Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Saku valla vallaliinidele bussiveoks liiniloa taotlemise, läbivaatamise ja väljastamise kord

Väljaandja:Saku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2015
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2011, 61

Saku valla vallaliinidele bussiveoks liiniloa taotlemise, läbivaatamise ja väljastamise kord

Vastu võetud 27.09.2005 nr 11
jõustumine 01.10.2005

Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 34 lõike 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 30 lõike 1 punkti 2 ja Saku Vallavolikogu 17.juuni 2004.a otsuse nr 55 punkti 2.3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev kord (edaspidi kord) sätestab Saku valla haldusterritooriumil vallaliinidele bussiveo liiniloa taotlemise, läbivaatamise ja väljastamise reeglid.

  (2) Korda kohaldatakse koos Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.

§ 2.   Mõisted

  (1) Liiniluba on korra tähenduses dokument, mis tõendab vedaja õigust korraldada kommertsliinivedu (kaasa arvatud eriotstarbeline) liiniloale märgitud liinil.

  (2) Avaliku teenindamise leping on korra tähenduses leping, mis tõendab vedaja õigust korraldada avalikku liinivedu (kaasa arvatud eriotstarbeline) ühel või mitmel liinil või teatava liinivõrgu ulatuses.

§ 3.   Liiniloa andja

  (1) Liiniloa annab vedajale, kellel on ühistranspordiluba, bussiveoks vallaliinil Saku Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Vallavalitsus korraldab ühistranspordiseaduse § 34 lõike 4 punktis 1 nimetatud liiniveole vedaja valimiseks avaliku konkursi, kui:
  1) uue liini avamiseks on tekkinud nõudlus;
  2) vedaja ühistranspordiluba või liiniluba on kehtetuks tunnistatud või vedaja on loobunud liini teenindamisest, kuigi nõudlus on olemas;
  3) vedaja ei taotle uut liiniluba liinile, mida ta seni on teenindanud, kuigi nõudlus on olemas.

  (3) Avaliku konkursita antakse liiniluba vedajale, kes:
  1) taotleb liiniluba tema enda algatusel avatavale liinile;
  2) taotleb uut liiniluba liinile, mida ta seni on teenindanud.

§ 4.   Liiniloa taotlemiseks esitatavad dokumendid

  (1) Liiniloa taotleja esitab liiniloa andjale järgmised dokumendid:
  1) avaldus;
  2) ühistranspordiluba;
  3) sõiduplaani kavand, mis on allkirjastatud vedaja poolt. Sõiduplaani kavand esitatakse nii paberikandjal kui ka elektrooniliselt;
  4) teenindamiseks vajalike sõidukite olemasolu tõendavad dokumendid;
  5) riigilõivu tasumist tõendav dokument.

  (2) Sõiduplaani kavand peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) liini teenindava vedaja nimi;
  2) liini nimetus;
  3) liini number (täidab vallavalitsus);
  4) sõiduplaani kehtima hakkamise kuupäev (täidab vallavalitsus);
  5) ühistranspordi peatuste nimetused sõitjate sisenemiseks ja väljumiseks vallaliinil;
  6) liini väljumisajad peatustest, peatustevahelised kellaajad kasvavas kokkuvõttes ja liini lõpp-punkti saabumisajad;
  7) peatustevahelised kaugused ja kaugus kasvavas kokkuvõttes liini algpunktist liini lõpp-punktini;
  8) liiniliikluse periood (aastaringselt, teatud perioodil) ja sagedus (iga päev, teatud päevadel);
  9) ühistranspordi liikumistee (tänav, tee, maantee);
  10) vajalikud märkused.

  (3) Liiniloa andjale esitatud dokumente ei avaldata kolmandatele isikutele, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.

§ 5.   Liiniloa taotluse läbivaatamine

  (1) Vallavalitsus annab ühistranspordiseaduse § 34 lõikes 5 sätestatud avaliku konkursi alusel valitud vedajale liiniloa 15 kalendripäeva jooksul pärast avaliku konkursi lõppemist. Teistele konkursil osalejatele teatatakse konkursi tulemustest posti teel või elektrooniliselt 15 kalendripäeva jooksul pärast konkursi lõppemist.

  (2) Vallavalitsus kontrollib liiniloa taotleja maksuvõlgnevuse puudumist.

  (3) Vallavalitsus teeb otsuse liiniloa andmise kohta vastavalt ühistranspordiseaduse § 34 lõikele 6 ilma avaliku konkursita või liiniloa andmise keeldumise otsuse posti teel või elektrooniliselt liiniloa taotlejale teatavaks 30 kalendripäeva jooksul pärast käesoleva korra § 4 lõikes 1 nimetatud dokumentide esitamist. Kui liiniloa taotluse menetlemiseks on vaja koguda lisaandmeid, võib taotluse läbivaatamise tähtaega pikendada kuni 30 päeva võrra. Tähtaja pikendamisest teatatakse taotluse esitajale kirjalikult.

  (4) Kui liiniloa saamiseks esitatud dokumentides on puudusi, määratakse taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtajaks peatub käesoleva paragrahvi lõikes 3 taotluse läbivaatamiseks sätestatud tähtaeg.

