HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Taidlus- ja huviringide finantseerimise kord

Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.11.2016
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2012, 64

Taidlus- ja huviringide finantseerimise kord

Vastu võetud 30.11.2010 nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Laeva valla eelarvest hallatavate asutuste juures tegutsevate taidlus- ja huviringide finantseerimise tingimused ja kord.

  (2) Taidlus- ja huviringide tegevuse finantseerimise eesmärgiks on toetada ja arendada valla elanike tegevusi vabaaja sisustamisel.

  (3) Taidlus- ja huviringide minimaalseks täituvuseks kehtestatakse 3 osalejat.

  (4) Ringijuhid nähakse ette koosseisuvälistena ja nendega sõlmitakse tsiviilõiguslikud lepingud.

  (5) Vald finantseerib taidlus- ja huviringide alljärgnevaid kulutusi:
  1) ringijuhi töötasu;
  2) tegevuskulu, milleks on ringijuhi täiendkoolitus, ürituste korraldamine, üritustel osalemise kulud sh transpordikulud ning inventari ja tarvikute soetamine.

§ 2.   Taidlus- ja huviringide finantseerimise taotlemine

  (1) Taidlus- ja huviringide finantseerimist võivad taotleda hallatavad asutused, mille juures ringid tegutsevad.

  (2) Finantseerimise saamise aluseks on vabas vormis esitatud taotlus, mis esitatakse vallavalitsusele koos eelarve ettepanekutega eelarveaastale eelneva aasta 15.oktoobriks.

  (3) Taotlusele peab olema lisatud:
  1) hallatava asutuse juures tegutsevate ringide nimekiri;
  2) andmed ringijuhi kohta, mis tõendavad tema haridustaset;
  3) ringi töös osalevate isikute arv ja nimekiri;
  4) ringi töögraafik (nädala töökoormus ja -sagedus);
  5) aasta tegevusplaan (sh esinemised, konkursid jm üritused);
  6) muud taotleja poolt vajalikuks peetavad andmed.

  (4) Vallaeelarvest ei tasustata eraldi ringe, mille läbiviimine ja toimimine kuuluvad töötaja tööülesannete hulka.

§ 3.   Ringijuhtide töö tasustamise alused

  (1) Üldjuhul on ringijuhi töötasu arvestamise aluseks 9 kuud aastas.

  (2) Üheks tunniks loetakse 60 minutit.

  (3) Ringijuhi tasu makstakse reaalselt toimunud tundide eest ringipäeviku alusel.

  (4) Ringijuhi töötasu arvestamiseks esitab hallatava asutuse juht kinnitatud tööaja arvestuse valla raamatupidamisele iga kuu viimaseks tööpäevaks.

§ 4.   Ringijuhi töö tasustamine

  Kehtestada ringijuhi, sh. treener-õpetaja, tunnitasuks:
  1) ringijuht erialase kõrgharidusega või treeneri litsentsi omav 5 EUR (78)
  2) ringijuht kesk-eriharidusega 4,50 EUR (70)
  3) ringijuht erihariduseta 4 EUR (62.50)

§ 5.   Ringipäeviku pidamise kord

  Ringipäevikus peab olema näidatud ringi toimumise aeg, osalejad, ringi ajaline kestvus, toimunud ringi sisu ja osaleja elukoht.

§ 6.   Järelevalve

  (1) Vallavalitsus on kohustatud järelvalve korras külastama ringe ja tutvuma ringipäevikutega vähemalt 2 x aastas.

  (2) Vallavalitsusel on õigus lõpetada taidlus- ja huviringide finantseerimine, kui osalejate arv langeb alla käesoleva määruse § 1 lg 3 sätestatud miinimummäära;

§ 7.   Rakendussätted

  Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2011.

Elviire Villa
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json