Kultuur ja sportKultuuriseltsid

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Asumiseltsi toetus

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.09.2023, 14

Asumiseltsi toetus

Vastu võetud 10.09.2020 nr 110
RT IV, 16.09.2020, 10
jõustumine 19.09.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.10.2021RT IV, 12.10.2021, 3015.10.2021
30.06.2022RT IV, 09.07.2022, 3012.07.2022
14.09.2023RT IV, 21.09.2023, 1124.09.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala, toetuse taotlemisele, taotluse menetlemisele ja toetuse kasutamise kontrollimise rakenduv õigus

  (1) Määrus reguleerib Tartu linnas tegutsevale asumiseltsile toetuse andmise kriteeriume, toetuse taotlemise, taotluse hindamise, toetuse andmise ja toetuse kasutamise korda.

  (2) Toetuse taotlemisele ja toetuse andmise menetlemisele ning toetuse kasutamise üle järelevalve teostamisele kohaldatakse Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra sätteid, arvestades käesoleva määruse erisusi.

§ 2.   Toetuse andmise eesmärk

  Toetuse andmise eesmärk on Tartu linnas tegutsevate asumiseltside (linnaosaselts, alevikuselts, külaselts) tegevuse elavdamine ja kogukondliku identiteedi tugevdamine ning piirkonna omapära tutvustavate sündmuste korraldamise toetamine.

§ 3.   Toetuse taotleja

  Toetust saab taotleda Tartu linnas tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärk on edendada linnaosa, aleviku või küla elukeskkonda, tutvustada selle omapära ja tugevdada elanike piirkondlikku identiteeti (asumiselts). Toetust antakse asumiseltsile, mis on asutatud hiljemalt toetuse taotlemisele eelnenud aastal.

§ 4.   Toetuse andmise põhimõtted ja toetuse määr

  (1) Igast linnaosast, alevikust või külast saab toetust üks asumiselts.

  (2) Asumiseltsi toetuse suurus on kuni 3500 eurot kalendriaasta kohta ning see jaguneb tegevustoetuseks ja avalikkusele suunatud oma linnaosa, alevikku või küla tutvustava sündmuse korraldamise toetuseks. Tegevustoetuse suurus on kuni 1000 eurot.
[RT IV, 21.09.2023, 11 - jõust. 24.09.2023]

§ 5.   Toetuse taotlemise aeg

  Toetuse taotlus esitatakse Tartu linnaportaalis hiljemalt kalendriaasta 1. novembriks.

§ 6.   Toetuse taotlemine
[RT IV, 21.09.2023, 11 - jõust. 24.09.2023]

  (1) Asumiselts võib taotleda ainult tegevustoetust või nii tegevustoetust kui sündmuse korraldamise toetust.

  (2) Tegevustoetuse taotlemiseks peavad olema esitatud järgmised andmed:
  1) linnaosa, aleviku või küla nimi;
  2) asumiseltsi liikmete arv;
  3) ülevaade asumiseltsi senisest tegevusest, kui toetust taotletakse esimest korda;
  4) asumiseltsi aastaringse tegevuse kirjeldus;
  5) taotletav toetussumma;
  6) kavandatud tegevused keskkonnahoidlike põhimõtete järgimiseks.

  (3) Sündmuse korraldamise toetuse taotlemiseks peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikele 2 olema esitatud järgmised andmed:
  1) sündmuse nimi;
  2) taotletav toetussumma;
  3) sündmuse toimumise aeg;
  4) sündmuse vajalikkuse põhjendus (sealhulgas kirjeldus ja üldeesmärk);
  5) sündmuse loodetav tulemus (sealhulgas külastajate, osalejate või kasusaajate prognoos) ning mõju piirkonnale;
  6) sündmuse kogueelarve ja nägemus riskide maandamise kohta;
  7) kavandatud tegevused keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendi täitmise tagamiseks.
[RT IV, 21.09.2023, 11 - jõust. 24.09.2023]

§ 7.   Toetuse määrad ja toetuse kasutamise piirangud

  [Kehtetu - RT IV, 21.09.2023, 11 - jõust. 24.09.2023]

§ 8.   Toetuse taotluse läbivaatamine ja hindamise kriteeriumid
[RT IV, 21.09.2023, 11 - jõust. 24.09.2023]

  (1) Toetuse taotluste läbivaatamiseks moodustab kultuuriosakonna juhataja komisjoni.

