ElamumajandusEluruumid

HaridusKool

Teksti suurus:

Majutustoetuse maksmise kord

Väljaandja:Kihelkonna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.10.2017, 2

Majutustoetuse maksmise kord

Vastu võetud 13.10.2017 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev määrus reguleerib rahvastikuregistri andmetel Kihelkonna vallas elavatele õpilastele majutustoetuse maksmist.

 (2) Majutustoetust makstakse põhikooli lõpetanule, kes omandab kutse- või üldkeskharidust statsionaarses (päevases) õppes, eluaseme kulude hüvitamiseks.

§ 2.  Majutustoetuse taotlemine

 (1) Majutustoetuse taotlemiseks tuleb esitada kirjalik taotlus Kihelkonna Vallavalitsusele.

 (2) Taotluses märgitakse:
 1) õpilase nimi;
 2) isikukood;
 3) rahvastikuregistrijärgne elukoht ja kontaktandmed;
 4) õppeasutuse nimi;
 5) majutuskoha aadress ja omanik;
 6) taotlemise periood ja taotletav summa;
 7) maksmise viis;
 8) taotluse esitamise kuupäev ning taotleja allkiri.

§ 3.  Majutustoetuse maksmine

 (1) Majutustoetuse maksmise otsustab vastutav ametnik kümne tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamise päevast.

 (2) Hüvitatakse tegelik üürisumma, kuid mitte rohkem kui 60 eurot kuus.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Karl Teär
Vallavolikogu esimees