HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Meeksi Vallavalitsuse hallatava asutuse Mehikoorma Lastehoid põhimäärus

Väljaandja:Meeksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2012, 93

Meeksi Vallavalitsuse hallatava asutuse Mehikoorma Lastehoid põhimäärus

Vastu võetud 02.02.2012 nr 1

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 35 lõike 2, "Sotsiaalhoolekandeseaduse" § 12¹ lõike 1 ning § 12³ lõike 1 ja 2 ning Meeksi Vallavolikogu 02.veebruari 2012 otsuse nr 3 "Meeksi Vallavalitsuse hallatava asutuse Mehikoorma Lastehoid asutamine " alusel:

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Lastehoiu nimi


Mehikoorma Lastehoid (edaspidi lastehoid) on Meeksi Vallavalitsuse hallatav asutus.

§ 2.  Asukoht ja postiaadress


Lastehoiu asukoht ja postiaadress on Meeksi vald, Mehikoorma alevik , Tartu maakond 62511.

§ 3.  Määruse reguleerimisalaMehikoorma Lastehoiu põhimäärus (edaspidi põhimäärus) sätestab Mehikoorma Lastehoiu (edaspidi lastehoiu) tegevusvaldkonna, struktuuri ja juhtimise põhimõtted, lastehoiu korralduse alused, laste, lastevanemate ja lastehoiu töötajate õigused ja kohustused.

§ 4.  Lastehoiu sümboolika


Lastehoiul võib olla oma sümboolika.

§ 5.  Lastehoiu haldusala

 (1) Lastehoid on Meeksi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

 (2) Lastehoiu tegevuspiirkond on Meeksi valla haldusterritoorium.

 (3) Lastehoid juhindub oma tegevuses riigi ja Meeksi Valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

 (4) Lastehoidu laste vastu võtmisel ja sealt välja arvamisel lähtutakse vallavolikogu kehtestatud korrast.

 (5) Lastehoid töötab Tartu Maavalitsuse poolt antud tegevusloa alusel.

§ 6.  Asjaajmise kord

 (1) Lastehoiu asjajamist reguleerib Meeksi vallavalitsuse kehtestatud ühtne asjaajamise kord.

 (2) Lastehoiu asjajamisekeel on eesti keel.

 (3) Lastehoiu dokumendid kuuluvad säilitamisele vallavalitsuse arhiivis.

2. peatükk LASTEHOIUTEENUS 

§ 7.  Lastehoiuteenuse eesmärk


Lastehoiuteenuse eesmärk on lapsevanema töötamist, õppimist või toimetulekut toetav teenus, mille vältel lapsehoid tagab tema lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse.

§ 8.  Õigustatud isikud

 (1) Lapsehoiuteenust on õigus saada Meeksi vallas alaliselt elavatel isikutel, kelle elukoha aadressandmeks on
rahvastikuregistrisse omavalitsusüksusena kantud Meeksi vald,kui ka lapse elukoha aadressiks on rahvastikuregistrisse omavalitsusüksusena kantud Meeksi vald.

 (2) Vabade kohtade olemasolul võib lastehoiuteenust osutada ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 märkimata isikutele.

 (3) Lapse lastehoidu vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab vallavolikogu.

§ 9.  Lastehoiu tööaeg

 (1) Lastehoid on avatud tööpäevadel kell 7.30-st kuni 17.00-ni.

 (2) Lastehoid suletakse töötajate puhkuse ajaks, remondi ajaks ja suveperioodil võidakse lastehoid sulgeda ka laste vähesuse tõttu.

§ 10.  Lastehoiuteenuse osutamise tingimused ja kord

 (1) Lastehoiteenust osutatakse lastehoiuks sobivates ruumides. Ruumid peavad vastama lastehoiuteenuse tervisekaitse- ja tuleohutusnõuetele.

 (2) Lastehoiuteenuse osutamisel tagatakse lapse toitlustamine ja võimaldatakse magamiskoht.

