HaridusKool

Teksti suurus:

Kuressaare Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise kord

Väljaandja:Kuressaare Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2012, 84

Kuressaare Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise kord

Vastu võetud 29.01.2008 nr 3
KO 2008, 35, 561

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 18 ja 22, haridus- ja teadusministri 06.12.2005 määruse nr 52 “Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise kord” alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala


Kuressaare Gümnaasiumi (edaspidi nimetatud Kool) õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise kord (edaspidi nimetatud Kord) reguleerib õpilaste vastuvõtmist 1.-3. kooliastmele, gümnaasiumiastmele, õpilaste kooli nimekirjast väljaarvamist ja väljaheitmist, õpilaste üleminekut ühest koolist teise ning õpilaste üle arvestuse pidamist.

§ 2.  Kooli vastuvõtmine


 (1) Vastuvõtmist 1.–3. kooliastmele võib vastavalt korra § 3 alusel kehtestatud kooli vastuvõtutingimustele taotleda iga isik (piiratud teovõimega sisseastuja puhul tema seaduslik esindaja), kelle puhul seadusega pole sätestatud piirangut põhihariduse omandamiseks.

 (2) Gümnaasiumiastmele vastuvõtmist võib vastavalt korra § 3 alusel kehtestatud kooli vastuvõtutingimustele taotleda põhihariduse või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandanud isik.

 (3) Isiku kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt kooli vastuvõtu korrale.

§ 3.  Kooli vastuvõtu tingimused

 (1) Vastuvõtmine esimesse klassi
 1) kooli 1.klassi võetakse lapsi, kes jooksva aasta 1.oktoobriks saavad seitsmeaastaseks ja on tunnistatud kooliküpseks;
 2) vanemate soovil võib 1.klassi võtta lapse, kes on jooksva aasta 30.aprilliks saanud kuueaastaseks ja on tunnistatud kooliküpseks;
 3) vastuvõetavate klasside arvu ja õpilaste arvu klassides kinnitab Kuressaare Linnavalitsus;
 4) avalduste vastuvõtmise aeg määratakse igal aastal Kuressaare Linnavalitsuse poolt;
 5) avalduse vormi koos seletuskirjaga leiab nii kõigi Kuressaare linna munitsipaalkoolide kui Kuressaare linnavalitsuse koduleheküljelt;
 6) avalduse vormi saab lapsevanem täita kas iseseisvalt (sisenemiseks vajalik identifitseerimine kas ID-kaardi või internetipanga paroolidega) või isikliku pöördumisega kooli või Kuressaare Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna poole, kus lapsevanema avalduse sisestab vastavalt kooli sekretär või linnavalitsuse osakonna töötaja;
 7) avalduse esitamisel saab lapsevanem avalduses märgitud e-posti aadressile või isikliku pöördumise korral paberkandjal kinnituse avalduse registreerimise kohta;
 8) eelistatult võetakse kooli Kuressaare linna munitsipaalkoolide ühtses teeninduspiirkonnas (Kuressaare linnas ja Kaarma vallas) registreeritud elukohta omavad õpilased;
 9) kui soovijate arv ületab kohtade arvu, lähtutakse esitatud avalduste puhul pingereas järgmistest põhimõtetest:

• õde/vend õpib (va 12.klassis) või vanem töötab koolis või KG Sihtasutuses;
• avalduste esitamise järjekord;
 10) kooli vastuvõetud teeninduspiirkonna õpilaste nimekirjad avalikustatakse kooli kodulehel hiljemalt 14.märtsiks;
 11) teeninduspiirkonnas registreeritud elukohta mitteomavate laste avaldusi hakatakse läbi vaatama ja rahuldama vabade kohtade olemasolul pärast ametlikult väljakuulutatud vastuvõtuperioodi;
 12) vastuvõetud laste seaduslikud esindajad toovad kooli kantseleisse hiljemalt maikuu esimeseks esmaspäevaks:

• täidetud ankeetavalduse (vorm kooli kodulehel);
• lapse tervisekaardi;
• 1 passipildi;