§ 6.   Liiniloa andmisest keeldumine

  Vallavalitsus võib keelduda liiniloa andmisest, kui liiniloa taotleja on maksuvõlglane või kui ilmneb, et:
  1) liin, mille teenindamiseks liiniluba taotletakse, häirib liinivedu, mida juba korraldatakse avaliku teenindamise lepingu alusel;
  2) liin, mille teenindamiseks liiniluba taotletakse, häirib liinivedu, mida juba korraldatakse varem antud liiniloa alusel, välja arvatud juhul, kui nimetatud liini teenindab ainult üks vedaja;
  3) taotletakse liiniluba liinile, kui eesmärk on olemasolevate liinidega võrreldes ainult kõige tulusamate liiniosade teenindamine;
  4) liiniloa taotlejat, tema vedude eest vastutavat isikut või tema juures töölepingu alusel töötavat ühissõidukijuhti on seoses ametialase tegevusega karistatud väärteo eest veokorralduse, ühissõidukijuhi töö- ja puhkeaja reguleerimise, liiklusohutuse, sõidukiohutuse või keskkonnakaitse valdkonnas ja sellest on möödunud vähem kui kuus kuud;
  5) liiniloa taotlejale on tehtud ettekirjutus ühistranspordiseaduse § 46 lõike 1 punktis 2 või § 46 lõike 2 punktis 1 nimetatud alustel ja sellest on möödunud vähem kui kuus kuud.

§ 7.   Liiniloa andmisest teatamine

  Vallavalitsus peab liiniloa andmisest teatama ühistranspordiloa andnud ametiasutusele liiniloa andmisest alates viie tööpäeva jooksul.

§ 8.   Liiniloa alusel veo alustamine

  (1) Vallasisese kommertsliiniveo korral on liiniloa omanik kohustatud alustama liiniloale märgitud vedu liiniloa väljastamise päevast arvates 15 kalendripäeva jooksul.

  (2) Vallavalitsuse ja liiniloa omaniku vastastikusel kokkuleppel võib liiniloale märgitud veo alustamise tähtpäeva määrata ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud tähtajast hilisemaks kuupäevaks.

§ 9.   Liiniloa kehtimine

  (1) Kui liiniloa taotleja ei soovi liiniluba lühemaks ajaks, antakse see esmakordselt kaheks aastaks ja järgmistel kordadel viieks aastaks.

  (2) Liiniluba kehtib üksnes ühistranspordiloa kehtivuse ajal. Ühistranspordiloa kehtetuks tunnistamise korral või liiniloa tähtaja lõppemisel liiniloa kehtivus lõpeb. Kui ühistranspordiloa tähtaeg lõpeb liiniloa tähtajast varem, peab vedaja enne ühistranspordiloa tähtaja lõppemist esitama taotluse uue ühistranspordiloa saamiseks ühistranspordiseaduses ettenähtud korras.

  (3) Vallavalitsus võib liiniloa omanikule teha puuduste kõrvaldamiseks ettekirjutuse või liiniloa kindlaksmääratud ajaks peatada või tunnistada kehtetuks, kui liiniloa omanik või tema juures töölepingu või muul lepingulisel alusel töötav ühissõidukijuht:
  1) ei täida ametialases tegevuses ühistranspordiseaduse, teeseaduse, töö- ja puhkeaja seaduse, liiklusseaduse või käesoleva korra või nende alusel vastuvõetud aktidega kehtestatud nõudeid;
  2) liiniloa omanik ei ole alustanud tegevust sõiduplaaniga ettenähtud ajal või ei ole korraldanud vedu regulaarselt.

  (4) Vallavalitsus võib liiniloa tunnistada kehtetuks vedaja taotlusel. Kui vedaja taotleb liiniloa kehtetuks tunnistamist, peab ta sellest teatama liiniloa andjale vähemalt 90 kalendripäeva ette.

  (5) Kui liiniloa tähtaeg on lõppenud või kui selle kehtivus on peatatud või kui liiniluba on tunnistatud kehtetuks, tuleb liiniluba selle andjale viie tööpäeva jooksul tagastada.

§ 10.   Liiniloa andmed

  (1) Liiniloale märgitakse:
  1) vedaja nimi;
  2) registreeritud asukoht ja registrikood;
  3) liini nimetus ning liini alg- ja lõpp-punkt;
  4) liiniloa andja nimetus;
  5) liiniloa number;
  6) liiniloa andmise kuupäev;
  7) liiniloa kehtimise aeg;
  8) vajaduse korral sõiduki sõitjakohtade arv.

  (2) Liiniloa allkirjastab Saku vallavanem või tema poolt volitatud isik.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Käesolevas korras nimetatud dokumentide registreerimine, edastamine ja hoidmine vallavalitsuses toimub vastavalt Saku Vallavalitsuse asjaajamiskorrale ja kehtivale seadusandlusele.

  (2) Kinnitada liiniloa avalduse vorm vastavalt lisale 1.

  (3) Kinnitada liiniloa vorm vastavalt lisale 2.

  (4) Määrus jõustub 01.oktoobril 2005.a.

Lisa 1 Liiniloa avalduse vorm

Lisa 2 Liiniloa vorm

/otsingu_soovitused.json