Tartu Linnavolikogu 10. septembri 2020. a määruse nr 110 "Asumiseltsi toetus" muudetakse järgmiselt:

 
  1) määruse paragrahvi 4 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Asumiseltsi toetuse suurus on kuni 3500 eurot kalendriaasta kohta ning see jaguneb tegevustoetuseks ja avalikkusele suunatud oma linnaosa, alevikku või küla tutvustava sündmuse korraldamise toetuseks. Tegevustoetuse suurus on kuni 1000 eurot.";
  2) määruse paragrahvi 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"§ 6. Toetuse taotlemine
(1) Asumiselts võib taotleda ainult tegevustoetust või nii tegevustoetust kui sündmuse korraldamise toetust.
(2) Tegevustoetuse taotlemiseks peavad olema esitatud järgmised andmed:
1) linnaosa, aleviku või küla nimi;
2) asumiseltsi liikmete arv;
3) ülevaade asumiseltsi senisest tegevusest, kui toetust taotletakse esimest korda;
4) asumiseltsi aastaringse tegevuse kirjeldus;
5) taotletav toetussumma;
6) kavandatud tegevused keskkonnahoidlike põhimõtete järgimiseks.
(3) Sündmuse korraldamise toetuse taotlemiseks peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikele 2 olema esitatud järgmised andmed:
1) sündmuse nimi;
2) taotletav toetussumma;
3) sündmuse toimumise aeg;
4) sündmuse vajalikkuse põhjendus (sealhulgas kirjeldus ja üldeesmärk);
5) sündmuse loodetav tulemus (sealhulgas külastajate, osalejate või kasusaajate prognoos) ning mõju piirkonnale;
6) sündmuse kogueelarve ja nägemus riskide maandamise kohta;
7) kavandatud tegevused keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendi täitmise tagamiseks.";
  3) määruse paragrahv 7 tunnistatakse kehtetuks;
  4) määruse paragrahvi 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"§ 8. Toetuse taotluse läbivaatamine ja hindamise kriteeriumid
(1) Toetuse taotluste läbivaatamiseks moodustab kultuuriosakonna juhataja komisjoni.
(2) Esmalt hinnatakse tegevustoetuse taotlusi. Kui ühes linnaosas, alevikus või külas on mitu asumiseltsi ning nad esitavad konkureerivad tegevustoetuse taotlused, võrreldakse vastava linnaosa, aleviku või küla seltside taotlusi omavahel lähtudes seltside aastaringse tegevuse aktiivsusest ja liikmete arvust. Toetuse saamisel on eelistatud aktiivsem ja suurem selts, kui ei ilmne muid olulisi asjaolusid.
(3) Sündmuse korraldamise toetust ei anta asumiseltsile, kes ei saa tegevustoetust.
(4) Sündmuse korraldamise toetuse taotlusi võrreldakse omavahel ning hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
1) sündmuse vajalikkus;
2) sündmuse mõjukus;
3) sündmuse korraldamise eelarve põhjendatus ja läbimõeldus.
(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kriteeriumite eest on võimalik maksimaalselt saada 50 punkti.
(6) Komisjon teeb linnavalitsusele ettepaneku toetuse andmise ning toetuse suuruse kohta, arvestades käesolevas määruses sätestatud piirangute ja eelarve võimalustega.".

Kaspar Kokk
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json