  (2) Esmalt hinnatakse tegevustoetuse taotlusi. Kui ühes linnaosas, alevikus või külas on mitu asumiseltsi ning nad esitavad konkureerivad tegevustoetuse taotlused, võrreldakse vastava linnaosa, aleviku või küla seltside taotlusi omavahel lähtudes seltside aastaringse tegevuse aktiivsusest ja liikmete arvust. Toetuse saamisel on eelistatud aktiivsem ja suurem selts, kui ei ilmne muid olulisi asjaolusid.

  (3) Sündmuse korraldamise toetust ei anta asumiseltsile, kes ei saa tegevustoetust.

  (4) Sündmuse korraldamise toetuse taotlusi võrreldakse omavahel ning hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) sündmuse vajalikkus;
  2) sündmuse mõjukus;
  3) sündmuse korraldamise eelarve põhjendatus ja läbimõeldus.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kriteeriumite eest on võimalik maksimaalselt saada 50 punkti.

  (6) Komisjon teeb linnavalitsusele ettepaneku toetuse andmise ning toetuse suuruse kohta, arvestades käesolevas määruses sätestatud piirangute ja eelarve võimalustega.
[RT IV, 21.09.2023, 11 - jõust. 24.09.2023]

§ 9.   Toetuse suurus

  Toetust võib saada taotletud mahus või taotlusega võrreldes vähendatud mahus, arvestades eelarve võimalusi.

§ 10.   Toetuse andmine

  (1) Toetus antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.

  (2) Toetuse andmise otsustab linnavalitsus.

§ 11.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja kohustub:
  1) hiljemalt ühe kuu jooksul toetuse summa ja toetuse kasutamise tingimuste kinnitamisele saatmisest Tartu linnaportaalis teatama, kas ta võtab toetuse vastu või loobub sellest, ning kinnitama, et ta on teadlik käesolevas määruses nimetatud toetuse saaja kohustustest ja täidab neid;
[RT IV, 12.10.2021, 30 - jõust. 15.10.2021]
  2) toetuse kasutamisel järgima oma tegevuses kehtivaid õigusakte;
  21) järgima Tartu linna veebilehel avalikustatud keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendit ja keskkonnahoidlike tegevuste põhimõtteid ja rakendama taotluses lubatud keskkonnahoidlikke meetmeid;
[RT IV, 09.07.2022, 30 - jõust. 12.07.2022]
  3) taotluses nimetatu täielikult ellu viima, kui toetus anti täismahus;
  4) kasutama toetust taotluses nimetatud tegevuste elluviimisega seotud kulude katmiseks eesmärgipäraselt, majanduslikult ja säästlikult, arvestades käesolevas määruses sätestatut;
  5) eristama toetuse oma raamatupidamises muudest tuludest ja kulud muudest kuludest;
  6) nimetama Tartu linna enda toetajana ning olema valmis osalema linna turundustegevustes;
  7) esitama andmed oma sündmuse kohta Kultuuriaknasse esimesel võimalusel pärast sündmuse aja selgumist;
  8) informeerima viivitamata kultuuriosakonda asjaoludest (muude rahastusallikate ära langemine, meeskonna lagunemine vms), mis tingivad tegevuste osalise või täies mahus ärajäämise;
  9) sündmuse osalisel või täies mahus ärajäämisel tagastama toetuse vastavalt osaliselt või täies mahus hiljemalt kolme kuu möödumisel ajast, mil ilmnes tegevuste osaline või täies mahus ärajäämine;
  10) esitama käesolevas määruses nimetatud aruande tähtajaks;
  11) lubama Tartu linnal teha järelevalvet toetuse kasutamise üle.

§ 12.   Toetuse aruanne

  Toetuse saaja kohustub esitama aruande toetuse saamise aastale järgneva aasta 31. jaanuariks, milles esitatakse järgmine teave:
  1) ülevaade peamistest tegevustest, sealhulgas korraldatud avalikust sündmusest;
  2) ülevaade korraldatud avaliku sündmuse külastajate, osalejate või kasusaajate arvust ning teistest seltsi tegevustest kasusaajate arvust;
  3) hinnang tegevuse tulemuslikkusele ja piirkondlikule mõjule;
  4) ülevaade eelarve täitmisest;
  5) ülevaade keskkonnahoidlike meetmete rakendamisest koos nende rakendamist tõendavate materjalidega.
[RT IV, 09.07.2022, 30 - jõust. 12.07.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json