HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Raasiku valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord

Raasiku valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord - sisukord
Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Mitte jõustunud redaktsioon
Avaldamismärge:RT IV, 21.10.2016, 10

Raasiku valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord

Vastu võetud 11.10.2016 nr 14
jõustumine 01.09.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja mõisted

  (1) Määrus reguleerib Raasiku valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi: lasteasutus) kulude (majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) vanemate poolt kaetava osa määra (edaspidi: osalustasu) kehtestamist, osalustasu maksmisest soodustuste tegemist ja tasumise korda.

  (2) Määruse tähenduses loetakse üksikvanemaks vanemat, kes kasvatab last üksi ja leibkonnas puudub teine vanem. Eelkõige loetakse üksikvanemaks vanem, kellel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud. Raasiku vallavalitsusel (edaspidi: vallavalitsus) on õigus rakendada üksikvanema mõistet ka vanemale, kes kinnitab oma allkirjaga, et kasvatab last üksinda ja esitab vallavalitsusele selle tõendamiseks vastavad andmed ja dokumendid (abielu lahutust tõendav dokument, määratud elatisraha, hooldusõigus jne), mille õigsust on vallavalitsusel õigus kontrollida läbi ametlike andmekogude ning avalike infokanalite.

§ 2.   Osalustasu suurus

  Osalustasu suurus on ühe lapse kohta summa, mis moodustab 20% Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus.

§ 3.   Osalustasu tasumine

  (1) Osalustasu tasumise kohustus algab päevast, mil jõustub lapse lasteasutuse nimekirja arvamine ehk päevast, mil lapsel tekib õigus minna lasteasutusse ja lõpeb lapse nimekirjast väljaarvamise päevast.

  (2) Osalustasu tuleb vanemal tasuda ettemaksuna jooksva kuu jooksul vallavalitsuse pangakontole või sularahas.

  (3) Osalustasu tuleb tasuda ka lapse lasteaiast puudutud perioodi eest.

  (4) Osalustasu tasutakse 11 kuu eest (1. augustist kuni 30. juunini).

§ 4.   Osalustasu soodustused

  (1) Osalustasu soodustused lasteasutuses, juhul kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on osalustasu tasumise kohustuse tekkimisele eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Raasiku vald, on järgnevad:
  1) 50% lapsevanema poolt tasutavast osalustasust kuus ehk lapsevanem tasub kohatasu lapse eest 10% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast;
  2) kui perekonnas on kaks alaealist last, kes käivad üheaegselt lasteasutuses, siis teise lapse eest on soodustus 75% osalustasust kuus;
  3) kui perekonnas on kolm või enam alaealist last, kellel on ühised mõlemad vanemad või kes kõik on Eesti rahvastikuregistris registreeritud samal aadressil Raasiku valla elanikena, siis soodustuse suurus on kõigi lasteasutuses käivate laste eest 100% osalustasust kuus.

  (2) Lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud soodustused rakenduvad soodustuse saamise õigusega isikutele ilma täiendava avalduse esitamiseta. Kui Eesti rahvastikuregistri andmed ei kajasta perekonna tegelikku liikmelisust, samuti lõike 1 punktis 3 sätestatud juhul, on isik kohustatud soodustuse saamiseks esitama vallavalitsusele kirjaliku avalduse, mille vormi kinnitab vallavalitsus.

  (3) Soodustuse saamisest avalduse esitajat ei informeerita. Soodustuse saamisest keeldumisest teatatakse otsuse tegemisest viie tööpäeva jooksul.

  (4) Soodustuse andmise aluseks on Eesti rahvastikuregistri andmed eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga. Andmeid kontrollib vallavalitsus üks kord aastas. Soodustust ei anta või andmine lõpetatakse, kui isikud ei vasta soodustuse saamiseks seatud tingimustele.

  (5) Vallavalitsuse sotsiaal- ja noorsootöökomisjoni ettepanekul on vallavalitsusel õigus osalustasu vähendada või sellest vabastada vähekindlustatud või probleemsete perede lapsed.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Raasiku Vallavolikogu 13.11.2007. a määrus nr 26 „Koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt makstava osalustasu suuruse ja maksmise tingimuste kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 01. septembril 2017.

Ants Kivimäe
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json