Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tiigi Seltsimaja põhimäärus

Väljaandja:Tartu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.10.2020, 12

Tiigi Seltsimaja põhimäärus

Vastu võetud 20.10.2020 nr 50
jõustumine 01.11.2020

Määrus kehtestatakse Tartu Linnavolikogu 26. aprilli 2018. a määruse nr 20 "Tartu linna põhimäärus" § 21 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Tiigi Seltsimaja (seltsimaja) on Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna haldusalas tegutsev kultuuriasutus.

§ 2.   Seltsimaja tegevusvaldkond, eesmärgid ja ülesanded

  (1) Seltsimaja tegevusvaldkond on kultuur.

  (2) Seltsimaja tegevuse eesmärgiks on säilitada ja arendada rahvuslikke ning paikkondlikke kultuuritraditsioone, rikastades ja mitmekesistades seeläbi Tartu kultuurielu.

  (3) Seltsimaja peamised ülesanded on:
  1) tegutseda rahvakultuuri huvi-, teabe- ja kompetentsikeskusena Tartus koordineerides valdkondlikku koostööd, kogudes, analüüsides ja vahendades valdkondlikku infot ning viies ellu valdkonna arendustegevusi;
  2) koordineerida Tartus tegutsevate rahvusvähemuste kultuuriühingute koostööd ning koguda ja vahendada valdkondlikku infot;
  3) algatada ja korraldada Tartu linna ajaloo, traditsioonide ja identiteediga seotud kultuuriüritusi ja koolitusi jms.

§ 3.   Seltsimaja juht

  (1) Seltsimaja juhib direktor.

  (2) Direktor:
  1) juhib seltsimaja, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ning seltsimaja tulemusliku tegutsemise ja arengu;
  2) vastutab seltsimaja üldseisundi, raha õigus- ja sihipärase ning otstarbeka kasutamise, seltsimajale kasutada antud linnavara heaperemeheliku majandamise, kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest;
  3) esindab seltsimaja ning teeb põhimääruses nimetatud tegevusvaldkonda arvestades seltsimaja ülesannete täitmiseks vajalikke toiminguid ning tehinguid;
  4) koostab ja kooskõlastab kultuuriosakonnaga seltsimaja osutatavate teenuste kirjeldused, kui teenuse osutamiseks ei ole vaja õigusaktidest tulenevalt korda kehtestada ning tagab teenuste ning nende kirjelduse ajakohasuse;
  5) kinnitab seltsimaja töötajate koosseisu;
  6) kinnitab seltsimaja töökorralduse reeglid ja vajadusel palgajuhendi;
  7) tagab seltsimaja tööohutuse ning töötervishoiu alaste nõuete täitmise;
  8) kinnitab seltsimaja töötajate ametijuhendid ning täidab töötajate suhtes tööandja ülesandeid;
  9) korraldab seltsimaja eelarvetaotluse koostamise ja tagab selle esitamise linnavalitsusele;
  10) koostab iga kalendriaasta lõpus järgmise kalendriaasta tegevusplaani;
  11) tagab õigusaktidega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  12) täidab muid linnavalitsuse antud, oma ametikohast ning õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. novembril 2020. a.

Urmas Klaas
Linnapea

Jüri Mölder
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json