Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Saku valla kaevetööde eeskiri

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2011, 24

Saku valla kaevetööde eeskiri

Vastu võetud 11.06.2009 nr 6
jõustumine 01.07.2009

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 361 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse eesmärk

  Saku valla kaevetööde eeskiri (edaspidi eeskiri) määrab kindlaks kaevetööde üldise korra Saku valla kohalikul teel, reformimata riigimaal ja munitsipaalmaal (edaspidi kaeveala) ja on kohustuslik kõikidele kaevetöid teostavatele isikutele.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) kaevetöö on tagasitäidetavate süvendite kaevamine ja tagasitäitmine või pinnase koorimine sügavamale kui 30 cm maapinnast;
  2) avariikaevetöö on kaevetöö, mis on vajalik tehnovõrgu avarii likvideerimiseks juhul, kui kaevetöö alustamisega viivitamine takistab vastava teenuse osutamist tarbijatele või ohustab inimesi, ehitisi, keskkonda;
  3) kaevetöö tegija (edaspidi kaevaja) on füüsiline või juriidiline isik, kes teostab kaevetööd kaevetöö loa alusel või kes teostab avariikaevetööd tehnovõrgu valdaja poolt kinnitatud avariikaevetöö akti alusel;
  4) vastutav isik on kaevetöö loa taotleja poolt kirjalikult määratud isik, kes vastutab kaevetöö eest;
  5) kaevetöö luba on Saku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt väljastatud luba, mille alusel teostatakse kaevetöid ning millega määratakse kaevetööde tingimused ja tähtajad;
  6) kaevetöö koht on kaevealal asuv konkreetne kaevetööde teostamise koht.

2. peatükk KAEVETÖÖ LUBA 

§ 3.   Kaevetöö loa taotlemine ja taotluse menetlemine

  (1) Kaevetöö loa saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele enne kaevetöö algust:
  1) vormikohase kaevetöö loa taotluse;
  2) koopia ehitusprojekti tehnovõrkudega asendiplaanist, millele on märgitud kaevetöö koht ja millel on tehnovõrkude (elektri-; gaasi-; side-; soojavarustuse- vee- ja kanalisatsioonivõrkude jms) valdajate kooskõlastused. Tehnovõrkude valdajate kooskõlastused kehtivad 20 päeva;
  3) vajadusel kaevetöid käsitlevad tööjoonised;
  4) vajadusel liikluskorralduse ajutise skeemi ja ühistranspordiliinide ümbersõitude skeemi;
  5) tööde ajagraafiku.

  (2) Taotluse menetlemisel vallavalitsus:
  1) kontrollib taotluse vastavust käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõuetele ning puuduste esinemise korral annab mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks;
  2) kontrollib taotluses esitatud ja taotlusele lisatud dokumentides sisalduvate andmete õigsust ning nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi.

§ 4.   Kaevetöö loa väljastamine ja akti koostamine

  (1) Vallavalitsuse poolt määratud ametnik (edaspidi ametnik) vormistab kaevetöö loa kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale ja teine jääb vallavalitsusele.

  (2) Info väljastatud kaevetöö lubade kohta avalikustatakse Saku valla veebilehel.

  (3) Kaevaja ja ametnik koostavad enne kaevetöö alustamist akti kaevetöö koha seisukorra kohta. Aktile lisatakse vajadusel foto(d) kaevetöö kohast.

§ 5.   Kaevetöö tähtaja pikendamine

  Kaevetöö tähtaja pikendamiseks esitab taotleja vallavalitsusele põhjendatud kirjaliku taotluse koos korrigeeritud kaevetöö tegemise ajagraafikuga.

§ 6.   Kaevetöö loa väljastamisest keeldumine

  (1) Kaevetöö loa väljastamisest keeldutakse, kui:
  1) kaevetöö loa taotlusele ei ole lisatud eeskirja § 3 lõikes 1 nimetatud dokumente;
  2) ei ole kõrvaldatud taotluses esinevaid puudusi määratud tähtajaks.

  (2) Kaevetöö loa väljastamisest keeldumisest teatatakse taotlejale kirjalikult.

3. peatükk NÕUDED KAEVETÖÖ LÄBIVIIMISEL 

§ 7.   Kaevetöö koha tähistus

  (1) Kaevetöö koht tuleb ümbritseda ohupiiretega ja tähistada liikluskorraldusvahenditega vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud nõuetele. Ajutiste piirete kasutamisel paigaldatakse piirded viisil, mis tagab nende püsivuse.

  (2) Kaevetöö kohta paigaldatakse nähtavale kohale teabetahvel, millele on märgitud:
  1) tellija nimi ja aadress;
  2) kaevaja nimi ja aadress;
  3) kaevetöö eest vastutava isiku nimi ja telefon;
  4) töö nimetus;
  5) töö alg- ja lõpptähtaeg;
  6) tööpiirkonna pikkus.

