Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Tartu Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste hankekord

Väljaandja:Tartu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT IV, 21.10.2020, 3

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Tartu Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste hankekord

Vastu võetud 16.01.2020 nr 2
RT IV, 21.01.2020, 20
jõustumine 24.01.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.10.2020RT IV, 21.10.2020, 101.01.2021

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lg 1 ja Tartu Vallavolikogu 22.11.2018 määruse nr 30 „Tartu vallavara eeskiri“ § 3 lg 6 alusel ning arvestades riigihangete seaduse § 9 lg-s 4 sätestatut.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Riigihangete läbiviimise kord (edaspidi kord) reguleerib Tartu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ja vallavalitsuse hallatavate asutuste korraldatavate riigihangetega seotud toimingute teostamist.

  (2) Korras sätestatud tingimused kehtivad:
  1) hankemenetlustele;
  2) lihthangetele;
  3) hangetele alla lihthanke piirmäära;
  4) sotsiaal- ja eriteenuste tellimisele.

  (3) Käesolevat korda rakendatakse koostoimes riigihangete seaduse, selle alusel kehtestatud õigusaktide ja Tartu vallavara eeskirjaga.

  (4) Riigihangete korraldamisel tuleb järgida riigihangete korraldamise üldpõhimõtteid. Kui teenuste tellimine, asjade ostmine või ehitustööde tellimine toimub eelarvevälistest vahenditest rahastatava projekti raames, tuleb lähtuda rahastaja poolt esitatavatest nõuetest.

§ 2.   Hankeplaan

  (1) Vallavalitsus kinnitab ühe kuu jooksul pärast eelarve vastuvõtmist jooksva aasta hankeplaani. Hankeplaani koostamise aluseks on vallavalitsuse osakondade ja vallavalitsuse hallatavate asutuste esitatud planeeritavad hanked.

  (2) Hankeplaani kantakse kõik jooksval aastal planeeritavad riigihanked, mille hankelepingu eeldatav maksumus asjade ostmisel ja teenuste tellimisel ning ehitustööde puhul on vähemalt lihthanke määr ja planeeritavad ideekonkursid, ehitustööde ja teenuste kontsessiooni andmiseks korraldatavad riigihanked.

  (3) Hankeplaanis näidatakse:
  1) ostetava asja ja tellitava teenuse või ehitustöö hanke nimetus;
  2) hankelepingu eeldatav maksumus ja finantseerimise allikad;
  3) riigihanke väljakuulutamise aeg kahe kalendrikuu täpsusega;
  4) hankelepingu eeldatav täitmise tähtpäev või periood;
  5) riigihanke eest vastutav isik.

  (4) Vallavalitsusel on õigus kanda hankeplaani hankeid, mille hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud piirmäärasid.

  (5) Vallavalitsus otsustab, millised hanked korraldatakse vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste peale ühiselt.

  (6) Vallavalitsusel on vajadusel õigus hankeplaani korrigeerida.

  (7) Hankeplaan avalikustatakse valla veebilehel.

§ 3.   Riigihanke eest vastutavad isikud

  (1) Riigihanke korraldamise eest vastutav isik määratakse riigihanke planeerimisel.

  (2) Vallavalitsus või hallatav asutus võib vajadusel moodustada riigihanke korraldamisel ühe või mitme konkreetse otsuse tegemiseks või toimingu sooritamiseks riigihanke komisjoni.

§ 4.   Riigihanke korraldamise keskkond

  (1) Üle lihthanke piiri jääv hange korraldatakse riigihangete registris elektroonilise menetlusena. Riigihangete registris koostatud dokumente ei pea Tartu Vallavalitsuse dokumendihaldussüsteemis DELTA (edaspidi DELTA) või hallatava asutuse dokumendiregistris registreerima.

  (2) Riigihanke võib korraldada riigihangete registris elektroonilise menetlusena ka juhul, kui seadus seda ei nõua.

