Teksti suurus:

Lääneranna valla tunnustuse avaldamise kord

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.10.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.10.2022, 7

Lääneranna valla tunnustuse avaldamise kord

Vastu võetud 13.10.2022 nr 32

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 14 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesoleva korraga sätestatakse Lääneranna valla tunnustuste liigid ja kirjeldus, nende taotlemise, andmise, kätteandmise ja kandmise alused.

§ 2.   Tunnustuste liigid

  Lääneranna valla tunnustused on:
  1) Lääneranna valla aukodanik;
  2) Lääneranna valla teenetemärk;
  3) Lääneranna nimeline pink;
  4) Lääneranna rahvusvahelise spordi-, haridus- ja kultuurisaavutuse preemia;
  5) Lääneranna valla tänukiri.

§ 3.   Lääneranna valla aukodanik

  (1) Lääneranna valla kõrgeima tunnustuse „Lääneranna valla aukodanik“ (edaspidi aukodanik) aunimetuse andmise eesmärk on avaldada avalikku erilist tunnustust isikule, kes on oma tööalase või isikliku tegevusega välja paistnud valla arendamisel, tõstnud paikkonna mainet ja tuntust. Aukodaniku aunimetus antakse väljapaistvate teenete eest ettevõtluse-, majanduse-, hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonnas või muus valdkonnas või isamaalise tegevuse või vabatahtliku töö eest.

  (2) Aukodaniku aunimetus antakse üldjuhul Lääneranna valla kodanikule. Erandina võib esitada kandidaadiks isikuid väljastpoolt Lääneranna valda, kui esitatavatel on Lääneranna valla ees silmapaistvaid teeneid.

  (3) Aukodaniku aunimetus antakse üks kord aastas ühele isikule. Aukodaniku aunimetus võidakse jätta välja andmata nõuetele vastavate kandidaatide puudumisel.

  (4) Aukodaniku aunimetust võib anda ka postuumselt.

  (5) Aukodaniku aunimetuse andmise ettepaneku esitamise õigus on kõikidel füüsilistel ja juriidilistel isikutel.

  (6) Aukodaniku aunimetuse andmise ettepanekute esitamise tähtaja kuulutab vallavalitsus välja vähemalt kaks kuud enne aunimetuse üleandmise ürituse toimumist. Ettepanekus peavad sisalduma:
  1) kandidaadi nimi;
  2) kandidaadile aukodaniku aunimetuse omistamise põhjendus;
  3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
  4) ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev.

  (7) Vallavalitsuse kantselei registreerib kõik nõuetekohaselt vormistatud ja tähtajal saabunud ettepanekud ning edastab need vallavolikogu esimehele.

  (8) Ettepanekute läbivaatamiseks moodustab vallavolikogu ajutise komisjoni (edaspidi komisjon). Komisjoni tegutsemise tähtaeg ja ülesanded, komisjoni liikmete arv määratakse komisjoni moodustamise otsuses. Lisaks komisjoni esimehele ja aseesimehele peab komisjoni kuuluma vähemalt kolm liiget. Komisjon esitab volikogule oma kandidaadi eelistuse aukodaniku aunimetuse andmiseks.

  (9) Aukodaniku aunimetus omistatakse volikogu otsusega.

  (10) Aukodaniku aunimetusega kaasneb auraha, mille esiküljel on Lääneranna valla vapikujutis. Tagaküljele graveeritakse aukodaniku nimi ja nimetuse omistamise kuupäev. Koos aukodaniku aunimetusega antakse tunnistus. Tunnistusele kirjutavad alla vallavolikogu esimees ja vallavanem.

  (11) Aunimetus „Lääneranna valla aukodanik“ antakse üle ülevallalisel pidulikul üritusel.

  (12) Aukodaniku aunimetuse vastuvõtmist kinnitab tunnustuse saaja allkirjaga Lääneranna valla autasuraamatus.

  (13) Aukodaniku märgi kandmine:
  1) aukodaniku märki võib kanda üksnes isik, kellele aukodaniku märk on antud;
  2) aukodaniku märki kantakse üldjuhul ainult pidulike riiklike ja seltskondlike sündmuste puhul. Auraha koos ketiga kantakse kaelas.

