Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Saku Vallaraamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.10.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2012
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2011, 28

Saku Vallaraamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 08.10.2009 nr 10
jõustumine 15.10.2009

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, rahvaraamatukogu seaduse § 16 ja kultuuriministri 12. juuli 2004 määruse nr 9 “Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend” alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev eeskiri reguleerib Saku Vallaraamatukogu (edaspidi raamatukogu) lugejaks registreerimise korda, teenuste kasutamise korraldust, raamatukogu sisekorda ning lugeja vastutust.

  (2) Raamatukogu teenindusajad kehtestatakse Saku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) korraldusega.

  (3) Raamatukogu teavikute, andmebaaside, arvutite ja Interneti kasutamine on tasuta. Muud teenused võivad olla tasulised. Teenuste hinnad kehtestatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (4) Raamatukogu vara valvamiseks on rakendatud teavikute elektrooniline kaitsesüsteem.

  (5) Raamatukogus on lugejatel võimalik kasutada 1-kohalisi tööruume, mida saab ette tellida.

  (6) Loengute, seminaride, õppuste jms läbiviimiseks saab rentida seminari- ja tööruumi vallavalitsuse korraldusega kehtestatud hindade alusel.

  (7) Kasutamiseeskirjas nimetatud vallavalitsuse korraldused on kättesaadavad raamatukogus ja raamatukogu veebilehel.

§ 2.   Lugejaks registreerimine. Lugejate andmebaas

  (1) Lugejaks registreeritakse isik, kes soovib kasutada kojulaenutusteenust. Alaealise lugejaks registreerimisel on vajalik lapsevanema või eestkostja kirjalik nõusolek

  (2) Lugejaks registreerimisel esitatakse järgmised andmed: perekonna- ja eesnimi; isikukood või selle puudumisel sünniaeg; postiaadress; telefon; e-posti aadress. Andmete muutumisest tuleb teavitada raamatukogu. Alaealiste puhul kantakse andmebaasi ka lapsevanema või eestkostja kontaktandmed.

  (3) Lugeja (alaealiste puhul lapsevanem või eestkostja) kinnitab allkirjaga, et ta:
  1) nõustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja tingimusi;
  2) on teadlik tema kohta kogutavate isikuandmete otstarbest ja eesmärgist.

  (4) Lugeja identifitseerimiseks kasutatakse isikut tõendavat dokumenti. Elektronkataloogi sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti. Lugejale antakse soovi korral lugejakaart.

  (5) Registreeritud lugejate kohta peetakse lugejate andmebaasi, mille eesmärgiks on osutatavate teenuste sidumine neid kasutava isikuga.

  (6) Lugejate andmebaasi kantakse järgmised andmed:
  1) käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmed;
  2) e-kataloogi kasutajanimi;
  3) krüpteeritud PIN-kood;
  4) lugejarühma tunnus: täiskasvanud; lapsed;
  5) teenustega seotud andmed.

  (7) Lugejate andmeid kasutatakse:
  1) teenuste osutamiseks;
  2) statistilise analüüsi tegemiseks, kus andmeid ei seostata isikuga.

  (8) Lugejate ümberregistreerimine toimub üks kord aastas.

  (9) Lugejate andmebaas on asutusesiseseks kasutamiseks. Juurdepääs andmetele on teenuseid osutavatel raamatukogu töötajatel. Kolmandatele isikutele võimaldatakse juurdepääs andmetele õigusaktides sätestatud juhtudel.

  (10) Lugejate andmebaasis sisalduvate isikuandmete kaitse tagatakse tehnoloogiliste vahenditega.

  (11) Elektroonilises raamatukogusüsteemis on kasutusel PIN-kood, mis välistab kõrvaliste isikute andmetele juurdepääsu ja võimaldab lugejal juurdepääsu tema kohta salvestatud andmetele.

§ 3.   Teavikute tellimine ja kojulaenutus põhikogust

  (1) Lugejale laenutatakse koju korraga kuni kümme teavikut.

  (2) Koju ei laenutata teatmeteoseid ning ajalehtede (üks nädal) ja ajakirjade viimaseid numbreid. Täiendavalt võib kojulaenutusest keelduda põhjustel, mis tulenevad teaviku väärtusest ja seadustega kehtestatud piirangutest.

  (3) Teavikuid laenutatakse koju 30 (kolmekümneks) kalendripäevaks, v.a jooksva kalendriaasta ajakirjad, mille laenutähtaeg on 7 (seitse) kalendripäeva.

  (4) Laenutähtaega saab pikendada kolm korda. Laenutusjärjekorras olevate teavikute laenutähtaega ei pikendata.

  (5) Suure nõudlusega teavikute saamiseks saab registreeruda laenutusjärjekorda. Järjekorra saabumisest teavitab raamatukogu lugejat. Teavikut hoitakse 5 (viis) kalendripäeva, pärast mida laenutatakse see järjekorras järgmisele lugejale.

  (6) Teavikuid saab ette tellida ning oma nimele broneerida. Teavikute minimaalne ettetellimisaeg on üks tööpäev. Tellitud teavikuid hoitakse 5 (viis) kalendripäeva.

  (7) Teavikute vedu Saku, Kiisa, Kurtna ja Kajamaa vahel toimub vähemalt üks kord nädalas.

  (8) Raamatukogus puuduvaid teavikuid ja koopiaid artiklitest saab tellida raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) teel. RVLi tellimused vormistab raamatukogu töötaja. Tellitud teavikute saabumise aeg oleneb saatvast raamatukogust. Lugejat teavitatakse teavikute saabumisest.

