Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Saku valla heakorraeeskiri

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.01.2015
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2011, 34

Saku valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 13.05.2010 nr 15
jõustumine 01.06.2010

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 361 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Heakorraeeskirja eesmärk

  (1) Saku valla heakorraeeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on koosmõjus riigi ja valla vastavate õigusaktidega tagada vallas heakord.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Saku valla territooriumil elavatele, viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

  (3) Eeskirja kohaldatakse koosmõjus Saku valla jäätmehoolduseeskirjaga, Saku valla kaevetööde eeskirjaga, Saku valla avaliku korra eeskirjaga, Saku valla koerte ja kasside pidamise eeskirjaga, Saku valla ehitusmäärusega ning teiste õigusaktidega.

§ 2.   Mõistete kasutamine eeskirjas

1) Omanik heakorra nõuete täitmisel on ka õiguslikul alusel kinnistu kasutaja.

2) Kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad.

3) Avalik koht on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis, rajatis või selle osa.

4) Kergliiklustee on tee, mis on ehitatud või kohandatud jalakäija ja jalgratturi liiklemiseks.

5) Haljasala on teadlikult kujundatud maastik, maastikuosa või hoonetevaheline välisruum, mida iseloomustab ümberkujundatud reljeef, valitud taimestik ja vastavafunktsioonilised rajatised.

6) Heakorratöö on tolmu, liiva, prahi, prügi, okste, lume ja jää koristamine ning libedusetõrje teostamine, muru ja rohu niitmine, mahalangenud puulehtede, tuulemurru vms koristamine ning kuivanud okste eemaldamine taimedelt.

7) Romusõiduk on sõiduk, mis on tehniliselt sõidukõlbmatu, millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab esteetilist väljanägemist ja rikub visuaalselt valla puhtust ja heakorda.

8) Illegaalne grafiti on omaniku loata hoone seintele, piirdeaiale, pingile, teele, ühissõidukipeatuse ootekojale, kommunikatsiooniehitisele ja mujale kantud kiri või pilt.

9) Koha-aadress on territooriumi haldusjaotuse hierarhiast ja ametlikest kohanimedest lähtuv aadressiobjekti tekstilis-numbriline kirje või tunnus.

2. peatükk VALLA KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL 

§ 3.   Valla kohustused heakorra tagamisel

  (1) Heakorra tagamist korraldab Saku vallas Saku Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Heakorra tagamisel vallavalitsus:
  1) korraldab heakorratöid avalikes kohtades ja haljasaladel;
  2) korraldab valla omandis olevate teede, parklate, teemaal asuvate rajatiste (sh ühissõidukipeatus ja ootekoda) ja haljasalade heakorratööde teostamist teemaa piirides või 2 meetri ulatuses teemaa piirist;
  3) korraldab valla omandis olevate mänguväljakute hooldust ja tagab nende vastavuse tehnilistele nõuetele;
  4) korraldab valla omandis või kasutuses olevate avalike tualettide, inventari, jäätmemahutite paigaldamise ja hoolduse.

3. peatükk AVALIKU KOHA HEAKORD 

§ 4.   Avaliku koha heakorra nõuded

  (1) Ühissõidukipeatus ja ootekoda, tähistatud jalakäijate ülekäigurada, aste ja välistrepp peavad olema puhastatud ning seal tuleb vältida libeduse teket.

  (2) Avalikku kohta tohib lillevaasi, prügiurni, pinki, tõkkepiiret, vitriini või mistahes teisi teisaldatavaid väikevorme (sh välireklaamikandja) paigaldada vallavalitsuse loal. Nende korrashoiu ja hooldamise eest vastutab väikevormi omanik. Ilma loata avalikku kohta paigaldatud väikevormi kõrvaldab vallavalitsus.

  (3) Mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama liivakastis liiva väljavahetamise vähemalt 1 kord aastas ja mänguvahendite/väikevormide regulaarse hooldamise ning vajadusel kohese remondi. Mänguväljaku kasutajatele potentsiaalselt ohtlikud mänguvahendid/väikevormid tuleb viivitamatult demonteerida või tagada muul viisil nende ohutus.

  (4) Avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastada maa-ala koos lähiümbrusega, millel üritus läbi viidi, hiljemalt 8 tunni jooksul peale ürituse lõppemist või avaliku ürituse loas määratud tähtajaks.

  (5) Tänavapuhastamist seganud parkiva sõiduki kasutajal tuleb koristada sõiduki ümbrus lumest, jääst ja puistematerjalist parkimise tõttu puhastamata jäänud alal.

  (6) Prügi ja veose vedaja peab koristama peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahakukkunud prügi, esemed, materjalid vms. Ehitusmaterjalide vedaja peab kinnitama ja katma veose viisil, mis hoiab ära ehitusmaterjalide sattumise teele.