  (3) Kui riigihanget ei korraldata riigihangete registris, vormistatakse riigihankega seotud dokumendid (hinnapakkumiste küsimine) DELTA-s või hallatava asutuse dokumendiregistris. Kuni 4000 eurot maksvate hangete puhul on lubatud hinnapakkumiste küsimine suuliselt.

  (4) Asjade ostmisel ja teenuse tellimisel, mille eeldatav maksumus on vähemalt 10 000 eurot ilma käibemaksuta ja ehitustöö tellimisel, mille eeldatav maksumus on vähemalt 15 000 eurot ilma käibemaksuta, avaldatakse informatsioon hanke toimumise kohta Tartu valla kodulehel.

§ 5.   Riigihanke korraldamine

  (1) Riigihanke korraldamise eest vastutav isik on kohustatud täitma kõiki riigihanke korraldamisel ja pärast riigihanke korraldamist riigihangete seaduse nimetatud vajalikke ülesandeid, sh koostama riigihanke alusdokumendid, langetama riigihanke korraldamisel vajalikke otsuseid ja tegema kõik riigihanke korraldamisel vajalikud toimingud, esitama riigihankega seotud aruanded jm, kui vallavalitsus või hallatav asutus ei ole otsustanud moodustada riigihanke komisjoni või kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti. Kui riigihanke korraldamine ostetakse sisse teenusena või volitatakse riigihanget korraldama mõni teine hankija, siis määratakse ära riigihanke vastutava isiku pädevus eraldi vallavalituse korraldusega.

  (2) Kui vallavalitsus või hallatav asutus on otsustanud moodustada riigihanke korraldamisel riigihanke komisjoni, teeb vastava otsuse või toimingu riigihanke komisjon.

  (3) Pakkumuse edukaks tunnistamise või hankelepingu sõlmimise otsuse teeb vallavalitsus või hallatava asutuse juht. Alla lihthanke piiri hangete puhul teeb edukaks tunnistamise otsuse hanke eest vastutav ametnik või vallavalitsus protokollilise otsusena.

§ 6.   Hankelepingu sõlmimine

  (1) Hankelepingu sõlmib vallavalitsuse hangete puhul vallavanem ja hallatavate asutuste hangete puhul, mida ei ole korraldatud koos vallavalitsusega, hallatava asutuse juht.

  (2) Hankeleping peab sõlmima kirjalikus vormis alates 10 000 eurost.

  (3) Alla 10 000 eurose maksumusega hangete puhul võib esitada arve maksmisele.

§ 7.   Hankelepingu täitmine

  (1) Hankelepingu täitmise korraldab ja hankelepingu täitmise eest vastutava isiku või vastutavad isikud määrab vallavalitsuse osakonna juht, mille tegevusvaldkonnas riigihange korraldati, kui vallavalitsus ei otsusta teisiti.

  (2) Hallatava asutuse poolt läbiviidud riigihankes korraldab hankelepingu täitmise ja määrab hankelepingu täitmise eest vastutava isiku või vastutavad isikud hallatava asutuse juht.

  (3) Hankelepingu täitmise eest vastutav isik määratakse hankelepingu allkirjastamise hetkeks. Hankelepingu täitmise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed näidatakse ära hankelepingus või lepitakse hankelepingus kokku selles, kuidas vastutav isik määratakse ja kuidas teist lepingu poolt sellest teavitatakse. Vastutava isiku muutumisel tuleb hankelepingut vastutava isiku osas vajadusel muuta.

§ 8.   Hankelepingu muutmine

  (1) Hankelepingu muutmisel tuleb lähtuda seaduses sätestatud reeglitest ning hankelepingu muutmine on lubatav üksnes seaduses nimetatud juhtudel.

  (2) Kui hankelepingu muutmine toob Tartu vallale kaasa täiendava rahalise kulu ning kulu on suurem kui 20 000 eurot ilma käibemaksuta või ei ole täiendava rahalise kulutuse tegemiseks vahendeid eelarvesse kavandatud, otsustab hankelepingu muutmise lubamise vallavalitsus.

