Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Saku Valla Spordikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.03.2012
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2011, 36

Saku Valla Spordikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 19.08.2010 nr 17
jõustumine 01.09.2010

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Saku Valla Spordikeskuse eesmärgid ja ülesanded, juhtimise korralduse, juhataja õigused ja kohustused, finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli.

§ 2.   Nimi ja asukoht

  (1) Spordikeskuse ametlik nimetus on Saku Valla Spordikeskus (edaspidi spordikeskus).

  (2) Spordikeskuse asukoht on Harjumaa, Saku vald, Saku alevik.

§ 3.   Õiguslik seisund, pitsat ja sümboolika

  (1) Spordikeskus on Saku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus. Spordikeskus registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris.

  (2) Spordikeskuse põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Saku Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

  (3) Spordikeskus omab tööandja õigusi. Spordikeskuse töötajate põhjendatud koosseisu kinnitab spordikeskuse juhataja (edaspidi juhataja) ettepanekul vallavalitsus.

  (4) Spordikeskus tegutseb seaduste, käesoleva põhimääruse ning teiste õigus- ja haldusaktide alusel.

  (5) Spordikeskuse pitsat on sõõrikujuline, läbimõõduga 35 mm. Pitsati sõõri ülemisel äärel on kiri "Saku vald", sõõri alumisel äärel kiri "Saku Valla Spordikeskus". Pitsati keskel kasutatakse valla vappi.

  (6) Spordikeskus võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab juhataja kooskõlastatult vallavalitsusega.

§ 4.   Asjaajamise alused

  (1) Spordikeskuse asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

  (2) Spordikeskuse asjaajamise korraldus reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab juhataja.

§ 5.   Spordikeskuse eesmärk

  (1) Spordikeskuse eesmärgiks on valla elanikele elukestva spordiharrastamise võimaldamine.

  (2) Spordikeskuse tegevus on suunatud üldjuhul Saku valla elanikele ja Saku valla spordiklubisid esindavatele sportlastele.

§ 6.   Spordikeskuse ülesanded

  (1) Spordikeskuse ülesanded on:
  1) valla sporditegevuse koordineerimine ja korraldamine vastavalt elanike ja huvigruppide vajadustele;
  2) valla esindamine spordis;
  3) vallas tegutsevate spordiühendustega koostöös ühiselt püstitatud eesmärkide saavutamine;
  4) vallaelanike seas spordi ja sellega seotud vaba aja veetmise kui edumeelse ja tervisliku elulaadi propageerimine;
  5) hallatavate spordirajatiste korrashoidmine, arendamine ja kasutusse andmise korraldamine;
  6) Saku valla haridusasutustele võimaluste piires tingimuste loomine kehalise kasvatuse ainekavade täitmiseks, sportlikuks huvitegevuseks ja koolispordiga tegelemiseks;
  7) tegevusvaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine.

  (2) Spordikeskusel on oma ülesannete täitmiseks õigus:
  1) kasutada sihtotstarbeliselt spordikeskuse kasutusse antud valla vara;
  2) üürile anda ja üürile võtta ühekordseks kasutamiseks rajatisi, ruume ja inventari;
  3) osutada tasulisi teenuseid, mille hinna kehtestab juhataja ettepanekul vallavalitsus;
  4) teostada seadusega ja valla õigus- ning haldusaktidega kooskõlas olevaid tehinguid;
  5) saada vallavalitsuselt tööks vajalikku abi, teavet ja andmeid;
  6) teha koostööd valla asutuste ja teiste organisatsioonidega;
  7) osaleda vallavalitsuse nõusolekul organisatsioonide, liitude ja töögruppide (sealhulgas rahvusvahelised) tegevuses.

§ 7.   Juhataja

  (1) Spordikeskuse tegevust juhib ja korraldab juhataja, kes võetakse tööle avaliku konkursi korras. Konkursi kuulutab välja, selle läbiviimise korra kehtestab ja tulemused kinnitab vallavalitsus.