 (2) Vastuvõtmine 2.-9.klassi ning 1.klassi pärast õppeaasta algust
 1) 2.-9.klassi ning pärast õppeaasta algust 1.klassi võetakse õpilasi vabade kohtade olemasolul laekunud avalduste ja dokumentide esitamise järjekorras;
 2) vastuvõetud laste seaduslikud esindajad toovad kooli kantseleisse:

• ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust või e-koolist;
• õppeaasta keskel tulijad ka ametlikult kinnitatud väljavõtte jooksva õppeaasta hinnetest;
• lapse tervisekaardi;
• 1 passipildi

 3) Täiendavate klasside/õppegruppide avamise otsustab kooli direktor.

 (3) Vastuvõtmine kümnendasse klassi
 1) kooli 10.klassi võetaks õpilasi, kel on omandatud põhiharidus või sellele vastav haridustase mingis muus riigis;
 2) vastuvõetavate klasside arvu kinnitab kooli direktor. Õpilaste arv klassides on kuni 36 õpilast;
 3) konkursi aluseks on õppeedukus ja vestluse tulemus. Arvestatakse kandidaadi enda soovi ja sobivust erinevatesse õppesuundadesse ning kooli soovitust;
 4) elektroonilise avalduse vormi ja muu vajaliku informatsiooni leiab kooli kodulehelt.

 (4) Vastuvõtmine 11. ja 12. klassi ning pärast õppeaasta algust 10. klassi
 1) 11.-12.klassi ning pärast õppeaasta algust 10.klassi võetakse õpilasi vabade kohtade olemasolul laekunud avalduste ja dokumentide esitamise järjekorras;
 2) vastuvõtmisel arvestatakse põhikooli lõputunnistuse hindeid ja hilisemat õppeedukust.

§ 4.  Õpilase kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamise alused

 (1) Õpilane arvatakse kooli õpilaste nimekirjast välja:
 1) kui õpilane (piiratud teovõimega õpilase puhul õpilase seaduslik esindaja) on esitanud kirjaliku taotluse koolist lahkumiseks;
 2) kui õpilane on korra §-s 5 toodud tingimustel koolist välja heidetud;
 3) 9.klassi lõpetamisel;
 4) 12.klassi lõpetamisel;
 5) kui kooli ümberkorraldamise, -kujundamise või tegevuse lõpetamise tulemusel ei viida koolis läbi õpet klassis, kus õpilane peaks õpinguid jätkama;
 6) õpilase vastuvõtmisel vanglas hariduse omandamist korraldavasse kooli või erikooli vastava kirjaliku teatise alusel;
 7) kui õpilane on asunud omandama haridust välisriigi õppeasutuses, kuid ei ole esitanud käesoleva lõike punktis 1 nimetatud taotlust koolist lahkumiseks, vastava välisriigi õppeasutuse kirjaliku teatise alusel;
 8) õpilase surma korral.

 (2) Koolikohustusliku õpilase kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamisel arvestab kool korra § 8 lõigetes 2 ja 3 sätestatud õpilaste üle arvestuse pidamise nõuetega.

 (3) Õpilase väljaarvamise kooli õpilaste nimekirjast otsustab kooli direktor.

§ 5.  Õpilase koolist väljaheitmine

 (1) Õpilase koolist väljaheitmise otsustab õppenõukogu.

 (2) Koolikohustuslikus eas põhiharidust omandavat õpilast ei ole lubatud koolist välja heita.

 (3) Koolikohustusliku ea ületanud põhiharidust omandav õpilane heidetakse koolist välja, kui ta:
 1) oma käitumisega ohustab teiste õpilaste turvalisust koolis;
 2) mõjuva põhjuseta ei osale õppetöös vastavalt ettenähtud päevakavale ja õppekorraldusele ning seetõttu on talle kahe järjestikuse õppeveerandi jooksul jäänud välja panemata kõik veerandihinded.

 (4) Keskharidust omandav õpilane heidetakse koolist välja juhul, kui ta korduvalt ei täida kooli kodukorda.