  (14) Volikogu otsusega võib aukodaniku aunimetuse tühistada, kui aunimetuse kandja on sooritanud ebaväärika teo, millega ta on kahjustanud valla mainet.

§ 4.   Lääneranna valla teenetemärk

  (1) Teenetemärk antakse ühele isikule üks kord väljapaistvate teenete või pikaajalise töö ning loomingu eest, mis on andnud püsiva panuse kultuuri, majanduse või muu valdkonna arendamisele.

  (2) Teenetemärk antakse üldjuhul Lääneranna valla kodanikule. Erandina võib esitada kandidaadiks isikuid väljastpoolt Lääneranna valda, kui esitatavatel on Lääneranna valla ees silmapaistvaid teeneid.

  (3) Teenetemärk antakse üks kord aastas kuni kolmele isikule. Teenetemärk võidakse jätta välja andmata nõuetele vastavate kandidaatide puudumisel.

  (4) Teenetemärgi andmise ettepaneku esitamise õigus on kõikidel füüsilistel ja juriidilistel isikutel.

  (5) Teenetemärk andmise ettepanekute esitamise tähtaja kuulutab vallavalitsus välja vähemalt kaks kuud enne aunimetuse üleandmise ürituse toimumist. Ettepanekus peavad sisalduma:
  1) kandidaadi nimi;
  2) kandidaadile teenetemärgi omistamise põhjendus;
  3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
  4) ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev.

  (6) Vallavalitsuse kantselei registreerib kõik nõuetekohaselt vormistatud ja tähtajal saabunud taotlused ning edastab need vallavolikogu esimehele.

  (7) Ettepanekute läbivaatamiseks moodustab vallavolikogu ajutise komisjoni (edaspidi komisjon). Komisjoni tegutsemise tähtaeg ja ülesanded, komisjoni liikmete arv määratakse komisjoni moodustamise otsuses. Lisaks komisjoni esimehele ja aseesimehele peab komisjoni kuuluma vähemalt kolm liiget. Komisjon esitab volikogule oma kandidaadi eelistuse teenetemärgi andmiseks.

  (8) Teenetemärk omistatakse volikogu otsusega.

  (9) Koos teenetemärgiga antakse tunnistus. Tunnistusele kirjutavad alla vallavolikogu esimees ja vallavanem.

  (10) Teenetemärk antakse üle ülevallalisel pidulikul üritusel.

  (11) Teenetemärgi vastuvõtmist kinnitab tunnustuse saaja allkirjaga Lääneranna valla autasuraamatus.

  (12) Teenetemärgi kandmine:
  1) teenetemärki võib kanda üksnes isik, kellele teenetemärk on antud;
  2) teenetemärki kantakse üldjuhul ainult pidulike riiklike ja seltskondlike sündmuste puhul. Teenetemärki kantakse vasakul kuuerevääril või sellele vastaval kohal.

§ 5.   Lääneranna nimeline pink

  (1) Nimeline pink on avalikus kasutuses olev pink, millega tunnustatakse isikut, organisatsiooni või tegu.

  (2) Pingile antakse nimi ja paigaldatakse selgitav teabesilt. Pingile antav nimi ja paigaldatav teabesilt peab olema kooskõlas heade tavade ja kavatsustega.

  (3) Nimelise pingi paigaldamise ettepaneku esitamise õigus on kõikidel füüsilistel ja juriidilistel isikutel. Ettepanek nimelise pingi paigaldamiseks tuleb esitada Lääneranna Vallavalitsusele.

  (4) Nimelise pingi paigaldamise ettepanekus tuleb märkida, kellele või mille auks pink nimetatakse.

  (5) Pingi paigaldamise taotluse läbivaatamise korraldab Lääneranna Vallavalitsuse kantselei, kaasates vallavanema, volikogu esimehe ja volikogu komisjonide esimehed.

  (6) Nimelise pingi paigalduskoha ja pingitüübi valiku kooskõlastab Lääneranna Vallavalitsus.