4. peatükk KINNISTU HEAKORD 

§ 5.   Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia ning rakendama meetmeid kinnistu risustamise ja reostamise vältimiseks;
  2) hoidma korras hoone fassaadi ja fassaadielemendid, st fassaadielemendid peavad olema terved, nõuetekohaselt värvitud ning vastavuses kinnitatud ehitusprojektile;
  3) puhastama oma kinnistul paikneva maa-aluse tehnovõrgu luugid ja restid;
  4) niitma regulaarselt muru ja pügama heki;
  5) lõikama põõsaste ja puude oksad, mis kasvavad väljapoole kinnistu piiri ja/või varjavad liikluskorraldusvahendit ning takistavad liiklemist teel;
  6) niitma ja koristama heina minimaalselt 1 kord aastas hiljemalt 01. septembriks, vältimaks kulu teket ja tagamaks tuleohutuse;
  7) tagama koha-aadressi olemasolu, kindlustades võimalusel selle nähtavuse üldkasutatavalt teelt ka pimedal ajal;
  8) kõrvaldama liiklejatele ohutul viisil ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms, peale tööde lõpetamist heakorrastama ümbruse;
  9) vältima sadevee langemise katuselt kergliiklusteele, paigaldades vajaduse korral vastavad rennid;
  10) taotlema puu (v.a viljapuu) raieks luba Saku Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) poolt kehtestatud korras;
  11) hoidma kütte-, ehitus- või muud materjali tänavaäärses õue osas madalamal piirdeaiast või hekist;
  12) sulgema varisemisohtliku ehitise või rajatise sissepääsud.

5. peatükk TEISTE ISIKUTE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL 

§ 6.   Müügikoha omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Müügikoha omanik on kohustatud:
  1) tagama müügikoha ümbruse, raadiusega kuni 6 m ning teeäärsel rajatisel kuni sõidutee ääreni, puhtuse ja heakorratööde teostamise;
  2) paigaldama müügikoha teenindamiseks vajalikud jäätmemahutid ning tagama nende regulaarse tühjendamise ja hoolduse, vältimaks nende ületäitumist;
  3) korrastama müügikoha peale müügitegevuse lõppemist ning ära viima kõik seoses müügitegevusega paigaldatud esemed (letid, kastid, pakendid, jäätmemahutid jms).

§ 7.   Ehitus-, remondi- ja kaevetöö tegija kohustused heakorra tagamisel

  Ehitus-, remondi- ja kaevetöö tegija on kohustatud:
  1) vältima ehitus- või kaevealalt (edaspidi tööala) pori, prahi ja tolmu kandumise teedele ning naaberkinnistutele, paigaldades tööalale vajalikud katted;
  2) ladustama ehitusmaterjali avalikku kohta vallavalitsuse majandusteenistuse vastava ametniku poolt väljastatud kirjaliku loa alusel loas ettenähtud tingimustel;
  3) hoidma korras tööala ohutuspiirde viisil, mis tagab selle püsivuse;
  4) heakorrastama pärast töö lõpetamist tööala ümbruse ning taastama tööde käigus rikutud haljastuse.

§ 8.   Põllumajandus-, metsandus- ja veoettevõtja kohustused heakorra tagamisel

  Vastavaid töid teostavad isikud on kohustatud:
  1) vältima puiste, pori, prahi, sõnniku, läga jms kandumise avalikku kohta ja teedele;
  2) likvideerima koheselt nende poolt tekitatud reostuse, tagades liiklusohutuse.

§ 9.   Tehnovõrgu omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Tehnovõrgu omanik on kohustatud hoidma tehnovõrgu seisundis, mis tagab heakorratööde teostamise võimalikkuse ja ohutuse.