§ 11.  Lastehoiu struktuur

 (1) Lastehoius on üks rühm.

 (2) Lastehoiu rühma võib registreerida kuni 10 last, vanuses kahest aastast kuni kooli minekuni.

3. peatükk TÖÖKORRALDUS 

§ 12.  Töötajate koosseis

 (1) Lastehoiu töötajate koosseisu kinnitab vallavolikogu.

 (2) Lastehoiu personalitööd ja personaliarvestust korraldab vallavalitsus.

§ 13.  Juhtimine

 (1) Lastehoiu tööd juhib juhataja-lapsehoidja (edaspidi juhataja). Töölepingu juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab vallavanem või tema volitatud ametiisik.

 (2) Juhataja äraolekul asendab teda vallavanema käskkirjaga määratud isik.

§ 14.  Lastehoiu juhataja õigused ja kohustused

  Juhataja:
 1) juhib lastehoiu tegevust ja tagab lastehoiu tulemusliku töö;
 2) esindab lastehoidu seadusega või muude õigusaktidega antud pädevuse piires;
 3) teeb lastehoiu varaga tehinguid seadusega või muude õigusaktidega antud pädevuse piirides;
 4) vastutab lastehoiu arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
 5) esitab kord aastas vallavalitsusele kirjaliku ülevaate lastehoiu kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
 6) teatab vallavalitsusele kirjalikult lastehoiu majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest;
 7) koostab lastehoiu eelarve projekti ja esitab selle vallavalitsusele;
 8) kinnitab lastehoiu tegevus-ja päevakava;
 9) juhendab lastehoiu tööd, vastutab töö õige korraldamise ja sujumise eest, nõustab lastehoiu teenistujaid ja lapsevanemaid kasvatusküsimustes;
 10) korraldab lastehoiu asjaajamist ja töö dokumenteerimist. Dokumendid antakse üle vallavalitsuse arhiivi.
 11) võtab vallavolikogu poolt kehtestatud korras lapsi lastehoidu vastu ja arvab neid sealt välja.

§ 15.  Lapsehoidjale esitatavad nõuded

 (1) Lapsehoidja on füüsiline isik, kes lapsehoiuteenuse osutamise kestel last isiklikult hooldab ja arendab ning tagab tema turvalisuse.

 (2) Lapsehoidja peab olema täieliku teovõimega ning lapsehoiuteenuse osutamiseks vajaliku füüsilise ja vaimse tervisega ning vastama õigusaktides sätestatud nõuetele:
 1) temalt ei ole ära võetud vanema õigusi ega ole ära võetud last ilma vanema õiguste äravõtmisega;
 2) teda ei ole kõrvaldatud eestkostja ega hooldaja kohustuste täitmisest;
 3) tema suhtes ei ole alustatud kriminaalmenetlust süüdistatavana kuriteos, mille eest seadus näeb karistusena ette vangistuse ja tal ei ole karistatust tahtlikult toimepandud kuriteo eest;
 4) tal ei ole sõltuvust alkoholist, narkootilisest ega psühhotroopsetest ainetest;
 5) teda ei ole karistatud või tema suhtes kohaldatud sundravi seksuaalkuritegude eest.

 (3) Isikul peab lapsehoidjana tegutsemiseks olema kutseseaduse alusel välja antud lapsehoidja kutsetunnistus.

§ 16.  Lapsehoidja õigused ja kohustused

 (1) Lapsehoidja on lastehoiu teenistuja.

 (2) Lastehoiu teenistujate palgaastmed ja palgamäärad kehtestab vallavolikogu.

 (3) Teenistujate õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingute, ametijuhendite ja kodukorraga.

 (4) Teenistujad on kohustatud tagama lastehoiu vara säilimise, selle taastamise ja täiendamise ning sihipärase kasutamise, jälgima lastehoiu territooriumi, ruumide, sisseseade seisukorda, töökaitse- ja tuleohutusvahendite korrasolekut.

