Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Riigihangete korraldamise kord

Väljaandja:Vastse-Kuuste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2012, 6

Riigihangete korraldamise kord

Vastu võetud 26.03.2009 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ning riigihangete seaduse § 3, § 5 lg 2 ja § 15 alusel

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Riigihangete korraldamise kord (edaspidi kord) reguleerib Vastse-Kuuste Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ja vallavalitsuse hallatavate asutuste poolt korraldatavate riigihangete ja alla riigihangete seaduse § 15 lg 1 sätestatud piirmäära jäävate riigihangete (edaspidi lihtmenetlusega riigihanked) hankemenetlusega seotud toimingute teostamist.

 (2) Riigihangete korral, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on võrdne või ületab riigihanke piirmäära (asjade ja teenuste hankelepingu ning ideekonkursi korral 625 866 krooni, ehitustööde hankelepingu korral 3 911 650 krooni), rakendatakse hankemenetluse läbiviimisel käesoleva määruse 3. peatükis sätestatud korda.

 (3) Riigihangete korral, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on alla riigihanke piirmäära, viiakse hankemenetlus läbi lihtmenetluse korras, järgides riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid ja käesoleva määruse 4. peatükis sätestatud korda.

 (4) Korda ei kohaldata ideelahenduste tellimisele ja ideekonkursside korraldamisele, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

§ 2.  Riigihanke dokumendid

 (1) Riigihanke dokumendid registreeritakse dokumendiregistris vastavalt vallavalitsuses kinnitatud dokumentide loetelule. Ühe riigihankega seotud dokumendid koondatakse riigihanke korraldamise menetluse kestel ühte toimikusse.

 (2) Riigihanke dokumentide originaale võib lõikes 1 nimetatud toimikus hoida kuni aktiivse asjaajamisperioodi (so kalendriaasta) lõppemiseni. Kui hankemenetlus ulatub järgmisse asjaajamisperioodi, võib riigihanke dokumentide originaale toimikus hoida kuni hankemenetluse lõppemiseni.

§ 3.  Riigihanke korraldamise põhimõtted

  Riigihanke korraldamisel on hankija kohustatud lähtuma riigihangete seaduse § 3 sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtetest, sealhulgas on hankija kohustatud kasutama valla eelarvelisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt ning saavutama riigihanke eesmärgi mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi korral erinevate pakkumuste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte, tagama riigihanke läbipaistvuse ja kontrollitavuse, isikute võrdse ja mittediskrimineeriva kohtlemise ning võimaluse korral eelistama keskkonnasäästlikke lahendusi.

2. peatükk Riigihanke komisjon 

§ 4.  Riigihanke komisjoni moodustamine

 (1) Vallavalitsus moodustab igal eelarveaastal vallavalitsuse poolt korraldatavate riigihangete hankemenetlusega seotud toimingute teostamiseks riigihanke komisjoni (edaspidi komisjon).

 (2) Vallavalitsus kinnitab komisjoni koosseisu. Komisjoni koosseisu kinnitamisel määrab vallavalitsus komisjoni esimehe, aseesimehe ja liikmed.

 (3) Konkreetse riigihankega seoses ei või komisjoni tööst osa võtta isik, kellel on huvide konflikt või kelle puhul tekib kahtlus tema erapooletuses. Komisjoni liige peab viivitamatult teatama sellise asjaolu ilmnemisest ja hoiduma konkreetse riigihankega seoses edaspidisest tegevusest komisjoni liikmena.

 (4) Komisjoni liikme ülesannete täitmise eest tasu ei maksta.

§ 5.  Komisjoni töö vorm

 (1) Komisjoni töö vorm on koosolek.

 (2) Komisjoni koosoleku kutsub kokku ja juhatab komisjoni esimees. Komisjoni esimehe äraolekul täidab tema ülesandeid aseesimees.

 (3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole komisjoni liikmetest, sealhulgas esimees või aseesimees.

 (4) Arvestades konkreetse riigihanke spetsiifikat, on komisjonil õigus kaasata oma töösse isikuid, kes ei ole komisjoni liikmed.

