HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tallinna Õppenõustamiskeskuse põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.10.2017, 23

Tallinna Õppenõustamiskeskuse põhimäärus

Vastu võetud 18.10.2017 nr 34

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 ja Tallinna Linnavolikogu 5. oktoobri 2017 otsuse nr 142 „Tallinna Haridusameti hallatava asutuse Tallinna Õppenõustamiskeskuse asutamine” p 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Tallinna Õppenõustamiskeskus (edaspidi õppenõustamiskeskus) on Tallinna Haridusameti (edaspidi amet) hallatav asutus.

  (2) Õppenõustamiskeskuse ametlik nimetus on:
  1) eesti keeles Tallinna Õppenõustamiskeskus;
  2) inglise keeles Tallinn Education and Counselling Centre;
  3) vene keeles Таллиннский учебно-консультативный центр.

  (3) Õppenõustamiskeskus asub Tallinnas. Õppenõustamiskeskuse postiaadress on Martsa tn 2, 13915 Tallinn.

  (4) Õppenõustamiskeskus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

  (5) Õppenõustamiskeskusel on oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ning dokumendiplangid. Õppenõustamiskeskusel on oma logo.

  (6) Õppenõustamiskeskuse põhimääruse kehtestab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ameti ettepanekul.

  (7) Õppenõustamiskeskus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, ameti juhataja haldusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Tegevusvaldkonnad ja ülesanded

  (1) Õppenõustamiskeskuse tegevusvaldkonnad on:
  1) hariduse tugiteenuste (sh esmatasandi abi) osutamine lastele, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn;
  2) nõustamisteenuse osutamine Tallinna haridusasutuste spetsialistidele, õpetajatele ja lapsevanematele seoses lapse arengu, õpi- või käitumisprobleemidega.

  (2) Tegevusvaldkondadest tulenevalt täidab õppenõustamiskeskus järgmisi ülesandeid:
  1) haridusasutuseväline ja -sisene eripedagoogiline, logopeediline ja psühholoogiline nõustamine;
  2) sobivate õppetingimuste soovitamiseks vajalike uuringute ja hindamiste tegemine;
  3) laste ja nende vanemate nõustamine;
  4) Tallinna haridusasutuste spetsialistide nõustamine erivajadustega lastega tegelemisel;
  5) logopeedilise, eripedagoogilise ja psühholoogilise esmatasandi abi osutamine lastele Tallinnas;
  6) arendavate rühmategevuste korraldamine lastele ning vanematele, spetsialistidele ja õpetajatele;
  7) lapsevanemate teavitamine õppe korraldusest tuge vajavate koolieelikute ja õpilaste puhul;
  8) erialase oskusteabe koondamine ja jagamine lastega tegelevatele spetsialistidele;
  9) lastega tegelevatele spetsialistidele, õpetajatele ja vanematele enesetäiendusvõimaluste pakkumine;
  10) tugispetsialistidele ning lastega tegelevatele spetsialistidele koostöövõimaluste tagamine;
  11) tugispetsialistide töönõustamine;
  12) lastele tugiteenuse osutamisel võrgustikutöö rakendamine teiste huvirühmade ja spetsialistidega.

  (3) Õppenõustamiskeskusel on oma ülesannete täitmiseks õigus osutada nii tasuta kui ka tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse riigi ja Tallinna õigusaktides sätestatud korras.

§ 3.   Vara, vahendid, eelarve ja finantseerimine

  (1) Õppenõustamiskeskus on linnavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on amet andnud oma valitsemisel oleva vara.

  (2) Õppenõustamiskeskus kasutab enda valduses olevat linnavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Õppenõustamiskeskus võib enda valduses oleva linnavaraga teha tehinguid üksnes Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Õppenõustamiskeskuse valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

  (3) Õppenõustamiskeskuse eelarve kinnitab ameti juhataja oma käskkirjaga, lähtudes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud linna eelarvest. Õppenõustamiskeskuse kulud kaetakse kinnitatud eelarve alusel.

  (4) Õppenõustamiskeskus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta toetusi ja annetusi, mis kajastatakse õppenõustamiskeskuse eelarves linna õigusaktides kehtestatud korras.

§ 4.   Juhtimine

  (1) Õppenõustamiskeskust juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

  (2) Õppenõustamiskeskuse direktoriga sõlmib ja lõpetab töölepingu ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi ameti juhataja.

  (3) Direktor:
  1) juhib õppenõustamiskeskust, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
  2) korraldab õppenõustamiskeskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib õppenõustamiskeskuse majandustegevust, tagab õppenõustamiskeskuse tulemusliku töö, vastutab õppenõustamiskeskuse üldseisundi ja arengu, linnavara säilimise ja eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest õppenõustamiskeskuse kinnitatud eelarve piires;
  3) teeb linna nimel tehinguid õppenõustamiskeskuse ülesannete täitmiseks linna eelarves ette nähtud kulutuste piires ja üksnes Tallinna õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras, tagades eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  4) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ette nähtud korras isiklikku vastutust õppenõustamiskeskuse finantstegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  5) koostab ja esitab õppenõustamiskeskuse eelarve projekti Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ja tähtpäevadel, jälgib pidevalt eelarve täitmist ja vajadusel esitab ametile ettepanekuid eelarve muutmiseks;
  6) vastutab õppenõustamiskeskust teenindavale raamatupidamisüksusele ja personaliarvestajale tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;
  7) tagab riigi ja Tallinna õigusaktides ning lepingutes ette nähtud dokumentide ja aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;
  8) tegutseb õppenõustamiskeskuse nimel ja esindab seda ilma lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktid sätestavad teisiti;
  9) kinnitab kooskõlastatult ameti juhatajaga õppenõustamiskeskuse koosseisunimestiku ja töötasujuhendi;
  10) kinnitab töökohtade ametijuhendid, sõlmib ja lõpetab töölepingud ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi töösuhteid reguleerivate õigusaktide alusel;
  11) kehtestab õppenõustamiskeskuse töökorralduse reeglid sh asjaajamiskorra;
  12) annab oma pädevuse piires õppenõustamiskeskuse töö korraldamiseks käskkirju ja tagab nende täitmise;
  13) korraldab õppenõustamiskeskusesse saabunud märgukirjadele, selgitustaotlustele ja teabenõuetele vastamist ja nende lahendamist;
  14) täidab muid talle pandud ülesandeid.

  (4) Õppenõustamiskeskuse direktorit asendab ameti juhataja käskkirjaga määratud isik.

§ 5.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Õppenõustamiskeskuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktide kohaselt. Õppenõustamiskeskus esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

  (2) Õppenõustamiskeskuse juhtimist ja tegevust kontrollib amet.

  (3) Teenistuslikku järelevalvet õppenõustamiskeskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostavad linnaorganisatsioonis selleks loodud kontrolliüksused.

§ 6.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Õppenõustamiskeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

  (2) Kui õppenõustamiskeskuse ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad õppenõustamiskeskuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel aga ametile.

  (3) Õppenõustamiskeskuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

Taavi Aas
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json