Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Antsla valla haldusterritooriumil avalikult kasutatavate teede määratlemine

Antsla valla haldusterritooriumil avalikult kasutatavate teede määratlemine - sisukord
  Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.12.2004
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2013, 51

  Antsla valla haldusterritooriumil avalikult kasutatavate teede määratlemine

  Vastu võetud 30.11.2004 nr 20
  KO 2004, 546, 58
  jõustumine 10.12.2004

  Võttes aluseks teeseaduse (RT 1999, 26, 377; 93, 831; 2001, 43, 241; 50, 283; 93, 565; 2002, 41, 249; 47, 297; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 2003, 79, 530; 88, 594) paragrahvi 4 lõike 4 ja paragrahvi 5 lõike 6 Antsla Vallavolikogu määrab:

  § 1.   Määratleda Antsla valla haldusterritooriumil avalikult kasutatavad teed vastavalt lisale.

  § 2.   Nimetada Antsla valla teehoiu korraldamise eest vastutavaks isikuks abivallavanem Ustav Allas.

  § 3.   Antsla Vallavalitsusel sõlmida tee omanikega tee avalikuks kasutamiseks määramise lepingud 31. detsembriks 2004 a.

  § 4.   Määruse peale võib Antsla Vallavolikogule esitada vaide haldusmenetluse seaduses (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527) sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määruse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud määrusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus (RT I 1999, 31, 425; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376; 2003, 13, 67; 23, 140) sätestatud korras 30 päeva jooksul määruse teadasaamisest.

  § 5.   Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmekogus ja valla lehes.

  § 6.   Määrus jõustub 10. detsembril 2004 a.

  Hele Angerjärv
  volikogu esimees

  Lisa Antsla valla haldusterritooriumil avalikult kasutatavad teed.

  /otsingu_soovitused.json