Linna ja valla valitsemineHanked

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Riigihangete läbiviimise kord

Väljaandja:Rõngu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2014, 41

Riigihangete läbiviimise kord

Vastu võetud 18.11.2014 nr 3

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 131 ja Rõngu Vallavolikogu 19.12.2012. a määruse nr 25 „Vallavara valitsemise kord“ § 11 lõike 3 alusel

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Riigihangete läbiviimise kord (edaspidi kord) reguleerib Rõngu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ja vallavalitsuse hallatavate asutuste korraldatavate riigihangete ja hankemenetlusega seotud toimingute teostamist.

 (2) Korras sätestatud tingimused kehtivad:
 1) riigihangetele;
 2) lihthangetele;
 3) riigihangetele alla lihthanke piirmäärade;
 4) lihtsustatud korras tellitavate teenuste ja alla lihthanke piirmäära jäävate hangete ja ideekonkursside tellimisele.

 (3) Käesolevat korda rakendatakse koostoimes riigihangete seaduse, selle alusel kehtestatud õigusaktidega ja Rõngu valla vallavara valitsemise korraga.

 (4) Käesolev kord ei laiene asjade ostmisele ja teenuste tellimisele maksumusega vähem kui 1500 eurot ja ehitustöö tellimusele vähem kui 3500 eurot.

§ 2.  Hankeplaan

 (1) Vallavalitsus kinnitab ühe kuu jooksul pärast eelarve vastuvõtmist jooksva aasta hankeplaani. Hankeplaani koostamise aluseks on vallavalitsuse struktuuriüksuste ja vallavalitsuse hallatavate asutuste esitatud planeeritavad hanked.

 (2) Hankeplaani kantakse kõik jooksval aastal planeeritavad riigihanked, mille hankelepingu eeldatav maksumus asjade ostmisel ja teenuste tellimisel on vähemalt 10 000 eurot ja ehitustööde puhul vähemalt 30 000 eurot ning planeeritavad ideekonkursid, ehitustööde ja teenuste kontsessiooni andmiseks korraldatavad riigihanked.

 (3) Hankeplaanis näidatakse:
 1) ostetava asja ja tellitava teenuse või ehitustöö hankenimetus;
 2) hankelepingu eeldatav maksumus ja finantseerimise allikad;
 3) riigihanke väljakuulutamise aeg kahe kalendrikuu täpsusega;
 4) hankelepingu eeldatav täitmise tähtpäev või periood;
 5) riigihanke eest vastutav isik.

 (4) Vallavalitsusel on õigus lisada hankeplaani hankeid, mille hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud piirmäärasid.

 (5) Vallavalitsus otsustab, millised hanked korraldatakse vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste peale ühiselt.

 (6) Vallavalitsusel on vajadusel õigus hankeplaani korrigeerida.

 (7) Hankeplaan avalikustatakse valla veebilehel.

2. peatükk Riigihankekomisjon 

§ 3.  Riigihankekomisjoni moodustamine

 (1) Riigihankekomisjon (edaspidi komisjon) moodustatakse hankemenetlusega seotud toimingute teostamiseks vähemalt 3liikmelisena. Komisjoni koosseisu kuulub hankeplaanis märgitud riigihanke eest vastutav isik.

 (2) Komisjoni koosseis kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega või hallatava asutuse juhi käskkirjaga.

 (3) Hankega seoses ei või komisjoni tööst osa võtta isik, kellel on huvide konflikt või kelle puhul tekib kahtlus tema erapooletuses. Konflikti ilmnemisel peab vastav komisjoni liige viivitamatult teatama sellise asjaolu ilmnemisest vallavalitsust või hallatava asutuse juhti ja taandama end hankega seotud komisjoni tööst.

§ 4.  Komisjoni töö vorm

 (1) Komisjoni töö vorm on koosolek.

 (2) Komisjoni koosoleku kutsub kokku ja komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees.

 (3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole komisjoni liikmetest, sealhulgas esimees.

§ 5.  Komisjoni koosolek

 (1) Komisjoni koosolekutel teostatud hankemenetluse toimingud ning vastuvõetud otsused protokollitakse vastavalt riigihangete seadusele ja käesolevale korrale. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud komisjoni liikmed.

 (2) Komisjonil on õigus vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui üle poole komisjoni liikmetest, sealhulgas esimees on oma seisukoha esitanud elektrooniliselt vm kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning keegi ei nõua koosoleku kokkukutsumist.

 (3) Otsustamisel koosolekut kokku kutsumata koostatakse elektrooniliselt vm taasesitust võimaldavas vormis antud seisukohtade alusel hankekomisjoni hääletusprotokoll.

 (4) Hääletamine komisjonis:
 1) komisjoni otsused võetakse vastu koosolekul osalevate komisjoni liikmete poolthäälte enamusega. Igal komisjoni liikmel on üks hääl;
 2) komisjoni liige ei või jääda hääletamisel erapooletuks;
 3) poolt- ja vastuhäälte võrdsuse korral otsustab hääletamise tulemuse komisjoni esimehe hääl.