  (2) Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (3) Juhataja oma tegevuses:
  1) juhib spordikeskust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise, ja kannab vastutust spordikeskuse üldseisundi, arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  2) koostab spordikeskuse eelarve eelnõu, esitab selle spordikeskuse nõukogule kooskõlastamiseks ja vallavalitsusele menetlemiseks;
  3) korraldab spordikeskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist vastavuses Saku valla õigusaktidega;
  4) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires õigusaktidega sätestatud korras;
  5) tegutseb spordikeskuse nimel ja esindab seda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  6) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud spordikeskuse töötajatega;
  7) kehtestab reeglid töökorraldusele ja muud töökorralduslikud dokumendid;
  8) annab seaduses ja käesolevas põhimääruses sätestatud pädevuse piires töö koordineerimiseks ja korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;
  9) kehtestab spordikeskuse asjaajamise korra ning vastutab asjaajamise õigsuse ja dokumentide säilimise eest, peab arhiiviseadusele vastavat dokumentide loetelu ja annab need üle arhiivile;
  10) teeb vallavalitsusele ettepanekuid spordikeskuse tegevusega seotud probleemide lahendamiseks;
  11) teeb vallavalitsusele ettepanekuid treeningrühmade avamiseks ja hindade kehtestamiseks;
  12) töötab koostöös spordikeskuse nõukoguga välja ja esitab vallavolikogule kinnitamiseks spordikeskuse arengukava;
  13) tagab õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  14) on aruandekohustuslik spordikeskuse nõukogu ja vallavalitsuse ees;
  15) lahendab muid õigus- ja haldusaktide ning käesoleva põhimäärusega tema pädevusse antud küsimusi.

  (4) Juhatajat asendab vallavanema poolt määratud isik.

§ 8.   Spordikeskuse nõukogu

  (1) Vallas sporditöö korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks, spordikeskuse töö hindamiseks ja muude sporditegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse spordikeskuse nõukogu (edaspidi nõukogu).

  (2) Nõukogu on viieliikmeline. Nõukogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab juhataja ettepanekul vallavalitsus. Nõukogusse nimetatakse vallavolikogu esindaja. Nõukogu koosseis kinnitatakse kolmeks aastaks.

  (3) Nõukogu töövorm on koosolek. Liikmed valivad endi hulgast esimehe. Koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole liikmetest. Nõukogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Nõukogu koosolekute protokollimise tagab juhataja.

  (4) Nõukogu koosolekud toimuvad mitte harvem kui neli korda aastas.

  (5) Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees, tema äraolekul vanim kohalolev nõukogu liige. Nõukogu esimese koosoleku kutsub kokku spordikeskuse juhataja. Spordikeskuse juhataja võib vajadusel nõuda nõukogu koosoleku kokkukutsumist.

  (6) Nõukogu pädevuses on:
  1) ettepanekute tegemine kõigis spordikeskuse tööd ja valla spordi arengut puudutavates küsimustes, sealhulgas spordikeskuse arengukava koostamisel;
  2) ettepanekute tegemine spordikeskusega seonduvate sihtprogrammide ja -projektide väljatöötamiseks ja nende väljatöötamisel osalemine;
  3) spordikeskuse tegevuse analüüsimine, tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine spordikeskuse juhatajale ja vallavalitsusele;
  4) spordikeskuse eelarve eelnõu läbivaatamine ja arvamuse avaldamine;
  5) spordikeskuse treeningrühmade avamise ja spordikeskuse teenuste hindade kehtestamise ettepanekute läbivaatamine ja arvamuse avaldamine;
  6) spordikeskuse asjaajamiskorra läbivaatamine ja arvamuse avaldamine;
  7) spordikeskuse sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kohta arvamuse avaldamine.

  (7) Nõukogu töös osaleb sõnaõigusega spordikeskuse juhataja.

§ 9.   Spordikeskuse vara, eelarve ja finantseerimine

  (1) Spordikeskuse vara moodustavad talle valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud rajatised, seadmed, inventar ning muu vara. Spordikeskuse vara on Saku valla omand.

  (2) Spordikeskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Saku vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korrale.

  (3) Spordikeskust finantseeritakse Saku valla eelarvest.

  (4) Eelarve eelnõu koostamiseks esitab juhataja vallavalitsusele kirjalikult põhjendatud ettepanekud vastavalt valla põhimäärusele.

  (5) Volikogu võtab vastu Saku valla eelarve, mille koosseisus on spordikeskuse kulude ja investeeringute eelarve. Eelarve tuludes kajastuvad spordikeskuse omatulud, millest osa moodustab spordikeskuse põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadav tulu.

  (6) Raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult vallavalitsuses.

  (7) Juhataja korraldab spordikeskuse tegevust selleks ettenähtud eelarve piires.

§ 10.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Spordikeskus esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras ning tähtaegadel.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet spordikeskuse tegevuse üle teostab vallavalitsus.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Saku Vallavolikogu 13. veebruari 2003 otsuse nr 18 „Saku Valla Spordikeskuse moodustamine“ punkt 2.

  (2) Määrus jõustub 1. septembril 2010.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json