§ 6.  Otsustamine komisjonis

 (1) Komisjoni otsused võetakse vastu koosolekul osalevate komisjoni liikmete poolthäälte enamusega. Igal komisjoni liikmel on üks hääl.

 (2) Komisjoni liige ei või jääda hääletusel erapooletuks.

 (3) Poolt ja vastuhäälte võrdsuse korral otsustab hääletamise tulemuse koosoleku juhataja seisukoht.

§ 7.  Protokoll

 (1) Koosoleku protokolli koostab otsustamisel oleva riigihanke eest vastutav spetsialist. Koosoleku protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud komisjoni liikmed ja protokollija.

 (2) Komisjoni liikmete eriarvamused protokollitakse nende nõudmisel.

3. peatükk Riigihanke korraldamine, mille eeldatav maksumus on võrdne või üle riigihanke piirmäära 

§ 8.  Riigihanke hankemenetluse ettevalmistamine

  Vallavalitsus valmistab ette kõik asja ostmiseks, teenuse tellimiseks, konkursi korraldamiseks või ehitustöö (sh kontsessioonid) tellimiseks riigihanke korraldamise otsustamiseks vajalikud dokumendid, kogub vajalikud andmed ja teostab muud vajalikud toimingud.

§ 9.  Riigihanke korraldamise otsustamine

 (1) Riigihanke korraldamise, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on võrdne või ületab riigihanke piirmäära, otsustab vallavalitsus oma korraldusega.

 (2) Kui hankelepinguga kavatsetakse võtta rahalisi kulutusi nõudvaid kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes või kui hankemenetluse tulemusel sõlmitakse hankeleping tähtajaga üle ühe eelarveaasta, peab loa sellise riigihanke korraldamiseks andma volikogu.

 (3) Vallavalitsuse korralduses riigihanke korraldamise otsustamisel määratakse kindlaks:
 1) riigihanke nimetus;
 2) kasutatav hankemenetluse liik;
 3) riigihanke eest vastutav isik;
 4) pakkumuse hindamise kriteeriumid;
 5) väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korral isikud, kellele esitatakse hankedokumendid;
 6) pakkumise tagatise nõutavus, liik, summa ja esitamise kord;
 7) ideekonkursi korral konkursikomisjoni koosseis.

 (4) Vallavalitsus võib volitada teisi isikuid tegema hankemenetlusega seotud toiminguid. Vallavalitsuse korralduses määratakse kindlaks volituse ulatus.

§ 10.  Riigihanke eest vastutav isik

 (1) Riigihanke eest vastutav isik:
 1) korraldab riigihanke teate ja/või hankedokumentide (sh hankelepingu projekti) koostamise;
 2) teostab toiminguid riigihanke väljakuulutamiseks, sh koostab hanke teate ja RHS-s ettenähtud juhul eelteate teksti ja edastab need vallasekretärile/vallasekretäri abi-asjaajajale riigihangete registrile esitamiseks;
 3) väljastab hankedokumendid ja annab selgitusi hanketeate ja hankedokumentide sisu kohta hankemenetluses osalejatele ja huvitatud isikutele vastavuses RHS §-le 56;
 4) tagab kõigi vajalike teadete, aruannete jms õigeaegse esitamise ja pakkujatelt asjakohaste selgituste nõudmise ning riigihanke korraldamise vastavalt seadusele;
 5) määrab riigihanke komisjoni koosolekute toimumise aja, kutsub liikmed komisjoni koosolekule ja valmistab ette vajalikud materjalid;
 6) annab komisjoni esimehe, tema äraolekul aseesimehe, nõudel teavet riigihanke käigust;
 7) koostab riigihanke aruande ja edastab selle vallasekretärile/vallasekretäri abi-asjaajajale riigihangete registrile edastamiseks;
 8) koostab hankemenetluses vajalikud vallavalitsuse või vajadusel volikogu haldusaktide eelnõud;
 9) tagab hanke kohta teabe avalikustamise valla veebilehel. Avalikustamiseks loetakse valla veebilehel riigihangete registri veebilehele vastava lingi tegemist;
 10) tagab käesoleva määruse § 2 kohase riigihanke dokumentide toimiku koostamise ja arhiveerimise;
 11) täidab muid käesolevast määrusest ja riigihangete seadusest tulenevaid riigihanke eest vastutava isiku ülesandeid.