 (5) Komisjoni liikmel on õigus lisada protokollile oma kirjalik eriarvamus.

 (6) Arvestades konkreetse riigihanke eripära, on komisjonil õigus kaasata töösse sõnaõigusega asjatundjaid või spetsialiste.

3. peatükk Riigihanke korraldamine, mille eeldatav maksumus on võrdne või üle riigihanke piirmäära  

§ 6.  Riigihanke korraldamise otsustamine

 (1) Riigihanke korraldamise, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on võrdne või ületab riigihanke piirmäära ja on ettenähtud jooksva aasta vallaeelarve kuludes, otsustab vallavalitsus.

 (2) Vallavalitsuse korralduses riigihanke korraldamise otsustamisel määratakse kindlaks:
 1) riigihanke nimetus;
 2) kasutatav hankemenetluse liik;
 3) pakkumuse hindamise kriteeriumid;
 4) väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korral isikud, kellele esitatakse hankedokumendid;
 5) pakkumuse tagatise nõutavus, liik, summa ja esitamise kord;
 6) riigihanke eest vastutav isik.

 (3) Kui hankelepinguga kavatsetakse võtta rahalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes või kui hankelepingu täitmise tähtaeg hõlmab mitut eelarveaastat, peab enne riigihanke korraldamise otsustamist volikogu andma loa varaliste kohustuste võtmiseks.

 (4) Vallavalitsus võib volitada teisi isikuid tegema hankemenetlusega seotud toiminguid. Vallavalitsuse korralduses määratakse kindlaks volituse ulatus.

§ 7.  Riigihanke eest vastutav isik

  Riigihanke eest vastutav isik on hankekomisjoni liige, kes:
 1) korraldab riigihanke teate ja hankedokumentide (sh hankelepingu projekti) koostamise ja vajadusel muutmise;
 2) teostab toiminguid riigihanke väljakuulutamiseks ja riigihangete registrile esitamiseks;
 3) väljastab hankedokumendid ja annab selgitusi hanketeate ja hankedokumentide sisu kohta hankemenetluses osalejatele ja huvitatud isikutele;
 4) tagab kõigi vajalike dokumentide õigeaegse esitamise ja pakkujatelt asjakohaste selgituste nõudmise ning riigihanke korraldamise vastavalt seadusele;
 5) koostab riigihanke aruande ja aruande lisa ning edastab need riigihangete registrile;
 6) koostab hankemenetluses vajalikud haldusaktide eelnõud;
 7) korraldab hanke kohta teabe avalikustamise valla veebilehel;
 8) tagab hankedokumentide muudatuste saatmise üheaegselt kõikidele teadaolevatele pakkujatele või taotlejatele;
 9) täidab muid riigihangete seadusest ja käesolevast määrusest tulenevaid ülesandeid.

§ 8.  Erandlikud hankemenetlused

  Piiratud hankemenetluse, väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetluse ja võistleva dialoogi korral avab komisjon hankemenetluses osalemise taotlused, kvalifitseerib taotlejad ja teeb ettepaneku kvalifitseeritud taotlejatele pakkumuse esitamiseks.

§ 9.  Komisjoni ülesanded hankemenetluses

 (1) Komisjon avab pakkumused hankedokumentides või pakkumuse esitamise ettepanekus näidatud ajal ja kohas.

 (2) Pärast pakkumuste avamist kontrollib komisjon pakkuja kvalifikatsiooni, pakkumiselt kõrvaldamise asjaolude puudumist ja pakkumuste vastavust hanketeates ja/või hankedokumentides esitatud tingimustele, hindab vastavaks tunnistatud pakkumusi ning teeb vallavalitsusele ettepaneku eduka pakkuja kinnitamiseks.

 (3) Põhjendamatult madala pakkumuse maksumuse korral nõuab komisjon pakkujalt asjakohase kirjaliku selgituse, kontrollib esitatud selgitust ja hindab esitatud tõendeid ning põhjendatud juhtudel teeb vallavalitsusele ettepaneku pakkumus tagasi lükata.

 (4) Komisjon korraldab pakkujatele pakkumuste avamise protokolli koopia saatmise kolme tööpäeva jooksul pakkumuste avamise päevast arvates või e-menetluse puhul protokolli nähtavaks tegemise kolme tööpäeva jooksul.

§ 10.  Vallavalitsuse ülesanded hankemenetluses

 (1) Vallavalitsus otsustab komisjoni ettepanekul:
 1) pakkuja või taotleja hankemenetlusest kõrvaldamise;
 2) pakkuja või taotleja kvalifitseerituks tunnistamise või kvalifitseerimata jätmise;
 3) pakkumuse vastavaks tunnistamise;
 4) pakkumuse tagasilükkamise;
 5) kõikide pakkumuste tagasilükkamise;
 6) hankemenetluse kehtetuks tunnistamise;
 7) pakkumuse edukaks tunnistamise ja hankelepingu sõlmimise.

