HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Saku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2011, 78

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 05.04.2011 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Elukohajärgne põhikool

  (1) Elukohajärgne põhikool on statsionaarset õpet võimaldav Saku valla haldusterritooriumil asuv eestikeelne kool, millistes Saku vald tagab õpilasele, kelle elukoha aadress Eesti rahvastikuregistri järgi on Saku vald, võimaluse omandada põhiharidust.

  (2) Iga õpilase elukohajärgne põhikool on kool, kus õpilane õpib või mida vanem lapse kooli vastuvõtu taotlust esitades on eelistanud.

§ 2.   Elukohajärgne põhikool vene õppekeeles õppivale või vene keelt emakeelena õppida soovivale õpilasele

  Rahvastikuregistri järgi Saku vallas elavale vene õppekeeles õppivale või vene keelt emakeelena õppida soovivale õpilasele määrab Saku Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) korraldusega elukohajärgse põhikooli, arvestades oluliste asjaoludena esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile, pere teiste laste õppimist samas koolis ja vanemate soovi.

§ 3.   Elukohajärgne põhikool põhihariduse omandamiseks mittestatsionaarses õppes

  Rahvastikuregistri järgi Saku vallas elavale 17-aastasele või vanemale isikule, kes ei ole põhiharidust omandanud, määrab vallavalitsus korraldusega elukohajärgse põhikooli, arvestades oluliste asjaoludena esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile, alla 18-aastasel isikul vanemate soovi, üle 18-aastasel isikul tema enda soovi.

§ 4.   Elukohajärgne kool Eesti Vabariiki akrediteeritud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindaja lapsele

  (1) Kui Eesti Vabariiki akrediteeritud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindaja laps on võimeline omandama põhiharidust eesti keeles, on lapse elukohajärgne kool käesoleva määruse §-is 1 nimetatud kool.

  (2) Vanema taotlusel määrab vallavalitsus korraldusega elukohajärgse põhikooli Eesti Vabariiki akrediteeritud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindaja lapsele, kes elab Saku vallas ning kes ei ole võimeline omandama põhiharidust eesti keeles, arvestades olulise asjaoluna vanemate soovi.

§ 5.   Elukohajärgsesse kooli vastuvõtmise tingimused ja kord

  (1) Elukohajärgsesse kooli vastuvõtmise tingimused ja korra kinnitab iga Saku valla kooli jaoks vallavalitsus.

  (2) Saku valla koolid avalikustavad oma vastuvõtu tingimused ja korra kooli veebilehel.

§ 6.   Määruse rakendamine

  Määrus rakendatakse arvates 01. aprillist 2011.

/otsingu_soovitused.json