 (2) Riigihanke eest vastutav isik kannab vallavanemale või asutuse juhile viivitamatult kirjalikult ette oma suhetest pakkujaga, mis piiravad riigihanke läbiviimise eest vastutava isiku õigust teha tehinguid Vastse-Kuuste valla nimel vastavalt avaliku teenistuse seadusele ja korruptsioonivastasele seadusele.

§ 11.  Hanketeate ja dokumentide koostamine

 (1) Riigihanke eest vastutav isik koostab hanketeate ja hankedokumendid vastavalt riigihangete seaduses sätestatud tingimustele ja tagab, et need sisaldaksid kogu pakkujale vajalikku teavet riigihanke hankemenetluses osalemiseks.

 (2) Hankedokumendid peab enne riigihangete registrile riigihanke hanketeate esitamist või hankedokumentide väljastamist väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korral heaks kiitma komisjon.

 (3) Pakkuja ja taotleja nõudel annab selgitusi hankedokumentide ja hanketeate kohta riigihanke eest vastutav isik. Olulistes küsimustes kooskõlastab riigihanke eest vastutav isik selgituse eelnevalt komisjoni esimehega või aseesimehega.

 (4) Hankedokumentides muudatuste tegemise peab kooskõlastama komisjon. Hankedokumentide muudatuste kooskõlastamine võib toimuda koosolekut kokku kutsumata, kui vastavad muudatused on kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kooskõlastanud vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas esimees või aseesimees.

 (5) Riigihanke eest vastutav isik tagab muudatuste saatmise üheaegselt kõikidele teadaolevatele pakkujatele.

§ 12.  Pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste avamine

 (1) Hankekomisjon avab pakkumised hanketeates, hankedokumentides või pakkumuse esitamise ettepanekus näidatud ajal ja kohas.

 (2) Pakkumused ja hankemenetluses osalemise taotlused avatakse komisjoni koosolekul. Komisjoni otsustusvõimelisusele ei rakendada käesoleva määruse § 5 lg 3 sätestatud kvooruminõuet. Komisjoni koosolekul peavad osalema vähemalt komisjoni esimees või aseesimees ja riigihanke eest vastutav isik.

 (3) Pakkumuste avamisel teeb komisjon riigihangete seaduse § 46 lg 2 nimetatud toimingud.

 (4) Riigihanke eest vastutav isik korraldab pakkujatele pakkumuste avamise protokolli koopia saatmise kolme tööpäeva jooksul pakkumuste avamise päevast arvates, juhul kui protokolli koopiat ei anta kohe üle pakkumuste avamisel osalenud pakkuja esindajale. Kui protokolli koopia antakse üle pakkumuste avamisel osalenud pakkuja esindajale, võetakse protokolli koopia kättesaamise kohta protokolli pöördele pakkuja esindaja allkiri.

§ 13.  Pakkuja ja taotleja kvalifikatsiooni kontrollimine. Pakkumuste hindamine ja taotlejate valik. Pakkumuste edukaks tunnistamine

 (1) Pärast pakkumuste või hankemenetluses osalemise taotluste avamist kontrollitakse komisjoni poolt pakkuja või taotleja kvalifikatsiooni ja pakkumuste vastavust hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele ning võrreldakse ja hinnatakse pakkumusi. Komisjoni materjalid valmistab ette riigihanke eest vastutav isik.

 (2) Põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse või pakkumuses esinevate ebatäpsuste ja ebaselguste kohta nõuab komisjon pakkujalt kirjalikke selgitusi. Nõude edastamise riigihanke seadusega kehtestatud korras korraldab riigihanke eest vastutav isik.

 (3) Väljakuulutamisega läbirääkimistega ja väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korral peab pakkujaga läbirääkimisi komisjoni liige või komisjoni poolt volitatud isik.

§ 14.  Komisjoni otsused riigihanke korraldamisel

  Komisjon teeb vallavalitsusele ettepaneku:
 1) pakkuja või taotleja kvalifitseerituks tunnistamiseks või kvalifitseerimata jätmiseks;
 2) pakkumuse vastavaks tunnistamiseks;
 3) pakkumuse tagasilükkamiseks;
 4) pakkumuse edukaks tunnistamiseks;
 5) kõikide pakkumuste tagasilükkamiseks;
 6) hankemenetluse kehtetuks tunnistamiseks.

