Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Saku Vallaraamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2012, 15

Saku Vallaraamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 13.08.2009 nr 8
RT IV, 21.11.2011, 25
jõustumine 01.09.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.04.2012RT IV, 27.04.2012, 101.05.2012

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ning § 35 lõike 2, rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1, kultuuriministri 12. juuli 2004 määruse nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend”, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 12 lõike 4 ja haridusministri 02. jaanuari 2001 määruse nr 1 „Kooliraamatukogude töökorralduse alused” alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Saku Vallaraamatukogu tegevuse eesmärgid ja ülesanded rahva- ja kooliraamatukoguna, juhtimise korralduse, direktori õigused ja kohustused, finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli.

§ 2.   Nimi, asukoht ja teeninduspiirkond

  (1) Raamatukogu ametlik nimetus on Saku Vallaraamatukogu (edaspidi raamatukogu).

  (2) Raamatukogu asukoht on Harjumaa, Saku vald, Saku alevik.

  (3) Raamatukogu teeninduspiirkonnaks on Saku vald. Teeninduspiirkonnas osutab raamatukogu teenuseid Saku ja Kiisa alevikus ning Saku valla munitsipaalkoolides: Kurtna Koolis ja Kajamaa Koolis.
[RT IV, 27.04.2012, 1 - jõust. 01.05.2012]

§ 3.   Õiguslik seisund, pitsat ja sümboolika

  (1) Raamatukogu on Saku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus. Raamatukogu registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris.

  (2) Raamatukogu põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Saku Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

  (3) Raamatukogu omab tööandja õigusi. Raamatukogu töötajate põhjendatud koosseisu kinnitab raamatukogu direktori (edaspidi direktor) ettepanekul vallavalitsus.

  (4) Raamatukogu tegutseb seaduste, käesoleva põhimääruse ning teiste õigus- ja haldusaktide alusel.

  (5) Raamatukogu pitsat on sõõrikujuline, läbimõõduga 35 mm. Pitsati sõõri ülemisel äärel on kiri „Saku Vallaraamatukogu”, sõõri alumisel äärel kiri „Saku vald“. Pitsati keskel kasutatakse valla vappi.
[RT IV, 27.04.2012, 1 - jõust. 01.05.2012]

  (6) Raamatukogu võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab direktor kooskõlastatult vallavalitsusega.

§ 4.   Raamatukogu eesmärk

  Raamatukogu eesmärk on tagada piirkonna elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

§ 5.   Raamatukogu ülesanded

  (1) Raamatukogu on üldkasutatav universaalse sisuga raamatukogu, mis täidab rahva- ja kooliraamatukogu ülesandeid.

  (2) Raamatukogu põhiülesanne on koguda, säilitada ja teha lugejale kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud (edaspidi teavikud) ning pakkuda juurdepääsu sidusandmebaasidele.

  (3) Oma põhiülesannete täitmiseks raamatukogu:
  1) komplekteerib kogud, peegeldab oma kogude koostise elektronkataloogis, peab kogude arvestust ja kindlustab kogude säilimise;
  2) osutab tasuta põhiteenuseid: teavikute kojulaenutus ja kohalkasutus, juurdepääs sidusandmebaasidele ja avalikule teabele Interneti vahendusel;
  3) korraldab kogudes puuduvate teavikute ja koopiate tellimist teistest raamatukogudest raamatukogudevahelise laenutuse teel (edaspidi RVL);
  4) osutab teatme- ja infoteenuseid;
  5) teeb lugejatele isiklikuks kasutamiseks oma kogudes olevatest teavikutest koopiaid kooskõlas autoriõiguse seadusega;
  6) osutab tasulisi teenuseid. Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitab vallavalitsus;
[RT IV, 27.04.2012, 1 - jõust. 01.05.2012]
  7) annab oma pädevuse piires konsultatsioone, korraldab koolitusi, raamatu- ja kultuurivarade tutvustamiseks näitusi ja üritusi;
  8) korraldab lugejauuringuid;
  9) teeb koostööd teiste raamatukogudega ja valla asutustega.

§ 6.   Raamatukogu kasutamine ja kogude komplekteerimine

  (1) Raamatukogu teenindab lugejaid oma lugemissaalides kohapeal ning osutab e-teenuseid Interneti vahendusel.

  (2) Raamatukogu lugejaks registreerimise alused ja kord, kogude ja teenuste kasutamise korraldus ning lugeja vastutus kehtestatakse raamatukogu kasutamiseeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu.

  (3) Raamatukogu kogud koosnevad põhikogust ning õppekirjanduse kogust:
  1) põhikogu on oma koostiselt universaalne, sisaldades teeninduspiirkonna elanike vajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid. Põhikogu komplekteeritakse tsentraalselt;
[RT IV, 27.04.2012, 1 - jõust. 01.05.2012]
  2) õppekirjanduse kogusse kuuluvad õpikud ja õppematerjalide komplektid (õpetajaraamat, auvis vms). Õppekirjanduse kogu komplekteerimise aluseks on põhimääruse § 2 lg 3 nimetatud Saku valla munitsipaalkoolide õppenõukogudes kooskõlastatud õppekirjanduse loetelud.
[RT IV, 27.04.2012, 1 - jõust. 01.05.2012]

  (4)
[Kehtetu - RT IV, 27.04.2012, 1 - jõust. 01.05.2012]

§ 7.   Raamatukogu juhtimine

  (1) Raamatukogu juhib direktor, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Töölepingu direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab vallavanem.

