Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Sporditegevuse toetamise kord

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.11.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2014, 10

Sporditegevuse toetamise kord

Vastu võetud 17.11.2014 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Paikuse valla (edaspidi vald) eelarvest Paikuse vallas tegutsevatele ja asuvatele spordiklubidele sporditegevuse korraldamiseks toetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) spordiklubi – Paikuse vallas tegutsev või asuv eraõiguslik juriidiline isik, mille põhitegevus on sporditegevuse arendamine Paikuse vallas;
 2) õppur – 6 kuni 19 aastane rahvastikuregistri alusel Paikuse valla elanik;
 3) spordimeisterlikkuse treeninggrupp – treeninggrupp, mille liikmete enamus osaleb regulaarselt olümpiamängude kavva kuuluvatel vabariiklikel võistlustel spordimeisterlikkuse täiustamisel.

§ 3.  Eesmärgid

  Käesoleva määruse alusel toetuse andmise eesmärgiks on:
 1) laste ja noorte kehaline arendamine;
 2) klubilise sporditegevuse propageerimine;
 3) spordimeisterlikkuse tõstmine;
 4) treenerite motiveerimine;
 5) spordiehitiste korrashoidmine;
 6) soodsate tingimuste loomine spordiks ja liikumisharrastuseks;
 7) spordiinventari soetamine ja uuendamine;
 8) spordiala propageerimine;
 9) Paikuse valla sportlaste edukas esinemine tiitlivõistlustel;
 10) tasemel meistrivõistluste korraldamine;
 11) Paikuse valla spordimaine tõstmine.

2. peatükk Toetused 

§ 4.  Toetuse eraldamise üldalused

 (1) Paikuse vallas makstavad sporditegevuse toetused on:
 1) treenerite tasustamise toetus;
 2) spordiehitiste majandamistoetus;
 3) pearaha;
 4) spordiürituse korraldustoetus.

 (2) Toetust on spordiklubil õigustaotleda alates teisest tegevusaastast.

 (3) Toetuse määrab Paikuse Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) korraldusega.

 (4) Toetus eraldatakse spordiklubile sihtotstarbeliselt ja määratakse üheks kalendriaastaks.

 (5) Toetuse saajal ei tohi olla aruande võlgnevusi Eesti spordiregistri ega valla ees.

 (6) Toetus makstakse spordiklubile välja tema ja valla vahel sõlmitava lepingu alusel. Valda esindab lepingu sõlmimisel Paikuse Spordikeskus (edaspidi spordikeskus).

§ 5.  Treenerite tasustamise toetus

  Treenerite tasustamise toetus on spordiklubidele ette nähtud selleks, et tasustada:
 1) erialast kõrgharidust või vähemalt treeneri kutsekvalifikatsiooni V taset omavaid spordispetsialiste ja treenereid, kes on edukalt töötanud treenerina vähemalt kümme aastat;
 2) treenereid, kelle õpilased on viimase viie aasta jooksul võitnud Eesti meistrivõistlustel auhinnalisi kohti kolme parema hulgas olümpiamängude kavva kuuluval spordialal.

§ 6.  Spordiehitiste majandamistoetus

 (1) Spordiehitiste majandamistoetus on ette nähtud spordiklubi omandis või kasutuses oleva Paikuse vallas asuva spordiehitise majandamiskulude osaliseks katmiseks.

 (2) Spordiehitiste majandamistoetus eraldatakse juhul, kui spordiehitist kasutatakse regulaarselt õppurite spordimeisterlikkuse treeninggruppide treeninguteks.

§ 7.  Pearaha

 (1) Pearaha on harrastajate arvust ja vanusest, spordiala koefitsiendist ja treeneri kvalifikatsioonist sõltuv toetus spordiorganisatsioonile.

 (2) Kõik pearaha arvestamise aluseks olevad andmed arvestatakse taotluse esitamise aasta 1. oktoobri seisuga.

 (3) Pearaha on õigus arvestada üks kord iga harrastaja kohta, kusjuures pearaha ei saa taotleda harrastaja kohta, kes rahvastikuregistri järgi ei ela Paikuse vallas või kellele vald on andnud garantii toetada tema õppimist mõnes huvikoolis. Valiku, kas taotleda garantiikirja huvikooli jaoks või lubada mõnel spordiklubil taotleda pearaha, teeb teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja ning avaldab selle igale toetust taotlevale spordiklubile, mille tegevuses harrastaja osaleb. Spordiklubil on õigus nõuda harrastajalt või tema seaduslikult esindajalt pearaha arvestuse jaoks kirjalikku avaldust eelkirjeldatud valiku kohta.

