Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Alutaguse valla aadresstähiste nõuded

Väljaandja:Alutaguse Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.09.2023, 19

Alutaguse valla aadresstähiste nõuded

Vastu võetud 13.09.2023 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja lg 3 p 2, § 30 lg 1 p 2 ning Alutaguse Vallavolikogu 25. juuni 2020 määruse nr 133 „Alutaguse valla heakorraeeskiri“ § 6 1 lg 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Alutaguse valla aadressitähiste nõuetega (edaspidi määrus) kehtestatakse Alutaguse valla (edaspidi vald) tänavatele, ehitistele ja muudele kohanimeobjektidele paigaldatavate aadressitähiste tehnilised, kujunduslikud, keelelised ja paigaldamise nõuded ning järelevalve kord.

  (2) Käesoleva määruse eesmärk on tagada aadressitähiste ühtse kujunduse, paigaldusviisi ja teiste nõuetega tähiste ühene äratuntavus ning hõlbustada aadressikoha ja aadressiobjekti leidmist.

§ 2.   Kohaldamine

  (1) Määrust kohaldatakse uute aadressitähiste määramisel ja olemasolevate aadressitähiste väljavahetamisel.

  (2) Määruses sätestamata küsimustes lähtutakse Keskkonnaministri 16.06.2021 määrusest nr 32 „Aadressiandmete süsteem".

§ 3.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) aadress - objekti asukohta osutav kirje või tunnus objekti leidmiseks geograafilises ruumis;
  2) aadressinumber - aadressi osa, mis koosneb numbrist ja sellele vajaduse korral järgnevast number- või tähtlisandist (näiteks 3, 3a, 3a/1, 3/1);
  3) aadressiobjekt - maaga seotud objekt, millele on määratud aadress;
  4) aadressitähis - tänava-, numbri- ja muu kohanimesilt;
  5) erikujundusega aadressitähis - tähis, mis mõõtmete, nime ja numbri kirjatüübi, materjalikasutuse ning asukoha poolest erineb määruses kehtestatud nõuetest ja vajab erikooskõlastust;
  6) muu kohanimesilt - silt, millel on ametlikult määratud kohanimi, v. a tänavanimi;
  7) paralleelaadress - ühele objektile määratud mitu koha-aadressi (Tartu mnt 23 // 23a);
  8) tänavasilt - silt, millel on tänava, maantee, puiestee, väljaku või muu tänava analoogi ametlik eestikeelne kohanimi ja number.

§ 4.   Aadressitähise paigaldamise tagamine

  (1) Alutaguse Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) tagab:
  1) omavahenditest tänavasildi paigaldamise tänava alguses ja lõpus ning ristmikul ja numbrisildi soetamise ehitisele sõltumata selle omandikuuluvusest, kui aadressinumbrit on avalikust huvist lähtuvalt muudetud;
  2) muu kohanimesildi paigaldamise ametliku kohanimega kohale.

  (2) Ehitise omanik tagab:
  1) numbrisildi paigaldamise ja olemasolu talle kuuluval või tema valduses oleval ehitisel;
  2) täiendava numbrisildi paigaldamise piirdele juhul, kui piirdega ümbritsetud maa-alal asub mitu ehitist, millele on määratud unikaalaadressid, või ehitise numbrisilt on valgustamata või numbrisilt ei ole avalikult kasutatavalt teelt nähtav.

  (3) Ehitise omanikuga on võrdsustatud korteriühistu.

§ 5.   Aadressitähiste üldnõuded

  (1) Aadressitähis peab vastama käesoleva määruse nõuetele. Aadressitähisel kasutatakse tänava või muu koha ametlikku nime, mis on kantud kohanimeregistrisse.

  (2) Muinsuskaitsealale ja kinnismälestisele paigaldatav tähis peab sobima ehitise ja arhitektuurse keskkonnaga.

  (3) Aadressitähis peab olema avalikult kasutatavalt teelt nähtav ka pimedal ajal. Valgustatus tagatakse tänavavalgustusega ja vajadusel aadressitähise lähedusse paigaldatud kohtvalgustiga, mille paigaldamise tagab hoone omanik või valdaja.

