Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Saku Valla Noortekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.03.2012
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2011, 45

Saku Valla Noortekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 09.12.2010 nr 31
jõustumine 01.01.2011

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 ning noorsootöö seaduse § 3 punkti 2 ja § 8 punkti 6 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Saku Valla Noortekeskuse eesmärgid ja ülesanded, juhtimise korralduse, juhataja õigused ja kohustused, finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli.

§ 2.   Nimija asukoht

  (1) Noortekeskuse ametlik nimetus on Saku Valla Noortekeskus (edaspidi noortekeskus).

  (2) Noortekeskuse asukoht on Harjumaa, Saku vald.

  (3) Noortekeskuse teeninduspiirkonnaks on Saku vald.

§ 3.   Õiguslik seisund, pitsat ja sümboolika

  (1) Noortekeskus on Saku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav noorsootööasutus. Noortekeskus registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris.

  (2) Noortekeskuse põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Saku Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

  (3) Noortekeskus omab tööandja õigusi. Noortekeskuse töötajate koosseisu kinnitab noortekeskuse juhataja (edaspidi juhataja) ettepanekul vallavalitsus.

  (4) Noortekeskus tegutseb seaduste, käesoleva põhimääruse ning teiste õigus- ja haldusaktide alusel.

  (5) Noortekeskuse pitsat on sõõrikujuline, läbimõõduga 35 mm. Pitsati sõõri ülemisel äärel on kiri "Saku Valla Noortekeskus", sõõri alumisel äärel kiri "Saku vald". Pitsati keskel kasutatakse valla vappi.

  (6) Noortekeskus võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab juhataja kooskõlastatult vallavalitsusega.

§ 4.   Asjaajamise alused

  (1) Noortekeskuse asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

  (2) Noortekeskuse asjaajamise korraldus reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab juhataja.

§ 5.   Noortekeskuse eesmärk

  (1) Noortekeskuse eesmärgiks on noorsootöö korraldamine ja koordineerimine Saku vallas. Noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest, noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel. Noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse, tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest.

  (2) Noortekeskuse tegevus on suunatud Saku valla noortele.

§ 6.   Noortekeskuse ülesanded

  (1) Noortekeskuse ülesanded on:
  1) pakkuda noortele erinevaid huvigruppe hõlmavaid huvitegevusi ja vaba aja veetmise võimalusi;
  2) toetada noorte omaalgatust, arengut, sotsialiseerumist ja ühiskonnastumist;
  3) korraldada noorte koolitamist, nõustamist ja teavitamist noorsootöö küsimustes;
  4) viia läbi noorsoo vajadusi puudutavaid uuringuid ja seostada tegevused tulemustega;
  5) korraldada noorte töökasvatust;
  6) teha koostööd erinevate huvikeskuste, laste- ja noorteorganisatsioonide ning kultuuri-, spordi- ja haridusasutustega;
  7) koostada ja juhtida tegevusvaldkonnaga seotud projekte;
  8) arendada noorsootööd valla erinevates piirkondades.

  (2) Noortekeskusel on oma ülesannete täitmiseks õigus:
  1) kasutada sihtotstarbeliselt noortekeskuse kasutusse antud valla vara;
  2) üürile anda ja üürile võtta ühekordseks kasutamiseks rajatisi, ruume ja inventari;
  3) osutada tasulisi teenuseid, mille hinna kehtestab juhataja ettepanekul vallavalitsus;
  4) teostada seadusega ja valla õigus- ning haldusaktidega kooskõlas olevaid tehinguid;
  5) saada vallavalitsuselt tööks vajalikku abi, teavet ja andmeid;
  6) teha koostööd valla asutuste ja teiste organisatsioonidega;
  7) osaleda vallavalitsuse nõusolekul organisatsioonide, liitude ja töögruppide (sealhulgas rahvusvahelised) tegevuses.

§ 7.   Juhataja

  (1) Noortekeskuse tegevust juhib ja korraldab juhataja, kes võetakse tööle avaliku konkursi korras. Konkursi kuulutab välja, selle läbiviimise korra kehtestab ja tulemused kinnitab vallavalitsus.

  (2) Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles töölepingu vallavanem.

