Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Taksoveo kord Haapsalu linna haldusterritooriumil

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.12.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2013, 62

Taksoveo kord Haapsalu linna haldusterritooriumil

Vastu võetud 26.11.2004 nr 48
jõustumine 03.12.2004

Juhindudes ühistranspordiseadusest ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.05.2004 määrusega nr 141 kehtestatud “Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskirjast”, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, lg 3 p 1, § 22 lg 1 p 37, § 23, Haapsalu põhimääruse § 4 lg 1 p 7, § 12 lg 1 p 43, § 62 ja haldusmenetluse seadusest, Haapsalu Linnavolikogu määrab:


1. Kinnitada “Taksoveo kord Haapsalu linna haldusterritooriumil” (lisatud).


2. Tunnistada kehtetuks Haapsalu Linnavolikogu 22.02.2002 määrusega nr 30 “Taksovedude korraldamine Haapsalu linnas” kinnitatud “Taksoveoloa ja sõidukikaardi väljaandmise kord” ja 27.09.2002 määrusega nr 47 “”Taksovedude korraldamine Haapsalu linnas” kinnitatud “Taksoveoloa ja sõidukikaardi väljaandmise kord” muutmine”.


3. Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Haapsalu linnavolikogu kantseleis.


4. Haapsalu linnavolikogu kantseleil avaldada määrus elektroonilises Riigi Teatajas.


5. Käesoleva määruse peale võib esitada halduskaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul määruse teatavakstegemisest.

Andres Ammas
Volikogu esimees

Lisa Taksoveo kord Haapsalu linna haldusterritooriumil