EttevõtlusToetused

Teksti suurus:

Ettevõtlustoetuste maksmise kord

Väljaandja:Noarootsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 21.10.2016, 16

Ettevõtlustoetuste maksmise kord

Vastu võetud 17.10.2016 nr 73

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 3 p 6 ja 7 ning § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Ettevõtlustoetuste maksmise eesmärk on Noarootsi valla ettevõtluskeskkonna tugevdamine läbi ümberorienteerumise, tegevuse laiendamise, ettevõtte uue tegevusvaldkonna arendamise ja uue ettevõtluse alustamise.

§ 2.   Toetuse taotlemise üldised tingimused

  (1) Taotluse toetuse saamiseks võivad esitada ettevõtjad, kes vastavad järgmistele tingimustele:
  1) äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi taotleja), mille taotlusega seotud tegevus toimub Noarootsi valla territooriumil (aluseks võetakse toetuse otsustamise kuupäev);
  2) taotlejal on täidetud kõik kohustused riigi ja Noarootsi valla ees;
  3) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust, määratud ajutist pankrotihaldurit ega välja kuulutatud pankrotti.

  (2) Taotluse suurus ei või olla enam kui 3000 (kolm tuhat) eurot taotleja kohta. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 50 % projekti kogumaksumusest.

  (3) Projekti algus ei või olla varasem, kui taotlusvooru avamise kuupäev. Abikõlbulikud on kulutused, mis on tehtud alates taotluste vastuvõtmise viimasele kuupäevale järgnevast päevast.

  (4) Vallavalitsus eelistab taotluste hindamisel projekte, milles taotletakse ettevõtlustoetust:
  1) projektile, millega luuakse toode või teenus, mida Noarootsis ei tehta või ei pakuta;
  2) projektile, millega luuakse uusi aastaringseid töökohti ning millel on suur kasusaajate hulk.

§ 3.   Toetuse taotlemise aeg ja info avalikustamine

  (1) Toetusi eraldatakse avatud taotlusvoorus volikogu poolt kinnitatud eelarvemahus. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. aprill. Rahaliste vahendite olemasolul võib vallavalitsus välja kuulutada täiendava vooru sügisel.

  (2) Noarootsi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) avaldab info toetusvõimaluste kohta valla veebilehel ja Noarootsi Valla Teatajas.

§ 4.   Taotluse esitamine toetuse saamiseks

  (1) Toetuse vormikohane taotlus koos vajalike lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele e-posti aadressil vv@noavv.ee digitaalselt allkirjastatuna.

  (2) Taotlus koosneb käesoleva määruse lisaga kinnitatud dokumentidest:
  1) vormikohane taotlus ja eelarve koos toetuse kasutamise kirjeldusega (Lisa 1);
  2) kolm võrdlevat hinnapakkumist. Kui ei ole võimalik esitada kolme hinnapakkumist, siis tuleb taotlejal esitada vastavad põhjendused ja hinnakalkulatsioonid;
  3) muud ettevõtja poolt vajalikuks peetavad dokumendid.

  (3) Taotlejal peavad puuduma maksevõlgnevused.

§ 5.   Toetuste hindamise komisjon

  (1) Vallavalitsus moodustab taotluste hindamiseks 5 liikmelise toetuste hindamise komisjoni. Komisjoni liikmed nimetatakse alljärgnevalt:
  1) kaks komisjoni liikmekandidaadi esitab volikogu;
  2) kolm komisjoni liikmekandidaati nimetab vallavalitsus.

  (2) Komisjoni koosseis avalikustatakse valla veebilehel.

§ 6.   Taotluste menetlemine ja otsuse tegemine

  (1) Komisjon kontrollib esitatud dokumentide nõuetele vastavust ja õigsust 30 päeva jooksul.

  (2) Komisjonil on õigustaotlejalt nõuda täiendavat informatsiooni ja lisadokumente sh õigus nõuda täiendavaid kalkulatsioone ja hinnapakkumisi ning lisainfot taotleja tegevuse jätkusuutlikkuse kohta.

