KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Mäksa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.10.2014, 21

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 06.10.2014 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 ja loomakaitseseaduse § 5 lõike 3 alusel ning lähtudes Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2002. a määrusest nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord“.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev eeskiri sätestab Mäksa valla haldusterritooriumil koerte ja kasside pidamise ja nende identifitseerimise korra.

  (2) Eeskiri on kohustuslik kõigile füüsilistele- ja juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses on loom.

  (3) Eeskirja täidetakse koosmõjus loomakaitseseaduse, veterinaarkorralduse seaduse, loomatauditõrje seaduse ja muude loomapidamist reguleerivate õigusaktidega. Loomade pidamisel tuleb järgida Põllumajandusministri 24. juuli 2008. a määrusega nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded” koerte ja kasside pidamisele kehtestatud nõudeid.

  (4) Kui omanik on juriidiline isik, on tal kohustus määrata looma heaolu eest vastutav füüsiline isik.

§ 2.   Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:


1) omanik – isik, kellele koer või kass kuulub, kes õigussuhete alusel omanikuga vastutab viimasele kuuluva koera või kassi eest või isik, kes on asunud koera või kassi tegelikult pidama (toidab, ravitseb või hoiab oma maaalal jne), sealhulgas ka isik, kes on asunud hoolitsema (toitma, ravitsema või andma ulualust jne) hulkuva koera või kassi eest;
2) hulkuv loom – loomapidaja juurest lahti pääsenud koduloom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi;
3) häirimine – kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi segav tegevus, näiteks koera pidev põhjendamatu haukumine;
4) ohustamine – vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu seadev tegevus;
5) avalik koht – vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud territoorium, ehitis või selle osa, samuti ühissõiduk;
6) hoiupaik – hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud koht.

§ 3.   Koerte ja kasside pidamise üldnõuded

  (1) Koera või kassi on lubatud pidada looma omanikule kuuluval või õiguslikul alusel tema kasutuses oleval territooriumil või kinnises ruumis viisil, mis välistab võimaluse loomal omal tahtel välja pääsemiseks ja inimeste või teiste loomade ohustamiseks. Koera pidamisel ketis ei ole tarastamine kohustuslik, kuid tuleb välistada looma ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus.

  (2) Omanik peab tagama, et koer või kass ei häiriks ega ohustaks kaaskodanikke. Omanik kannab täielikku vastutust kõigi koera või kassi tegudest tulenevate tagajärgede eest, välja arvatud juhul kui koer kaitseb omaniku territooriumi või koera kasutatakse kuritegeliku tegevuse takistamiseks.

  (3) Välistingimustes peetaval koeral peab olema loomale ebasoodsate ilmastikutingimuste eest kaitset pakkuv ruum või ehitis. Kuudi suurus, ehitus ja varustatus peavad olema koerale sobivad. Kuudi seinad, katus ja põrand ei tohi tuult läbi lasta ning peavad vajaduse korral olema varustatud soojusisolatsiooniga. Kuudi põhi peab asuma maapinnast kõrgemal ja koeral peab kuudis olema magamisalus.

  (4) Ketis peetava koera kaelarihm ei tohi olla metallist ega poov. Kui koera kett on kinnitatud jooksutrossile, peab koer saama liikuda piki trossi 10 m ulatuses ja vähemalt 2 m laiuti kummalegi poole. Kui koera kett on kinnitatud muule sobivale vahendile, siis peab koer saama liikuda vähemalt 40 m2 ulatuses. Kui koera kett on metallist, siis peab keti ja jooksutrossi või muu sobiva vahendi ühenduskoht olema sellisest materjalist, mis koera liikumise ajal ei tekitaks koera häirivat heli.

  (5) Koera või kassi pidamine korterelamus ei tohi häirida teiste elanike rahu. Koerte ja kasside soetamisel on korterelamute elanikud kohustatud küsima selleks kirjalikku nõusolekut korterelamus alaliselt elavatelt majaelanikelt.

  (6) Keelatud on koera ja/või kassi pidamine korterelamu üldkasutatavates ruumides või territooriumil. Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja selle territooriumil võib koera ja/või kassi pidada erandkorras sellisel juhul, kui selles on kokkulepitud kaasomanikega korteriühistu põhikirjas, kodukorras, ühise tegevuse lepingus või muus elamu ühist haldamist käsitlevas dokumendis.

  (7) Hulkuva looma pikemaajalist (kestusega üle 1 kuu) söötmist ja jootmist ning samaaegselt alalise võimaluse loomist looma viibimiseks oma elu- või abiruumides või õuealal, aga ka korterelamu üldkasutatavates ruumides, käsitletakse loomapidamisena ja sellega tegelevale isikule laienevad loomakaitseseadusega ja käesoleva määrusega omanikule pandud kohustused. Nimetatud kohustusi ei teki, kui isik on vallavalitsust hulkuvast loomast teavitanud.

  (8) Koerte ja kasside pidamisel on keelatud nende vigastamine, piinamine ja abitusse seisundisse jätmine.

§ 4.   Koera ja kassi omaniku kohustused

  (1) Koera ja kassi omanikul on keelatud:
  1) koera või kassi ujutamine supluskohtades;
  2) avalikus kohas nakkusohtlikult haige koera või kassiga viibimine;
  3) viibimine koera või kassiga supluskohas, kalmistul, kaubandus- või toitlustusettevõtte territooriumil, spordi- või mänguväljakul ning haridusasutuse kasutuses oleval territooriumil.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõige 1 punkt 3 nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera kohta.