  (9) Teistest raamatukogudest saabunud teavikuid laenutatakse koju vaid siis, kui saatev raamatukogu on seda lubanud. Kui selline luba puudub, saab neid teavikuid kasutada ainult raamatukogus kohapeal. Teavikute laenutähtaja määrab saatev raamatukogu.

  (10) RVLi teenuse osutamisega kaasnevate kulude (koopiate valmistamine, postikulud) hüvitamise määr sõltub saatva raamatukogu seatud tingimustest ning need jäävad lugeja kanda.

  (11) Raamatukogus saab teha koopiaid isiklikuks vajaduseks ning õppe- või teadustöö tegemiseks. Koopiaid saab tellida raamatukogu kogudesse kuuluvatest teavikutest. Kopeerimisel lähtutakse autoriõiguse seaduses sätestatust.

§ 4.   Õppekirjanduse kogu kasutamine

  (1) Põhiharidust omandavatele õpilastele ja nende õpetajatele antakse tasuta kasutamiseks õppekava läbimiseks vajalikud õpikud, tööraamatud, töövihikud ja töölehed.

  (2) Üldkeskharidust omandavatele õpilastele ja nende õpetajatele antakse tasuta kasutamiseks kooli õppekava läbimiseks vajalikud õpikud ja valikuliselt lisamaterjale.

  (3) Õpilaste ja õpetajate kasutusse antud õppekirjanduse tagastamise tähtaeg saabub õppeaasta või ainekursuse lõppemisel. Tagastama ei pea põhikooli õpilasele antud töövihikuid, tööraamatuid ja töölehti.

§ 5.   Arvuti ja Interneti kasutamine

  (1) Raamatukogus olevaid arvuteid võivad kasutada kõik raamatukogu külastajad. Arvutite kasutamiseks ei pea külastaja registreeruma raamatukogu lugejaks, kuid peab kinnitama oma allkirjaga, et nõustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja tingimusi.

  (2) Avaliku internetipunkti ja lugejaarvutite kasutamiseks saab aega broneerida teeninduspunktis kohapeal, e-posti või telefoni teel.

  (3) Arvuti kasutamisel kohustub lugeja:
  1) järgima käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 nimetatud nõudeid;
  2) töö lõpetamisel sulgema enda poolt käivitatud programmid ja kustutama failid;
  3) teavitama koheselt raamatukogu töötajat tõrgetest mõne süsteemi töös.

  (4) Interneti kasutamisel ei ole lubatud:
  1) veebisaitide külastamine, mis propageerivad vägivalda või on pornograafilise sisuga;
  2) kommertstegevus;
  3) mängude mängimine;
  4) muu tegevus, mis on vastuolus seaduste või heade kommetega.

  (5) Arvutitel on keelatud:
  1) arvutite konfiguratsiooni muutmine;
  2) programmide lisamine;
  3) alglaadimine ja/või väljalülitamine.

  (6) Raamatukogu töötajal on õigus arvuti kasutamine keelata, kui lugeja ei täida eelnimetatud tingimusi.

§ 6.   Sisekord

  (1) Raamatukogus tuleb säilitada korda ja vaikust. Lubamatu on igasugune tegevus, mis häirib teiste raamatukogus viibijate tööd, s.h mobiiltelefoniga rääkimine ning omaalgatuslike loengute, õppuste, seminaride jms korraldamine.

  (2) Teavikute ja lugejaarvutite kahjustamise vältimiseks ei ole lubatud söömine ja joomine.

  (3) Alkoholi- või narkojoobes või silmnähtavalt määrdunud lugejaid raamatukogusse ei lubata.

  (4) Raamatukogusse ei ole lubatud siseneda rulluiskude, rula, jalgratta jms ning tuua loomi (v.a pimeda juhtkoer), relvi, laskemoona, lõhkeainet, kergesti süttivaid aineid, määrivaid või lehkavaid esemeid.

  (5) Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud esemete allesoleku eest.

§ 7.   Lugeja vastutus

  (1) Lugeja vastutab tema poolt kasutatava teaviku, seadme või muu vara rikkumise eest ning on kohustatud hüvitama raamatukogule selle läbi tekitatud kahju.

  (2) Teaviku rikkumise või kaotamise korral tuleb see asendada sama teavikuga või hüvitada teaviku väärtus rahas. Teaviku väärtuse määramise aluseks võetakse teaviku turuhind, millele lisanduvad teaviku soetamiseks, töötlemiseks või ennistamiseks tehtavad kulutused. Rikutud või kaotatud teaviku väärtuse määrab raamatukogu direktor.

  (3) RVLi teel laenutatud teavikute säilimise ja õigeaegse tagastamise eest vastutab lugeja. Laenutatud teaviku kaotamisel või rikkumisel tuleb see lugejal asendada sama teavikuga või kui see ei ole võimalik, hüvitada teaviku väärtus. Teaviku väärtuse määrab teaviku saatnud raamatukogu.

  (4) Raamatukogu kasutamise õigus võetakse ära 1 (üheks) aastaks raamatukogu vara tahtlikul rikkumisel.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Saku Vallavolikogu 08. mai 2008. a määrus nr 10 „Saku Vallaraamatukogu kasutamise eeskiri”.

  (2) Käesoleva määruse § 2 lõikes 3 nimetatud kinnitus tuleb 01. jaanuariks 2010 anda enne 15. oktoobrit 2009 Saku Gümnaasiumis, Kurtna Koolis ja Kajamaa Koolis Saku Vallaraamatukogu lugejateks registreeritud isikutel. Teistelt lugejatelt võetakse nimetatud kinnitus peale 15. oktoobrit 2009 raamatukogu esimesel külastusel, kuid mitte hiljem, kui § 2 lõikes 8 nimetatud ümberregistreerimise käigus.

  (3) Määrus jõustub 15. oktoobril 2009.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json