  (3) Puuduste esinemisel taotluses informeerib komisjon sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks aega 10 tööpäeva. Juhul, kui taotleja ei kõrvalda antud tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud materjalid ja menetlus toetuse määramiseks lõpetatakse. Juhul, kui taotleja jätab puudused kõrvaldamata, lõpetatakse taotluse menetlus.

  (4) Kui komisjon tuvastab valeandmete teadliku esitamise, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.

  (5) Vastavaks tunnistatud taotlusi hindab iga komisjoni liige toodud metoodika alusel (Lisa 2):
  1) projekti eesmärkide ja tegevuste vastavust käesolevale korrale (kaaluga 30 %);
  2) taotleja võimekust projekti elluviimisel ja edasist jätkusuutlikkust (kaaluga 20 %);
  3) projekti eelarve kulude põhjendatust (kaaluga 20 %);
  4) projekti olulisust Noarootsi valla üldise arengu seisukohalt (kaaluga 20 %).

  (6) Taotluse koondhinne arvutatakse komisjoni liikmete poolt antud hinnete kaalutud aritmeetilise keskmisena. Taotlused, mis saavad alla 60 % maksimumhindest, langevad edasisest menetlusest välja. Taotlused, mis saavad üle 60 % võimalikust hindest, esitatakse pingereas vallavalitsusele täielikuks või osaliseks rahastamiseks, arvestades sealjuures eelarve võimalusi.

§ 7.   Toetuste maksmise kord

  (1) Toetuse määramise otsustab vallavalitsus komisjoni ettepanekul korraldusega, mille alusel sõlmitakse valla ja toetuse saaja vahel leping (Lisa 3).

  (2) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse kasutamise sihtotstarve ja tähtaeg;
  2) toetuse suurus ja saajale väljamaksmine kulude tasumist tõendavate maksekorralduste alusel;
  3) sanktsioonid lepingust mittekinnipidamise korral.

§ 8.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja on kohustatud:
  1) järgima lepingus sätestatud toetuse kasutamise tingimusi;
  2) võimaldama vallavalitsusel kontrollida toetuse saamise tingimusteks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust, sh võimaldama juurdepääsu toetuse kasutamist tõendavatele algdokumentidele.

§ 9.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Vallavalitsus teostab järelevalvet toetuse kasutamise tingimuste täitmise üle.

  (2) Vallavalitsusel on igal ajal õigus kontrollida toetuse saamise tingimusteks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust.

  (3) Vallavalitsusel on õigus jätta maksetaotlus rahuldamata osaliselt või täies ulatuses juhul, kui:
  1) taotleja on teostanud mittesihtotstarbelisi kulutusi;
  2) taotleja on esitanud toetuse taotlemisel või maksetaotluses valeandmeid;
  3) taotleja ei ole võimaldanud kontrollida taotluse sihtotstarbelist kasutamist.

  (4) Vallavalitsus nõuab mittesihipäraselt kasutatud toetuse tagasi kirjaliku nõude esitamisega.

  (5) Kui toetuse saaja keeldub toetust vabatahtlikult tagasi maksmast, võib vallavalitsus teha toetuse saajale ettekirjutuse, mille täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda ettekirjutuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 10.   Teabe avalikustamine

  (1) Vallavalitsus teatab taotlejatele toetuse eraldamisest või eraldamata jätmisest kirjalikult 10 tööpäeva jooksul arvates otsuse langetamisest.

  (2) Toetuse saajate nimekiri koos toetuse suurusega avaldatakse valla veebilehel hiljemalt kahe nädala jooksul pärast toetuse eraldamist.

§ 11.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

Margus Laidmets
vallavolikogu esimees

Lisa Lisa 1

Lisa Lisa 2

Lisa Lisa 3

/otsingu_soovitused.json