 (2) Kõik hankemenetlusega seotud otsused väljastatakse pakkuja esitatud aadressile viie tööpäeva jooksul pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse tegemisest või muu otsuse tegemisest, mis lõpetab hankemenetluse.

§ 11.  Hankelepingu sõlmimine

 (1) Hankelepingu sõlmimise otsustab vallavalitsus pakkumuse edukaks tunnistamise korraldusega.

 (2) Hankelepingu allkirjastab vallavanem või teda asendav isik.

4. peatükk Lihthanke korraldamine 

§ 12.  Lihthanke korraldamine asjade ostmisel ja teenuste või ehitustööde tellimisel

 (1) Lihthange korraldatakse vallavalitsuse korralduse alusel, kui asjade ja teenuste hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on vähemalt 10 000 eurot ning ehitustööde puhul vähemalt 30 000 eurot.

 (2) Hanke eest vastutav isik koostab hankedokumendid ja korraldab lihthanke teate avaldamise riigihangete registris.

 (3) Lihthanke teates määratakse pakkumuste esitamiseks mõistlik tähtaeg, mis ei või olla lühem kui neli tööpäeva, lähtudes hankelepingu esemeks olevatest asjadest, teenustest või ehitustöödest.

 (4) Komisjon avab pakkumused, kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni ja kvalifitseeritud pakkujate esitatud pakkumuste vastavust hankedokumentides esitatud tingimustele, hindab vastuvõetud pakkumusi ja selgitab välja eduka pakkumuse ning koostab pakkujate kõrvaldamise, pakkujate kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise, pakkumuste vastavaks tunnistamise või tagasilükkamise ning pakkumuste hindamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise protokolli ja esitab vastava ettepaneku vallavalitsusele.

 (5) Vallavalitsus otsustab pakkujate kõrvaldamise, pakkujate kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise, pakkumuste vastavaks tunnistamise või pakkumuste tagasilükkamise, hankemenetluse kehtetuks tunnistamise või pakkumuse edukaks tunnistamise. Lihthankes tehtud otsustest teavitamisel tuleb lähtuda riigihangete seaduses sätestatust.

 (6) Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis. Hankelepingule kirjutab alla vallavanem või teda asendav isik.

 (7) Hanke eest vastutav isik esitab riigihangete seaduses sätestatud korras riigihanke aruande ja aruande lisa riigihangete registrile pärast lihthanke lõppemist riigihangete seaduses sätestatud juhtudel.

§ 13.  Alla lihthanke piirmäära jäävate hangete korraldamine

 (1) Hanke korraldamise otsustab aasta eelarves ettenähtud kulude piires ja teeb selle läbiviimiseks vajalikke toiminguid vallavalitsuse ametnik, kellel asjade ostmine, ehitustööde ja teenuste tellimine on ametiülesandeks (edaspidi hanke eest vastutav isik). Vallavalitsuse hallatavas asutuses otsustab hanke korraldamise asutuse juht, kes määrab oma käskkirjaga hanke eest vastutava isiku.

 (2) Hanke eest vastutav isik on kohustatud järgima järgmisi põhimõtteid:
 1) kasutama rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt ning saavutama eesmärgi mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi korral erinevate pakkumuse üksikjuhtumite võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte;
 2) vältima huvide konflikti.

 (3) Hanke eest vastutav isik koostab vajadusel hankedokumendid (pakkumise kutse, hinnapäring jms).

 (4) Hanke eest vastutav isik esitab hankedokumendid vähemalt kolmele pakkujale. Pakkujate paljususe puudumisel või muul põhjendatud vajadusel võib hankedokumendid esitada ühele pakkujale.

 (5) Pakkujate kvalifitseerimine ja pakkumuste vastavaks tunnistamine ei ole kohustuslik. Hankijal on õigus kõik pakkumused vajadusel tagasi lükata.

 (6) Pakkumuse tunnistab edukaks hanke eest vastutav isik, kes teeb vallavalitsusele või vallavalitsuse hallatava asutuse juhile ettepaneku sõlmida leping või esitab kinnitamiseks arve.

§ 14.  Lihtsustatud korras tellitavad teenused

 (1) Hankija ei ole kohustatud korraldama riigihangete seaduses sätestatud korras hankemenetlust teenuste hankelepingu sõlmimisel, mille eeldatavast maksumusest rohkem kui 50 protsenti moodustavad CPV määruse VII lisas nimetatud teenused.

 (2) Soovist sõlmida käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hankeleping, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta ületab 40 000 eurot, teatab hankija oma veebilehel või riigihangete registri veebilehe kaudu.

 (3) Lihtsustatud korras tellitava teenuse tellimisel lähtutakse käesoleva määruse § 12 lõigetes 2, 4, 5 ja 6 sätestatud tingimustest.

§ 15.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. detsembril 2014. a.

Hillar Hänilane
vallavanem

Marina Lehismets
vallasekretär