Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Vändra Alevi Hoolekandekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Vändra Alevivolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.09.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2013, 9

Vändra Alevi Hoolekandekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 27.08.2009 nr 17
jõustumine 10.09.2009

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lg 1 p 34 ja “Sotsiaalhoolekande seaduse” § 17 lg 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Vändra Alevi Hoolekandekeskuse (edaspidi hoolekandekeskus) põhimäärus sätestab asutuse ametliku täieliku nime ja asukoha, tegevuse eesmärgid ja ülesanded, juhtimise ja struktuuri, vara valdamise ja kasutamise korra, finantseerimise alused, ümberkorraldamise ja lõpetamise ning põhimääruse muutmise korra.

§ 2.  Asutuse nimi

  Asutuse täielik nimi on Vändra Alevi Hoolekandekeskus.

§ 3.  Asukoht

  Hoolekandekeskus asub aadressil Vihtra tee 4, Vändra alev, 87701 PÄRNUMAA.

§ 4.  Hoolekandekeskuse õiguslikud alused

 (1) Hoolekandekeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi, Vändra Alevivolikogu (edaspidi alevivolikogu) ja Vändra Alevivalitsuse (edaspidi alevivalitsuse) õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

 (2) Hoolekandekeskusel on oma nimega pitsat ja võib olla oma sümboolika.

 (3) Hoolekandekeskuses osutatavate teenuste hinnakirja, hooldekodusse suunamise, vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise eeskirja koos kõikide lisadega ning hoolekogu põhikirja kinnitab alevivalitsus.

§ 5.  Eesmärgid ja ülesanded

 (1) Hoolekandekeskuse eesmärgid on:
 1) aidata kaasa vanurite toimetulekuraskuste ennetamisele, kõrvaldamisele ja kergendamisele ning puuetega isikute sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele;
 2) tõsta perekondade ja kaaskodanike teadlikkust, oskusi ja vastutust vanurite ja puuetega isikute probleemide lahendamisel;
 3) olla abiks eakatele ja puuetega inimestele nende asjaajamise korraldamisel ja abivahendite hankimisel;
 4) pakkuda asjatundlikku koduteenust üksinda elavatele abivajajatele ning kontrolli hooldusteenuse kvaliteedi ja hädavajalikkuse üle.

 (2) Oma eesmärkide saavutamiseks hoolekandekeskus:
 1) osaleb koos hoolekoguga Vändra alevi arengukavas vanurite ja puuetega isikute hoolekannet puudutava osa väljatöötamisel ja elluviimisel;
 2) aitab kaasa ja edastab kohalikule sotsiaalregistrile informatsiooni Vändra alevi vanurite ja puuetega isikute probleemide ja nende lahenduste kohta.

 (3) Hoolekandekeskuses osutatakse järgmisi sotsiaalteenuseid:
 1) ööpäevane hooldamine ja rehabilitatsioon üldhooldekodus;
 2) päevane hooldus üldhooldekodus;
 3) koduhooldusteenused;
 4) sotsiaalnõustamine ja dokumentide vormistamine;
 5) toimetulekuks vajalikud muud teenused (inkontinentsi- , liikumis- ja muude abivahendite hankimine ja laenutamine jmt);
 6) öömajateenus.

2. peatükk TEGEVUSE PÕHIMÕTTED 

§ 6.  Hoolekandekeskus

 (1) Hoolekandekeskus annab abi eelkõige Vändra alevi elanikele. Teiste piirkondade elanikele osutatakse teenuseid vabade kohtade olemasolul vastava kohaliku omavalitsuse või teenust vajava isiku ja/või tema sugulastega sõlmitud lepingu alusel. Teenuste osutamiseks vajalike lepingute vormid kinnitab alevivalitsus.

 (2) Hoolekandekeskus teeb oma põhikirjaliste ülesannete täitmisel koostööd füüsiliste ja eraõiguslike juriidiliste isikute ja vabatahtlike organisatsioonidega.

 (3) Nii teenuste kui abi taotlemine ja nende osutamine peavad säilitama kliendi eneseväärikuse ning toetama tema võimalikult iseseisvat toimetulekut.

3. peatükk HOOLEKANDEKESKUSE JUHTIMINE 

§ 7.  Hoolekandekeskuse juhtimine

 (1) Hoolekandekeskuse töötajate koosseisu kehtestab alevivalitsus. Palgafondi suuruse määrab alevivolikogu ja töötajate töötasud kinnitab asutuse juhataja vastavalt asutuse palgajuhendile.

