KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2012, 88

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 12.04.2006 nr 19

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 362 ja „Loomakaitseseaduse“ § 5 lõike 3 alusel ning lähtudes Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2002 määrusest nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord“.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev eeskiri sätestab koerte ja kasside pidamise korra Võru linna haldusterritooriumil.

  (2) Koera ja kassi pidamisel tuleb lähtuda loomakaitseseadusest, loomapidamist reguleerivatest õigusaktidest, Võru linna õigusaktidest ning käesolevast eeskirjast.

  (3) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) omanik – isik, kellele koer või kass kuulub, või kes õigussuhete alusel omanikuga vastutab viimasele kuuluva koera või kassi eest;
  2) hulkuv loom – loomapidaja juurest lahti pääsenud koduloom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi;
  3) häirimine – kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
  4) ohustamine – vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu seadev tegevus;
  5) avalik koht – vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud territoorium, ehitis või selle osa, samuti ühissõiduk.

§ 2.   Koerte ja kasside pidamine

  (1) Koera või kassi on lubatud pidada elamus ja kinnisel territooriumil selle omaniku loal, kusjuures territoorium peab olema piiratud nii, et loom sealt omal tahtel välja ei pääseks. Koera pidamisel ketis ei ole tarastamine kohustuslik, kuid tuleb välistada looma ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus.

  (2) Omanik peab tagama, et koer või kass ei häiriks ega ohustaks kaaskodanikke. Omanik kannab täielikku vastutust kõigi koera või kassi tegudest tulenevate tagajärgede eest, välja arvatud, juhul kui koer kaitseb omaniku territooriumi või koera kasutatakse kuritegeliku tegevuse takistamiseks.

  (3) Koera või kassi pidamine korterelamus ei tohi häirida teiste elanike rahu. Omanik on kohustatud tagama oma koera või kassi reostuse koristamise.

  (4) Looma pidamisel on keelatud looma vigastamine, piinamine või muul viisil abitusse seisundisse jätmine.

  (5) Koera või kassiga avalikus kohas viibimine on lubatud ainult järgmistel tingimustel:
  1) omanik peab tagama järelevalve koera või kassi üle;
  2) omanik peab tagama koera või kassi reostuse koristamise.

  (6) Koera tohib viia avalikku kohta rihma või keti otsas ja vajadusel suukorviga, tagades kaaskodanike ja teiste loomade ohutuse.

  (7) Koera on lubatud rihmata või ketita välja lasta ainult eriotstarbeliseks kasutamiseks vastavate riigi või Võru linna õigusaktidega sätestatud juhtudel, samuti dresseerimiseks õppeplatsil või selleks spetsiaalselt rajatud platsil, elamukvartalist ja autoteest eemalasuval maa-alal, kui sellega ei ohustata kaaskodanikke ja teisi loomi.

  (8) Asutuses tohib koera või kassi pidada, kui see ei ole vastuolus asutuse töö sisekorraeeskirjaga ning on loodud loomale vastavad tingimused. Seejuures ei tohi loom ohustada seal viibivaid inimesi.

  (9) Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koertel, kes on süles või kandmisvahendis.

  (10) Kasse on lubatud ühistranspordis vedada kandmisvahendis, mis ei ohusta looma tervist ja on põgenemiskindel.

  (11) Inimest või teist kodulooma hammustanud koer või kass tuleb eraldada kõigist inimestest ja teistest loomadest kuni veterinaarse läbivaatuse tulemuste selgumiseni.

§ 3.   Koera ja kassi omanikul on keelatud

  Koera ja kassi omanikul on keelatud:
  1) koera või kassi ujutamine supluskohtades;
  2) avalikus kohas nakkusohtlikult haige koera või kassiga viibimine;
  3) viibimine koera või kassiga supluskohas (1. maist kuni 1. septembrini), kalmistul, kaubandus- või toitlustusettevõtte territooriumil, turul, spordi- või mänguväljakul ning haridusasutuse kasutuses oleval territooriumil, v.a selleks ette nähtud kohad;
  4) lasta koeral või kassil reostada koridori, trepikoda, treppi, lifti, hoovi, tänavat ja muud avalikku või üldkasutatavat kohta. Kui koer või kass on reostanud eelnimetatud kohti, on looma omanik kohustatud selle kohe koristama.

§ 4.   Koera ja kassi omaniku kohustused

  (1) Koera ja kassi omanik on kohustatud:
  1) paigaldama temale kuuluval või tema kasutuses oleval territooriumil koera olemasolust teatava hoiatussildi ning kindlustama ametiülesannet täitva isiku ohutu sissepääsu;
  2) koera omanik peab tagama prügivedaja ohutu pääsu prügikastini;
  3) laskma 3 kuu vanuse koera või kassi marutaudi vastu vaktsineerida ja kindlustama hilisemad vaktsineerimised veterinaararsti poolt määratud tähtajal. Omanik on kohustatud pädeva ametiisiku nõudmisel esitama koera või kassi vaktsineerimist tõendava dokumendi.

  (2) Koera omanik on kohustatud kindlustama tunnusmärgi olemasolu koera kaelarihmal või muul moel (mikrokiip, tätoveering jne), mis võimaldaks identifitseerida lahtipääsenud koera omanikku.

§ 5.   Hulkuvate koerte ja kasside püüdmine ning hukkamine

  (1) Järelevalveta kass või koer loetakse hulkuvaks ja nad kuuluvad püüdmisele linnavalitsuse poolt selleks määratud juriidilise või füüsilise isiku poolt.

  (2) Püütud looma hoitakse vähemalt kaks nädalat, mille kestel omanik võib looma tagasi saada, kui ta tasub looma püüdmise ja ülalpidamise kulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse loom uuele omanikule või hukatakse.

  (3) Hulkuvate koerte ja kasside hukkamist korraldab linnavalitsuse poolt selleks määratud juriidiline või füüsiline isik.

§ 6.   Vastutus

  (1) Koera või kassi tegevuse eest, samuti koera või kassi viibimise eest väljaspool omaniku järelevalvet, vastutab omanik.

  (2) Käesoleva eeskirja § 3 lg 3 ei rakendata pimeda inimese juhtkoera ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera suhtes.

  (3) Eeskirja rikkumisel vastutab rikkuja „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ paragrahvis 663 sätestatud korras.

  (4) Järelvalvet käesoleva eeskirja täitmise üle teostavad Võru Linnavalitsuse linnahoolduse ja keskkonna osakond ning politseiprefektuur vastavalt oma pädevusele

  (5) Eeskirjas sätestatud väärtegude kohtuvälised menetlejad on linnavalitsus ja politseiprefektuur.

§ 7.   Lõppsätted

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Võru Linnavolikogu 22. märtsi 2000 määrus nr 13 „Võru linna avaliku korra eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine“ (KO 2000, 36, 557) punkt 1.2;
  2) Võru Linnavolikogu 09. oktoobri 2002 määrus nr 63 „Võru Linnavolikogu 22. märtsi 2000 määruse nr 13 „Võru linna avaliku korra eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine“ muutmine“ (KO 2002,78, 2015) punkt 3.

  (2) Määrus jõustub 01. mail 2006. a.

Tõnu Anton
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json