6. peatükk HEAKORRA NÕUDED VALLAS ELAVALE VÕI VIIBIVALE ISIKULE 

§ 10.   Heakorranõuete täitmist tagavad keelud

  Heakorranõuete tagamiseks on keelatud:
  1) risustada ja reostada territooriumi ja ehitisi, sealhulgas avalikus kohas maha sülitada, urineerida ja roojata, loopida prahti, suitsukonisid jms, määrida, kirjutada ja joonistada ehitise või rajatise seintele, piirdeaiale, pingile, teele, ühissõidukipeatuse ootekojale, kommunikatsiooniehitisele;
  2) kahjustada või lõhkuda avalikku ruumi paigaldatud inventari;
  3) kahjustada haljasala, muud roheala ja selle rajatisi, vigastada, kahjustada, omavoliliselt raiuda või hävitada puid ja põõsaid;
  4) istutada puid ja põõsaid avalikku kohta ilma vallaaedniku kooskõlastuseta;
  5) parkida mootorsõidukit ja/või haagist haljasalal haljasala omaniku või haldaja loata;
  6) parkida mootorsõidukit kergliiklusteel;
  7) parkida romusõidukit avalikus kohas või kinnistu tänavaäärses õueosas, korterelamu maal ilma korterelamu loata;
  8) reostada veekogusid ning pesta sõidukeid veekogu juures;
  9) lasta reovett sadevee kraavi või sadeveekanalisatsiooni, risustada või reostada neid muul viisil;
  10) kasutada tuhka või kloriide lume- ja libedustõrjeks kergliiklusteel;
  11) paigutada lund ja jääd kergliiklusteele sõiduteedel hooldustööde teostamise käigus, v.a juhul, kui liiklejatele jääb vähemalt 1,3 m käiguruumi;
  12) kuhjata lund sõiduteele;
  13) telkida ja/või ööbida haljasaladel, parkides ja mujal selleks mitteettenähtud kohas;
  14) kuivatada pesu selleks mitteettenähtud kohas;
  15) kuivatada pesu kõrgemal rõdu või lodža piirdest;
  16) kloppida riiet ja vaipa korterelamu rõdul, aknal ja uksel, asetada akna välisküljele sinna mitte sobivaid esemeid ning toiduaineid,
  17) koguda, kuhjata, ladustada ehitusmaterjali avalikku kohta ilma vallavalitsuse majandusteenistuse vastava ametniku kooskõlastuseta;
  18) ladustada ajutiselt küttepuid avalikule territooriumile ilma vallavalitsuse majandusteenistuse vastava ametniku kooskõlastuseta;
  19) ladustada materjale avalikul territooriumil kauem kui 24 tundi ning jätta pärast ladustamise lõpetamist maa-ala heakorrastamata;
  20) omavoliliselt välja panna teadet või kuulutust selleks mitte ette nähtud avalikku kohta;
  21) illegaalse grafiti tegemine.

7. peatükk NÕUDED KÜTTEKOLDEVÄLISE TULE TEGEMISEL 

§ 11.   Nõuded küttekoldevälise tule tegemisel

  (1) Lõkke ja muu küttekoldevälise tule (edaspidi tule) tegemisel tuleb järgida järgmisi tuleohutusnõudeid:
  1) tule tegemine on lubatud tuulevaikse ilmaga (st tuule tugevusega kuni 1,5m/s) ainult selleks kohandatud mittepõleval alusel või kuivanud taimestikust puhastatud mineraalpinnasel;
  2) tule üle järelevalvet teostav täiskasvanud isik ei tohi tule juurest lahkuda enne, kui tuli on kustunud või kustutatud;
  3) okste ja lehtede põletamise ning lõkke või muu küttekoldevälise tule tegemise koht kinnistul peab paiknema vähemalt 15 m kaugusel mis tahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ning vähemalt 30 m kaugusel metsast;
  4) avaliku lõkke (st avalikus kohas avalikul üritusel tehtav lõke) tegija peab omama kohaliku päästeasutuse kooskõlastust ja vallavalitsuse luba ning avaliku lõkke tegemise koht peab paiknema mis tahes ehitisest, põlevmaterjali hoiukohast või metsast vähemalt 50 m kaugusel;
  5) teisaldatav šašlõki- või grillahi või muu samalaadne seadeldis ning kala- või lihatoodete suitsutusahi peavad mis tahes ehitisest või põlevmaterjali hoiukohast asuma vähemalt 5 m kaugusel, olema pideva järelevalve all, pärast töö lõpetamist tuleb kütusel täielikult ära põleda lasta või põlemisjäägid veega kustutada;
  6) tule tegemise kohas peavad olema vajalikud esmased kustutusvahendid;
  7) tule tegija peab tule kustutama, kui suits häirib teisi inimesi ja/või liiklust.

  (2) Metsa ja muu taimestikuga kaetud aladel tule tegemisel on tuleohtlikul ajal keelatud:
  1) kulu ja raiejäätmete põletamine;
  2) rohket suitsu tekitava risu ja põhu põletamine;
  3) suitsetamine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas või mineraalse pinnasega kohas, kus puudub taimestik või selle jäänused;
  4) lõkke tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas;
  5) muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.

  (3) Tuleohtliku aja alguse ja lõpu määrab Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut.

8. peatükk VASTUTUS 

§ 12.   Heakorraeeskirja rikkumine

  (1) Heakorraeeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 alusel.

  (2) Heakorraeeskirjas sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

  (3) Heakorraeeskirjas sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on vallavalitsus, politseiasutus ja Keskkonnainspektsioon vastavalt oma pädevusele.

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Saku Vallavolikogu 16. septembri 2004. a määrus nr 19 „Saku valla heakorraeeskiri”.

  (2) Määrus jõustub 01. juunil 2010.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json