HaridusKool

Teksti suurus:

Valjala Põhikooli hoolekogu moodustamise ja hoolekogu töökorra kehtestamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Valjala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2012, 53

Valjala Põhikooli hoolekogu moodustamise ja hoolekogu töökorra kehtestamise kord

Vastu võetud 28.12.2010 nr 27

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lg 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Valjala Põhikooli hoolekogu moodustamise ja hoolekogu
töökorra kehtestamise kord.

  (2) Valjala Põhikooli hoolekogu on munitsipaalkooli juures alaliselt tegutsev organ, mis on moodustatud kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevuseks kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamiseks.

§ 2.   Hoolekogu moodustamise põhimõtted

  (1) Kooli hoolekogu on vähemalt 7-liikmeline ning selle koosseisu kuuluvad kooli
pidaja, õppenõukogu ja õpilaste vanemate, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

  (2) Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad peavad
moodustama enamuse hoolekogu koosseisust.

  (3) Õpilasesindus nimetab oma esindaja täiendavalt hoolekogu liikmeks.

§ 3.   Kooli pidaja esindaja määramine

  Kooli pidaja esindaja kooli hoolekogusse valitakse volikogu liikmete seast ja
määratakse hoolekogusse volikogu otsusega.

§ 4.   Õppenõukogu esindaja valimine

  (1) Õppenõukogu esindaja valimine toimub õppenõukogu koosolekul.

  (2) Kandidaadid kooli hoolekogusse seatakse üles õppenõukogu liikmete poolt.
Kandidaadid peavad andma kandideerimiseks nõusoleku, mis protokollitakse.

  (3) Esindaja valimine toimub salajasel hääletamisel.

  (4) Õppenõukogu esindajaks kooli hoolekogusse loetakse enim hääli saanud
kandidaat. Kui kandidaadid saavad võrdse arvu hääli, viiakse samal koosolekul läbi
kordushääletamine enim võrdse arvu hääli saanud kandidaatide vahel.

§ 5.   Õpilasesinduse esindaja valimine

  (1) Õpilasesinduse esindaja valimine toimub õpilasesinduse koosolekul.

  (2) Kandidaadid hoolekogusse seatakse üles õpilasesinduse liikmete poolt.

  (3) Kandidaatideks võivad olla kõik õpilasesinduse liikmed, kes on andnud nõusoleku
kandideerimiseks.

  (4) Esindaja valimine toimub salajase hääletamise teel.

  (5) Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat. Kui kandidaadid saavad võrdse arvu
hääli, viiakse samal koosolekul läbi kordushääletamine enim võrdse arvu hääli saanud
kandidaatide vahel.

  (6) Õpilasesinduse koosolek ja otsused protokollitakse.

§ 6.   Õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine

  (1) Õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate
valimine toimub lastevanemate koosolekul, mille kutsub kokku kooli juhtkond.

  (2) Kooli juhtkond avaldab vanemate koosoleku kohta teate vähemalt 10 päeva enne
koosoleku toimumist e-kooli kaudu ja kooli veebilehel. Klassijuhatajad teavitavad
vanemaid koosoleku toimumisest õpilaste kaudu. Teatesse märgitakse koosoleku
toimumise aeg, koht ja päevakord.

  (3) Vanemate üldkoosolekut juhatab kooli direktor.

  (4) Vanemate koosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik kooli õpilaste vanemad,
eestkostjad või hooldajad (edaspidi vanemad).

  (5) Kandidaadid hoolekogusse seatakse üles vanemate koosolekul.

  (6) Kandidaatideks võivad olla kõik koosolekul osalevad vanemad, vilistlased ja kooli
toetavate organisatsioonide esindajad, kes on andnud koosolekul suulise nõusoleku või on eelnevalt andnud kirjaliku nõusoleku kui ei saa koosolekul viibida, kandideerimiseks.

  (7) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide
esindajad ei tohi kuuluda kooli töötajate hulka.

  (8) Esindajate valimine toimub salajase hääletamise teel.

  (9) Kõik kandidaadid hääletatakse läbi ühekaupa ning valituks osutuvad enim hääli
saanud kandidaadid. Kui kandidaadid saavad võrdse arvu hääli, viiakse samal
koosolekul läbi kordushääletamine enim võrdse arvu hääli saanud kandidaatide vahel.

  (10) Lastevanemate üldkoosolek ja otsused protokollitakse.

§ 7.   Hoolekogu moodustamine

  (1) Kooli direktor esitab vallavalitsusele hoolekogu kinnitamiseks taotluse, milles on
märgitud hoolekogusse valitud isikud ja esindamise alus kolme tööpäeva jooksul peale üldkoosoleku toimumist.

  (2) Vallavalitsus moodustab direktori poolt esitatud taotluse ning vallavolikogu otsuse
alusel kooli hoolekogu.

  (3) Esimese hoolekogu koosoleku kutsub kokku kooli direktor.

§ 8.   Hoolekogu liikmete volituste kestus

  (1) Vallavalitsus kinnitab kooli hoolekogu koosseisu kolmeks aastaks.

  (2) Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue
hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (3) Hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt:
  1) hoolekogu liikme avalduse alusel;
  2) kui esindajaks valitud vanema laps arvatakse välja kooli õpilaste nimekirjast;
  3) esindajaks valitud õpetaja töösuhte lõppemisel;
  4) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
  5) esindaja surma korral.

§ 9.   Hoolekogu koosseisu muutmine

  Liikme volituse ennetähtaegsel lõppemisel teavitab kooli direktor sellest vallavalitsust
ning esitab taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks koos uue esindaja andmetega.
Lastevanemate esindajate uueks liikmeks on häältearvuga esimesena väljajäänud kandidaat.

§ 10.   Hoolekogu töökorra kehtestamine

  Hoolekogu töökorra kehtestab vallavalitsus kooskõlas põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses
ja Valjala Põhikooli põhimääruses sätestatuga.

§ 11.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Liilia Eensaar
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json