Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Aseri Rahvamaja põhimäärus

Väljaandja:Aseri Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.11.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2012, 50

Aseri Rahvamaja põhimäärus

Vastu võetud 31.10.2012 nr 52

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja § 35 lg 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Aseri Rahvamaja (edaspidi rahvamaja) on Aseri valla asutus.

 (2) Rahvamaja asukoht on Keskpõik 1, 43401 Aseri alevik, Aseri vald, Ida-Virumaa.

 (3) Rahvamaja teeninduspiirkonna moodustab Aseri vald.

 (4) Rahvamaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest, vallavolikogu määrustest ja otsustest ning käesolevast põhimäärusest.

 (5) Rahvamaja kõrgemalseisvaks organiks on Aseri Vallavalitsus.

§ 2.  Põhiülesanded ja tegevusalad

 (1) Rahvamaja tegevuse põhiülesanded on:
 1) rahvakultuuri säilitamine ja arendamine;
 2) kohaliku kultuurielu arendamine;
 3) kohalikele elanikele õppe ja enesetäiendamise ning vabaharidusliku koolituse korraldamine;
 4) kohaliku seltsielu edendamine;
 5) professionaalse kunsti vahendamine;
 6) koostöö piirkonna teiste kultuuri- ja haridusasutustega ning muude asutuste ja organisatsioonidega paikkonna kultuuri- ja hariduselu korraldamisel.

 (2) Rahvamaja tegevusalad on:
 1) taidlus- ja huviringide töö korraldamine;
 2) kultuuriürituste korraldamine;
 3) elanikkonna vaba aja veetmise korraldamine;
 4) kursuste ja õpingute korraldamine.

§ 3.  Õigused ja kohustused

  Rahvamajal on oma ülesannete täitmiseks õigus:
 1) saada vajalikku teavet ja andmeid kohalikelt omavalitsusorganitelt;
 2) osaleda rahvusvaheliste organisatsioonide, liitude ja töögruppide tegevuses;
 3) kasutada sihtotstarbeliselt munitsipaalvara;
 4) võtta või anda lühiajaliseks kasutamiseks ruume, inventari;
 5) läbi viia tasulisi üritusi;
 6) teostada muid seadusega kooskõlas olevaid tehinguid, mis on vajalikud rahvamaja edukaks tegevuseks.

§ 4.  Juhtimine ja töökorraldus

 (1) Rahvamaja tegevust juhib juhataja, kellega sõlmib töölepingu, kinnitab ametipalga ja lõpetab töölepingu vallavanem.

 (2) Rahvamaja töötajate koosseisu ning palgafondi kinnitab volikogu.

 (3) Juhataja:
 1) koostab rahvamaja eelarve projekti ja esitab selle vallavalitsusele ning vastutab volikogu poolt kinnitatud eelarve täitmise eest;
 2) kinnitab rahvamaja töötajate palgad;
 3) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud rahvamaja töötajatega;
 4) juhib rahvamaja tegevust ja vastutab asutusele pandud ülesannete täitmise eest;
 5) tegutseb rahvamaja nimel ja esindab teda suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
 6) käsutab rahvamaja vara ja rahalisi vahendeid õigusaktidega kehtestatud korras;
 7) kehtestab rahvamaja kodukorra;
 8) teeb ettepanekuid rahvamaja sisulise tegevuse arendamiseks ning majandusliku olukorra parandamiseks;
 9) täidab õigusaktidega talle pandud muid ülesandeid.

§ 5.  Vara, vahendid ja aruandlus

 (1) Rahvamaja varad ja vahendid moodustuvad Aseri Vallavalitsuse poolt tema valdusesse, kasutusse ja käsutusse antud põhi- ja väikevahenditest ning muust varast, mis on talle antud või omandatud tegevuse käigus.

 (2) Rahvamaja valduses oleva vallavara omandivormi muutmine ja varaliste kohustuste võtmine toimub Aseri Vallavolikogu poolt kinnitatud korras.

 (3) Rahvamaja finantseeritakse vallaeelarvest, põhitegevusega seotud tasulistest teenustest, laekumistest sihtasutustelt, sihtkapitalidelt ja mujalt saadavatest tuludest.

 (4) Rahvamaja on aruandekohustuslik vastavalt Aseri Vallavalitsuse nõudele.

§ 6.  Tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine

 (1) Rahvamaja tegevuse korraldab ümber või lõpetab Aseri Vallavolikogu, teatades sellest riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikule registrile.

 (2) Rahvamaja tegevus lõpetatakse seaduses sätestatud korras.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Aseri Vallavolikogu 5. juuli 2000 määrus nr 14 “Aseri Rahvamaja põhimääruse kinnitamine”.

 (2) Määrus jõustub 6. novembril 2012.

Riho Kutsar
Vallavolikogu esimees