  (3) Juhataja oma tegevuses:
  1) juhib noortekeskust, tagades põhimääruses ettenähtud eesmärgi ja ülesannete täitmise, kannab vastutust noortekeskuse üldseisundi, arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  2) koostab noortekeskuse eelarve eelnõu, esitab selle noortekeskuse nõukogule kooskõlastamiseks ja vallavalitsusele menetlemiseks;
  3) koostab noortekeskuse tööplaani eelnõu ja esitab selle nõukogule kinnitamiseks ning tagab tööplaani täitmise;
  4) korraldab noortekeskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist vastavuses Saku valla õigusaktidega;
  5) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud eesmärgi ja ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires õigusaktidega sätestatud korras;
  6) tegutseb noortekeskuse nimel ja esindab seda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  7) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud noortekeskuse töötajatega;
  8) kehtestab reeglid töökorraldusele ja muud töökorralduslikud dokumendid;
  9) annab seaduses ja käesolevas põhimääruses sätestatud pädevuse piires töö koordineerimiseks ja korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;
  10) kehtestab noortekeskuse asjaajamise korra ning vastutab asjaajamise õigsuse ja dokumentide säilimise eest, peab arhiiviseadusele vastavat dokumentide loetelu ja annab need üle arhiivile;
  11) teeb vallavalitsusele ettepanekuid noortekeskuse tegevusega seotud probleemide lahendamiseks;
  12) teeb vallavalitsusele ettepanekuid teenuste hindade kehtestamiseks;
  13) teeb nõukoguga kooskõlastatult vallavalitsusele ettepaneku noortekeskuse lahtiolekuaegade kehtestamiseks;
  14) töötab koostöös noortekeskuse nõukoguga välja ja esitab vallavolikogule kinnitamiseks noortekeskuse arengukava;
  15) tagab õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  16) on aruandekohustuslik noortekeskuse nõukogu ja vallavalitsuse ees;
  17) lahendab muid õigus- ja haldusaktide ning käesoleva põhimäärusega tema pädevusse antud küsimusi.

  (4) Juhatajat asendab vallavanema poolt määratud isik.

§ 8.   Noortekeskuse nõukogu

  (1) Vallas noorsootöö korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks, noortekeskuse töö hindamiseks ja muude noorsootöö alast tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse noortekeskuse nõukogu (edaspidi nõukogu).

  (2) Nõukogu on viieliikmeline. Nõukogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab juhataja ettepanekul vallavalitsus. Nõukogusse nimetatakse vallavalitsuse esindaja. Nõukogu koosseis kinnitatakse kolmeks aastaks.

  (3) Nõukogu töövorm on koosolek. Liikmed valivad endi hulgast esimehe. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole liikmetest. Nõukogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Nõukogu koosolekute protokollimise tagab juhataja.

  (4) Nõukogu koosolekud toimuvad mitte harvem kui neli korda aastas.

  (5) Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees, tema äraolekul vanim nõukogu liige. Nõukogu esimese koosoleku kutsub kokku noortekeskuse juhataja. Noortekeskuse juhataja võib vajadusel nõuda nõukogu koosoleku kokkukutsumist.

  (6) Nõukogu pädevuses on:
  1) ettepanekute tegemine kõigis noortekeskuse tööd ja valla noorsootöö arengut puudutavates küsimustes;
  2) ettepanekute tegemine noortekeskusega seonduvate sihtprogrammide ja -projektide väljatöötamiseks ja nende väljatöötamisel osalemine;
  3) noortekeskuse tegevuse analüüsimine, tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine noortekeskuse juhatajale ja vallavalitsusele;
  4) noortekeskuse eelarve ja arengukava eelnõu läbivaatamine ning arvamuse avaldamine;
  5) noortekeskuse tööplaani kinnitamine;
  6) noortekeskuse asjaajamiskorra läbivaatamine ja arvamuse avaldamine;
  7) noortekeskuse sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kohta arvamuse avaldamine.

  (7) Nõukogu töös osaleb sõnaõigusega noortekeskuse juhataja.

§ 9.   Noortekeskuse vara, eelarve ja finantseerimine

  (1) Noortekeskuse vara moodustavad talle valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud rajatised, seadmed, inventar ning muu vara. Noortekeskuse vara on Saku valla omand.

  (2) Noortekeskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Saku vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korrale.

  (3) Noortekeskust finantseeritakse Saku valla eelarvest.

  (4) Eelarve eelnõu koostamiseks esitab juhataja vallavalitsusele kirjalikult põhjendatud ettepanekud vastavalt valla põhimääruses sätestatule.

  (5) Volikogu võtab vastu Saku valla eelarve, mille koosseisus on noortekeskuse kulude ja investeeringute eelarve. Eelarve tuludes kajastub noortekeskuse põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadav tulu ehk omatulu.

  (6) Raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult vallavalitsuses.

  (7) Juhataja korraldab noortekeskuse tegevust selleks ettenähtud eelarve piires.

§ 10.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Noortekeskus esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras ning tähtaegadel.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet noortekeskuse tegevuse üle teostab vallavalitsus.

§ 11.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2011.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json