  (3) Kui hankelepingu muutmisega ei kaasne Tartu vallale võrreldes hankelepingu esialgse maksumusega täiendavaid rahalisi kulusid või ei ületa nimetatud kulud 20 000 eurot ilma käibemaksuta ja vahendid on eelarves olemas, otsustab hankelepingu muutmise hankelepingu täitmise eest vallavalitsuse vastutava osakonna juht või hallatava asutuse juht. Kui hankelepingu muutmise on otsustanud osakonna juht, siis on osakonna juhil õigus allkirjastada hankelepingu muutmise leping.

  (4) Käesolevas paragrahvis lg 2 sätestatud juhul on hankelepingu muutmise lepingule allakirjutamise õigus vallavanemal või hallatava asutuse juhil.

§ 9.   Alla lihthanke piirmäära jäävate asjade ostmise ja teenuste ning ehitustööde tellimise kord

  (1) Asjade ostmisel ja teenuse tellimisel, mille eeldatav maksumus on alates 5000 eurost ilma käibemaksuta kuni lihthanke piirini ning ehitustöö tellimisel, mille eeldatav maksumus on alates 10 000 eurost ilma käibemaksuta kuni lihthanke piirini, tuleb konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine. Selleks tuleb samaaegselt teha ettepanek pakkumuse esitamiseks vähemalt kolmele isikule.
[RT IV, 21.10.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhtudel võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele isikule, kui esinevad asjaolud, mille korral on riigihangete seaduse kohaselt lubatud korraldada riigihange väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korras. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud asjade, teenuste või ehitustööde hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

  (3) Asjade ja teenuste tellimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 5000 euro ilma käibemaksuta ning ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 10 000 euro, võib teha ettepaneku pakkumuse tegemiseks ühele isikule. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud asjade, teenuste või ehitustööde hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.
[RT IV, 21.10.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (4) Ettepaneku tegemisel pakkumuse esitamiseks tuleb reeglina koostada soovitavate asjade, teenuste või ehitustööde tehniline kirjeldus ning selgitada pakkumuste hindamise kriteeriumeid. Pakkumuse hindamise kriteeriumeid ei tule selgitada, kui ettepanek tehakse ühele isikule. Kõiki pakkujaid tuleb kohelda võrdselt.

  (5) Erandina on lubatud teha ettepanek pakkumuse esitamiseks ilma asjade, teenuste või ehitustööde tehnilist kirjeldust koostamata, andes pakkujale võimaluse tutvuda riigihanke objektiga kohapeal.

§ 10.   Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimise kord

  (1) Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimisel, mille eeldatav maksumus jääb vahemikku 10 000 eurost ilma käibemaksuta kuni riigihanke piirmäärani, ja eriteenuste puhul alates 10 000 eurost ilma käibemaksuta kuni 60 000 euroni ilma käibemaksuta, tuleb konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine. Selleks tuleb samaaegselt teha ettepanek pakkumuse esitamiseks vähemalt kahele isikule.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhtudel võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele isikule, kui teenuse osutamisel puudub konkurents ning võimalused ettepaneku tegemiseks kahele isikule. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud teenuste hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

  (3) Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 10 000 euro ilma käibemaksuta, võib teha ettepaneku pakkumuse tegemiseks ühele isikule. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud teenuste hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

  (4) Ettepaneku tegemisel pakkumuse esitamiseks tuleb reeglina koostada soovitavate teenuste tehniline kirjeldus ning selgitada pakkumuste hindamise kriteeriumeid. Pakkumuse hindamise kriteeriumeid ei tule selgitada, kui ettepanek tehakse ühele isikule. Kõiki pakkujaid tuleb kohelda võrdselt.

§ 11.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale riigi teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json