ElamumajandusSoojamajandus

Teksti suurus:

Kaugküttepiirkonna määramine Saku vallas

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2011, 11

Kaugküttepiirkonna määramine Saku vallas

Vastu võetud 17.02.2005 nr 2
jõustumine 01.03.2005

Määrus kehtestatakse kaugkütteseaduse § 5 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Saku valla (edaspidi valla) haldusterritooriumil soojuse tootmise, jaotamise ja müügiga seonduvad tegevused, määrab kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga (edaspidi võrk) liitumise ja võrgust eraldumise tingimused ja korra.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kaugküte on soojuse tootmine ja võrgu kaudu jaotamine tarbijate varustamiseks soojusega kaugküttesüsteemi kaudu;
  2) kaugküttesüsteem on soojuse tootmise, jaotamise ja tarbimise tehniline süsteem, mille moodustavad soojuse tootmise, jaotamise ja tarbimise tehnilised vahendid ja nendega seotud ehitised;
  3) võrk on torustike, seadmete, abiseadmete ja nendega seotud ehitiste kohtkindlalt ehitatud talituslik kogum või selle osa, mis on vajalik soojuse jaotamiseks. Võrguks ei loeta „Kaugkütteseaduse” (RT I 2003, 25, 154; 2004, 18, 131) tähenduses tarbijapaigaldisi;
  4) võrguettevõtja on ettevõtja, kes kasutab võrku soojuse jaotamiseks;
  5) tarbijapaigaldis on kinnistul, ehitises või ühtse majandusüksuse moodustavas funktsionaalselt seotud ehitiste kompleksis ja nende teenindamiseks vajalikul alal ehitatud omavahel ühendatud soojatorustike ja abiseadmete võrguga ühendatud või ühendatav talituslik kogum tarbija varustamiseks soojusega;
  6) liitumispunkt on võrgu ja tarbijapaigaldise ühenduskoht;
  7) võrgu teeninduspiir on piir, milleni võrguettevõtja lepingu alusel kaugküttesüsteemi haldab;
  8) võrgupiirkond on maa-ala, kus asub ja kus arendatakse ühe võrguettevõtja omandis või valduses olevat võrku;
  9) tegevuspiirkond on kindlaks määratud ala, kus soojusettevõtja tegutseb;
  10) tarbija on isik, kes ostab võrgu kaudu jaotatavat soojust;
  11) liitumine on tarbijapaigaldise ühendamine võrguga;
  12) soojusettevõtja on ettevõtja, kes tegutseb vähemalt ühel tegevusalal, milleks on soojuse tootmine, jaotamine või müük, ning vastutab nende tegevustega seonduvate kaubanduslike, tehniliste või hooldusküsimuste lahendamise eest;
  13) kaugküttepiirkond on üldplaneeringu alusel kindlaksmääratud maa-ala, millel asuvate tarbijapaigaldiste varustamiseks soojusega kasutatakse kaugkütet.

§ 3.   Üldnõuded võrguga liitumiseks või võrgust eraldumiseks

  (1) Kaugküttepiirkonnas on võrguga liitumine kohustuslik kõigile kaugküttepiirkonnas asuvatele isikutele, kelle omandis või valduses on tarbijapaigaldis ehitatava või rekonstrueeritava ehitise soojusega varustamiseks, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 5 näidatud juhtudel.

  (2) Kaugküttepiirkonna määramisel tiheasustusega uusehitisteks planeeritaval maa-alal on võrguga liitumine kohustuslik kõigile kaugküttepiirkonnas asuvatele isikutele, kui kohaliku omavalitsuse volikogu ei näe ette teisiti.

  (3) Isikud, kes kaugküttepiirkonna määramise ajal ei kasuta kaugkütet, ei ole kohustatud liituma võrguga.

  (4) Võrguga liitumise ja võrgust eraldumise erandjuhtumid vaatab läbi ja määrab konkreetsed liitumise ja eraldumise tingimused Saku Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (5) Erandid, mille korral kaugküttepiirkonnas ehitatavate või rekonstrueeritavate ehitiste soojusega varustamisel lubatakse kasutada muud kütteviisi kui kaugküte, on:
  1) ajutised ehitised;
  2) ehitised, mille ühendamist ei võimalda võrgu tehnilised võimalused või mille võrku ühendamine seaks ohtu varasemate liitujate varustuskindluse;
  3) ehitised, mille soojusega varustamiseks kasutatakse ökoloogiliselt puhtaid kütteviise (maasoojus, päikeseenergia, tuuleenergia, hüdroenergia).

§ 4.   Kaugküttepiirkonna ja võrguettevõtja võrgupiirkondade piirid

  (1) Valla kaugküttepiirkond hõlmab üldplaneeringu alusel kindlaksmääratud maa-ala valla haldusterritooriumil (lisa 1).

  (2) Võrguettevõtjal võib olla mitu võrgupiirkonda, mis koos moodustavad võrguettevõtja tegevuspiirkonna.

§ 5.   Kaugküttevõrguga liitumise tingimused ja kord

  (1) Võrguga liitumine kaugküttepiirkonnas toimub kaugkütteseadusega sätestatud korras.

  (2) Võrguettevõtjal on õigus võtta võrguga liitujalt põhjendatud liitumistasu.

  (3) Võrguga liitumiseks esitab soovija (edaspidi liituja) kirjaliku taotluse võrguettevõtjale.

  (4) Liitumistaotluse rahuldamisest keeldumist peab võrguettevõtja kirjalikult põhjendama 30 päeva jooksul alates taotluse saamisest.

  (5) Liituja taotluse alusel väljastab võrguettevõtja võrguga liitumistingimused (edaspidi liitumistingimused).