  (7) Pingi paigaldamise otsustab Lääneranna Vallavolikogu.

  (8) Nimelise pingi paigaldamise eest tasub taotleja Lääneranna vallale Eesti eelmise kalendriaasta keskmise brutokuupalga suuruse summa.

  (9) Nimelise pingi aluse ehitamise ja pingi paigaldamise korraldab taotleja ning korrashoiu tagab Lääneranna Vallavalitsus.

  (10) Nimelise pingi avamise ürituse korraldab taotleja kooskõlastades selle korraldamise Lääneranna Vallavalitsusega.

  (11) Paigaldatud nimeline pink on Lääneranna valla omandis.

§ 6.   Lääneranna rahvusvahelise spordi-, haridus- ja kultuurisaavutuse preemia

  (1) Lääneranna rahvusvahelise spordi-, haridus- ja kultuurisaavutuse preemia (edaspidi preemia) määratakse Lääneranna vallas tegutsevale füüsilisele või juriidilisele isikule (isikute grupile) või muule ühendusele, mis ei ole juriidiline isik, rahvusvahelisel tasandil saavutatud väljapaistva tulemuse eest.

  (2) Preemiaga kaasneb Lääneranna valla tänukiri, milles tuuakse välja saadava preemia väärtus.

  (3) Preemia ettepanek tuleb esitada Lääneranna Vallavalitsusele. Preemia ettepaneku esitamise õigus on:
  1) vallavolikogu liikmel;
  2) vallavolikogu komisjonil;
  3) vallavalitsusel;
  4) vallavalitsuse hallatav asutustel;
  5) valla ühendusetel ja organisatsioonidel.

  (4) Preemia ettepanekus peavad sisalduma:
  1) preemia kandidaat;
  2) preemia andmise põhjendus;
  3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
  4) ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev.

  (5) Preemia andmise ja väärtuse otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (6) Preemiaga kaasneva tänukirja allkirjastab vallavanem.

  (7) Preemia annab tunnustatavale pidulikult kätte vallavanem või teda asendav isik.

§ 7.   Lääneranna valla tänukiri

  (1) Lääneranna valla tänukiri (edaspidi tänukiri) on tänuavaldus isikutele kellel on märkimisväärseid tulemusi oma töös või valla elu edendamisel.

  (2) Tänukirjaga tunnustatakse:
  1) vallavalitsuse ja valla hallatavate asutuste töötajaid, kes on oma töös saavutanud silmapaistvaid tulemusi või kes on kohusetundlikult ja pikka aega täitnud oma tööülesandeid.
  2) vallas või valla heaks tegutsevaid isikuid, seltse, ühinguid ja muid kollektiive nende tegevuse eest valla elanikkonna ühistegevuse arendamisel või nende juubelitähtpäevade puhul;
  3) valla asutusi eriliste saavutuste või nende tegevuse juubelitähtpäevade puhul.

  (3) Tänukirja andmise ettepaneku esitamise õigus on kõikidel füüsilistel ja juriidilistel isikutel. Ettepanekus peavad sisalduma:
  1) kandidaadi nimi;
  2) kandidaadile tänukirja andmise põhjendus;
  3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
  4) ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev.

  (4) Tänukirja andmise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (5) Tänukirja allkirjastab vallavanem.

  (6) Tänukiri registreeritakse Lääneranna Vallavalitsuse tunnustuste registris. Tänukirjaga võib kaasneda kingitus.

  (7) Tänukirja üleandmise aeg ja koht valitakse vastavalt olukorrale.

  (8) Tänukirja annab tunnustatavale pidulikult kätte vallavanem või teda asendav isik.

§ 8.   Tunnustuste kujundused

  (1) Auraha ning teenetemärgi kujunduse kinnitab vallavolikogu.

  (2) Tänukirja kujunduse kinnitab vallavalitsus.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Lääneranna Vallavolikogu 20.12.2018 määrus nr 40 „Lääneranna valla tunnustuse avaldamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Armand Reinmaa
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json