Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Raieloa andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.11.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2011, 15

Raieloa andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 08.11.2007 nr 11
jõustumine 15.11.2007

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 45 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Raieloa andmise tingimused ja kord (edaspidi kord) määrab kindlaks Saku vallas tiheasustusalal asuvate üksikpuude (edaspidi puu) raie.

  (2) Raie toimub raieloa alusel.

  (3) Raieluba ei ole vajalik eravalduses olevate viljapuude ja põõsaste eemaldamiseks või lõikamiseks.

  (4) Kord ei reguleeri metsaseaduse § 3 lõikest 1 tulenevaid juhtumeid, mil raiet teostatakse metsaseaduse § 23 kohaselt.

  (5) Tiheasustusala käesoleva korra tähenduses on aleviku või küla selgelt piiritletud kompaktse hoonestusega olemasolev või planeeritav territooriumi osa.

  (6) Puu käesoleva korra tähenduses on vähemalt 3meetri kõrgune puu või põõsaspuu, mille tüve läbimõõt on üle 8cm 1,3m kõrguselt.

§ 2.   Raieloa taotlemine ja selle menetlemine

  (1) Raieloa taotleja esitab Saku Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) Saku Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) poolt kinnitatud vormikohase avalduse raieloa taotlemiseks, milles märgib ära järgmised andmed:
  1) taotleja nimi, kontaktandmed;
  2) puu(de) kasvukoht, eravalduse puhul katastriüksuse aadress;
  3) raiutavate puu(de) liik ja arv;
  4) põhjendus puu(de) raieks;
  5) orgaaniliste jäätmete (kännud, oksad) käitlemisviis ja käitlemiskoht.

  (2) Raieloale lisatakse katastriüksuse plaan, millel märgitakse eemaldamisele kuuluva(te) puu(de) asukoht.

  (3) Raieloa taotlusele lisatakse vajadusel:
  1) ehitusluba või vallavalitsuse arhitekti kooskõlastatud asendiplaani eskiis;
  2) korteri-või elamuühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus, kui raieõigust taotletakse ühistu territooriumil kasvava(te)le puu(de)le.

  (4) Pärast avalduse esitamist vallaaednik:
  1) registreerib nõuetekohase avalduse;
  2) nõuab vajadusel täiendavaid kooskõlastusi;
  3) kontrollib esitatud andmete õigsust ning puu(de) raiumise vajalikkust ja võimalikkust;
  4) otsustab raieloa andmise või teatab kirjalikult põhjendatud keeldumise;
  5) vajadusel märgistab raiutavad puud;
  6) määrab vajadusel asendusistutusena istutatavate puu(de) arvu ja koha.

§ 3.   Raieluba

  (1) Raieloaga määratakse kindlaks raie ulatus, tingimused ja tähtaeg.

  (2) Raieloa kehtivus on kuni üks aasta. Juhul, kui tööd selle aja jooksul ei ole lõpetatud, on võimalik taotleda loa pikendamist.

  (3) Raieluba väljastatakse tasuta.

  (4) Raieluba vormistatakse kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale ning teine jääb vallavalitsusse.

§ 4.   Raie

  (1) Puude raiumine, puidu - ja orgaaniliste jäätmete äravedu ning raiekoha koristamine toimub raieloa saanud isiku kulul ja vastutusel. Raiekoha koristamisel tuleb järgida Saku valla heakorraeeskirja.

  (2) Pärast tööde lõpetamist avalikus kasutuses oleval territooriumil on raieloa saanud isik kohustatud kahe nädala jooksul raiekoha üle andma. Üleandmisel vallaaednik kas lõpetab raieloa või määrab tähtaja ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks.

§ 5.   Haljastuse taastamine

  (1) Vallaaednik võib raieloa väljastamise kõrvaltingimusena nõuda raiutavate puude asendamist.

  (2) Asendusistutuseks tuleb valida puud, mis istutamishetkel on minimaalselt 1,5m kõrgused.

§ 6.   Erijuhud

  Kohest likvideerimist nõudvale (ohtlikule) puule raieluba ei vormistata. Katastriüksuse omanik või tema seaduslik esindaja teatab vallakantseleisse esimesel võimalusel kohest likvideerimist nõudnud puude arvu, liigi ja täpse asukoha.

§ 7.   Vastutus

  (1) Korra rikkuja kannab vastutust looduskaitseseaduse § 73 sätete järgi.

  (2) Korra rikkumise menetlus toimub vastavalt karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätetele.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Kinnitada avalduse vorm raieloa taotlemiseks (lisa 1).

  (2) Kinnitada raieloa vorm (lisa 2).

  (3) Tunnistada kehtetuks Saku Vallavolikogu 14.10.2004 määrus nr 21 „Raieloa andmise tingimused ja kord“.

  (4) Määrus jõustub 15. novembril 2007.

Lisa  1-2 Avaldus raieloa taotlemiseks ja raieluba

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json