Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Luunja Vallavalitsuse teenistujate värbamise ja valiku kord

Väljaandja:Luunja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.10.2020, 13

Luunja Vallavalitsuse teenistujate värbamise ja valiku kord

Vastu võetud 14.10.2020 nr 1

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 18 lõike 7 alusel.

§ 1.   Kohaldamisala ja eesmärk

  (1) Käesolevat määrust kohaldatakse Luunja Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi vallavalitsus) ametnike ja töötajate (edaspidi teenistujad) värbamisel ja valikul.

  (2) Vallavalitsuse teenistujate värbamise ja valiku korra eesmärk on kehtestada valla teenistujate värbamise ja valiku korraldamise põhimõtted.

§ 2.   Värbamise ja valiku põhimõtted

  (1) Vallavalitsuse teenistujate värbamist ning valikut korraldab vallakantselei. Teenistujate värbamine ja valik toimub vallasekretäri ja vallavanema koostöös. Vajadusel kaasatakse valikuprotsessi teisi eksperte või valdkonnaga seotud isikuid.

  (2) Konkursi sisulise ja tehnilise korralduse eest vastutab vallasekretär. Konkursi algatamise ja kandidaatide erialase hindamise eest vastutab vallavanem.

  (3) Vaba teenistuskoha täitmiseks analüüsib vallvanem koostöös vallasekretäriga olemasoleva teenistujate koormatust, töökorraldust, kvalifikatsiooni ja arengupotentsiaali ning seejärel otsustatakse uue teenistuja vajadus ning värbamise viis.

  (4) Enne värbamist peab olema koostatud värvatava ameti- või töökoha ametijuhend.

  (5) Kandidaate koheldakse võrdselt. Kandidaatide kohta käivat infot kolmandatele isikutele ei väljastata ning konkursi raames kandideerijate kohta saadav teave on konfidentsiaalne.

  (6) Värbamise läbiviimiseks võib vallavanem vajadusel moodustada värbamiskomisjoni.

§ 3.   Vaba teenistuskoha täitmise põhimõtted

  (1) Vaba teenistuskoht täidetakse üldjuhul avaliku konkursi korras. Avaliku konkursi korraldamisest võib loobuda, kui on põhjendatud alus arvata, et vaba ametikoht on otstarbekas täita sisekonkursi korraldamise teel.

  (2) Avaliku konkursi või sisekonkursi korraldamisest võib loobuda avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustel, eelkõige juhul kui avalik või sisekonkurss on luhtunud.

§ 4.   Konkursi algatamine

  (1) Vallasekretär koostab koostöös vallavanemaga konkursikuulutuse, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
  1) ametiasutuse ja teenistuskoha nimetust;
  2) teenistusülesannete lühikirjeldust;
  3) kandidaadile esitatavaid nõudeid;
  4) konkursil osalemiseks nõutavaid dokumente ja nende esitamise tähtaega;
  5) osalise koormusega töötamise korral koormuse suurust;
  6) tähtajalise teenistuskoha puhul tähtaega;
  7) teenistuskoha asukohta;
  8) kontaktisiku kontaktandmeid.

  (2) Avalik konkurss kuulutatakse välja avaliku teenistuse kesksel veebilehel, valla kodulehel, ning vajadusel tööotsinguportaali(de)s ja muudes asjakohastes kanalites. Sisekonkurss kuulutatakse välja saates e-kirja vallavalitsuse ja/või valla hallatavate asutuste teenistujatele.

  (3) Värbamiskanalite valik sõltub värvatava teenistuskoha tegevusvaldkonnast. Värbamiskanali valiku teevad koos vallasekretär ja vallavanem. Kuulutuse avaldab vallakantselei.

  (4) Kandideerimisdokumentide esitamiseks teenistuskohale peab jääma vähemalt 14 päeva alates konkursikuulutuse avaldamise päevast.

§ 5.   Konkursi läbiviimine

  (1) Valiku käigus määratakse kindlaks kandidaatide sobivus teenistuskohale, kasutades selleks erinevaid hindamismeetodeid, sealhulgas:
  1) kandideerimisdokumentide analüüsi;
  2) kirjalikke töid (essee, tööalane hindamisülesanne vmt);
  3) erinevaid teste;
  4) intervjuusid;
  5) taustauuringuid.

  (2) Taustauuringu teeb vallavalitsus ainult kandidaadi eelneval nõusolekul või kandidaadi poolt kandideerimisdokumentides esitatud soovitaja(te)ga vesteldes.

  (3) Intervjuule kutsustavate kandidaatide arv otsustatakse iga konkursi puhul eraldi tulenevalt esitatud dokumentide analüüsist.

  (4) Intervjuul osalevad vähemalt vallavanem ja vallasekretär. Vajadusel võivad intervjuul osaleda teised valikuprotsessi kaasatud isikud.

  (5) Intervjuu käigus täpsustatakse kandidaadi dokumentides esitatud teavet, selgitatakse välja tema hoiakud ja motiveeritus ning antakse kandidaadile ülevaade konkreetsetest tööülesannetest, -korraldusest ja -tingimustest.

§ 6.   Valiku tegemine

  (1) Valiku langetamisel avaldavad oma arvamuse kandidaatide võimaliku teenistuskohale sobivuse kohta kõik valikuprotsessis osalenud isikud. Kandidaatide eelistamisel võetakse arvesse nende ameti- ja erialast ettevalmistust, oskusi ja teadmisi, varasemat tööalast tausta ja isikuomadusi.

  (2) Parimale kandidaadile teeb teenistuskohale asumise pakkumise vallavanem või vallasekretär.

  (3) Valikuprotsessi lõppedes koostatakse protokoll valikuprotsessi läbiviimse kohta.

§ 7.   Teavitamine

  (1) Kandidaate, kes ei osutunud valituks, teavitab vald e-posti teel pärast lõpliku valiku tegemist esimesel võimalusel.

  (2) Kandidaadil on õigus saada vallalt selgitusi ja põhjendusi värbamise ning valiku tegemise ja teda puudutavate otsuste kohta.

§ 8.   Konkursi luhtumine

  (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
  1) sellel osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust;
  2) ühegi kandidaadi haridus, töökogemus, teadmised ja oskused ei vasta teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldaks tal teenistusülesandeid täita parimal võimalikul viisil;
  3) väljavalitud kandidaat loobub tööle tulemisest.

  (2) Otsus konkursi luhtumise kohta tehakse kirjalikult 120 päeva jooksul pärast konkursil osalemiseks määratud tähtaja möödumist.

  (3) Vallavanem võib 120 kalendripäeva jooksul konkursi luhtumise kohta otsuse tegemise kuupäevast arvates nimetada ametikohale või võtta tööle teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele vastava isiku ilma konkurssi korraldamata.

§ 9.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Aare Anderson
vallavanem

Marko Jaeger
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json