Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Rapla Vallavalitsuse palgajuhend

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2022, 82

Rapla Vallavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 16.11.2017 nr 21
RT IV, 21.11.2017, 3
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.09.2019RT IV, 04.10.2019, 707.10.2019, rakendatakse 1. oktoobrist 2019
22.12.2022RT IV, 29.12.2022, 5801.01.2023

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Rapla Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) ametnikele ja töötajatele palga või töötasu määramise ja maksmise kord.

§ 2.   Põhipalga maksmise alused ja põhimõtted

  (1) Põhipalk on ametniku või töötaja (edaspidi koos teenistuja) fikseeritud palga osa, mis on määratud ameti- või töökoha ülesannete ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste ja kogemuste põhjal.

  (2) Ametniku põhipalk lepitakse kokku ja määratakse ametniku ametisse nimetamisel Rapla vallavanema (edaspidi vallavanem) käskkirjaga.

  (3) Töötaja põhipalk (töötasu) lepitakse kokku ning sätestatakse poolte vahel sõlmitud töölepingus.

  (4) Teenistuja põhipalga määramisel või töötasus kokkuleppimisel lähtutakse teenistuskohtade põhipalkade vahemikest.

  (5) Ametiasutuse teenistuskohad on jagatud palgagruppideks. Igale teenistuskohale vastab põhipalga vahemik, millega on määratud põhipalga miinimum- ja maksimummäär. Teenistuskohtade põhipalkade vahemikud on toodud määruse lisas.
[RT IV, 04.10.2019, 7 - jõust. 07.10.2019, rakendatakse 1. oktoobrist 2019]

  (6) Palgagrupis vastavale teenistuskohale ette nähtud palgavahemiku maksimummäärast kõrgemat ja miinimummäärast madalamat põhipalka maksta ei ole lubatud.

  (7) Teenistujate põhipalgad vaadatakse üle kord aastas. Kohaliku võimu teostamisega seotud ülesandeid täitvate teenistujate palkade ülevaatamise eelduseks on arengu- ja hindamisvestluse tulemused. Juhul, kui vallavalitsusel puuduvad eelarvelised võimalused teenistujate põhipalkade muutmiseks, lükatakse põhipalkade ülevaatamine aasta võrra edasi.

  (8) Põhipalkade ülevaatamine ei tähenda automaatselt kõikide teenistujate põhipalkade muutmist. Individuaalseid põhipalga muutmise otsuseid tehakse lähtuvalt:
  1) teenistuja teenistusalasest edukusest;
  2) teenistuskoha strateegilisest mõjust.

  (9) Individuaalsed põhipalga muutuste motiveeritud ettepanekud teeb teenistuja vahetu juht ning ettepanekud vaatab üle vallavanem.

  (10) Erandjuhtudel tehakse vahetu juhi põhjendatud ettepanekul ja vallavanema nõusolekul individuaalseid põhipalga muutusi ka aasta jooksul.

§ 3.   Muutuvpalga maksmise alused ja põhimõtted

  (1) Muutuvpalga osad on:
  1) tulemuspalk;
  2) preemia;
  3) lisatasu ajutiste või ühekordsete teenistusülesannete, mida ei ole sätestatud ametijuhendis või töölepingus.

  (2) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistuja põhipalgale juurde maksta kuni 20% tema aastasest põhipalgast.

  (3) Tulemuspalka võib maksta ühekordse tasuna kord aastas detsembrikuus lõppeva aasta arengu- ja hindamisvestluse tulemuste põhjal.

  (4) Preemiat võib maksta erakordsete või väga heade teenistusalaste tulemuste eest, lähtudes ametiasutuse eelarve võimalustest.

  (5) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Tasu määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna.

  (6) Muutuvpalga osaks oleva tasu maksmiseks teeb põhjendatud ettepaneku teenistuja vahetu juht. Täiendavate teenistusülesannete eest lisatasu maksmise ettepanekus peavad olema fikseeritud teenistusülesanded ja ajavahemik, millise aja jooksul ülesannet täidetakse.

  (7) Puuduva ametniku asendamise eest lisatasu maksmisel ei kehti muutuvpalga maksmise ülempiir.

  (8) Muutuvpalga osa maksmise otsustab vallavanem ning vormistab selle käskkirjaga.

§ 4.   Lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja põhimõtted

  (1) Puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest võib maksta teenistujale lisatasu, kui asendamine ei ole ette nähtud teenistuja ametijuhendis või kui asendamine tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise.

  (2) Puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest makstakse lisatasu kuni 20% asendatava teenistuja töötasust proportsionaalselt töötatud ajale.

  (3) Kirjaliku ettepaneku vallavanemale teenistuja ülesannete panemiseks teisele teenistujale teeb vahetu juht. Ülesannete määramise ja lisatasu maksmise ulatuse otsustab vallavanem.

  (4) Eritingimuste lisatasu makstakse teenistujale ületunnitöö, riigipühal ja ööajal töötamise eest avaliku teenistuse seadusest ja töölepingu seadusest tulenevatel alusel, kui eritingimustes tehtud tööd ei ole teenistujale võimalik hüvitada vaba aja andmisega.

  (5) Teenistujale ületunnitöö või ööajal töötamise eest lisatasu maksmise või riigipühal töötamise hüvitamise aluseks on vahetu juhi esildis. Lisatasu makstakse vallavanema käskkirja alusel.

  (6) Lisatasu valveaja eest makstakse avaliku teenistuse seadusest ja töölepingu seadusest lähtuvalt. Valveaja eest lisatasu maksmise aluseks on vahetu juhi esildis. Lisatasu makstakse vallavanema käskkirja alusel.

  (7) Ületunnitöö kohaldamisel ning hüvitamisel tuleb lähtuda avaliku teenistuse seaduse ja töölepingu seaduse vastavatest sätetest. Ametiasutus hüvitab ületunnitöö, võimaldades teenistuja taotlusel talle täiendavat vaba aega või makstes teenistujale 1,5-kordset palka.

§ 5.   Palga maksmise kord

  (1) Ametnikule palka ja töötajale töötasu (edaspidi palk ja töötasu koos nimetatud palk) makstakse sarnastel alustel.

  (2) Palga arvestusperioodiks on kalendrikuu. Kui teenistujale on kehtestatud tööajanormist lühem tööaeg, arvestatakse palka proportsionaalselt tööl oldud aja eest.

  (3) Palka makstakse üks kord kuus hiljemalt töötatud kuule järgneva kuu 6. päeval teenistuja pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kui eelpoolnimetatud päev on puhkepäev, tehakse ülekanne sellele eelneval tööpäeval. Pangakonto muutmisest tuleb teavitada kirjalikult raamatupidajat.

  (4) Raamatupidaja väljastab teenistujale teatise arvestatud palga ja töötasu, puhkusetasu ning muude tasude ja neist tehtud kinnipidamiste, samuti tema eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse kohta.

  (5) Teenistujal on õigus saada vallavanemalt selgitusi palga määramise kohta.

§ 6.   Rakendussätted

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Lisa Teenistuskohtade palgagrupid ja põhipalkade vahemikud
[RT IV, 29.12.2022, 58 - jõust. 01.01.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json