  (2) Direktoril peab olema kõrgharidus raamatukogunduse või infoteaduste alal või raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste.

  (3) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja, selle läbiviimise korra kehtestab ja tulemused kinnitab vallavalitsus.

  (4) Direktor:
  1) vastutab raamatukogu üldseisundi ja arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  2) koostab raamatukogu eelarveprojekti, esitab selle raamatukogu nõukogule arvamuse avaldamiseks ja vallavalitsusele menetlemiseks;
  3) korraldab raamatukogu valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist vastavuses valla õigusaktidega;
  4) teostab tehinguid seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires õigusaktidega sätestatud korras;
  5) tegutseb raamatukogu nimel ja esindab seda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  6) kehtestab reeglid töökorraldusele ja muud töökorralduslikud dokumendid;
  7) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
  8) annab seaduses ja käesolevas põhimääruses sätestatud pädevuse piires töö koordineerimiseks ja korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;
  9) kinnitab raamatukogu asjaajamiskorra ning vastutab asjaajamise õigsuse ja dokumentide säilitamise eest;
  10) teeb ettepanekuid raamatukogu tegevusega seotud probleemide lahendamiseks vallavalitsusele;
  11) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  12) lahendab muid seadusega ning käesoleva põhimäärusega tema pädevusse antud küsimusi.

  (5) Direktorit asendab vallavanema poolt määratud isik.

§ 8.   Raamatukogu nõukogu

  (1) Raamatukoguteeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks, raamatukogutöö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse 5-liikmeline raamatukogu nõukogu (edaspidi nõukogu).

  (2) Nõukogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab vallavalitsus, silmas pidades erinevate raamatukogu kasutajarühmade huvide esindatust.

  (3) Nõukogu koosseis kinnitatakse neljaks aastaks.

  (4) Nõukogu pädevuses on:
  1) ettepanekute tegemine raamatukoguga seonduvate sihtprogrammide ja -projektide väljatöötamiseks ja nende väljatöötamisel osalemine;
  2) raamatukogu tegevuse analüüsimine, tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine direktorile ja vallavalitsusele;
  3) raamatukogu eelarveprojekti läbivaatamine ja arvamuse avaldamine.

  (5) Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe ja sekretäri.

  (6) Nõukogu töövormiks on koosolek, mille kutsub kokku nõukogu esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kolm korda aastas. Nõukogu koosolekud protokollitakse.

  (7) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kolm liiget. Nõukogu otsus võetakse vastu poolthäälteenamusega.

  (8) Raamatukogu direktor võtab osa nõukogu koosolekutest, kuid ta ei kuulu nõukogu koosseisu.

§ 9.   Raamatukogu vara

  (1) Raamatukogu vara moodustavad talle valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud seadmed, inventar ning muu vara. Raamatukogu vara on Saku valla omand.

  (2) Raamatukogu vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Saku vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korrale.

  (3) Raamatukogus asuvate ajaloolise ja suure kultuuriväärtusega teavikute arvestus ning säilitamine toimub õigusaktides kultuurimälestiste kohta kehtestatud tingimustel ja korras.

  (4) Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa vallavolikogu kehtestatud korras.

  (5) Raamatukogu hoiab korras oma kogud, ruumid ja inventari.

§ 10.   Eelarve ja finantseerimine

  (1) Raamatukogu finantseeritakse Saku valla eelarvest, riigieelarvest, annetustest, tasulistest teenustest, laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

  (2) Eelarve eelnõu koostamiseks esitab direktor vallavalitsusele kirjalikult põhjendatud ettepanekud õigusaktides kehtestatud korras ja tähtajal.
[RT IV, 27.04.2012, 1 - jõust. 01.05.2012]

  (3) Volikogu võtab vastu Saku valla eelarve, mille koosseisus on raamatukogu kulude ja investeeringute eelarve. Eelarve tuludes kajastuvad raamatukogu omatulud, millest osa moodustab raamatukogu põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadav tulu.

  (4) Toetusena riigieelarvest finantseeritakse kulud:
  1) teavikute soetamiseks;
  2) õpikute ja töövihikute soetamiseks;
  3) riiklike programmide realiseerimiseks;
  4) üldkasutatava andmesidevõrguga ühenduse loomiseks;
  5) asjakohaste tehniliste vahendite soetamiseks.

  (5) Raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult vallavalitsuses.

  (6) Direktor korraldab raamatukogu tegevust selleks ettenähtud eelarve piires.

§ 11.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras ning tähtaegadel.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus.

§ 12.   Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ning korraldab vallavalitsus seaduses sätestatud korras.

  (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Raamatukogu nõukogu uue koosseisu kinnitab vallavalitsus hiljemalt 01. oktoobriks 2009.

  (2) [Käesolevast tektisti välja jäetud]

  (3) [Käesolevast tektisti välja jäetud]

  (4) [Käesolevast tektisti välja jäetud]

  (5) [Käesolevast tektisti välja jäetud]

  (6) Määrus jõustub 01. septembril 2009. a

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json