 (4) Treeneri kvalifikatsiooni arvestatakse pearaha arvutamisel alates V kvalifikatsioonitasemest taotluse esitamise tähtaja seisuga treeneri kohta, kui vähemalt 50% toetuse saaja harrastajatest on Paikuse valla elanikud.

 (5) Baassumma harrastaja kohta (§ 8 lg 1 punktid 3 ja 5) arvestatakse Paikuse valla eelarvest pearahaks eraldatud summa jagamisel § 8 lõikes 1 sätestatud viie kategooria arvestusliku harrastajate koguarvuga.

 (6) Toetuse saajale määratav toetuse kogusumma saadakse toetuse saaja eri spordialade kohta arvutatud summade liitmisel.

 (7) Toetuse saajale ühe spordiala kohta makstav summa arvutatakse järgmiselt:
 1) arvutatakse välja toetuse saaja iga vanuserühma kohta antav toetussumma (harrastajate arv korrutatuna baassumma ja harrastajate vanusel põhineva koefitsiendiga ja treeneri kutsetasemel põhineva koefitsiendiga), kusjuures puudega inimeste kohta arvestatakse toetust sõltumata spordialast koefitsiendiga 1,0;
 2) liidetakse toetuse saaja harrastajate eri vanuserühmade kohta antavad toetussummad.

§ 8.  Pearaha koefitsiendimäärad

 (1) Harrastajate vanusel põhinevad koefitsiendid:
 1) 4-6-aastased – koefitsient 0,4;
 2) 7-10-aastased – koefitsient 0,8;
 3) 11-15-aastased – koefitsient 1,0;
 4) 16-19-aastased – koefitsient 1,3;
 5) igas vanuses puudega inimesed – koefitsient 1,0.

 (2) Spordialade koefitsiendid:
 1) kabe, male, tõstesport ja muud määruses nimetamata spordialad – koefitsient 0,7;
 2) akrobaatiline võimlemine, jalgpall, karate, korvpall, lauatennis, maadlus, saalihoki, sulgpall, võimlemine, võistlustants, võrkpall – koefitsient 1,0;
 3) aerutamine, ratsasport, motosport – koefitsient 1,3.

 (3) Treeneri kvalifikatsioonitasemel põhinevad koefitsiendid:
 1) Eesti kutsekvalifikatsiooniraamistiku kutsetaseme 5. tase – koefitsient 5,0;
 2) Eesti kutsekvalifikatsiooniraamistiku kutsetaseme 6. tase – koefitsient 7,5;
 3) Eesti kutsekvalifikatsiooniraamistiku kutsetaseme 7. tase – koefitsient 10,0.

§ 9.  Spordiürituse korraldustoetus

 (1) Spordiürituse korraldustoetust eraldatakse Paikuse vallas toimuvate traditsiooniliste võistluste korraldamiseks. Traditsiooniliseks loetakse võistlusi, mis on regulaarselt toimunud vähemalt viiel korral.

 (2) Spordiürituse korraldustoetust eraldatakse kuni 50 protsenti kogu korraldatava võistluse eelarvest.

3. peatükk Toetuse taotlemine ja taotluse menetlemine 

§ 10.  Toetuse taotlus

 (1) Käesolevas määruses sätestatud toetuste määramise aluseks on taotlus, mis esitatakse spordikeskusele järgmise kalendriaasta kohta hiljemalt 1. oktoobriks.

 (2) Eelarves rahaliste vahendite olemasolu korral võib spordikeskus menetleda taotlusi, mis on esitatud jooksval aastal toetuse saamiseks.

 (3) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) taotleja andmed;
 2) taotletava summa jaotus toetuste liikide kaupa;
 3) taotletava toetuse suurus kokku;
 4) taotleja järgmise aasta eelarve;
 5) võistluste kalenderplaan;
 6) andmed treeningrühmade kohta;
 7) liikmete nimekiri;
 8) andmed õppetasudest ja liikmemaksudest.

