Teksti suurus:

Kultuuri- ja sporditoetuste maksmise kord

Väljaandja:Vändra Alevivolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2013, 8

Kultuuri- ja sporditoetuste maksmise kord

Vastu võetud 16.04.2009 nr 13
jõustumine 01.05.2009

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5 ja “Spordiseaduse” § 3 p 2 ja 2¹ alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Käesolev kord reguleerib Vändra alevi eelarves kultuuri- ja sporditoetusteks (edaspidi toetus) planeeritud rahade taotlemist, kasutamist ja sellega seotud aruandlust.

§ 2.  Toetuste valdkonnad

  Toetused on ette nähtud:
 1) Vändra alevi sporti, vabaaja veetmist ja kultuuri edendavate üksikisikute ja kollektiivide tegevuse toetamiseks;
 2) kasumit mittetaotlevate projektide ja ürituste toetamiseks alevis;
 3) väljaspool alevit, maakonda või riiki Vändra alevit esindavate juriidiliste või füüsiliste isikute toetamiseks kultuuri või spordi valdkonnas;
 4) õppereiside ja enesetäiendamise toetamiseks kultuuri või spordi valdkonnas.

§ 3.  Taotluse esitamine

 (1) Taotluse võivad esitada:
 1) üksikisikud;
 2) kollektiivid;
 3) asutused, mittetulundusühingud, seltsingud.

 (2) Taotlus toetuse eraldamiseks kultuuri või spordi valdkonnas esitatakse Vändra Alevivolikogu kultuuri- ja spordikomisjonile (edaspidi komisjon).

 (3) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid (lisa määrusele):
 1) taotleja nimi, aadress, kontakttelefon;
 2) projekti lühikirjeldus ja raha vajadus;
 3) ürituse läbiviimise eest vastutav isik, projekti juht;
 4) ürituse toimumise aeg ja koht, etapiviisilise ürituse korral iga etapi kohta eraldi;
 5) projekti kogumaksumus koos vastava kalkulatsiooniga;
 6) teiste projekti toetavate isikute olemasolu ja toetuste suurused;
 7) taotleja omaosalus projektis.

 (4) Taotlus tuleb esitada vähemalt üks kuu enne ürituse toimumist või projekti algust, millele toetust taotletakse. Erandkorras võidakse toetada toimunud üritust.

§ 4.  Komisjoni pädevus

 (1) Ebapiisava informatsiooni korral on komisjonil õigus nõuda lisainformatsiooni ja selle mitteesitamisel jätta taotlus läbi vaatamata.

 (2) Esitatud taotlus vaadatakse komisjonis läbi hiljemalt kolmekümne päeva jooksul taotluse alevivalitsuses registreerimise päevast arvates. Nimetatud tähtaja jooksul on komisjonil õigus esitatud taotlus puuduste kõrvaldamiseks tagastada.

§ 5.  Toetuse maksmine

  Toetuse maksmise aluseks on komisjoni otsus. Toetus makstakse välja kuludokumentide või finantsaruande alusel.

§ 6.  Taotlejapoolne aruandlus

 (1) Taotluse alusel rahastatava projekti eest vastutav isik esitab komisjonile/raamatupidamisele aruande, kui komisjon/raamatupidamine peab seda vajalikuks.

 (2) Aruanne peab sisaldama kulutuste loetelu ja kogumaksumuse.

 (3) Aruandele tuleb lisada rahalisi kulutusi tõendavad dokumentide koopiad (ostutšekid, maksekorraldused, sõidupiletid jms).

§ 7.  Toetuse mittemaksmine

  Toetust ei maksta:
 1) kui varem on toetusteks väljamakstud summasid kasutatud mittesihipäraselt;
 2) kui ürituse korraldaja on kahjustanud oma tegevusega alevi mainet;
 3) kui ei ole esitatud raamatupidamisele kuludokumente;
 4) kui nõutud aruannet ei ole komisjonile esitatud.

§ 8.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. mail 2009. a.

Niida-Anita Morgen
Volikogu esimees

Lisa Taotluse vorm