HaridusKool

Teksti suurus:

Kooli hoolekogu liikmete valimise kord

Väljaandja:Meeksi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2012, 87

Kooli hoolekogu liikmete valimise kord

Vastu võetud 05.10.2010 nr 4

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 37, Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse
§ 73 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Hoolekogu liikmete valimise kord (edaspidi kord) reguleerib Mehikoorma Põhikooli (edaspidi kool) hoolekogusse liikmete valimist, nende volitusi ning hoolekogu koosseisude kinnitamist.

 (2) Hoolekogu liikmete valimise algatab kooli direktor (edaspidi direktor).

§ 2.  Hoolekogu ülesanne


Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli pedagoogide, kohaliku omavalitsuse volikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus kooli õppe-ja kasvatustegevuse jälgimisel ning selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine.

§ 3.  Hoolekogu moodustamise põhimõtted

 (1) Põhikooli hoolekogusse kuuluvad Meeksi vallavolikogu esindaja, õpetajate esindaja, õpilaste esindaja , vanemate esindaja, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindaja

 (2) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate , vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda kooli töötajate hulka.

§ 4.  Volikogu esindaja määramine

 (1) Vallavolikogu nimetab oma esindaja kooli hoolekogusse uue koosseisu volituste algusest kuni esindajaks nimetatud volituste lõppemiseni. Kui esindajaks nimetatud volitused lõpevad enne tähtaega, nimetab vallavolikogu uue esindaja.

 (2) Volikogu esindaja määratakse hoolekogusse volikogu otsusega.

§ 5.  Õpetajate esindaja valimine

 (1) Õpetajate esindaja valimine toimub õppenõukogu koosolekul.

 (2) Õpetaja esindaja kandidaadiks võib olla iga õpetaja, v.a. pedagoog kes kuulub haridusasutuse juhtkonda. Kandidaadi võib ülesseada iga koosolekust osa võttev õpetaja. Kandidaadid peavad andma selleks nõusoleku, mis protokollitakse.

 (3) Õpetajate esindaja valitakse avaliku hääletamise teel. Kõik kandidaadid hääletatakse läbi ühekaupa ja valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

 (4) Õpetajate esindaja valimine protokollitakse ja protokoll registreeritakse dokumendiregistris.

§ 6.   Lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindaja valimine

 (1) Lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine

 (2) Lastevanemate üldkoosoleku kutsub kokku kooli juhtkond ja koosolekut juhatab

 (3) Kooli juhtkond avaldab vanemate koosoleku kohta teate vähemalt 10 päeva enne koosoleku toimumist kooli kodulehel.

 (4) Lastevanemate koosolekust võivad osa võtta kõik kooli õpilaste vanemad, eestkostjad või hooldajad (edaspidi) vanemad.

 (5) Kandidaatideks võivad olla kõik koosolekul osalevad vanemad, vilistlased ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kes on andnud nõusoleku kandideerimiseks.

 (6) Kandidaadid hoolekogusse seatakse üle lastevanemate üldkoosolekul. Kandidaadid võib üles seada iga koosolekust osavõtnud lapsevanem, vilistlaste ja kooli toetavate

 (7) Lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsoonide esindajate valimise koosolek ja otsused protokollitakse. Protokoll ja otsused registreeritakse dokumendiregistris.

§ 7.  Õpilaste esindaja valimine

 (1) Õpilaste esindaja valimine toimub õpilasesinduse koosolekul, mille kutsub kokku õpilasesinduse juht.

 (2) Kandidaadid kooli hoolekogusse seatakse üles õpilasesinduse liikmete poolt ja nad peavad andma kandideerimiseks nõusoleku, mis ka protokollitakse.

 (3) Esindajate valimine toimub avaliku hääletamise teel. Kõik kandidaadid hääletatakse läbi ühekaupa ning õpilaste esindajaks kooli hoolekokku loetakse enim hääli saanud kadidaat.

 (4) Õpilasesinduse koosolek ja otsused protokollitakse.

§ 8.  Hoolekogu moodustamine

 (1) Kooli direktor esitab vallavalitsusele hoolekogu kinnitamiseks taotluse, milles on märgitud hoolekogusse valitud isikud ja esindamise alus.

 (2) Vallavalitsus moodustab hoolekogu.

§ 9.  Hoolekogu liikmete volituste kestus

 (1) Vallavolikogu esindaja volitus kestab tema volikogu koosseisu kuulumise lõpuni.

 (2) Lastevanemate esindaja volitus kestab kuni liikme lapse koolist väljaarvamiseni.

 (3) Õpilaste esindaja volitus kestab kuni õpilase koolist väljaarvamiseni.

 (4) Esindajaks valitud pedagoogi töösuhte lõppemisel.

 (5) Liikme surma korral.

 (6) Esindatavate otsusel uue esindaja valimisel.

 (7) Kõikidel hoolekogu koosseisu valitud esindajatel on õigus oma volitusest loobuda,esitades isikliku avalduse teda valinud organile.

 (8) Muutmine toimub analoogselt selle moodustamisega.

§ 10.  Määruse jõustumine


Määrus jõustub 15. oktoober 2010.a.

Aleksandr Suvorov
vallavanem

Ene Tammekun
vallasekretär