§ 15.  Vallavalitsuse otsused riigihanke menetlemisel

  Vallavalitsus otsustab:
 1) pakkuja või taotleja kvalifitseerituks tunnistamise või kvalifitseerimata jätmise;
 2) pakkumuse vastavaks tunnistamise;
 3) pakkumuse tagasilükkamise;
 4) kõikide pakkumuste tagasilükkamise;
 5) hankemenetluse kehtetuks tunnistamise;
 6) pakkumuse edukaks tunnistamise ja hankelepingu sõlmimise

§ 16.  Hankelepingu sõlmimine

 (1) Hankelepingu sõlmimise otsustab vallavalitsus pakkumuse edukaks tunnistamise korralduses.

 (2) Hankelepingu allkirjastab vallavanem või teda asendav isik, kui vallavalitsuse korraldusega ei ole ette nähtud teisiti.

 (3) Hankelepingu täitmise üle tagab kontrolli riigihanke eest vastutav isik, kui hankelepingus ei ole sätestatud teisiti.

§ 17.  Ideekonkursi korraldamine

  Ideekonkursi korral teostab kõiki riigihanke korraldamise ja võitjate väljaselgitamisega seotud toiminguid vallavalitsuse poolt moodustatav konkursikomisjon.

4. peatükk Lihtmenetlusega riigihanke korraldamine 

§ 18.  Riigihanke korraldamine asjade ostmisel ja teenuste tellimisel, mille eeldatav maksumus on 100000 kroonist kuni 625864 kroonini ja ehitustööde tellimisel 100000 kroonist kuni 3911650 kroonini

 (1) Lihtmenetlusega riigihanke korraldamise, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 100000 krooni kuni 3911650 krooni, otsustab vallavalitsus oma korraldusega. Korraldus peab vastama käesoleva määruse § 9 lg 3 sätestatud tingimustele.

 (2) Kui hankelepinguga kavatsetakse võtta rahalisi kulutusi nõudvaid kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes või mille võtmist ei ole delegeeritud vallavalitsusele, otsustab riigihanke korraldamise volikogu.

 (3) Riigihanke eest vastutav isik koostab hankedokumendid (sh hankelepingu projekti) ja teeb muid käesoleva määruse § 10 lg 1 nimetatud toiminguid, mis on vajalikud lihtmenetlusega riigihanke läbiviimiseks. Hankedokumentides peab olema RHS § 31 lg 2 sätestatud teave.

 (4) Riigihanke eest vastutav isik korraldab vajaduse korral majanduslikult ning tehniliselt riigihanke nõuetele vastavate pakkujate väljaselgitamiseks turu-uuringu (posti, faksi või elektronposti teel) või teeb päringud andmebaasidest (nt veebipõhistest müügikeskkondadest).

 (5) Riigihanke eest vastutav isik korraldab valla veebilehel riigihanke kohta vähemalt 7 päeva enne pakkumuste esitamise tähtaega hanketeate avaldamise. Hanketeade peab sisaldama järgmist informatsiooni:
 1) lihtmenetlusega riigihanke nimetus;
 2) informatsioon hankija kohta;
 3) hankedokumendid või teave hankedokumentide väljastamise ja nendega tutvumise koha kohta;
 4) pakkumuste esitamise tähtaeg, koht ja viis;
 5) vajadusel muu informatsioon.

 (6) Riigihanke eest vastutav isik väljastab hankedokumendid hankija poolt valitud pakkujatele ja/või veebilehel avaldatud hanketeate alusel osalemistaotluse esitanud huvitatud isikutele samal ajal.

 (7) Käesoleva määruse 2. peatükis nimetatud komisjon avab pakkumused, kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni ja kvalifitseeritud pakkujate esitatud pakkumuste vastavust hankedokumentides esitatud tingimustele, hindab vastuvõetud pakkumusi ja selgitab välja eduka pakkumuse ning koostab pakkujate lihtmenetlusest kõrvaldamise, pakkujate kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise, pakkumuste vastavaks tunnistamise või tagasilükkamise ning pakkumuste hindamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise protokolli.

