Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Rapla Vallavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2017, 2

Rapla Vallavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

Vastu võetud 16.11.2017 nr 20
jõustumine 01.01.2018

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 14 lõike 3 alusel.

§ 1.   Kohaldamisala

  Määrust kohaldatakse Rapla Vallavalitsuse ametnikele.

§ 2.   Nõuded haridusele

  (1) Ametnikul peab olema vähemalt keskharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- või ametialane ettevalmistus.

  (2) Juhtide ja tippspetsialistide gruppi kuuluval ametnikul peab olema vastav erialane kõrgharidus.

  (3) Keskastme spetsialistil ja nooremspetsialistil on soovituslikult erialane haridus.

  (4) Hariduse või ettevalmistuse nõue loetakse täidetuks juhul, kui seda tõendab vastav diplom või tunnistus.

  (5) Täpsemad nõuded haridusele täpsustatakse ametijuhendis.

§ 3.   Nõuded töökogemusele

  (1) Juhtide ja tippspetsialistide gruppi kuuluval ametnikul on soovitav töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või ametikoha töövaldkonnas.

  (2) Keskastme spetsialistidel ja nooremspetsialistidel ei ole varasem töökogemus nõutav.

§ 4.   Teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

  (1) Juhtide ja tippspetsialistide teenistusgruppi kuuluvate ametnike nõuded:
  1) tööks vajalike riigi ja Rapla valla õigusaktide tundmine ning nende kasutamise oskus;
  2) hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel ja suhelda avalikkusega;
  3) eesti keele oskus kõrgtasemel kõnes ja kirjas ja ühe võõrkeele oskus ametialase sõnavara valdamisega;
  4) kohaliku omavalitsuse infosüsteemide tundmine, teadmised infotehnoloogia rakendamise üldpõhimõtetest ja kasutamisvõimalustest, ametikohal vajalike arvutiprogrammide käsitsemise oskus;
  5) ametikohal nõutavad majandusalased teadmised, sealhulgas avaliku sektori majandustegevuse ja eelarve koostamise põhimõtete tundmine;
  6) tööks vajalikud arvuti kasutamise oskused;
  7) muud ametikohal nõutavad eri-, kutse- ja ametialased teadmised ja oskused.

  (2) Keskastme spetsialistide teenistusgruppi kuuluvate ametnike nõuded:
  1) tööks vajalike riigi ja Rapla valla õigusaktide tundmine ning nende kasutamise oskus;
  2) suhtlemisoskus, sealhulgas oskus koostööks avalike huvide elluviimisel;
  3) eesti keele oskus kõrgtasemel kõnes ja kirjas;
  4) arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide kasutamise oskus;
  5) üldised teadmised avaliku sektori majandustegevuse ja eelarve koostamise põhimõtetest;
  6) muud ametikohal nõutavad eri-, kutse- ja ametialased teadmised ja oskused.

  (3) Nooremspetsialistide teenistusgruppi kuuluvate ametnike nõuded:
  1) ametikohast tulenevaid ülesandeid reguleerivate õigusaktide ja asjaajamiskorra tundmine ja rakendamise oskus;
  2) suhtlemisoskus, sealhulgas oskus koostööks avalike huvide elluviimisel;
  3) eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus suhtlustasandil;
  4) arvuti kasutamise oskus, sealhulgas teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste ametikohal vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus ning bürootehnika kasutamise oskus;
  5) muud ametikohal nõutavad eri-, kutse- või ametialased teadmised ja oskused.

§ 5.   Rakendussätted

  Kaiu Vallavolikogu 27. märtsi 2013 määrus nr 3 “Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Rene Kokk
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json