 (2) Hoolekandekeskuses töötamine toimub töölepingu alusel kooskõlas töölepingu seadusega.

 (3) Hoolekandekeskuse kõrgeimaks organiks on alevivalitsuse poolt moodustatud hoolekogu.

 (4) Hoolekogu ülesanded on:
 1) hoolekandekeskuse tegevuse analüüsimine ja eelarve eelnõu kooskõlastamine;
 2) koos juhatajaga Vändra alevi arengukavas vanurite ja puuetega isikute hoolekannet puudutava osa väljatöötamine ja elluviimine;
 3) arvamuste andmine küsimustes, mis on alevivolikogu või alevivalitsuse poolt antud hoolekogu pädevusse.

 (5) Hoolekandekeskust juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse alevivalitsus alevivanema ettepanekul. Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu alevivanem.

 (6) Juhataja kohustused:
 1) korraldab hoolekandekeskuse tegevust ja vastutab asutusele pandud ülesannete täitmise eest;
 2) esindab hoolekandekeskust tema töölepingu kehtivuse ajal;
 3) kooskõlas seadusandlusega sõlmib, muudab, peatab või lõpetab hoolekandekeskuse personaliga töölepinguid;
 4) juhib ja suunab personali tööd, korraldab töötajate täiendõpet;
 5) töötab välja ja kinnitab hoolekandekeskuse palgajuhendi, töökorralduse reeglid, töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, enesekontrolliplaani jmt;
 6) annab hoolekandekeskuse töö korraldamiseks käskkirju;
 7) koostab hoolekandekeskuse eelarve ja vastutab kinnitatud eelarve kinnipidamise eest;
 8) koostab hoolekandekeskuse satistilised ja muud aruanded ning esitab need ettenähtud korras alevivalitsusele, statistikaametile, tööinspektorile, veterinaartalitusele jne);
 9) tagab hoolekandekeskuse valdusse antud alevivara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
 10) sõlmib lepinguid isiku hooldamiseks hooldekodus ning koduteenuste osutamiseks ja kirjutab neile alla;
 11) täidab teisi õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

 (7) Hoolekandekeskuse juhatajal on õigus:
 1) teha tehinguid, mis on suunatud tema ülesannete täitmisele;
 2) vallata ja kasutada alevivara volikogu poolt kehtestatud korras.

4. peatükk FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 8.  Hoolekandekeskuse kulude katmine

 (1) Hoolekandekeskuse kulud kaetakse:
 1) alevi eelarvest;
 2) juriidiliste ja füüsiliste isikute sihtotstarbelistest laekumistest;
 3) toetustest, annetustest, pärandustest.

 (2) Hoolekandekeskuse kulude katmises osalevad kõik hooldekodu elanikud alevivalitsuse poolt kehtestatud kohamaksu ulatuses.

 (3) Hoolekandekeskuse raamatupidamisarvestust ja sellekohast aruandlust korraldab alevivalitsus.

 (4) Hoolekandekeskuse põhikirjaliste ülesannete täitmise osas teostab järelevalvet hoolekogu ja alevivalitsuse sotsiaalnõunik.

 (5) Hoolekandekeskuse vara kasutamist kontrollib alevivolikogu revisjonikomisjon ja alevivalitsus.

5. peatükk ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 9.  Hoolekandekeskuse ühinemine, jagunemine ja tegevune lõpetamine

  Hoolekandekeskuse ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise otsustab volikogu alevivalitsuse ettepanekul.

6. peatükk LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 10.  Hoolekandekeskuse põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

 (1) Hoolekandekeskuse põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks alevivolikogu.

 (2) Põhimääruse, selle muutmise või täiendamise eelnõu töötab välja hoolekandekeskuse juhataja ja esitab selle alevivalitsusele arvamuse saamiseks. Eelnõu peab enne kinnitamist heaks kiitma volikogu vastav komisjon.

§ 11.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
 1) Vändra Alevivolikogu 21.02.2002. a määrus nr 7 “Vändra Alevi Hoolekandekeskuse põhimääruse kinnitamine”;
 2) Vändra Alevivolikogu 16.01.2003. a määrus nr 2 “Vändra Alevi Hoolekandekeskuse põhimääruse muutmine”.

§ 12.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 10. septembril 2009. aastal.

Niida-Anita Morgen
Volikogu esimees