  (4) Erikujundusega aadressitähis võib olla valgustatud ka seestpoolt, kui tähise paigaldamine on lahendatud ehitusprojektis või kooskõlastatud vallavalitsusega.

  (5) Aadressitähise tellimuses tuleb aadressitähiseid valmistavale ettevõttele või isikule esitada käesolevas määruses sätestatud tähise nõutavad mõõtmed ja värvilahendus.

  (6) Aadresstähisel, tänavasildil ja muul kohanimesildil kasutatakse üksnes eestikeelset, ladina tähtedega vormistatud ametlikku kohanime.

  (7) Aadressitähis tuleb valmistada ilmastikukindlast materjalist. Tähise katmisel kasutada 3M seeria kleebiskilet või valgust peegeldavat kilet.

§ 6.   Graafika ja formaat

  (1) Aadressitähisel kasutatakse kirjatüüpi Arial Narrow (paksus kirjas). Pika tänavanime puhul tuleb teksti tihendada.

  (2) Aadressitähise kõrgus on 180 mm ja laius on vastavalt tekstile, kuid mitte rohkem kui 900 mm.

  (3) Aadresstähise näidis on toodud määruse Lisas.

§ 7.   Teksti ja numbri kõrgus

  (1) Teksti kõrguse määrab nime alustava suurtähe kõrgus, mis on 75 mm.

  (2) Numbri kõrgus on 75 mm.

§ 8.   Värvilahendus

  Aadressitähise värvilahendus on sinised tähed ja numbrid (värvikood RAL 5005) valgel taustal. Muu kohanimesildi puhul rakendatakse tänavasildi värvilahendust.

§ 9.   Raamjoon

  Aadressitähise servades on raamjoon, mille värvus peab vastama teksti ja numbriosa värvile.

§ 10.   Tänavanimi ja kohanimi

  (1) Aadressitähisel kasutatakse tänava või muu koha ametlikku nime, mis on kantud kohanimeregistrisse.

  (2) Isiku järgi määratud tänavanimes ja muus kohanimes, mille ametlikus nimekujus esineb eesnimi, on lubatud järgmised kirjutusviisid:
  1) eesnimi kirjutatakse täielikult välja (näiteks Kristjan Raua, Peeter Süda);
  2) eesnime asemel võib kasutada initsiaali või initsiaale (näiteks E. Vilde tee);

  (3) Initsiaali(de) järele pannakse punkt ja selle järele jäetakse tühik.

  (4) Sidekriipsu sisaldavas tänavanimes ja muus kohanimes:
  1) kirjutatakse kõik sõnad peale liigisõna suure algustähega (näiteks Suur-Karja);
  2) enne ja pärast sidekriipsu tühikut ei jäeta.

§ 11.   Liigisõna

  (1) Liigisõna „tänav" ega selle lühendit tänavasildile ei kirjutata.

  (2) Tänavanime ja muu kohanime liigisõna (näiteks tee, allee, põik, käik, sadam, park, sild) kirjutatakse väikese algustähega ja täielikult välja (Pihlaka tee, Metsa põik). Punktita lühendit võib kasutada liigisõna „maantee" ja „puiestee" puhul (näiteks Estonia pst, Tartu mnt).

§ 12.   Aadressinumber ning selle täht- ja numberlisand

  (1) Aadressinumbrina kasutatakse araabia numbreid.

  (2) Aadressinumbri tähtlisandiks võib olla ladina tähestiku väiketäht (näiteks Tamme 28a), mis järgneb numbrile või kaldkriipsule tühikuta.

  (3) Aadressinumbrile järgnevad kaldkriips ja numberlisand tühikuta (näiteks Sõpruse pst 50/1).

§ 13.   Aadressitähise paigaldamine ehitisele

  (1) Ristmiku ääres asuvale ehitisele paigaldatakse aadressitähis üldjuhul hoone fassaadi või piirde ristmikupoolsele nurgale, arvestades, et see oleks igal sõidusuunal nähtav.