  (6) Liitumistingimustes määratakse kindlaks:
  1) liitumispunkti asukoht (üldjuhul on liitumispunkt krundipiiril);
  2) mõõtesüsteemi asukoht;
  3) võrgu teeninduspiir (üldjuhul on liitumispunkt teeninduspiiriks);
  4) liituja ja võrguettevõtja kohustused;
  5) liitumistasu kalkulatsioon;
  6) liitumistingimuste kehtivusaeg;
  7) muud eritingimused.

  (7) Liitumistasu arvutamisel lähtutakse sellest, et tagada konkreetseks liitumiseks vajalik:
  1) investeeringute katmine;
  2) keskkonnanõuete täitmine;
  3) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;
  4) põhjendatud tulukus.

  (8) Võrguga liitumiseks sõlmivad võrguettevõtja ja liituja (omanik või valdaja) kirjaliku liitumislepingu, mis on soojuse ostu-müügilepingu sõlmimise aluseks.

  (9) Tarbijapaigaldise rajamisel kasutab liituja tehnoloogiaseadmeid ja materjale, mis on vastavuses võrguettevõtja poolt väljastatud liitumistingimustega.

  (10) Tarbijapaigaldise rajamiseks vajaliku investeeringu katab hoone (kinnistu) omanik.

§ 6.   Võrgust eraldumistingimused ja kord

  (1) Võrgust eraldumiseks loetakse võrguühenduse alalist likvideerimist.

  (2) Võrgust eraldumist kaugküttepiirkonnas on lubatud tarbijal taotleda alljärgnevatel juhtudel:
  1) kaugküttevõrgu kaudu soojusega varustatud ehitise lammutamine;
  2) ehitise soojusvarustuse parameetrite muutmine rekonstrueerimise käigus selliselt, et ehitise varustamist soojusega kaugküttevõrgu kaudu ei ole võimalik jätkata võrgu tehniliste võimaluste tõttu;
  3) ehitiste rekonstrueerimine, kui rekonstrueerimisega hakatakse soojusega varustamiseks kasutama ökoloogiliselt puhtaid kütteviise (maasoojus, päikeseenergia, tuuleenergia, hüdroenergia).

  (3) Eraldumist taotlev tarbija esitab võrguettevõtjale võrgust eraldumiseks kirjaliku taotluse.

  (4) Võrguettevõtja esitab eraldumistingimused tarbija taotluse alusel 30 päeva jooksul alates taotluse saamisest.

  (5) Eraldumist taotlev tarbija peab tasuma võrguettevõtjale eraldumisega seotud põhjendatud kulud.

  (6) Eraldumistingimustes määratakse kindlaks:
  1) võrguühenduse likvideerimise aeg, arvestades, et see toimuks 6 kuu jooksul eraldumistaotluse esitamisest;
  2) võrguühenduse likvideerimise tehnilised nõuded, mis on vajalikud võrgu stabiilsuse ja teiste tarbijate varustuskindluse tagamiseks.

§ 7.   Kaugkütte üldised kvaliteedinõuded

  (1) Soojusettevõtja on kohustatud tagama nii võrguettevõtja kui tarbijate pideva varustamise vajalikus koguses soojusega.

  (2) Soojuse ostu-müügilepingus ettenähtud soojuskoormuse tagamiseks peab soojusallikast väljastatav temperatuurigraafik ja hüdrauliline reziim lähtuma:
  1) välisõhutemperatuurist;
  2) ilmastiku prognoosist;
  3) tuule kiirusest ja suunast;
  4) soojusvõrgu inertsist.

  (3) Temperatuurigraafiku kõikumine (hälve) ei tohi ületada ± 5°C.

  (4) Piisava tsirkulatsiooni saavutamiseks tarbija soojusseadmetes peab soojusettevõtja tagama tarbija soojussõlme ees vajaliku rõhkude vahe, mille parameetrid sätestatakse soojuse ostu-müügilepingus.

§ 8.   Soojuse piirhinna kooskõlastamise kord

  Valla haldusterritooriumil müüdava soojuse piirhinna kooskõlastamise korra kehtestab Saku Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja piirhinna kooskõlastab vallavalitsus.

§ 9.   Soojusettevõtja arenduskohustus

  (1) Soojusettevõtja arendab tema omandis või valduses olevaid kaugküttesüsteeme ja tõstab nende efektiivsust, et oleks tagatud valla kaugküttepiirkonnas uute liitujate tarbijapaigaldiste võrku ühendamine ja seal olevate tarbijate ja liitujate kvaliteedinõuetele vastava soojusega varustamine.

  (2) Soojusettevõtja vastutab tema omandis oleva võrgu toimimise ja korrasoleku eest ning on kohustatud arendama võrku selliselt, et oleks tagatud kaugküttepiirkonnas olevate ning liituda soovivate tarbijate võrku ühendamine ning nende kvaliteetne soojusvarustus.

  (3) Soojusettevõtja arendab oma tegevust eesmärgiga tagada energiaressursside kasutamine maksimaalselt võimalikult kõrge efektiivsusega. Soojusettevõtja soodustab tarbijate tegevust kütuse ja energia säästmisel.

  (4) Soojusettevõtja peab olema valmis ühendama oma võrgupiirkonnaga asula perspektiivsete kaugküttepiirkondade tulevasi liitujaid (tarbijaid) või moodustama uusi võrgupiirkondi.

§ 10.   Järelvalve

  Järelvalvet käesolevas määruses sätestatud nõuete täitmise üle teostavad vastavalt oma pädevusele Energiaturu Inspektsioon ja vallavalitsus.

§ 11.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 01.märtsil 2005.a.

Lisa 1 Kaugkütte piirkonna kirjeldus

/otsingu_soovitused.json