 (4) Taotlus koosneb vormikohasest taotlusest (vorm lisa 1), millele peavad olema lisatud dokumendid, mis sisaldavad käesoleva paragrahvi lõikes 3 ettenähtud andmeid, mis ei nähtu taotlusvormil esitatust.

 (5) Taotlusele kirjutab alla selle esitaja esindaja, märkides ära oma esindusõiguse aluse. Juhul, kui esindusõiguse aluseks on volikiri, tuleb selle koopia taotlusele lisada.

 (6) Taotlus on kättesaadav valla veebilehel www.paikuse.ee ja spordikeskuse veebilehel www.paikusespordikeskus.ee.

 (7) Info taotluse esitamise võimaluse kohta avalikustab spordikeskus kohalikus ajalehes vähemalt 1 kuu enne taotluste esitamise tähtpäeva.

§ 11.  Taotluse menetlemine

 (1) Spordikeskus kontrollib 15 päeva jooksul esitatud dokumentide vastavust ja esitatud andmete õigsust.

 (2) Taotlust menetleval töötajal on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente ja andmeid.

 (3) Puuduste esinemisel taotluses informeerib spordikeskus sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks aega 10 tööpäeva. Juhul, kui taotleja ei kõrvalda antud tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud materjalid ja menetlus toetuse määramiseks lõpetatakse. Juhul kui taotleja jätab kõrvaldamata puudused mõne toetuse liigi osas, lõpetatakse taotluse menetlus vastava toetuse liigi osas.

 (4) Kui spordikeskus tuvastab valeandmete teadliku esitamise, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.

 (5) Spordikeskus esitab taotlused Paikuse Vallavolikogu kultuuri-, spordi- ja noorsookomisjonile (edaspidi komisjon) arvamuse saamiseks.

4. peatükk Toetuse eraldamine ja järelevalve 

§ 12.  Toetuse eraldamine

 (1) Toetuse määrab vallavalitsus korraldusega hiljemalt 2 kuu jooksul pärast valla eelarve vastuvõtmist, arvestades komisjoni ettepanekutega.

 (2) Spordikeskus teavitab iga taotlejat selle taotluse suhtes tehtud korraldusest 10 tööpäeva jooksul nimetatud korralduse vastuvõtmisest arvates.

§ 13.  Lepingu sõlmimine

 (1) Spordikeskus sõlmib toetuse saajaga lepingu toetuse sihtotstarbelise kasutamise kohta pärast möödunud kalendriaasta kohta § 14 lõikes 1 nimetatud aruande saamist.

 (2) Spordikeskus esitab 10 tööpäeva jooksul toetuse eraldamise korralduse vastuvõtmisest arvates lepingu taotlejale allkirjastamiseks.

 (3) Lepingus sätestatakse:
 1) toetuse suurus ja sihtotstarve;
 2) toetuse ülekandmise tingimused ja tähtajad;
 3) poolte õigused ja kohustused;
 4) toetuse aruande esitamise aeg ja kord
 5) vastutus lepingu rikkumise korral;
 6) muud olulised tingimused.

§ 14.  Aruandlus

 (1) Toetuse saaja peab hiljemalt toetuse saamise aastale järgneva aasta 15. jaanuariks esitama Spordikeskusele aruande toetuse kasutamise kohta. Aruande vorm (lisa 2) on kättesaadav Paikuse valla veebilehel www.paikuse.ee.

 (2) Spordikeskusel on õigus nõuda toetuse kasutamise aruande juurde kuludokumentide koopiaid ja seletusi.

§ 15.  Järelevalve

 (1) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle teostab Spordikeskus.

 (2) Järelevalve käigus avastatud lepingu tingimuste rikkumise korral on Spordikeskusel õigus:
 1) leping lõpetada ja nõuda makstud toetus tagasi;
 2) vähendada toetuse suurust;
 3) peatada ajutiselt toetuse väljamaksmine;
 4) rakendada lepingus ette nähtud leppetrahve.

§ 16.  Sanktsioonid

  Vallavalitsus ei eralda toetust järgmise kahe aasta jooksul, kui:
 1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
 2) toetuse taotlemisel on teadlikult esitatud valeandmeid;
 3) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

Mait Talvoja
Volikogu esimees

Lisa 1 Taotluse vorm

Lisa 2 Aruande vorm