 (5) Lapsehoidja ülesanne on luua tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, tagada lapse heaolu ja turvalisus lastehoius.

§ 17.  Lapse õigused

 (1) Lapsel on lastehoius õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja lapse arengut toetavale tegevusele ning lapsehoidjate igakülgsele abile ja toetusele.

 (2) Lapselt saadud või lapsesse puutuvat delikaatset või muud eraelulist teavet on lubatud avaldada üksnes seaduses lubatud juhtudel ja isikutele.

 (3) Lastehoid on kohustatud teatama pädevale ametiisikule, kui on selgunud, et lapse kasvukeskkond on ebarahuldav või et, laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

§ 18.  Lapsevanema õigused ja kohustused

 (1) Lapsevanemal on õigus:
 1) tuua last lastehoidu ja viia sealt ära vanematele sobival ajal ja lastehoiu päevakava järgides;
 2) nõuda vajalike tingimuste loomist lapse vaimseks ja füüsiliseks arenguks;
 3) tutvuda lapsehoiu tegevus- ja päevakavaga;
 4) saada teavet lastehoiu töökorralduse kohta.

 (2) Lapsevanem on kohustatud:
 1) looma lapsele soodsad tingimused vaimseks ja füüsiliseks arenemiseks;
 2) kinni pidama lastehoiu päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest.

4. peatükk RAHASTAMINE, VARA, JÄRELEVALVE 

§ 19.  Lastehoiu rahastamine

 (1) Lastehoiu eelarve on osa vallavolikogu poolt kehtestatud valla eelarvest. Eelarve täitmise arvestust peab valla raamatupidamine kulude ja tulude alaliikide kaupa.

 (2) Lastehoiu kulud kaetakse vallaeelarvest, lastevanemate osalustasudest ja annetustest.

 (3) Lapse toidukulu lastehoius katab lapsevanem. Lapse toidukulu päevamaksumuse kinnitab vallavalitsus.

§ 20.  Tegevuskulu

 (1) Tegevuskulu ( lastehoiu majandamiskulud, töötajate töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) katmine toimub vallaeelarve vahenditest ning vallavalitsuse otsusel vanemate poolt.

 (2) Vallavalitsus kinnitab igaks eelarveaastaks lastehoiu tegevuskulu arvestusliku maksumuse ühe lapse kohta.

 (3) Lastehoiu vallaeelarvest kaetava tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad/linnad (omavalitsused) proportsionaalselt nende haldusterritooriumil elavate selles lasteasutuses käivate laste arvuga.

§ 21.  Vara


Lastehoiu valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavara eeskirjades sätestatud korras.

§ 22.  Järelvalve

 (1) Lastehoiu poolt vara ja rahaliste vahendite kasutamist kontrollib vallavalitsus.

 (2) Riiklikku järelvalvet lapsehoiuteenuse sotsiaalhoolekande seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavuse üle teostab maavanem või tema volitatud ametnik.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 23.  Põhimääruse kinnitamise ja muutmise kord


Lastehoiu põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi vallavolikogu.

§ 24.  Lastehoiu tegevuse lõpetamine

 (1) Lastehoidu korraldab ja kujundab ümber või selle tegevuse lõpetab vallavolikogu otsuse alusel vallavalitsus.

 (2) Lastehoiu ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult maavanemat, lastehoidu ja vanemaid (eestkostjaid, hooldajaid) vähemalt neli kuud enne ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

 (3) Vallavalitsus on kohustatud algatama lastehoiu tegevuse lõpetamise, kui:
 1) lastehoiul puudub kuue kuu jooksul tegevusluba;
 2) vallavolikogu on võtnud vastu otsuse, et lastehoiu edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks.

§ 25.  Määruse jõustumine


Määrus jõustub 10.veebruar 2012.a.

Margus Narusing
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json