HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

MA Põlgaste Lapsehoid põhimäärus

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.10.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2012, 96

MA Põlgaste Lapsehoid põhimäärus

Vastu võetud 25.08.2011 nr 10
jõustumine 01.09.2011

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, § 35 lõike 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 12¹ lõike 2 ja Kanepi Vallavolikogu 29.07.2011 määruse nr 16 „MA Põlgaste Lapsehoid asutamine“ alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Lapsehoiu nimi

  MA Põlgaste Lapsehoid (edaspidi lapsehoid) on Kanepi Vallavalitsuse hallatav asutus.

§ 2.   Asukoht ja postiaadress

  Lapsehoiu asukoht on Põlva maakond, Kanepi vald, Põlgaste küla, Saia tee 2 ja postiaadress 63123 Põlva maakond, Põlgaste küla, Saia tee 2.
(Kanepi Vallavolikogu 20.10.2011 määrus nr 15, jõustub 23.10.2011, rakendatakse 01.10.2011)

§ 3.   Tegevuspiirkond

  Lapsehoiu tegevuspiirkond on Kanepi vald.

§ 4.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Lapsehoiu ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab volikogu.

§ 5.   Lapsehoiu tegevusala

  Lapsehoiu tegevusala on lapsehoiuteenuse osutamine.

2. peatükk LAPSEHOIUTEENUS 

§ 6.   Lapsehoiuteenuse eesmärk

  Lapsehoiuteenuse eesmärk on lapsevanema töötamist, õppimist või toimetulekut toetav teenus, mille vältel lapsehoid tagab tema lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse.

§ 7.   Õigustatud isikud

  (1) Lapsehoiuteenust on õigus saada Kanepi vallas alaliselt elaval isikul, kelle elukoha aadressiandmeteks on rahvastikuregistrisse omavalitsusüksusena kantud Kanepi vald, kui ka lapse elukoha aadressiandmeteks on rahvastikuregistrisse omavalitsuseüksusena kantud Kanepi vald.

  (2) Vabade kohtade olemasolul võib lapsehoiuteenust osutada ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 märkimata isikule.

  (3) Lapse lapsehoidu vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab vallavalitsus.

§ 8.   Lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja kord

  (1) Lapsehoiuteenust osutatakse lapsehoiuks sobivates ruumides. Ruumid peavad vastama lapsehoiuteenuse tervisekaitsenõuetele.

  (2) Lapsehoiuteenuse osutamisel tagatakse lapse toitlustamine ja võimaldatakse magamiskoht.

3. peatükk TÖÖKORRALDUS 

§ 9.   Töötajate koosseis

  (1) Lapsehoiu töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus.

  (2) Lapsehoiu personalitööd ja personaliarvestust korraldab vallavalitsus.

§ 10.   Juhtimine

  Lapsehoiu tööd korraldab ja juhib vallavalitsuse poolt määratud isik.
(Kanepi Vallavolikogu 20.10.2011 määrus nr 15, jõustub 23.10.2011, rakendatakse 01.10.2011)

§ 11.   Lapsehoidjale esitatavad nõuded

  (1) Lapsehoidja on füüsiline isik, kes lapsehoiuteenuse osutamise kestel last isiklikult hooldab ja arendab ning tagab tema turvalisuse.

  (2) Lapsehoidja peab olema täieliku teovõimega ning lapsehoiuteenuse osutamiseks vajaliku füüsilise ja vaimse tervisega ning vastama õigusaktides sätestatud nõuetele.

  (3) Isikul peab lapsehoidjana tegutsemiseks olema kutseseaduse alusel välja antud lapsehoidja kutsetunnistus või pedagoogiline haridus.

4. peatükk RAHASTAMINE, VARA, JÄRELEVALVE 

§ 12.   Rahastamine

  (1) Lapsehoidu finantseeritakse riigieelarve ja vallaeelarve vahenditest, vanemate poolt kaetavast osast, annetustest ja muudest vahenditest.

  (2) Lapsehoiu eelarve kinnitab volikogu.

  (3) Lapse toidukulu lapsehoius katab vanem või rahaliste vahendite olemasolul vald. Lapse toidukulu päevamaksumuse kinnitab vallavalitsus.

  (4) Lapsehoiu raamatupidamisarvestust peab vallavalitsus.

§ 13.   Tegevuskulu

  (1) Tegevuskulu (lapsehoiu majandamiskulud, töötajate töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) katmine toimub vallaeelarve vahenditest ning vallavolikogu otsusel osaliselt vanemate poolt.

  (2) Vallavalitsus kinnitab igaks eelarveaastaks lapsehoiu tegevuskulu arvestusliku maksumuse ühe lapse kohta.

  (3) Lapsehoiu vallaeelarvest kaetava tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt nende haldusterritooriumil elavate selles lasteasutuses käivate laste arvuga.

§ 14.   Vara

  Lapsehoiu valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavara eeskirjas sätestatud korras.

§ 15.   Järelevalve

  Lapsehoiu tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuseüle teostab kontrolli vallavalitsus.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.   Põhimääruse muutmine

  Põhimääruse muutmine toimub volikogu poolt sätestatud korras.

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. septembril 2011.

/otsingu_soovitused.json