§ 8.   Kaevetöö kohas asuv dokumentatsioon

  Kaevaja tagab kaevetöö teostamise kohas kaevetöö iseloomust olenevalt järgmised dokumendid:
  1) kaevetöö luba;
  2) liikluskorralduse ajutine skeem;
  3) tehnovõrkude valdajate kooskõlastused või load kaevetööks vastavate tehnovõrkude kaitsevööndis;
  4) töö toimumise ajagraafik;
  5) olemasolul raieluba.

§ 9.   Heakord, ohutus ja liikluskorraldus

  (1) Kaevaja on kohustatud:
  1) hoidma korras ja puhastama kaeveala juurdepääsuteed ning kaevealaga piirnevad teed;
  2) vältima kaevealalt pori, prahi ja lume sattumist ümbritsevale territooriumile ja teedele;
  3) pärast tööde lõpetamist kaevealal taastama haljastuse ning teede seisundi vastavalt aastaaja võimalustele ning lõplikult vallavalitsuse poolt antud tähtajaks;
  4) tagama kaevetöö kohas ohutu liiklemise.

  (2) Kommunikatsioonide vigastustest ja avariidest põhjustatud antisanitaarne või ohtlik olukord tuleb likvideerida ning heakord taastada süüdlasel mõistliku aja jooksul, süüdlase puudumisel kommunikatsiooni valdajal.

  (3) Talveperioodil tuleb kaevetööl rakendada meetmeid, et teekatted ei muutuks libedaks. Kaevetöö kohaga piirnevad teed hoitakse kaevaja poolt vabad lumest ja jääst ning liiklejatele ohutus seisukorras.

  (4) Kaevetrassi seinte varisemisohu või külgnevate ehitiste vajumisohu korral rakendatakse kaevaja poolt koheselt varisemist või vajumist ärahoidvaid meetmeid.

  (5) Liikluskorralduse muutmisega seotud kulud kannab taotleja.

  (6) Kui ümbersõidutee rajamiseks või liikluse korraldamiseks on vajalik täiendav maakasutus, siis sõlmib taotleja maaomaniku või -kasutajaga maakasutuse lepingu.

  (7) Kaeveloa taotleja peab hoidma ümbersõidutee korras ja vastutab selle seisukorra eest.

  (8) Pärast kaevetöö lõppu likvideeritakse kaevaja poolt ümbersõidutee ja heakorrastatakse maa-ala endisel või kaeveloa taotluses ettenähtud kujul.

§ 10.   Materjali käitlemine

  (1) Kaevetrassi täitmiseks ja teekatte taastamiseks vajalik materjal ladustatakse liiklejaid mittesegaval viisil ja ümbritsetakse vajadusel piiretega.

  (2) Kasutuskõlblik kasvupinnas kogutakse eraldi, vältides selle segunemist aluspinnase või muu materjaliga.

  (3) Materjale, töövahendeid, pinnast jm ei tohi ladustada tehnovõrkude kaevude, puude ja põõsaste peale või vastu. Puistematerjali ladustamisel kivisillutisele või murule pannakse alla isoleeriv kangas või kile.

  (4) Materjali ladustamisel tagatakse juurdepääs olemasolevatele tehnovõrkudele ja kaevetööga piirnevale alale ning hoonetele ja rajatistele.

§ 11.   Nõuded vee ärajuhtimisele

  (1) Kaevetrassist väljapumbatav vesi suunatakse vastavalt projektile või kooskõlastustingimustele torustiku abil reo- või sadevee kanalisatsiooni või -kraavi. Vee suunamine reo- või sadevee kanalisatsiooni kooskõlastatakse eelnevalt võrguvaldajaga.

  (2) Kaevetöö loaga hõlmatud ala ümbritsevale alale võib vett juhtida ainult ametniku kooskõlastuse olemasolul.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 ettenähtud võimaluste puudumisel veetakse väljapumbatav vesi ära.

  (4) Avariikaevetöö korral on erandkorras ametniku kirjaliku kooskõlastuse alusel lubatud reostumata pinnasevett või veetrassi lekkest tulenevat vett pumbata teele või tänavale.

  (5) Kaevetöö käigus ei ole lubatud vähendada olemasolevate kraavide läbilaset või neid likvideerida.

§ 12.   Haljastuse kaitse

  (1) Kaevetöö tegemisel kasvavate puude piirkonnas, kus on tegemist kergesti variseva pinnasega, samuti kaevamisel puudele lähemal kui nende võra projektsioon maapinnal, rajatakse tõkendid, mis väldivad juurestiku kahjustumist pinnase nihkumise tagajärjel. Kaevetööde kohas paigaldatakse puudele tüvekaitsed. Kuivaperioodil kastetakse puid, mille võra tsoonis kaevatakse, kaevetööde kestel ja pärast kaevetrassi sulgemist.

  (2) Kui puude alumised oksad segavad kaevetöid, kooskõlastatakse nende eemaldamine ametnikuga. Kõrghaljastuse likvideerimiseks peab olema raieluba.

