Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Vastse-Kuuste Avatud Noortekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Vastse-Kuuste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2012, 2

Vastse-Kuuste Avatud Noortekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 30.06.2011 nr 10

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lg 1, § 35 lg 2, ja “Noorsootöö seaduse” § 8 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Põhimäärusega määratakse kindlaks Vastse-Kuuste Avatud Noortekeskuse (edaspidi noortekeskus) tegutsemise õiguslikud alused, ülesanded ja töökord.

§ 2.  Noortekeskuse mõiste ja asutamine

 (1) Noortekeskus on Vastse-Kuuste vallas lastele ja noortele teenuseid osutav ning vaba aja veetmise võimalusi pakkuv Vastse-Kuuste Kooli iseseisev struktuuriüksus.

 (2) Noortekeskusel on oma eelarve ning sümboolika. Noortekeskus ei ole iseseisev juriidiline isik.

 (3) Noortekeskuse asukoha aadressiks on: Vastse-Kuuste alevik Vastse-Kuuste vald, Põlvamaa 63601.

 (4) Noortekeskus juhindub oma töös Eesti Vabariigi õigusaktidest, vabariigi noortepoliitika ja noorsootöö põhimõtetest, Vastse-Kuuste Vallavolikogu ja Vastse-Kuuste Vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

 (5) Noortekeskuse põhimääruse kinnitab ning teeb selles muudatusi ja täiendusi Vastse-Kuuste Vallavolikogu Vastse-Kuuste Vallavalitsuse ettepanekul.

§ 3.  Noortekeskuse tegevuse eesmärk ja arengukava

 (1) Noortekeskuse eesmärgiks on Vastse-Kuuste noorte vaba aja sisustamine, nende sotsiaalsete väärtushinnangute kujundamine ja võimaluste pakkumine huvialadega tegelemiseks.

 (2) Noortekeskuse tegevuse aluseks on Noortekeskuse arengukava, mis on valla arengukava osaks.

§ 4.  Noortekeskuse põhiülesanded

 (1) Noortekeskuse põhiülesandeks on erinevate huvidega laste ja noorte (7–26aastaste) ühistegevuse ja nende omaalgatuse toetamine vaba aja sisustamisel, noortes vastutuse kasvatamine oma elu, väärtushinnangute ja ühiskonna arengu osas otsuste tegemisel.

 (2) Vastavalt põhiülesandele Noortekeskus:
1. kaasab noori tegevuste algatamisse ja arendamisse;
2. teeb koostööd teiste Vastse-Kuuste valla, Eesti Vabariigi ja rahvusvaheliste huvikeskuste, laste- ja noorteorganisatsioonidega ning kultuuri- ja haridusasutustega;
3. nõustab noori ja vahendab noortele suunatud informatsiooni;
4. abistab noori osavõtul laste ja noorte puhkuse- ja koolitusprogrammidest ning muudest noorsooüritustest;
5. võimaldab lastel ja noortel kasutada noortekeskuse ruume koosviibimisteks ja õppimiseks;
6. korraldab üritusi, loob vaba aja veetmise võimalusi erinevate noorteprojektide ja noorteprogrammide kaudu;
7. aitab organiseerida töökasvatuse eesmärgil õpilasmaleva tööd vallas.

§ 5.  Juhtimine

 (1) Noortekeskuse igapäevast tegevust juhib noortejuht, kellega sõlmib töölepingu vallavanem.

 (2) Noortejuht:
1. organiseerib noortekeskuse ürituste läbiviimist ning tagab keskusele pandud muude ülesannete täitmise;
2. esindab noortekeskust ametiasutustes, sõlmib lepinguid oma pädevuse piires;
3. kinnitab noortekeskuse kodukorra;
4. esitab vallavalitsusele kinnitamiseks noortekeskuse tegevuse aastaaruande ning eelarveprojekti, vastutab eelarve täitmise eest.

§ 6.  Noortekeskuse vara ja vahendid

 (1) Noortekeskuse asutamisel antakse noortekeskusele kasutamiseks ruumid ja vara vallavalitsuse korraldusega.

 (2) Noortekeskuse vara tekib:
1. Vastse-Kuuste valla eelarves Vastse-Kuuste Vallavolikogu poolt eraldatud vahenditest;
2. juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest ja muude seadusega lubatud eraldistest;
3. majandustegevuse tulemusena saadud vahenditest;
4. tasuliste ürituste korraldamisest ja teenuste realiseerimisel saadud vahenditest. Tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavolikogu.

§ 7.  Noortekeskuse majandustegevus

 (1) Noortekeskusel on õigus müüa omavalmistatud esemeid, osutada tasulisi teenuseid juriidilistele ja füüsilistele isikutele, korraldada tasulisi ja muid üritusi oma põhikirjaliste ülesannete täitmiseks.

 (2) Noortekeskuse tegevuse tulemusena saadud vara kuulub Vastse-Kuuste valla omandisse ning vara kasutamine toimub vastavalt Vastse-Kuuste Vallavolikogu poolt vastu võetud vallavara eeskirjale.

 (3) Noortekeskuse raamatupidamist teostatakse tsentraliseeritult Vastse-Kuuste Vallavalitsuse raamatupidamise poolt.

§ 8.  Noortekeskuse reorganiseerimine, tegevuse lõpetamine

 (1) Noortekeskuse tegevuse reorganiseerimine või lõpetamine toimub Vastse-Kuuste Vallavolikogu poolt vabariigi õigusaktidega sätestatud korras.

 (2) Noortekeskuse tegevuse lõpetamisel järele jäänud vara ja vahendeid haldab Vastse-Kuuste Vallavalitsus.

§ 9.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 01.07.2011.

Inge Kalle
Vallavolikogu esimees