 (5) Keskharidust omandav õpilane heidetakse koolist välja juhul, kui talle on ühe õppeaasta jooksul pandud kolmes või enamas õppeaines vähemalt poolte kursusehinnetena välja «nõrgad» või «puudulikud».

 (6) 12. klassi õpilast õppe- ja eksamiperioodil koolist välja ei heideta. Kui 12. klassi õpilane ei täida gümnaasiumi lõpetamise tingimusi, heidetakse ta enne õppeaasta lõppu koolist välja.

§ 6.  Õpilase kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamisel väljastatavad dokumendid

 (1) Enne kooli lõpetamist õpilase kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamisel väljastab kool õpilasele:
 1) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 2) tervisekaardi;
 3) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
 4) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksval õppeveerandil või kursusel pandud hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel.

 (2) Koolikohustusliku õpilase puhul väljastatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumendid enne õpilase kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamist viie tööpäeva jooksul vastava taotluse esitamisest.

 (3) Õpilase kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamisel seoses kooli lõpetamisega väljastab kool õpilasele lõputunnistuse koos hinnetelehega, riigieksamitunnistuse (gümnaasiumilõpetajale) ning tervisekaardi.

§ 7.  Õpilase üleminek ühest koolist teise

 (1) Õpilase ühest koolist teise üleminekuks loetakse õpilase ühe kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamist ning teise kooli samale haridustasemele vastuvõtmist. Õpilane jätkab uues koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.

 (2) Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust:
 1) välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul;
 2) isiku puhul, kellel puudub haridust tõendav dokument;
 3) isiku puhul, kes eelmises kooli õppis mõne teise riikliku õppekava alusel koostatud õppekava järgi;
 4) isiku puhul, kes eelmises koolis õppis vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega erivajadustega õpilaste koolile ja sanatoorsele koolile kehtestatud erinevale õppeaastate arvule, õppeainete loendile ja õppetundide arvule.

 (3) Euroopa koolist tulnud õpilase puhul arvestatakse Euroopa koolide põhikirja konventsiooni. Õpilane asub õppima selles klassis, mis vastavalt käesoleva määruse lisas esitatud võrdlustabelile vastab Euroopa kooli klassile, kus ta õpingud katkestas.

§ 8.  Õpilaste üle arvestuse pidamine

 (1) Kooli õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus ja «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 366 lõike 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS) vastavalt EHIS-e põhimäärusele.

 (2) Koolikohustusliku õpilase ühest koolist teise üleminekul märgib kool, kust õpilane lahkub, EHIS-es õpilase staatuseks «ootel». Kool, kust õpilane lahkub, arvab õpilase kooli õpilaste nimekirjast välja pärast seda, kui kool, kuhu õpilane õppima asub, on õpilase vastu võtnud. Kui viie tööpäeva jooksul EHIS-es õpilase staatuseks «ootel» märkimisest arvates ei ole EHIS-es tehtud märget õpilase uude kooli vastuvõtmise kohta, teavitab kool, kust õpilane lahkus, sellest kolme tööpäeva jooksul õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust. Valla- või linnavalitsus rakendab koostöös kooliga, kust õpilane lahkus, abinõusid õpilase mujal õppima asumise väljaselgitamiseks.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõiget 2 ei kohaldata õpilase teise riiki elama ja õppima asumisel. Sellisel juhul arvatakse õpilane kooli õpilaste nimekirjast välja õpilase (piiratud teovõimega õpilase puhul õpilase seaduslikule esindajale) vastava kirjaliku taotluse või välisriigi õppeasutuse, kuhu õpilane õppima asus, kirjaliku teatise alusel. Kool teavitab koolikohustusliku õpilase lahkumisest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust kolme tööpäeva jooksul õpilase kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamise päevast arvates.

§ 9.  Rakendussäte

  Määrus jõustub 1. veebruaril 2008. aasta.

Urve Tiidus
Linnapea

Mati Leis
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json