  (3) Koera ja kassi omanik on kohustatud:
  1) paigaldama temale kuuluval või tema kasutuses oleval territooriumil koera olemasolust teatava hoiatussildi ning kindlustama ametiülesannet täitva isiku ohutu sissepääsu;
  2) koera omanik peab tagama prügivedaja ohutu pääsu prügikastini;
  3) tagama loomale liigikohased pidamistingimused, piisavas koguses vett ja toitu;
  4) järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama looma väljaheited;
  5) laskma 3 kuu vanuse koera või kassi marutaudi vastu vaktsineerida ja kindlustama hilisemad vaktsineerimised veterinaararsti poolt määratud tähtajal. Omanik on kohustatud pädeva ametiisiku nõudmisel esitama koera või kassi vaktsineerimist tõendava dokumendi;
  6) teatama kohe veterinaarteenistusele koera või kassi haigestumisest, teadmata põhjusel hukkumisest, samuti marutaudi kahtlusest;
  7) Inimest või teist looma hammustanud ebaloomuliku käitumisega või marutaudikahtlusega loomast koheselt teatama piirkonna veterinaararstile ja isoleerima koera kuni veterinaararsti tulekuni.

  (4) Koera või kassi omanik on kohustatud kindlustama tunnusmärgi olemasolu looma kaelarihmal või tagama looma märgistamise tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatava mikrokiibiga, mis võimaldaks identifitseerida lahtipääsenud koera või kassi omanikku.

  (5) Koera või kassi omanik on kohustatud jälgima, et tema koer või kass ei reostaks trepikodasid, hoove ja muid avalikke kohti. Kui koerad ja kassid on reostanud avalikke kohti, on loomade omanik kohustatud oma hoolealuste tekitatud reostuse koheselt koristama.

§ 5.   Loomaga avalikus kohas viibimine

  (1) Koera või kassiga avalikus kohas viibimine on lubatud ainult järgmistel tingimustel:
  1) omanik peab tagama järelevalve koera või kassi üle;
  2) omanik peab tagama koera või kassi reostuse koristamise.

  (2) Koera tohib viia avalikku kohta rihma või keti otsas ja vajadusel suukorviga, tagades kaaskodanike ja teiste loomade ohutuse. Koera võib viia üldkasutatava asutuse ruumi või üldkasutatavale territooriumile ainult ruumi või territooriumi valdaja loal, välja arvatud pimeda juhtkoer ja teenistuskoer teenistusülesannete täitmisel.

  (3) Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koertel, kes on süles või kandmisvahendis.

  (4) Kasse on lubatud ühistranspordis vedada kandmisvahendis, mis ei ohusta looma tervist ja on põgenemiskindel.

  (5) Jalutusrihmata koeraga võib avalikus kohas viibida inimasustusest eemal asuvates kohtades ning koerte treenimisaladel, kui on tagatud omaniku pidev järelevalve koera üle ning võimalus koer vajaduse korral koheselt jalutusrihma külge kinnitada. Lõastatud ei pea olema jahikoerad jahil.

  (6) Koera tohib jätta suukorviga ja lahtipääsemist välistaval moel rihmaga kinnitatult hoone juurde ajaks, millal loomapidaja viibib selle hoone ruumides, kui sealjuures ei ohustata avalikku korda, teisi isikuid, liiklust ja koera tervist ning loomapidaja eemalviibimine ei kujune mitte kauemaks kui pool tundi.

§ 6.   Hulkuvate koerte ja kasside püüdmine ning hukkamine

  (1) Hulkuvate loomade püüdmist, omaniku kindlakstegemist, hoiupaika toimetamist, hoiupaigas pidamist, uue omaniku otsimist ning loomade hukkamist korraldab Mäksa Vallavalitsus.

  (2) Püütud looma hoitakse vähemalt kaks nädalat, mille kestel omanik võib looma tagasi saada, kui ta tasub looma püüdmise ja ülalpidamise kulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse loom uuele omanikule või hukatakse.

  (3) Järelevalveta, hulkuva või esialgselt omanikuta koera või kassi hukkamine ei vabasta koera- või kassiomanikku käesoleva eeskirja rikkumise puhul karistusest.

  (4) Omanik, kes soovib oma koerast või kassist vabaneda, peab otsima ise loomale uue peremehe või tagama looma omal kulul varjupaika viimise või nõuetekohase hukkamise.

  (5) Hulkuvaks koeraks ei loeta jahikoera, kes on jahil peremehest maha jäänud. Juhul kui jahikoer teeb koduteel teistele inimestele või nende varale kahju, kannab omanik selle eest täit vastutust.

  (6) Looma võib hukata enesekaitseks, kui looma rünnak ohustab inimese elu või tervist ja rünnakut ei ole võimalik teisiti vältida või tõrjuda. Looma lubatud hukkamise puhul tuleb valida hukkamisviis, mis põhjustab loomale võimalikult vähe füüsilisi ja vaimseid kannatusi.

  (7) Looma on õigus omanikult ära võtta, kui looma jätmine omaniku juurde ohustab looma tervist, elu või kui on ohus ümbritsev elukeskkond. Looma äravõtmine korraldatakse kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

§ 7.   Vastutus

  (1) Koera või kassi tegevuse eest, samuti koera või kassi viibimise eest väljaspool omaniku järelevalvet, vastutab omanik.

  (2) Eeskirja rikkumisel vastutab rikkuja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvis 66³ ettenähtud korras.

  (3) Järelvalvet käesoleva eeskirja täitmise üle teostavad Mäksa Vallavalitsus ning Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

  (4) Eeskirjas sätestatud väärtegude kohtuvälised menetlejad on Mäksa Vallavalitsus ja Politsei- ja Piirivalveamet.

§ 8.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Mäksa Vallavolikogu 24.03.2003. a määrus nr 6 „Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine“

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Mati Möller
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json