  (2) Kui väljaspool ristmikku asuvale ehitisele paigaldatakse vaid numbrisilt, paigaldatakse see sobivasse kohta hoone peaukse juures või asukohta, kus see on avalikult kasutatavalt teelt nähtav.

  (3) Iga ristmikku moodustava tänava ääres tohib olla üksnes selle tänava järgi määratud aadressitähis. Nõue kehtib ka ametliku paralleelaadressi puhul, mis sisaldab eri tänavate järgi määratud aadresse.

  (4) Hoonele paigaldatakse aadressitähis üldjuhul ühele järgmistest kõrgustest:
  1) I ja II korruse vaheline tsoon;
  2) I korruse akende või peaukse ülemine kõrgusjoon;
  3) kuni 3 m kõrgusele, arvestades fassaadi arhitektuuri eripära.

  (5) Piirdele paigaldatakse aadressitähis kuni 2 m kõrgusele. Madalama piirde korral paigaldatakse aadressitähis vahetult ülaääre alla.

  (6) Piirkonnas, kus hoone sissepääs on kvartali sees, peab aadressitähis olema paigaldatud ka avalikult kasutatava tee pool olevale fassaadile või piirdele.

§ 14.   Aadressitähise paigaldamine postile

  (1) Kui aadressiobjektil, millele on määratud aadress, puudub ehitis või piire, paigaldatakse aadressitähis kohakindlale postile asukohta, kus see on avalikult kasutatavalt teelt nähtav. Soovitatav on kasutada 1,8-2,2 m kõrgusi metallposte.

  (2) Aadressitähise posti paigaldamisel teemaa-alale lähtutakse liiklusseaduse §-s 5³ sätestatust. Tähis tuleb paigutada nii, et see ei raskendaks liikluskorraldusvahendi eristamist, segaks inimeste ja sõidukite liiklemist.

§ 15.   Kohanimesildi paigaldamine

  (1) Kohanimesildi võib paigaldada ehitisele sh piirdele või nende puudumise korral kohakindla(te)le posti(de)le arvestusega, et silt oleks sõidu- või käigusuunal nähtav.

  (2) Tee kõrvale pandud kohanimesildi sõiduteepoolse serva kaugus sõidutee äärest, teepeenra olemasolul teepeenra välisäärest peab olema 0,5 m kuni 2,0 m.

§ 16.   Erikujundusega aadressitähise paigaldamine

  (1) Erikujundusega aadressitähis peab:
  1) olema loetav;
  2) olema valmistatud ilmastikukindlast materjalist;
  3) olema tugevalt kinnitatud ehituslikult kindlale pinnale;
  4) sobima arhitektuurse keskkonna ning konkreetse ehitise proportsioonidega.

  (2) Erikujundusega aadressitähise paigaldamise ehitisele võib lahendada ehitusprojektis.

  (3) Erikujundusega aadressitähise paigaldamisel olemasolevale ehitisele tuleb kujundus ja asukoht kooskõlastada Alutaguse Vallavalitsusega.

  (4) Miljööväärtuslikule hoonestusalale erikujundusega aadressitähise kavandamisel tuleb juhinduda hoone tüübist, ajastule iseloomulikest lahendustest ning materjalidest.

§ 17.   Aadressitähise paigaldamise tähtaeg

  (1) Aadressitähise paigaldamise tähtaeg sätestatakse õigusaktis, millega määratakse aadress, tänava- või muu kohanimi.

  (2) Ehitise aadressi muutmise korral, kui ei muudeta katastriüksuse aadressi, paigaldatakse uus aadressitähis vallavalitsuse poolt määratud tähtajaks.

§ 18.   Järelevalve

  Määruses sätestatud nõuete täitmise üle teostavad järelevalvet oma pädevusele Alutaguse Vallavolikogu 25.06.2020 määruse nr 133 „Alutaguse valla heakorraeeskiri" alusel.

§ 19.   Määruse jõustumine ja rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Tauno Võhmar
vallavanem

Lehti Targijainen
vallasekretär

Lisa Aadresstähise näidis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json