Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksuvabastuse ulatus ja rakendamise kord

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.12.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2011, 41

Maamaksuvabastuse ulatus ja rakendamise kord

Vastu võetud 09.12.2010 nr 26
jõustumine 13.12.2010

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 11 lõigete 21 ja 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesoleva määrusega kehtestatakse maamaksuvabastuse ulatus ja rakendamise kord Saku vallas.

§ 2.   Maksuvabastusele õigust omav isik

  Maksuvabastust võib taotleda represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes, kui maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.

§ 3.   Maksuvabastuse ulatus

  Maamaksust vabastatakse käesoleva määruse §-is 2 nimetatud isik tema kasutuses oleva elamumaa osas.

§ 4.   Maksuvabastuse taotlemine

  (1) Maksuvabastuse saamiseks esitab taotleja Saku Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vormikohase avalduse hiljemalt iga aasta ajavahemikus 01. novembrist 15. detsembrini, millele lisab koopia represseeritu või selle asemel rehabiliteerimistunnistuse isikuandmetega leheküljest, arhiiviteatisest või muust dokumendist, millest nähtub isiku represseerimine ja asumisel oleku või vangistuse aeg. Avalduse vorm on avaldatud Saku valla veebilehel.

  (2) Maksuvabastuse taotleja vastutab esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest.

  (3) Maksuvabastuse taotleja on kohustatud vallavalitsusele teatama kirjalikult ühe kuu jooksul pärast rendi- või üürilepingu sõlmimist rendi- või üüritulu saamisest.

§ 5.   Maksuvabastuse taotluste läbivaatamine

  Vallavalitsus vaatab esitatud maksuvabastuse taotlused läbi, annab välja korralduse maksuvabastust saavate isikute kohta ja edastab vastavad andmed Maksu- ja Tolliametile hiljemalt maksustamisaasta 01. veebruariks.

§ 6.   Rakendussätted

  Määruse § 4 lõikes 1 nimetatud maksuvabastuse taotluse vallavalitsusele esitamise tähtaeg on 2010. aastal 31. detsember.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 13. detsembril 2010.

/otsingu_soovitused.json