Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Sõidusoodustus maakonna bussiliinil nr 20

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.10.2016, 20

Sõidusoodustus maakonna bussiliinil nr 20

Vastu võetud 12.10.2016 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja ühistranspordiseaduse § 36 lõigete 4 ja 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus sätestab maakonna bussiliinil nr 20 sõidusoodustust saavate isikute ringi ning sõidusoodustuse taotlemise korralduse.

  (2) Määruses kasutatakse mõisteid ühistranspordiseaduses sisalduvate mõistete tähenduses.

§ 2.   Sõidusoodustus

  Lisaks ühistranspordiseaduse §-s 34 sätestatule on tasuta sõiduõigus isikutel, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Põlva vald:
  1) 65-aastasel ja vanemal isikul;
  2) eestkostel oleval lapsel;
  3) raske puudega isikul;
  4) nelja ja enama kuni 18-aastase lapsega perekonna liikmel.

§ 3.   Sõidusoodustuse taotlemine ja sõidukaardi väljastamine

  (1) Sõidusoodustuse saamiseks esitatakse Põlva Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) taotlus.

  (2) Sõidukaardi väljastab ja sõiduõiguse aktiveerib vallavalitsuse poolt määratud ametnik.

  (3) Sõidukaardi väljastamise kulud tasub kaardi saaja.

§ 4.   Sõidusoodustuse õiguse tõendamine

  Sõidusoodustuse kasutamise õigust tõendavaks dokumendiks on sõidukaart koos isikut tõendava dokumendiga, mida sõidusoodustuse kasutaja on kohustatud kaasas kandma ja esitama kontrolli teostavale isikule.

§ 5.   Sõidusoodustuse kehtetuks tunnistamine

  (1) Vallavalitsuse poolt määratud ametnikul on õigus tunnistada sõidukaart kehtetuks, kui on ära langenud sõidusoodustuse saamise õiguslikud alused.

  (2) Vallavalitsuse poolt määratud ametniku otsustus jõustub otsuse tegemise hetkest.

§ 6.   Dokumendivormide kinnitamine

  Määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid kinnitab vallavalitsus.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Enne määruse jõustumist väljastatud sõidukaart kehtib kuni selle kehtivusaja lõppemiseni või kehtetuks tunnistamiseni.

  (2) Põlva Vallavolikogu 12. märtsi 2014. a määrus nr 18 "Sõidusoodustused maakonna bussiliinil nr 20" tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Kuldar Leis
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json