 (8) Komisjon teeb vallavalitsusele ettepaneku pakkujate lihtmenetlusest kõrvaldamise, pakkujate kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise, pakkumuste vastavaks tunnistamise või tagasilükkamise ning pakkumuste hindamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise kohta. Vastava vallavalitsuse korralduse eelnõu koostab riigihanke eest vastutav isik.

 (9) Riigihanke eest vastutav isik ja/või komisjon peab vajaduse korral läbirääkimisi lepingu tingimuste üle.

 (10) Vallavalitsus otsustab pakkujate lihtmenetlusest kõrvaldamise, pakkujate kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise, pakkumuste vastavaks tunnistamise või tagasilükkamise ning pakkumuse edukaks tunnistamise. Nimetatud otsuste kohta edastab riigihanke eest vastutav isik pakkujatele 5 päeva jooksul otsustuse tegemisest kirjaliku teate.

 (11) Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis. Hankelepingule kirjutab alla vallavanem või teda asendav isik, kui vallavalitsuse korraldusega ei ole ette nähtud teisiti.

 (12) Pärast eduka pakkumuse väljaselgitamist korraldab riigihanke eest vastutav isik valla veebilehel eduka pakkumuse esitanud isiku nime, registrikoodi ja pakkumuse maksumuse avaldamise.

 (13) Riigihanke eest vastutav isik korraldab RHS § 37 lg 2 sätestatud piirmäära (asjade ostmisel ja teenuste tellimisel 156466 krooni ning ehitustööde tellimisel 469398 krooni) ületavate hangete puhul riigihangete registrile riigihangete seaduses sätestatud tähtaja jooksul riigihanke aruande ja aruande lisa esitamise.

§ 19.  Riigihanke korraldamine asjade ostmisel ja teenuste ning ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus on alla 100000 krooni

 (1) Lihtmenetlusega riigihanke korraldamise, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on alla 100000 krooni, otsustab aasta eelarves ettenähtud kulude piires ja teeb selle läbiviimiseks vajalikke toiminguid vallavalitsuse ametnik, kellel asjade ostmine, ehitustööde ja teenuste tellimine on tööülesandeks (edaspidi riigihanke eest vastutav isik). Vallavalitsuse hallatavas asutuses otsustab riigihanke korraldamise asutuse juht (juhataja, direktor), kes määrab oma käskkirjaga riigihanke eest vastutava isiku.

 (2) Riigihanke eest vastutav isik koostab vajadusel hankedokumendid (pakkumise kutse, hinnapäring jms). Hankedokumendid võivad olla suulised.

 (3) Pakkujate kvalifitseerimine ei ole kohustuslik.

 (4) Riigihanke eest vastutav isik esitab hankedokumendid võimalusel vähemalt kolmele pakkujale. Pakkujate paljususe puudumisel või muul põhjendatud vajadusel võib hankedokumendid esitada ühele pakkujale. Riigihanke eest vastutav isik väljastab hankedokumendid kõigile pakkujatele üheaegselt posti, e-posti või faksi teel.

 (5) Pakkumise tunnistab edukaks riigihanke eest vastutav isik, kes teeb vallavanemale või vallavalitsuse hallatava asutuse juhile ettepaneku sõlmida leping või esitab talle kinnitamiseks arve. Lepinguna on käsitatav ka ostukviitung.

§ 20.  Erakorralistel juhtudel riigihanke korraldamine

  Erakorralistel juhtudel sõlmitava hankelepingu (avariitööd jm) korral ei pea käesolevas peatükis sätestatud korda järgima va riigihanke aruande ja selle lisa esitamise kohustus. Asjade ja teenuste ning ehitustööde hankelepingu kohta, mille maksumus ületab 100000 krooni, korraldab riigihanke eest vastutav isik valla veebilehel eduka pakkumuse esitanud isiku nime, registrikoodi ja pakkumuse maksumuse avaldamise.

§ 21.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2009. aasta 1. aprillil.

Inge Kalle
Vallavolikogu esimees