  (3) Väärtusliku kõrghaljastuse säilitamiseks võib ametnik nõuda kaevetöö teostamist käsitsi.

§ 13.   Tehnovõrkude kaitse

  Käesoleva eeskirja § 3 lõike 1 punktis 2 nimetatud dokumendis märkimata tehnovõrgu avastamisel katkestatakse kaevetöö kuni tehnovõrgu valdaja kindlakstegemiseni. Tööd võib jätkata ainult pärast tehnovõrgu valdaja kirjaliku kooskõlastuse saamist.

§ 14.   Nõuded kaevetööl kasutatavale tehnikale

  (1) Kaevetööl on lubatud kasutada sõidukeid ja mehhanisme, mis toetuvad teekattele elastsete rehvide või roomikutega. Üldjuhul on keelatud kasutada tehnikat, mis võib rikkuda teekatet või teerajatisi. Sellise tehnika kasutamine teedel või tänavatel toimuvateks töödeks on lubatud ametniku kooskõlastuse alusel.

  (2) Ilma ametniku kooskõlastuseta ei ole lubatud paigutada ehitusmehhanisme ega veotransporti jalgratta- ja kõnniteedele.

§ 15.   Kaevetöö teostamine teemaal

  Kaevetöö teostamisel teemaal tuleb järgida teehoiutöödele õigus- ja haldusaktidega kehtestatud nõudeid, sh taastada tee kandekonstruktsioon ja -rajatised.

4. peatükk AVARIIKAEVETÖÖ 

§ 16.   Avariikaevetöö teostamise tingimused

  (1) Avariikaevetöö teostamiseks ei ole nõutav kaevetöö luba, kui kaevetöö koha korrastamine toimub hiljemalt kolme ööpäeva jooksul kaevetöö alustamisest.

  (2) Enne avariikaevetöö alustamist peab kaevaja välja selgitama kaevetöö kohas asuvad tehnovõrgud. Kaevaja peab tagama, et avariikaevetöö käigus ei kahjustata teisi kaevetöö kohas asuvaid tehnovõrke.

  (3) Kaevaja teavitab avariikaevetöö alustamisest vallavalitsust, samuti kaevekohas asuvaid tehnovõrkude valdajaid, esimesel võimalusel.

  (4) Avariikaevetöö kohta koostab tehnovõrgu valdaja avariikaevetöö akti ja edastab selle vallavalitsusele teadmiseks ühe tööpäeva jooksul arvates avariikaevetöö alustamisest.

  (5) Avariikaevetöö koht ümbritsetakse ohupiiretega ja tähistatakse liikluskorraldusvahenditega vastavalt käesoleva eeskirja § 7 lõikele 1.

5. peatükk KAEVETÖÖ LÕPETAMINE 

§ 17.   Kaevetöö lõpetamine

  (1) Kaevetöö lõpetamisel taastab ja heakorrastab kaevaja kaevetöö käigus kahjustatud maa-ala. Haljasalal kaetakse taastatav maa-ala vähemalt 10 cm paksuse sõelutud huumusmulla kihiga.

  (2) Kaevetöö lõpetamine fikseeritakse kaevetöö loal.

  (3) Ametniku nõudmisel peab kaeveloa taotleja esitama:
  1) teehoiutööde tehnoloogia järgimist kinnitavad dokumendid;
  2) ehitusjäätmete utiliseerimist tõendavad dokumendid.

§ 18.   Garantii kaevetööle

  (1) Kaevetööle annab kaevaja kaheaastase garantii alates kaevetöö lõpetamisest.

  (2) Garantiiaja kestel ilmnevad puudused on kaeveloa taotleja kohustatud omal kulul kõrvaldama vallavalitsuse poolt määratud tähtajaks.

6. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 19.   Vastutus

  (1) Kaevetöö ohutuse eest vastutab kaevetöö tegija.

  (2) Eeskirja nõuete rikkumisel võib ametnik töö peatada.

  (3) Eeskirja nõuete rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

  (4) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsuse poolt määratud ametiisikud.

  (5) Kaevetööga tekitatud kahju hüvitab kaevetöö tegija vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 20.   Menetlus

  Vallavalitsus määrab ametnikud, kes esindavad vallavalitsust eeskirja rakendamisel, kaevetöö lubade taotluste menetlemisel ning kaevetöö lubade väljastamisel või taotlejate teavitamisel taotluse rahuldamata jätmisest.

§ 21.   Vormide kinnitamine

  (1) Kinnitada kaevetöö loa taotluse vorm (lisa 1).

  (2) Kinnitada kaevetöö loa vorm (lisa 2).

  (3) Kinnitada avariikaevetööde akti vorm (lisa 3).

§ 22.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. juulil 2009.

Lisa 1 KAEVETÖÖDE LOA TAOTLUS

Lisa 2 KAEVETÖÖDE LUBA

Lisa 3 AVARIIKAEVETÖÖDE AKT

/otsingu_soovitused.json